Індивідуальний план навчання для магістрантів-філологів у 2020–2021 н. р.

Будь-яке навчання людини – не що інше, як мистецтво сприяти прагненню природи до свого власного розвитку (Йо́ганн Ге́нріх Пестало́цці)

bookmark 1 Методика викладання української мови в ЗВО

План індивідуальної роботи магістрантів у І-ому семестрі 2020–2021 н. р.

(предметні спеціальності 014.01 – «Середня освіта (українська мова та література)» й 035.01 – «Філологія (українська мова та література)»)

checked 1  Ознайомитися з робочими програмами нормативної навчальної дисципліни «Методика викладання української мови в ЗВО».

checked 1 Знати теоретичний матеріал, що його репрезентовано на лекціях із навчальної дисципліни (підкатегорія «Дистанційна освіта» на персональному сайті https://kulbabska.com/news/dystantsiina-osvita)

checked 1  Виконати практичні завдання до кожної теми. Написати модульні контрольні роботи (відповідно до графіків деканату та робочої програми курсу).

checked 1 Укласти картку з 10-ма тестами з методики для модульного контролю.

ЗРАЗОК ТЕСТОВОГО ЗАВДАННЯ (ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ ВИДІЛИТИ ЧЕРВОНИМ КОЛЬОРОМ):

1. Назвіть форму організації навчального процесу, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей магістрантів через індивідуально спрямований розвиток здібностей, науково-дослідну роботу та творчу діяльність.

А) індивідуальна робота;
Б) реферат;
В) план-конспект;
Г) творче завдання.

checked 1 Підготувати друковані та електронні матеріали для науково-методичного онлайн-дайджесту з актуальних проблем лінгводидактики  (УВАГА! розподілити теми серед усіх магістрантів групі вписати в зошит лише свою тему).

Темарій доповідей для проведення науково-методичного онлайн-дайджесту

«Актуальні проблеми викладання української мови в ЗВО»

014.01 – «Середня освіта (українська мова та література)»

1. Концептуальні напрями розвитку вищої освіти в Україні.

2. Розвиток вищої освіти в Україні: стан і перспективи.

3. Інформаційні сервіси для організації дистанційного навчання в умовах пандемії.

4. Інноваційна діяльність як засіб підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

5. Сучасні прийоми активізації уваги студентів на  лекції з актуальних проблем мовознавства.

6. Новітні форми завдань для практичного заняття з української мови.

7. Проблемні запитання як спосіб активізації пізнавальної активності студентів на практичному занятті з української мови.

8. Консультування як форманавчальної роботи зі студентами-філологами.

9. Комунікативне забезпечення навчально-виховного процесу у вищій школі.

10. Особливості організації самостійної роботи студентів-філологів у процесі виявлення їх творчого потенціалу.

11 Проблеми та чинники інтенсифікації навчально-виховного процесу у вищій школі.

12.  Особливості самостійної роботи студентів у процесі виявлення їх творчого потенціалу під час вивчення української мови.

13..Лекційне красномовство в підготовці майбутніх учителів-філологів.

14. Професіограма  сучасного вчителя української  мови та літератури та основи її формування в університеті.

15.  Самовиховання як спосіб професійного самовдосконалення майбутнього викладача-філолога.

16 Активізація процесу навчання методики викладання української мови за допомогою ділових ігор.

17 Сучасні методи контролю знань і вмінь студентів-філологів.

18 Методологія науково-дослідної діяльності студентів-філологів.

19 Методика проєктування в процесі вивчення української мови в університеті.

20. Специфіка модульно-розвивального навчання на заняттях з української мови у ЗВО.

21. Складники професійної майстерності викладача закладу вищої освіти.

  035.01 – «Філологія (українська мова та література)»)

1. STEM-освіта: основні принципи впровадження в різнотипних навчальних закладах.

2. Дуальна форма навчання: поняття, специфіка та функції.

3. Роль інтерактивних методів у процесі формування культури усного мовлення студентів.

4. Використання електронного підручника як інноваційного засобу в освітньому процесі сучасного навчального закладу.

6. Сайт закладу освіти як невід'ємний компонент інформаційного освітнього простору.

7. Впровадження інноваційних методів діяльності в сфері освіти.

