Державний іспит із «Методики навчання української мови та літературив ЗЗСО»

Захочеш – і будеш! В людині, затям, лежить невідгадана сила (Олег Ольжич)

Комплексний державний іспит із базових курсів

«Методика навчання української мови в закладах загальної середньої освіти»
та
«Методика навчання української літератури в закладах загальної середньої освіти»


Програма навчальної дисципліни

«Методика навчання української мови  
в закладах загальної середньої освіти»

ЗАВАНТАЖИТИ PDF


Орієнтовний перелік питань до державної підсумкової атестації
з методики навчання української мови в ЗЗСО

(для бакалаврів ІV-го курсу
спец. «Середня освіта (українська мова та література)»

 1. Значення курсу методики навчання української мови як науки та навчальної дисципліни.
 2. Історія становлення методики навчання української мови як науки.
 3. Концепція «Нова українська школа» та особливості мовно-літературної освіти в ній. Пріоритетні напрями мовної освіти в сучасній школі.
 4. Підручники та посібники з методики навчання української мови в ЗЗСО, а також із розвитку зв’язного мовлення учнів. Періодичні методичні видання для вчителя.
 5. Предмет, зміст, цілі та структуру базової навчальної дисципліни «Методика навчання української мови у закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО)».
 6. Внесок видатних вітчизняних методистів у розвиток методичної думки про організацію навчання мови в закладах загальної середньої освіти.
 7. Зв’язок методики вивчення української мови в школі з іншими навчальними дисциплінами.
 8. Актуальні проблеми сучасної методичної науки щодо викладання української мови в школі.
 9. Зміст і структура підручників з української мови для учнів 5–9 класів.
 10. Сучасний підручник з української мови, що відповідає модельним програмам для учнів 5-х класів НУШ (науковість і доступність змісту; стислість, точність і якість викладу; інтерактивні завдання, художнє оформлення та поліграфічне виконання).
 11. Основні структурні елементи підручника з української мови (навчально-методичний апарат): текст (основний, додатковий, пояснювальний), позатекстові компоненти (методичний апарат: апарат організації засвоєння навчального матеріалу; ілюстратив­ний матеріал; апарат орієнтування).
 12. Зміст і структура модельної програми з української мови для закладів загальної середньої освіти (рівень стандарту. 5 клас).
 13. Зміст і структура типової освітньої програми для 5–9 класів закладів загальної середньої освіти (2021 р.).
 14. Мета й завдання вивчення української мови в закладах загальної середньої освіти України (за Навчальною програмою з української мови для закладів загальної середньої освіти. 5–9 класи).
 15. Зміст Навчальної програми з української мови (5–9 класи): мовна, мовленнєва, соціокультурна й діяльнісна змістові лінії.
 16. Сутність мовленнєвої (комунікативної) змістової лінії з опорою на чинну програму з української мови. Види мовленнєвої діяльності учнів.
 17. Значення української мови як навчального предмета. Пріоритети мовної освіти в закладах загальної середньої освіти.
 18. Структура мовної освіти в закладах загальної середньої освіти.
 19. Принципи відбору змісту навчання української мови в закладах загальної середньої освіти.
 20. Зміст навчання української мови в школах із національними мовами навчання.
 21. Концепція мовної освіти в Україні. Державний стандарт базової середньої освіти (2020 р.).
 22. Сучасний учитель української мови та його професійні якості (на основі професійного стандарту «Вчитель закладу загальної середньої освіти»).
 23. Традиційні аспекти навчання української мови в ЗЗСО й нові підходи, зумов­лені змінами в суспільному й духовному житті народу та концепцією національної освіти в Україні (народознавчий, етнопедагогічний, культурологічний).
 24. Комунікативний аспект навчання української мови в закладах загальної середньої освіти.
 25. Основні аспекти навчання української мови в ЗЗСО (лінгвістичний, педагогічний, психологічний, моральний, естетичний).
 26. Освітня (триєдина) мета навчання мови: навчальна мета, розвивальна мета, виховна мета. Дидактичні принципи та вимоги до змісту навчання української мови (науковість, систематичність, послідовність, зв’язок теорії з практикою, доступність, перспективність, проблемність).
 27. Дидактичні принципи та вимоги до організації процесу навчання української мови (принцип свідомості, мотивації, активності й самостійності, наочності).
 28. Проблема лінгводидактичних принципів у навчанні мови та її розв'язання (пізнавально-практична спрямованість навчання мови; функціонально-комунікативна спрямованість навчання мови; вивчення мови у структурній цілісності, з обов’язковим пізнанням її рівнів; активізація взаємовпливу навчання мови й розвитку мислення та мовлення; використання мовленнєвої практики для засвоєння теорії мови і, навпаки, – теорії мови для розвитку мовлення).
 29. Лінгводидактичні принципи та вимоги до організації процесу навчання української мови: розвиток логічного мислення учнів засобами мови (порівняння, аналіз, синтез, індукція, дедукція), використання мовної практики для засвоєння теорії мови й навпаки (збагачення словникового запасу та граматичної будови усного і писемного мовлення учнів, засвоєння норм україн­ської мови формування в учнів умінь і навичок зв’язного мовлення).
 30. Методи та прийоми навчання української мови в закладах загальної середньої освіти.
