Дорожня карта виробничої практики магістрантів спец. «Середня освіта (українська мова та література)»

Теорія без практики – це рюкзак із підручниками з техніки плавання за плечима потопельника (Англійська мудрість)

Цьогоріч виробнича (педагогічна й асистентська) практики на філологічному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича стартувала 1 вересня. На жаль, знов нетипово – у режимі офлайн і онлайн-навчання. Шкода, що очікування від вашого першого серйозного стажування як викладачів-філологів і вчителів-словесників затьмарили повномасштабна російсько-українська війна, повітряні тривоги, переживання за рідних і друзів... 
Але в нас є непохитна віра й надія, що одержання довгоочікуваного диплома МАГІСТРА після успішного захисту результатів практик, складання останньої заліково-екзаменаційної сесії та апробації одержаних наукових досягнень відбудеться в переможній і мирній Україні.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Слово «державність», як ми знаємо, означає осердя української національної ідеї. Спільнокореневими до цього слова є «держава», «державний», «державник». А слово «захист» має корінь хист, що означає «здібності, талант». Щоденним навчанням Ви захищаєте й розвиваєте державність України.

Тож навчаємось — удосконалюємося — набуваємо досвіду.
Берімося до справи!


Сучасні реалії підготовки філологів та специфіка ринку праці істотно підвищують рівень вимог до майбутніх фахівців, а також змінюють зміст і структуру завдань, які магістрант/магістрантка повинні вміти розв’язувати самостійно.

Відповідно до основних положень Закону України «Про вищу освіту» гуманізувати діяльність майбутнього спеціаліста – означає закцентувати на формуванні не лише професійних здібностей, а й духовного світу майбутнього фахівця, його морально-етичних якостей, таких, як гуманність, відповідальність, толерантність тощо. У цьому аспекті на ІІ рівні вищої освіти важливу роль відіграє виробнича (педагогічна й асистентська) практика, що спрямовані на:

  • оволодіння магістрантами різноманітними видами професійної діяльності; 
  • самопізнання в різних професійних ролях;
  • самовдосконалення у професійній майстерності.

bookmark 1 Актуально! До записника практикантів, майбутніх учителів

06.09.2020 5

 

Коли вже зачепили сі питання... (Леся Українка)

 info  ЯКИЙ ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ З АСИСТЕНТСЬКОЇ ТА ВИРОБНИЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИК
ДЛЯ МАГІСТРАНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «Середня освіта (українська мова та література)»?

Ознайомитися з чинною Програмою можна нижче:

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

 info  У ЯКИЙ СПОСІБ СТРУКТУРОВАНО СИЛАБУС ІЗ АСИСТЕНТСЬКОЇ ТА ВИРОБНИЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИК
ДЛЯ МАГІСТРАНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «Середня освіта (українська мова та література)»?

Ознайомитися із силабусом можна нижче:

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

  info  ЯКИЙ ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ МАГІСТРАНТА-ФІЛОЛОГА ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ?

checked 1  Ознайомлення з організацією навчальної, організаційно-методичної та наукової роботи кафедри / ЗЗСО.

checked 1  Заповнення «Індивідуального плану…».

checked 1  Виконання функцій викладача-філолога / учителя української мови та літератури: підготовка та проведення лекцій і практичних занять студентів І–V курсів, а також уроків з української мови та літератури в ЗЗСО, позаавдиторна / позакласна робота тощо.

checked 1  Підготовка лінгводидактичного матеріалу, застосування різноманітних засобів навчання, зокрема мультимедійних, постерів тощо.

checked 1  Відвідування (онлайн / офлайн) занять / уроків досвідчених викладачів випускових кафедр факультету / учителів-філологів, а також інших практикантів.

checked 1  Участь у виробничих нарадах, засіданнях кафедри / факультету й науково-методичних семінарів.

checked 1  Апробація в студентській / учнівській авдиторії результатів дипломного дослідження (підготувати презентацію).

checked 1  Ознайомлення з обов’язками наставника (куратора) академгрупи / класного керівника учнівського колективу.

checked 1  Підготовка психолого-педагогічної характеристики 1 студента / студентки й 1 учня / учениці.

checked 1  Підготовка психолого-педагогічної характеристики академгрупи / класу.

checked 1  Участь у підготовці та проведенні конкурсів та олімпіад з української мови й літератури, заходів виховного спрямування.

checked 1 Участь у вебінарах з актуальних проблем НУШ, вищої освіти в Україні.

checked 1  Щоденна фіксація результатів поточної роботи.

checked 1  Підготовка звітів про проходження асистентської  та педагогічної практик, узагальнення та підбиття підсумків проведеної роботи, рекомендації щодо вдосконалення проходження практик.

checked 1  Прилюдний захист матеріалів практик (із фотозвітом, презентацією).

checked 1  Подання грамотно оформлених документів про проходження практик для перевірки керівником практики й зберігання на кафедрі.

