Готуючись до іспиту з курсу «Методика викладання української мови у ЗВО»

Якщо ви працюєте над реалізацією окреслених цілей, то вони працюватимуть на ваш успіх (Д. Рон)

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ

з навчальної дисципліни «Методика викладання української мови у ЗВО»
для магістрантів, які навчаються за:

              Освітньо-професійною програмою         014 «Українська мова та література (Середня освіт

   Галузь знань             01 Освіта / Педагогіка 

Рівень вищої освіти     другий магістерський


                                                    Освітньо-професійною програмою         035 «Українська мова та література (Філологія)»                      

                          Галузь знань         03 Гуманітарні науки

                           Рівень вищої освіти               другий магістерський  

Питання для самопідготовки до іспиту

1.

Поняття „компетенція”, „професійна компетенція”, „мовнокомунікативна компетенція”, „професійна компетентність” викладача / учителя-словесника у світлі сучасної освітньої парадигми.

2.

Місце професійно спрямованих теоретично-практичних і практичних курсів у системі фахової підготовки майбутніх викладачів / учителів-словесників у вищих навчальних закладах України.

3.

Професійна комунікативна компетентність як результат фахової підготовки магістрантів філологічних факультетів у системі вищої освіти України. Складники професійної мовнокомунікативної компетенції студентів філологічних факультетів.

4.

Методика української мови у вищій школі як наука і навчальна дисципліна. Об’єкт, предмет і проблематика методики як наукової дисципліни, її складники.

5.

Чинники розвитку та джерела методики викладання української мови у вищій школі, її зв’язок із суміжними дисциплінами: філософією, мовознавством, педагогікою і психологією, етнопедагогікою й етнопсихологією.

6.

Українська мова як мова навчання та базова дисципліна у вищій школі ІV рівня акредитації педагогічного спрямування. Загальнодидактичні та специфічні принципи викладання української мови у ЗВО.

7.

Основні етапи становлення й розвитку методики навчання мовознавчих дисциплін у вищих навчальних закладах.

8.

Педагогічна культура та педагогічне спілкування: специфіка й особливості в сучасному освітньому просторі України.

9.

Текст як результат дидактичної комунікації. Навчальний текст як основна форма організації мовлення вчителя-словесника. Типологія навчальних текстів з української мови в ЗВО.

10.

Дискурс як найвища структурна одиниця комунікації. Дидактичний дискурс, його соціокультурні та лінгвістичні особливості особливості на прикладі курсу української мови в ЗВО України.

11.

Риторичні підходи до конструювання заняття з мовознавчої дисципліни у вищій школі як складного мовленнєвого жанру.

12.

Особистісно орієнтований підхід до викладання лінгвістичних дисциплін у закладах вищої освіти України.

13.

Технологічний підхід до навчання української мови у ЗВО України.

14.

Евристична технологія навчання та її дидактичні можливості в лінгвістичній підготовці майбутніх фахівців з українського мовознавства.

15.

Практичне і семінарське заняття з української мови в проекції технології розвитку критичного мислення студентів.

15.

Культурологічний підхід у теорії та практиці лінгвістичної підготовки майбутнього викладача української мови.

16.

Медіаінструментарій заняття з української мови. Електронний підручник як засіб навчання мовознавчих дисциплін у закладах вищої освіти України.

17.

Принципи кредитно-трансферного навчання на філологічному факультеті ЗВО (модульності, структурованості змісту навчання, динамічності, оптимальності методів діяльності, гнучкості, усвідомленої перспективи, різносторонності методичного консультування, паритетності).

18.

Сутність модульного навчання української мови в ЗВО. Відмінності модульного навчання від традиційного.

19.

Методика розпрацювання кредитно-трансферних навчальних програм з лінгвістичних дисциплін (цільове призначення теоретичного матеріалу, поєднання комплексних, інтегрувальних і дидактичних цілей, повнота навчального матеріалу в модулі, відносна самостійність елементів модуля, реалізація зворотного зв’язку, оптимальне передавання інформаційного й методичного матеріалу, оцінювання результатів).

20.

Методика рейтингового оцінювання на заняттях з української мови в ЗВО. Модульний контроль знань і навичок студента, рейтингова шкала оцінки, адаптованої до системи ЕКТС.

21.

Навчально-методичний комплекс з лінгвістичних дисциплін: особливості структури і функції в ЗВО України.

22.

Самостійна робота з української мови в аудиторних та позааудиторних умовах: поняття, рівні і форми організації та функції в процесі засвоєння мовознавчих курсів.

23.

Основні методи самостійного навчання студентів-філологів у процесі засвоєння мовознавчих курсів.

24.

Пізнавально-творча самореалізація майбутнього фахівця на заняттях та позааудиторній діяльності з лінгвістичних курсів.

25.

Академічне заняття та навчально-методичний супровід самостійної роботи з лінгвістичних дисциплін у вищій школі.

26.

Індивідуалізація самостійної роботи студентів-філологів з української мови. Форми організації індивідуальної роботи студентів.