 31. Класифікація методів навчання української мови: інформаційно-рецептивний метод (пояснювально-ілюстративний); спонукально-репродуктивний метод, метод проблемного викладу; стимулювально-пошуковий метод.
 32. Дидактичні прийоми: 1) викладання: повідомлення, розповідь, пояснення, інструктаж, постановка питання, показ зразка, завдання, перевірка і оцінка знань, постановка проблеми, висування гіпотези; 2) навчання: слухання, спостереження, читання, переказ, письмо, порівняння, систематизація, пояснення, заучування, формулювання питань, виконання вправ, конструювання, розв'язання проблем.
 33. Основні прийоми інформаційно-рецептивного методу нав­чан­ня мови: пояснення готової інформації, пояснення лінгвістичного поняття, пояснення правописних правил, повідом­лення готової інформації, постановка інформаційних питань, інструктаж читання готової інформації, вправи.
 34. Основні прийоми спонукально-репродуктивного методу навчання: репродуктивне повідомлення, репродуктивна бесіда, репродуктивні вправи (розпізнавальні, диктанти як різновид розпізнавальних вправ, перетворювальні вправи, конструювання мовного матеріалу за зразком).
 35. Основні прийоми методу проблемного викладу матеріалу з української мови: формулювання проблемних питань, способи розв'язання проблеми, спонукання до аналізу мовних явищ і обґрунтування висновків.
 36. Основні прийоми стимулювально-пошукового методу викладу матеріалу з української мови: евристична бесіда,окреслення алгоритмічних програмових завдань.
 37. Проблема типології уроків української мови, їхньої структури й методики проведення.
 38. Зміст сучасного уроку української мови та вимог до його змісту (лінгводидактичні, науковий рівень, оптимальність і змісту, єдність навчання і виховання, зв’язок змісту уроку із життям).
 39. Технології сучасного уроку української мови.
 40. Нестандартні уроки української мови.
 41. Основні аспекти розвитку мовлення учнів на уроках української мови.
 42. Основні напрями роботи над розвитком зв’язного мовлення.
 43. Види робіт із розвитку зв’язного мовлення.
 44. Послідовність роботи над переказом.
 45. Система роботи над твором на уроках із розвитку зв’язного мовлення.
 46. Етапи роботи над диктантом.
 47. Словникова робота на уроках української мови.
 48. Види переказів як форми розвитку зв’язного мовлення.
 49. Специфіка письмового екзамену з української мови в закладах загальної середньої освіти.
 50. Особливості письмових робіт контрольного характеру з української мови.
 51. Усні та письмові твори з української мови.
 52. Критерії оцінювання результатів мовленнєвої діяльності.
 53. Оцінювання мовних знань і вмінь.
 54. Критерії оцінки мовного розвитку.
 55. Завдання шкільного курсу орфографії. Поняття про орфограму.
 56. Практичні цілі вивчення української орфографії в шкільному курсі української мови, з’ясуйте сутність поняття «орфографічна помилка».
 57. Практичні цілі вивчення української пунктуації, з’ясуйте сутність поняття «пунктуаційна помилка» та роботи з пунктуаційними помилками.
 58. Види вправ з української пунктуації.
 59. Виражальні засоби лексики в шкільному курсі української мови. Лексичні помилки в мовленні школярів.
 60. Поняття мовної норми в шкільному курсі української мови та проаналізуйте можливі мовленнєві помилки.
 61. Міжпредметні зв’язки в навчанні мови в закладах загальної середньої освіти.
 62. Значення та завдання вивчення фонетики в шкільному курсі.
 63. Методи і прийоми навчання фонетики в школі, установіть особливості системи вправ із фонетики.
 64. Орфоепічні уміння та навички учнів.
 65. Лінгвістичні основи шкільного курсу лексики і фразеології.
 66. Лексичні вправи та визначте їхні типи, установіть способи тлумачення лексичного значення слова.
 67. Значення розділів «Будова слова» та «Словотвір» у шкільному курсі української мови.
 68. Морфемний і словотвірний аналіз слова в шкільному курсі української мови.
 69. Місце морфології в шкільному курсі мови.
 70. Спільне та відмінне в шкільній та вишівській класифікації частин мови.
 71. Зв’язок морфології з іншими розділами курсу української мови (за чинною Програмою з української мови).
 72. Види вправ, що їх використовують під час вивчення морфології в школі.
 73. Значення й місце занять із синтаксису в шкільному курсі мови; установіть зв’язок вивчення синтаксису з морфологією, лексикою, фразеологією, фонетикою, стилістикою.
 74. Основні методи і прийоми навчальної роботи під час вивчення синтаксису в шкільному курсі української мови.
 75. Лінгвістичні основи методики стилістики в шкільному курсі української мови.
 76. Функціонально-стилістичне спрямування у вивченні мовних явищ у шкільному курсі української мови.
 77. Стилістичні вправи на уроках української мови в закладах загальної середньої освіти.
 78. Основні форми занять з української мови у базовій школі.
 79. Структура аналізу тексту на уроках розвитку зв'язного мовлення.
 80. Роль і місце позакласної роботи з рідної мови (узагальніть її особливості).
 81. Види диктантів з української мови.
 82. Робота з тестами як видом навчання та контролю з української мови; з’ясуйте специфіку зовнішнього незалежного тестування з української мови.
 83. Традиційні та новітні технології навчання української мови, установіть сутність поняття «Технологічна карта уроку української мови».
 84. Система контролю знань, умінь, навичок на уроках української мови.
 85. Переваги й недоліки дистанційного навчання учнів на уроках української мови.
 86. Переваги й недоліки проведення уроку української мови у форматі відеоконференції.