NOTA BENE! Програма виробничої педагогічної практик не передбачає відмінностей в обсязі виконуваних завдань для здобувачів вищої освіти, які навчаються на денній формі або на заочній формі. Оцінювання результатів практик для всіх магістрантів ідентичні. Форма оцінювання – диференційований залік (за якістю підготовленої звітної документації та успішним захистом матеріалів педпрактики; з урахуванням оцінки керівника від бази практики).

bookmark 1  РЕЧЕНЕЦЬ ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ МАГІСТРАНТІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

users 1  За чинною освітньо-професійною програмою (ОПП) і навчальним планом філологічного факультету ЧНУ виробнича практика магістрантів спеціальності «Магістр середньої освіти (українська мова та література)» охоплює три  етапи. Тривалість перших двох – по 4 тижні.

Денна / заочна формИ навчання:

checked 1 І етап – педагогічна практика (бази практики – заклади загальної середньої освіти України  (за місцем проживання магістранта/магістрантки або в Чернівцях). Термін проходження – з 01.09.2023 по 29.09.2023 р. 

checked 1 ІІ етап – асистентська практика (база практики – випускові кафедри, зокрема кафедра сучасної української мови). Термін проходження –02.10.2022 по 27.10.2023 р.

checked 1 ІІІ етап – захист і оцінювання результатів практик, подання необхідних матеріалів на випускову кафедру – з 30.10.2023 р.

06.11.2020 10

 info  ХТО КЕРУЄ ПРАКТИКОЮ МАГІСТРАНТІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА КАФЕДРІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ?

users 1  За організацію всіх видів практик на філологічному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відповідає доцент кафедри сучасної української мови Оксана МАКСИМ’ЮК.

Згідно з наказом ректора ЧНУ проф. Романа ПЕТРИШИНА виробничою практикою магістрантів спеціальності  014.01 – «Середня освіта (українська мова та література)»  денної та заочної форм навчання кафедри сучасної української мови керує професор Олена КУЛЬБАБСЬКА.

Під час проходження педагогічної практики в ЗЗСО дирекція відповідних закладів призначає кожному магістрантові /магістрантці керівника від бази практики – учителя української мови та літератури, класного керівника класу.

 

1
2
3
4
7
7
6
8
9

info  ЯКИЙ КОНКРЕТНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРАНТА
ПІД ЧАС ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ В ЗЗСО?

checked 1  5 пробних уроків з української мови та 5 – з української літератури (із відповідною фіксацією в ЩОДЕННИКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ та підписом керівника від бази практики);

checked 1 1 залікову урок з української мови (традиційного формату) та 1 – нетрадиційний, з використанням інтерактивних технологій, оформивши розгорнутий план-конспект у форматі А 4 для перевірки керівником практики. NOTA BENE! 1. Конспект треба увиразнити зразками дидактичного та наочного матеріалу. 2. Конспект має оцінити й підписати керівник від бази практики (учитель української мови та літератури);

checked 1  1 заліковий урок з української літератури  (традиційного формату) та 1 – нетрадиційний, з використанням інтерактивних технологій, оформивши розгорнутий план-конспект у форматі А 4 для перевірки керівником практики. NOTA BENE! Конспект має оцінити й підписати керівник від бази практики (учитель української мови та літератури);

checked 1 1 виховний захід у класі, у якому впродовж І-го етапу практики магістрант/магістрантка виконуватиме обов’язки класного керівника. Розгорнутий сценарій виховного заходу також треба подати в друкованому вигляді керівникові практики для перевірки;

checked 1 5–8 уроків з української мови та літератури або інших шкільних предметів –  під час взаємовідвідування вчителів або одногрупників (із відповідною фіксацією відгуків у Щоденнику педагогічної практики);

checked 1 1 психолого-педагогічна характеристика класу;

checked 1 1 психолого-педагогічна характеристика учня / учениці;

checked 1 апробація результатів дипломного дослідження в ході уроків з української мови, зокрема методів і прийомів навчання, інтерактивних технологій, роботи з електронними ресурсами (підготувати презентацію, увиразнити її фотографіями або відеороликами).

users 1  Звітні документи, які відбивають особливості й РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ (у ЗЗСО): 

1ЩОДЕННИК-ЗВІТ ІЗ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ, який стисло відображає всю роботу магістранта у відповідному ЗЗСО й репрезентує поетапне формування його фахових компетентностей. NOTA BENE! Лише перший тиждень – спостережний, а наступні три – активна практика, під час якої магістранти/магістрантки дають пробні й залікові уроки з української мови та літератури.

