Індивідуальна освітня траєкторія для магістрантів-філологів І курсу

Навчання студентів за індивідуальними освітніми траєкторіями, з використанням інтерактивних технологій – це інвестиції в майбутнє (Т. Коростіянець)

bookmark 1 Методика викладання української мови у вищій школі

План індивідуальної роботи магістрантів у І-ому семестрі 2021–2022 н. р.

(предметні спеціальності 014.01 – «Середня освіта (українська мова та література)» й
035.01
– «Філологія (українська мова та література)»:

checked 1  Ознайомитися із силабусами обов’язкового компонента освітніх програм («Цикл професійної підготовки») із зазначених вище спеціальностей, зокрема:

Силабус із «Методики викладання української мови у вищій школі»
для спец. 014.01 – «Середня освіта (українська мова та література)»:

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

Силабус із «Методики викладання української мови у вищій школі»
для спец. 035.01 – «Філологія (українська мова та література)»:

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

checked 1 Знати теоретичний матеріал, що його репрезентовано на лекціях із навчальної дисципліни, опрацювати рекомендовану літературу до кожної теми (підкатегорія «Дистанційна освіта» на персональному сайті https://kulbabska.com/news/dystantsiina-osvita)

checked 1  Виконати практичні завдання до кожної теми (під керівництвом канд. філол. наук Наталії Олександрівни ШАТІЛОВОЇ). Написати модульні контрольні роботи (відповідно до графіків деканату та робочої програми навчальної дисципліни).

checked 1 Підготувати фрагмент лекції з навчальної дисципліни мовознавчого циклу (тема на вибір магістранта), подавши методичний коментар і самоаналіз (за схемою).

checked 1 Підготувати фрагмент практичного або семінарського заняття з навчальної дисципліни мовознавчого циклу (тема на вибір магістранта), подавши методичний коментар і самоаналіз (за схемою).

checked 1 Взяти участь в анкетуванні: «М’які навички» як один із треків динамічно мінливого світу».

checked 1 Взяти участь в інтерактивному методичному колоквіумі:«Освітня програма як система формування спільного професійного розвитку, соціальної взаємодії і відповідальності»;.

checked 1 Підготувати доповідь-презентацію:

Темарій доповідей для обговорення в аудиторії

«Актуальні проблеми викладання української мови у ЗВО»

014.01 – «Середня освіта (українська мова та література)»

1. Роль мовознавчих дисциплін циклу професійної підготовки у формуванні фахової компетентності майбутніх вчителів /викладачів української мови.

2. Лінгвістична, мовна і мовленнєва компетентності студента-філолога: термінообшир понять і критерії розмежування.

3. Інформаційно-комунікаційна компетентність майбутнього педагога-словесника в контексті дистанційного навчання.

4. Культуромовний аспект професіограми викладача-філолога як елітарної мовної особистості.

5. Теоретико-методична підготовка майбутнього викладача української мови: базові складники та педагогічна інноватика.

6. Веб-квест технології в контексті особисто зорієнтованого навчання студентів-філологів та розвитку STEM-освіти.

7. Мультимедійні інтернет-технології як засоби інтерактивного навчання української мови у вищій школі: проблема педагогічної ефективності.

8. Лекція як вид навчального заняття у вищій школі: традиції та інновації.

9. Нестандартні організаційні форми навчання української мови у вищій школі: переваги й труднощі.

 

10. Виробнича практика філолога-мовника: професійна спрямованість і ціннісні пріоритети.

11 Текстоцентричний підхід до навчання української мови як засіб формування соціокультурної компетентності студента-філолога

12. Дискусія як метод інтерактивного навчання української мови в процесі в закладах освіти.

13..Ієрархія компетентностей сучасного вчителя / викладача української мови.

Для заочного відділення

14.  Самовиховання як спосіб професійного самовдосконалення майбутнього викладача-філолога.

15 Активізація процесу навчання методики викладання української мови за допомогою ділових ігор.

16 Сучасні методи контролю знань і вмінь студентів-філологів.

17. Методологія науково-дослідної діяльності студентів-філологів.

18 Методика проєктування в процесі вивчення української мови в університеті.

19. Специфіка модульно-розвивального навчання на заняттях з української мови у ЗВО.

 

035.01 – «Філологія (українська мова та література)»)

1. Кодекс академічної доброчесності студента-філолога як учасника освітнього процесу.

2. Дослідницька компетентність майбутнього педагога-філолога: шляхи формування й значення для професійного становлення.

3. Система змішаного навчання української мови у ЗВО: попередні підсумки та проблемні моменти в умовах карантину.

4. Інтернет-сервіси в освітньому просторі: простір можливостей і професійний досвід сучасного педагога-філолога.

6. Принцип академічної свободи в педагогічному дискурсі вчителя /викладача української мови.

7. Комунікативна компетентність як основа фахової майстерності майбутніх викладачів української мови.

8. Особливості формування національно-мовної особистості сучасного вчителя / викладача української мови.

9. Силабус як засіб організації самостійної роботи студентів під час вивчення української мови.

10. Мотиваційний підхід в організації навчального процесу в ЗВО. 

 

 2bookmark 1 Основи синтаксичної номінації

План індивідуальної роботи магістрантів у І-ому семестрі 2021–2022 н. р.

(предметна спеціальність 035.01 – «Філологія (українська мова та література)»)

checked 1  Ознайомитися із силабусом навчальної дисципліни за вибором магістранта І-го курсу «Основи синтаксичної номінації»:

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

checked 1 Знати теоретичний матеріал, що його репрезентовано на лекціях із навчальної дисципліни (підкатегорія «Дистанційна освіта» на персональному сайті https://kulbabska.com/news/dystantsiina-osvita)

checked 1  Виконати практичні завдання до кожної теми. Написати модульні контрольні роботи (відповідно до графіків деканату й робочої програми).

checked 1 Підготувати реферативне повідомлення на одну із запропонованих тем.  (УВАГА! розподілити теми серед усіх магістрантів групі вписати в зошит лише свою тему):

Темарій реферативних повідомлень з навчальної дисципліни 
«Основи синтаксичної номінації»

1. Варіантність і синонімія мовних знаків.
2. Варіантність мовних одиниць як наслідок історичного розвитку
3. Основні тенденції, що зумовлюють варіантність синтаксичних одиниць.
4. Поняття про кореферентність у світлі синтаксичної номінації. Типи кореферентних співвідношень у синтаксисі.
5. Формально-семантичні співвідношення, зумовлені тенденцією до уточнення, увиразнення наявних засобів.
6. Формально-семантичні співвідношення, зумовлені тенденцією до диференціації членів речення.
7. Формально-семантичні співвідношення, зумовлені тенденцією до конкретизації мовних засобів.
8. Формально-семантичні співвідношення, зумовлені тенденцією до мовної економії та спрощення синтаксичної структури.
9. Формально-семантичні співвідношення, зумовлені тенденцією до підвищення експресивності мовних засобів.
10. Формально-семантичні співвідношення, зумовлені актуальним членуванням речення (висловлення). 

 

5

Якщо хочеш, щоб у тебе було досить вільного часу, щодня читай...
Не шкодуй часу на те, щоб глибоко осмислити сутність фактів, явищ, закономірностей,
з якими маєш справу (Василь Сухомлинський)


  Матеріали підготувала
професор кафедри сучасної української мови 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Олена КУЛЬБАБСЬКА

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.

Cподобалась сторінка?

Close

Ви можете поділитись нею з друзями у соціальних мережах або надіслати посилання на неї у месенджери...