Зразок екзаменаційного білета для комплексного державного іспиту

ЗАВАНТАЖИТИ PDF


Критерії оцінювання знань і вмінь студентів 

із комплексного іспиту з навчальних дисциплін
«МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ» та
«МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ»

checked 1 Оцінювання теоретичної підготовки студентів

Відповідаючи на теоретичні питання, уміщені в екзаменаційному білеті (1–2 завдання), студент-бакалавр:

 • виявляє ґрунтовні знання змісту і структури чинних Програм з української мови та літератури для ЗОШ – 5 балів;
 •  вміє аналізувати структурно-змістові особливості підручників з української мови та літератури для 5–11 класів ЗОШ – 2 бали;
 •  розуміє мету й зміст навчання української мови та літератури в школі, умови мотиваційного забезпечення навчальної діяльності з цих предметів та успішної організації, формування пізнавальної самостійності учнів – 5 балів;
 • знає загальнодидактичні й власне-лінгвістичні принципи навчання української мови та літератури, репрезентує професійні вміння та навички добирати способи реалізації принципів навчання мови – 5 балів;
 •  розрізняє та застосовує на практиці методи навчання мови, враховуючи конкретні умови вивчення мовного матеріалу – 5 балів;
 • наводить влучні приклади до класифікацій базових методичних понять – 3 бали.

Максимальний бал за кожне теоретичне питання: 25

checked 1 Оцінювання практичних умінь і навичок студентів

1. Виконуючи практичне (3) завдання екзаменаційного білета, студент безпомилково:

 • виявляє глибокі знання педагогічної або методичної проблеми, пропонує практичні шляхи її розв’язання в ході вивчення конкретної теми з української мови та літератури в ЗЗСО – 10 балів;
 • обґрунтовує моделювання педагогічної діяльності, презентуючи фрагмент уроку або розв’язуючи методичну задачу – 10 балів;
 • обирає та мотивує аспект вивчення запропонованої теми – 5 балів;
 •  чітко визначає мовні явища та наводить їх класифікації; знає життєвий і творчий шлях письменника, ідейно-тематичну специфіку його творів, систему образів – 10 балів;
 • наводить влучні приклади та аргументи, ілюструє відповідь прикладами-спостереженнями, почерпнутими під час педагогічної практики – 10 балів;
 • уміє встановлювати міжпредметні зв’язки у фрагменті уроку; мовленнєве оформлення відповіді є стилістично й граматично правильним –  5 балів.

Максимальний бал за виконання практичного завдання: 50.


Модельні програми з української мови для закладів загальної середньої освіти
(5–6 класи)

UM_5-6kl_Zabolotnyi_ta in..«Українська мова. 5-6 класи»
для закладів загальної середньої освіти

(автори: Ніна ГОЛУБ, Олена ГОРОШКІНА)

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

  «Українська мова. 5-6 класи»
для закладів загальної середньої освіти

(автори: Заболотний О.В., Заболотний В.В.,
Лавринчук В.П., Плівачук К.В., Попова Т.Д.)

ЗАВАНТАЖИТИ PDF 


Навчальні програми з української мови для закладів загальної середньої освіти
(5–11 класи)

5–9 класи. Рівень стандарту

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

10–11 класи. Рівень стандарту

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

10–11 класи. Профільний рівень

ЗАВАНТАЖИТИ PDF


Чинні підручники з української мови для учнів 5–9 класів

Електронні версії дивись на сайті Інституту модернізації змісту освіти за покликанням:
https://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyi-pidruchnikiv/


 

sepp 31

Майбутнє належить тим, хто вірить в красу своєї мрії (Е. Рузвельт)


Матеріал підготувала
голова Екзаменаційної комісії – проф. Олена КУЛЬБАБСЬКА
(Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича)

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.

Cподобалась сторінка?

Close

Ви можете поділитись нею з друзями у соціальних мережах або надіслати посилання на неї у месенджери...