2. РОЗГОРНУТИЙ ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАЛІКОВОГО УРОКУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ.

3. РОЗГОРНУТИЙ ПЛАН-КОНСПЕКТ  ЗАЛІКОВОГО УРОКУ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

4. РОЗГОРНУТИЙ СЦЕНАРІЙ ВИХОВНОГО ЗАХОДУ, проведеного в класі, у якому практикант виконував обов’язки класного керівника.

5. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАСУ.

6. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УЧНЯ / УЧЕНИЦІ.

7. ХАРАКТЕРИСТИКА МАГІСТРАНТА ТА ОЦІНКА ЙОГО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ В ЗЗСО. NOTA BENE! Цей документ має підписати директор навчального закладу, учитель-керівник педагогічної практики від закладу загальної середньої освіти. До того ж характеристика має бути засвідчена  «мокрою» печаткою ЗЗСО.

8. ЗВІТ про результати проходження педагогічної практики, рекомендації щодо вдосконалення проходження практик (друкований і електронний, увиразнений світлинами або відео). ЗАХИСТ результатів практик.

NOTA BENE! Магістранти/магістрантки, які ПРАЦЮЮТЬ у закладах загальної середньої освіти й мають відповідні записи в трудових книжках, подають на кафедру: 

1. ХАРАКТЕРИСТИКУ МАГІСТРАНТА з ОЦІНКОЮ ЙОГО/ЇЇ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ В ЗЗСО. NOTA BENE! Цей документ теж має підписати директор навчального закладу, учитель-керівник педагогічної практики від закладу загальної середньої освіти. До того ж характеристика має бути засвідчена  «мокрою» печаткою ЗЗСО.

2. Інформацію щодо апробації результатів дипломного дослідження в ході уроків з української мови, зокрема методів і прийомів навчання, інтерактивних технологій, роботи з електронними ресурсами (підготувати презентацію, увиразнити її фотографіями або відеороликами).

3. Фото- або відеозвіт.

4. ЗВІТ про результати проходження педагогічної практики, рекомендації щодо вдосконалення проходження практик (друкований і електронний).

5. Беруть активну участь в ЗАХИСТІ результатів практик.

 

06.09.2020 1

 info  ЩО ТАКЕ «АСИСТЕНТСЬКА ПРАКТИКА МАГІСТРАНТІВ»?

users 1   Асистентська практика – важливий складник системи професійної підготовки майбутніх викладачів закладів вищої освіти України (далі – ЗВО), фахової передвищої освіти (коледжів). Вона виконує провідну роль у формуванні освічених фахівців-філологів, є органічною частиною навчально-виховного процесу, забезпечуючи поєднання теоретичної підготовки з практичною діяльністю у ЗВО. Асистентська практика (на кафедрі)  та педагогічна практика в закладах загальної середньої освіти студентів ІІ-го освітнього рівня «Магістр середньої освіти (українська мова та література)» є завершальним етапом у підготовці їх до педагогічної праці. Вона діагностує загальний рівень фахової, психолого-педагогічної та методичної компетентностей і зумовлює остаточне професійне самовизначення майбутнього педагога-філолога.

 info  ЯКА МЕТА АСИСТЕНТСЬКОЇ ПРАКТИКИ?

users 1    Мета асистентської практики – формування готовності магістрів до викладацької діяльності у ЗВО та закладах фахової передвищої освіти, зокрема:

checked 1 поглиблення знань студентів із питань організації та форм провадження освітнього процесу в сучасних умовах, його наукового, навчально-методичного та нормативного забезпечення;

checked 1 оволодіння системою професійних умінь у процесі проведення навчальної, виховної та дослідницької діяльності в різних типах вищих навчальних закладів (опрацювання наукових та інформаційних джерел при підготовці занять, застосування активних методик викладання професійно-орієнтованих дисциплін відповідного фахового напряму);

checked 1 виформування вмінь застосовувати теоретичні знання з фундаментальних лінгвістичних дисциплін, психолого-педагогічних наук і методики навчання української мови в практичній діяльності викладача, створення умов для усвідомлення професійної значущості цих знань, виховання в магістрантів потреби самовдосконалення, розширення своєї професійної компетенції;

checked 1 розвиток творчої ініціативи, реалізація особистісного творчого потенціалу випускників магістратури;

checked 1  удосконалення дослідницьких компетентностей у конкретній професійній діяльності.

info  ЯКИЙ КОНКРЕТНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРАНТА
ПІД ЧАС АСИСТЕНТСЬКОЇ ПРАКТИКИ?

