Тестовий онлайн-залік для магістрантів-філологів І-го курсу навчання

Думай про успіх, уявляй собі успіх, і ти пустиш у хід силу, що здійснює бажання (Н. Піл)

Шановні магістранти філології!

У процесі інтенсивного розвитку наукового життя та зростання ролі багатоаспектної комунікації і співпраці дослідників окремих галузей знань актуальності набуває ідея про адаптацію мовної системи щодо біосоціальних особливостей людини та здійснення нею комунікативного процесу як основного чинника функційної, системно-структурної та знакової (семіотичної) специфіки мови.

Дати відповідь на питання «Чому саме так, а не інакше функціює українська мова» має сприяти авторський курс «Основи синтаксичної номінації», що її розроблено для здобувачів освіти ІІ-го освітнього рівня Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Мета викладання дисципліни

виявити антропосемічну спрямованість усталених та інноваційних процесів в українській мові; дослідити особливості різнорівневих мовних одиниць, зумовлених антропогенною активністю інтерпретатора дійсності (мовця); ознайомити магістрантів з основами теорії синтаксичної номінації, з ономасіологічними характеристиками частин мови, що зумовлюють особливості синтаксування речень і зв’язних текстів, із проблемою формально-семантичних співвідношень у синтаксис та з проблемою синтаксичної синонімії й кореферентності.

Предмет вивчення навчальної дисципліни –

новітні процеси та тенденції в розвої української мови з опорою на антропоцентричний підхід, теорію синтаксичної номінації та номінативної деривації.

Завдання викладання дисципліни:

– формування наукового світогляду майбутніх філологів-викладачів;
– вироблення вмінь критичного аналізу наукової інформації та її оцінювання;
– засвоєння теоретичних основ антропозорієнтованої лінгвістики, складником якої є ономасіологія та варіантологія;
.– ознайомлення зі специфікою семіотичних вимірів української мови – різнорівневих синтаксичних одиниць, їхньої структури та семантики, стилістики і прагматики;
– аналіз основних механізмів функціювання української мови в умовах глобалізаційних мовних процесів та мовного планування в Україні;
– установлення основних чинників породження кореферентності й варіантності синтаксичних одиниць української мови;
– з’ясування механізмів синтаксування фрази, виформування варіантних рядів одиниць синтаксису в комунікативно-прагматичному й етнолінгвістичному аспектах;
– підготовка магістрантів до науково-дослідної роботи з різних галузей філології.

У результаті вивчення навчальної дисципліни магістрант повинен:

з н а т и:

– сутність лінгвістичного вивчення проблеми «Мова й людина»;
– основні етапи становлення й розвитку антропоцентричного принципу в дослідженні мови;
– обсяг понять «номінативно-репрезентативна функція мови» , «комунікативна інформація» та її аспектів;
- номінативні аспекти мовленнєвої діяльності загалом та синтаксичних одиниць української мови зокрема;
- різні підходи до поняття про лексичну й синтаксичну номінації;
- визначення термінопонять «номінативна діяльність мовця», «номінативна деривація», «кореферентність», «функціональна еквівалентність (варіантність)», «ситуація», «пропозиція»«
- відмінності в понятях «лексична / граматична синонімія», «варіантність / варіативність»;
- типологію синтаксичних одиниць (синтаксем, простих речень, складних речень, дискурсивних висловлень);
- механізми предикації в процесі структурування різнорангових одиниць;
- ономасіологічні особливості частин мови;
- вияви формальних видозмін синтаксичних одиниць, зокрема модифікаційних і транспозитівних;
- обґрунтування варіантності синтаксичних конструкцій, зумовлених зміною структури висловлень унаслідок інтерверсії, семантичної компресії компонентів та ускладнення пропозитивних значень;
- основні функції варіантних синтаксичних одиниць у різностильових текстах української літературної мови та в живому усному мовленні.

р о з у м і т и:

– механізми адаптації мовних знаків до оперативності передавання й розуміння комунікативної інформації;
– принципи організації семантичної системи мови;
– специфіку відображення в семантичній системі мови антропоцентризму людської свідомості;
– особливості мовного планування в Україні;

в м і т и:

- вільно оперувати теоретичними відомостями та сучасною науковою термінологією;
- аналізувати останні дослідження і публікацій, у яких започатковано розв’язання  актуальних проблем ономасіології;
- виявляти феномен національної культури з опорою на специфіку української мови;
- чітко викладати основний матеріал наукового спостереження з обґрунтуванням отриманих нових наукових результатів;
- ефективно вести науковий пошук з обраної для дослідження проблеми;
- визначати номінативні відмінності синтаксичних одиниць у процесі структурування фраз;
- називати співвідносні засоби вираження різних семантико-синтаксичних відношень;
- добирати ілюстративний матеріал для словникових статей синтаксичного словника;
– перспективи подальших розвідок в антропоцентричному напрямі.

Практичне значення навчальної дисципліни  вибору циклу загальної (професійної) підготовки 

полягає в засвоєнні сучасних теоретичних знань з ономасіології, синтаксичної семантики, номінативної деривації, варіантології. Систематичне засвоєння теоретико-прикладних основ навчальної дисципліни «Основи синтаксичної номінації» сприятиме формуванню необхідних компетенцій магістрантів у процесі науково-дослідницької діяльності.

5

Шановні магістранти української філології!

Нині Ви складатимете онлайн-залік відповідно до Рекомендацій МОНУ щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій.

Форма проведення заліку

розв’язання тестових завдань з активованою опцією автоматичного вибору з бази тестів для кожного здобувача освіти, а також перемішуванням запропонованих варіантів відповіді.