27.

Види самостійної роботи студентів з використання телекомунікаційних мереж на заняттях української мови.

28.

Застосування нових інформаційних технологій для пошуку інформації з актуальних питань мовознавства в мережі Інтернет (використання wеb-браузерів, робота з інформаційно-пошуковими й інформаційно-довідковими системами, автоматизованими бібліотечними системами, електронними журналами).

29.

Використання нових інформаційних технологій для організації лінгвістичного діалогу в мережі (використання електронної пошти, участь в iнтернет-коференціях, iнтернет-семінарах тощо).

30.

Використання нових інформаційних технологій для створення тематичних професійно орієнтованих блогів, wеb-сторінок і wеb-квестів.

31.

3агальні засади науково-дослідної роботи студентів з актуальних питань мовознавства й лінгводидактики у вищих навчальних закладах України..

32.

Педагогічний вплив на розвиток творчої особистості студента. Форми, види та організація навчально- й науково-дослідної роботи у системі професійної підготовки магістрів-філологів.

33.

Асистентська практика – перший етап на шляху до самостійної, творчої діяльності майбутніх спеціалістів у галузі мовознавства. Мета, завдання та зміст асистентської практики магістрантів-філологів.

34.

Педагогічна практика – перший етап на шляху до самостійної, творчої діяльності майбутніх спеціалістів у галузі мовознавства. Мета, завдання та зміст педагогічної практики (на кафедрі й у школі) магістрантів-філологів.

35.

Організація діяльності магістрантів-практикантів на мовознавчій кафедрі й у школі. Основні професійно-методичні вміння та психолого-педагогічні вміння студентів-філологів під час навчання лінгвістичних дисциплін у вищих навчальних закладах України.

36.

Підготовка майбутніх викладачів до гурткової роботи з актуальних питань українського мовознавства.

37.

Поняття «підвищення кваліфікації (стажування)» викладача ЗВО. Дистанційні й електронні курси для студентів і викладачів / учителів-філологів у системі освіти України.

38.

Основні параметри діяльності магістранта-практиканта як куратора академічної групи.

39.

Науково-дослідницька робота магістрантів у сфері лінгводидактики під час проходження педагогічної та аспірантської практик.

40.

Тлумачення поняття „форма” в сучасній дидактиці. Лекційно-семінарська форма організації навчання української мови в ЗВО.

41.

Види й методичні особливості підготовки лекцій із мовознавчих курсів у вищій школі.

42.

Особливості використання лектором лінгвістичних і кінетичних засобів впливу на студентську аудиторію на занятті з українсЬкої мови.

43.

Семінарське заняття з української мови: обсяг поняття, типологія (просемінар, семінар-розгорнута бесіда, семінар-доповідь, семінар-дискусія, семінар-конференція, семінар-прес-конференція, семінар-„мозковий штурм” та функції.

44.

Етапи й методика підготовки викладача до семінарських занять із мовознавчих дисциплін у ЗВО.

45.

Практичне заняття з української мови: обсяг поняття, типологія та функції.

46.

Етапи й методика підготовки викладача до практичних занять із мовознавчих дисциплін у ЗВО.

47.

Лабораторне заняття з української мови: обсяг поняття, методика його підготовки і проведення, функції в ЗВО.

48.

Факультативи, спецкурси і спецсемінари як додаткові форми організації навчання української мови в ЗВО та методика їх підготовки й проведення.

49.

Колоквіум як форма контролю самостійної роботи студента в процесі вивчення української мови в ЗВО.

50.

Науково-практичні конференції як форма контролю самостійної роботи студента з лінгвістичних дисциплін у ЗВО.

51.

Методи і прийоми вивчення української мови у вищій школі.

52.

Типологія та особливості методів функційної спрямованості (односпрямованого подання навчального матеріалу; ознайомлення з досвідом роботи інших суб’єктів; проблемного навчання; спонукання до творчого пошуку; активізації слухачів) у викладанні української мови.

53.

Типологія та особливості методів функційної спрямованості (надання додаткової інформації; контролю; самостійної роботи; виховного спрямування) у викладанні української мови.

54.

Методи кредитно-трансферного навчання української мови в ЗВО: інформаційні; операційні; пошукові; методи самостійного навчання.

55.

Дидактичні засоби модульного навчання на заняттях з української мови у ЗВО.

56.

Методи контролю, облік та оцінювання студентської успішності з лінгвістичних дисциплін у ЗВО.

57.

Види контролю в процесі вивчення української мови в ЗВО: вхідний, поточний, проміжний, підсумковий і відтермінований.

58.

Уніфікована шкала оцінювання студентів за системою ЕСТS та національною системою.

59.

Методичні основи організації тестового контролю знань студентів з лінгвістичних дисциплін у ЗВО.

60.

Організація проведення державних кваліфікаційних іспитів з української мови в ЗВО.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ PDF

21.11.2020 8


Матеріали підготувала
професор кафедри сучасної української мови 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Олена КУЛЬБАБСЬКА

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.