 users 1  Окрім індивідуального щоденного планування методичної, наукової та організаційної роботи, усі магістранти спеціальності «Середня освіта (українська мова та література)» денної та заочної форм навчання мають провести в режимі онлайн / офлайн:

checked 1  5 пробних лекцій і практичних занять (із відповідною фіксацією в Щоденнику асистентської практики);

checked 1 1 залікову лекцію, оформивши розгорнутий план-конспект у форматі А 4 для перевірки керівником практики;

checked 1  1 залікове практичне заняття / бакалаврський семінар, оформивши розгорнутий план-конспект у форматі А 4 для перевірки керівником практики;

checked 1 1 виховний захід в академічній групі, у якій впродовж практики магістрант виконуватиме обов’язки наставника (куратора). Розгорнутий сценарій виховного заходу також треба подати в друкованому вигляді керівникові практики для перевірки;

checked 1 5 лекцій і 5 практичних занять – у плані взаємовідвідування одногрупників (із відповідною фіксацією відгуків у Щоденнику практики);

checked 1  1 психолого-педагогічна характеристика академічної групи факультету;

checked 1 1 психолого-педагогічна характеристика студента / студентки.

exit 1 NOTA BENE!

На заліковій лекції та практичному занятті мають бути присутніми керівник практики й інші магістранти групи. Після проведення залікових занять триває обговорення побаченого, оцінювання науково-методичного рівня лекції / практичного заняття. Відгуки про залікові заходи магістранти нотують у ЩОДЕННИКУ АСИСТЕНТСЬКОЇ ПРАКТИКИ.

06.09.2020 2

info  ЯКІ ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНО ПОДАТИ МАГІСТРАНТОВІ НА КАФЕДРУ ПІСЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИК?


 users 1  Документи, які відбивають ОСОБЛИВОСТІ й РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ АСИСТЕНТСЬКОЇ ПРАКТИКИ (на кафедрі): 

1ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ МАГІСТРАНТА під час асистентської практики (з помітками про виконання кожного виду роботи та оцінкою за підписом методиста або викладача-консультанта).

2. ЩОДЕННИК-ЗВІТ ІЗ АСИСТЕНТСЬКОЇ ПРАКТИКИ – основний документ, що стисло відображає всю роботу магістранта у відповідному ЗВО й демонструє поетапне формування його педагогічного досвіду, професійну адаптацію майбутнього фахівця та здатність до самостійної науково-педагогічної діяльності. 

exit 1 NOTA BENE!

checked 1  Поточні записи в щоденнику магістрант зобов’язаний робити в кінці кожного робочого дня. 

checked 1  За змістом нотатки в щоденнику – виклад виконаних практикантом різних видів педагогічної роботи, коротко прокоментованих із позицій методики, педагогіки та психології.

checked 1  Магістрант зобов’язаний упродовж усього періоду практики завжди мати щоденник при собі й надавати його керівникам практики для поточного та підсумкового контролю, для фіксації принагідних зауважень, побажань і оцінювання досягнутих результатів.

checked 1  Наприкінці практики студент заповнює в щоденнику розділ «Звіт про проходження асистентської практики», а керівники практики від кафедри характеризують основні досягнення магістранта як викладача української мови та літератури, обґрунтовують остаточні оцінки.

3. РОЗГОРНУТИЙ ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАЛІКОВОЇ ЛЕКЦІЇ (зі зразками дидактичного та наочного матеріалу).

4. РОЗГОРНУТИЙ ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАЛІКОВОГО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ (зі зразками дидактичного та наочного матеріалу).

5. РОЗГОРНУТИЙ СЦЕНАРІЙ ВИХОВНОГО ЗАХОДУ, проведеного в академгрупі.

6. АНАЛІЗ ТРЬОХ ВІДВІДАНИХ ЗАНЯТЬ (лекції та практичного) Й ОДНОГО ПОЗААУДИТОРНОГО ЗАХОДУ.

7. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУПИ СТУДЕНТІВ.

8. НАУКОВУ ДОПОВІДЬ, виголошену під час відеоконференції, круглого столу, семінару з актуальних проблем лінгводидактики.

9. ЗВІТ про результати проходження асистентської практики  (друкований і електронний).

NOTA BENE! Папку зі звітними матеріалами магістрант-випускник зобов’язаний подати на перевірку керівнику практики від кафедри в перші 3 дні після її закінчення. Під час заліку студенти повинні захистити два своїх звіти – із асистентської практики та виробничої педагогічної практики, відповісти на запитання членів комісії та одногрупників. Вони можуть стосуватися змісту та оформлення звітної документації, науково-дослідної роботи практиканта тощо.

sepp 50

 У будь-якій справі, у якій прагнеш досягти життєвого успіху, Ти повинен щосили практикуватися!
Наполегливості й наснаги Тобі, Магістранте!

13.06.2016 2

 Матеріали підготувала
професор кафедри сучасної української мови 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Олена КУЛЬБАБСЬКА

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.