8. Використання сучасних інноваційних технологій на на практичних заняттях з української мови.

9. Силабус як засіб організації самостійної роботи студентів під час вивчення української мови.

10. Мотиваційний підхід в організації навчального процесу в ЗВО. 

 

 Вимоги до підготовки й оформлення матеріалів

1. Дайджест – це «інформаційний продукт, що містить виклад творів / текстів у вигляді витягів з оригіналу або добірку основних думок автора в повному чи скороченому форматі».

Отож структура дайджест-повідомлення така:

checked 1  1–2 абзаци вступні (актуальність теми, новизна).

checked 1  добірка цитат із друкованих джерел та інтернету. ОБОВ’ЯЗКОВО з бібліографією.

checked 1  цитати / тези / думки систематизовані за оцінювальним критерієм ПОЗИТИВНО / НЕГАТИВНО або від ЗАГАЛЬНОГО до КОНКРЕТНОГО.

checked 1  1–3 абзаци Ваші висновки.

2. Правила оформлення матеріалів

Формат сторінки

A 4, орієнтація – книжкова

Поля

скрізь – по 2 см

Основний шрифт

Times New Roman

Розмір шрифту основного тексту

14 пунктів

Міжрядковий інтервал

одиничний

Вирівнювання тексту

по ширині

Абзацний відступ
(новий рядок)

1,0 см

Нумерація сторінок

не ведеться

Цитування

Наводимо в таких лапках «»

Посилання на літературу / інтернет джерело

у квадратних дужках […] після цитати / думки, бібліографічний список у кінці тексту

Обсяг

Повних 4–5 сторінок

Назва файлу

має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів автора (наприклад, Глущенко В.А._повідомлення).

Надіслати на ел. пошту

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Реченець

19 жовтня 2020

2

bookmark 1 Основи синтаксичної номінації

План індивідуальної роботи магістрантів у І-ому семестрі 2020–2021 н. р.

(предметна спеціальність 035.01 – «Філологія (українська мова та література)»)

checked 1  Ознайомитися з робочими програмами навчальної дисципліни за вибором магістранта «Основи синтаксичної номінації».

checked 1 Знати теоретичний матеріал, що його репрезентовано на лекціях із навчальної дисципліни (підкатегорія «Дистанційна освіта» на персональному сайті https://kulbabska.com/news/dystantsiina-osvita)

checked 1  Виконати практичні завдання до кожної теми. Написати модульні контрольні роботи (відповідно до графіків деканату й робочої програми).

checked 1 Підготувати реферативне повідомлення на одну із запропонованих тем.  (УВАГА! розподілити теми серед усіх магістрантів групі вписати в зошит лише свою тему):

Темарій реферативних повідомлень з навчальної дисципліни 
«Основи синтаксичної номінації»

1. Варіантність і синонімія мовних знаків.
2. Варіантність мовних одиниць як наслідок історичного розвитку
3. Основні тенденції, що зумовлюють варіантність синтаксичних одиниць.
4. Поняття про кореферентність у світлі синтаксичної номінації. Типи кореферентних співвідношень у синтаксисі.
5. Формально-семантичні співвідношення, зумовлені тенденцією до уточнення, увиразнення наявних засобів.
6. Формально-семантичні співвідношення, зумовлені тенденцією до диференціації членів речення.
7. Формально-семантичні співвідношення, зумовлені тенденцією до конкретизації мовних засобів.
8. Формально-семантичні співвідношення, зумовлені тенденцією до мовної економії та спрощення синтаксичної структури.
9. Формально-семантичні співвідношення, зумовлені тенденцією до підвищення експресивності мовних засобів.
10. Формально-семантичні співвідношення, зумовлені актуальним членуванням речення (висловлення). 

 

5

Якщо хочеш, щоб у тебе було досить вільного часу, щодня читай...
Не шкодуй часу на те, щоб глибоко осмислити сутність фактів, явищ, закономірностей,
з якими маєш справу (Василь Сухомлинський)


  Матеріали підготувала
професор кафедри сучасної української мови 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Олена КУЛЬБАБСЬКА

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.

Cподобалась сторінка?

Close

Ви можете поділитись нею з друзями у соціальних мережах або надіслати посилання на неї у месенджери...