Дистанційна платформа

сторінка «Іспит» персонального сайту (Рис. 1) – https://kulbabska.com/exam 

 screenshot 1

Рис. 1. Головна сторінка персонального сайту.
Підкатегорія «Тести»


Основи синтаксичної номінації

agenda  ДОРОЖНЯ КАРТА ЗАЛІКУ ОНЛАЙН

Залік із вибіркової навчальної дисципліни «Основи синтаксичної номінації» складають лише зареєстровані магістранти І-го курсу денної та заочної форм навчання (спеціальність 0.35.01 – Філологія (українська мова та література)) Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, стан здоров’я яких на час його проведення дає змогу проходити тестування.

users 1  Для успішного складання тестового заліку необхідно виконати кілька кроків.

КРОК 1. «Авторизація» – треба ввести у відповідну форму свій логін і пароль
(його після відеоконференції на платформі Google Meet отримає староста академгрупи в месенджер телеграм або вайбер)
 та натиснути кнопку «УВІЙТИ».

Забули пароль або логін? Необхідно ввести свою електронну адресу (див. Рис. 2), на яку буде надіслано тимчасовий логін та пароль.

img 20200510 102237

Рис. 2. Вікно «Авторизація»

КРОК 2. Обрання тестів для заліку 

Після введення логіну й паролю буде відкрито доступ до категорії «Тести для складання іспиту / заліку» (Рис. 3), де Ви повинні обрати необхідну для Вас категорію: Наприклад:

screenshot 3

Рис. 3. Вікно «Тести для складання іспиту»
 
 КРОК 3. Ознайомитися з «Інструкцією щодо складання іспиту / заліку» (див. Рис. 4)

Після входу в систему магістрант отримує доступ до набору інструктивних матеріалів, а саме до ознайомлення з «Описом тесту для магістрантів 1-го курсу», «Критеріями оцінювання результатів іспиту».

screenshot 5

Рис. 4. Інструктивні матеріали для студентів, які складають тестовий залік

bookmark 1 Опис залікового тесту для магістрантів 1-го курсу денної / заочної форми навчання 

Мета упорядкованих тестових завдань – установити рівень знань, умінь та навичок здобувачів освіти ІІ-го освітнього рівня з вибіркової навчальної дисципліни «Основи синтаксичної номінації». У тестовому блоці для кожного майбутнього магістра  – 25 тестів закритого типу, які треба розв’язати за 35 хвилин.
УВАГА! Система обирає тести  з «Банку тестових завдань» індивідуально для кожного магістранта.

Усі завдання мають типову структуру (див. Рис. 5):

 • Формулювання завдання (надруковане більшим шрифтом і відділене від решти тексту лінією).
 • Чотири варіанти відповідей, надруковані меншим шрифтом і розташовані у стовпчик симетрично до формулювання завдання.
 • УВАГА! Із наведених варіантів відповідей ЛИШЕ ОДНА – ПРАВИЛЬНА, тоді як інші – або неправильні, або неточні.
 • Для позначення однієї правильної відповіді, необхідно індикатор миші поставити навпроти неї та натиснути ліву кнопку. У полі навпроти обраної відповіді з’явиться відмітка (червоне кружальце). 

screenshot 6

Рис. 5. Зразок тестового залікового завдання на екрані 

file 2ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: кожна правильна відповідь на тестове завдання дорівнює 1 балу.
УВАГА! Правильно розв’язавши 25 тестових завдань, Ви отримаєте 25 балів за системою ECTS (Окрім того, 10 балів – за виконане завдання зі встановлення варіантів простих речень і 5 балів – за виконані впродовж семестру індивідуальні завдання. Отож разом за шкалою заліку – 40 максимальних балів).

 • Тестові завдання з’являтимуться на екрані почергово. Уважно обміркуйте кожну з чотирьох запропонованих відповідей і позначте  ЛИШЕ ОДНУ З НИХ – ПРАВИЛЬНУ!

УВАГАНатиснувши кнопку "Почати" внизу цієї сторінки, стартує процес тестування, розрахований на 35 хвилин.

 • Саме з цього моменту почнеться відлік часу для розв’язання тестів.
 • Залишок часу до закінчення тесту відображено на шкалі  «Час» у кінці сторінки.
 • На жаль, розробники ресурсу Joomla Quiz Deluxe не передбачили індикатора обліку розв’язаних тестів. Тому варто написати в стовпчик на аркуші номери тестових завдань (від одного до 25 ) і по факту відзначати виконані.

Щоб перейти до наступного питання, потрібно натиснути кнопку «Відповісти».

file 2ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!

 • Змінити варіант відповіді після фіксації вже не можна. Якщо Ви не впевнені у правильності розв’язання тестового завдання, пропустіть його та розв’яжіть у кінці – не гайте часу!
  Для цього клікніть на кнопку «Пропустити» 
 • Кожен магістрант має лише ОДНУ СПРОБУ складання тестового заліку.
 • Якщо Ви передчасно закриєте вікно, натиснувши кнопку «Вийти», то не зможете вдруге пройти тестування (див. Рис 6).
 • Ви складатимете залік усно за білетами й завданнями (платформа Google Meet; режим відеоконференції).

screenshot 4


 Рис. 6. Повідомлення про неможливість продовження тестування 

КРОК 5.  Завершення тестового іспиту (Рис. 7)

screenshot 7


 Матеріал підготувала
проф. Олена КУЛЬБАБСЬКА
(Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича)

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.

Cподобалась сторінка?

Close

Ви можете поділитись нею з друзями у соціальних мережах або надіслати посилання на неї у месенджери...