Книжкова новинка – «Прагматика висловлень відмови в українському художньому діалогічному дискурсі»

Ego loquens. Не хочеш почути відмову – не проси (Джон Драйден).

Входини до цьогорічного літа для трьох авторів нової монографії «Прагматика висловлень відмови в українському художньому діалогічному дискурсі», що вийшла друком у видавництві Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, були надзвичайно сонячними й радісними.

01.06.2018 9  01.06.2018 10  01.06.2018 11 

Кафедра сучасної української мови щиро вітає колектив мовознавців – доктора філологічних наук, професора Віктора Михайловича Бріцина (Інститут мовознавства імені Олександра Потебні НАН України), кандидатів філологічних наук Наталію Василівну Максим’юк (кафедра сучасних європейських мов Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТУ) та Оксану Василівну Максим’юк (кафедра сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича) з ґрунтовним науковим дослідженням!

Актуальність теми репрезентованої монографії зумовлена загальною спрямованістю сучасних лінгвістичних студій на поглиблене вивчення комунікативно-функційного аспекту мови. Зокрема, нова праця присвячена дослідженню структурно-семантичних і комунікативно-прагматичних особливостей висловлень відмови, а ширше – «ego» мовця, його внутрішньому світу, переконанням й уподобанням. У зв’язку з цим, як слушно зауважують автори, постала нагальна потреба системного опису зазначених комунікативних одиниць, внутрішніх і зовнішніх чинників комунікації, що спричиняють їх функціювання, виокремлення репертуару вербальних і невербальних засобів вираження відмови в українськомовному художньому діалогічному дискурсі.

Новизна одержаних результатів видається незаперечною, тому що комплексний аналіз висловлень відмови з опорою на новітні лінгвістичні підходи – комунікативний, прагматичний, когнітивний та семантико-прагматичний – здійснено вперше.

Наукову цінність монографічного опису виформовують теоретичні узагальнення дослідників щодо встановлення кореляцій понять «заперечення» (ця універсальна категорія є семантичним підґрунтям досліджуваних одиниць) / «відмова» / «незгода»; визначення комунікативних тактик і стратегій відмови з опертям на соціальний і гендерний чинники; особливості варіювання в діалогічних єдностях сучасної української мови.

Комплексна методика уможливила репрезентацію ієрархічно організованої функційної системи висловлень з ілокутивною силою відмови в контексті мовленнєвої діяльності мовця, тоді як джерельна база (2500 фрагментів дискурсів із текстів української літератури ХІХ–ХХІ ст.) дала підстави авторському колективу зробити ґрунтовні й доказові висновки: «Ефективність комунікативних тактик експліцитної / імпліцитної відмови регулюють соціальний статус комунікантів, соціально-рольові функції адресата й адресанта, час і місце перебігу комунікативного акту, урахування вербальних і невербальних засобів комунікації».
Дослідницька робота методологічно обґрунтована, чітко структурована та охоплює такі частини:

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ МОВЛЕННЄВОГО АКТУ ВІДМОВИ
1.1.   Висловлення з ілокутивною силою відмови в контексті мовленнєвої діяльності людини
1.1.1. Соціальний аспект висловлень зі значенням відмови
1.1.2. Аксіологічний аспект висловлень зі значенням відмови
1.1.3. Модусний аспект висловлень зі значенням відмови
1.2.   Висловлення зі значенням відмови в контексті універсальної категорії заперечення
1.2.1. Логіко-прагматичний аспект категорії заперечення у висловленнях відмови
1.2.2. Комунікативно-функціональний аспект категорії заперечення у висловленнях відмови
1.2.3. Кореляція понять «заперечення» / «відмова» / «незгода»
1.3.   Висловлення зі значенням відмови в контексті сучасних лінгвістичних напрямів
1.3.1. Мовленнєвий акт і мовленнєвий жанр як категорії організації мовлення
1.3.2. Місце висловлень зі значенням відмови в класифікації мовленнєвих жанрів
Висновки до І розділу

РОЗДІЛ II. КОМУНІКАТИВНИЙ АКТ ВІДМОВИ В ДИСКУРСИВНІЙ ПАРАДИГМІ
2.1. Структура комунікативного акту відмови
2.1.1. Зовнішні компоненти діалогу з відношенням відмови
2.1.1.1. Комунікативні партнери як головні складники дискурсу відмови
2.1.1.2. Прагматичні складники комунікативного акту відмови
2.1.2. Внутрішня структура комунікативного акту відмови
2.1.2.1. Висловлення відмови як маркер опозитивних відношень
2.1.2.2. Функціонально-семантична репрезентація висловлень зі значенням відмови
2.2. Комунікативні стратегії відмови
2.2.1. Комунікативні тактики стратегії відмови: соціальний аспект
2.2.2. Комунікативні тактики стратегії відмови: тендерний аспект
2.3. Невербальна репрезентація змісту висловлень зі значенням відмови
Висновки до II розділу

РОЗДІЛ ІІІ. СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИСЛОВЛЕНЬ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ВІДМОВИ
3.1. Пряма і непряма відмова
3.1.1. Семантична структура висловлень прямої відмови
3.1.1.1. Типи предикатів прямої відмови
3.1.1.2. Суб’єкт у висловленнях зі значенням відмови
3.1.1.3. Типи об’єктів відмови
3.1.1.4. Типи каузаторів
3.1.2. Типи висловлень непрямої відмови
3.1.2.1. Непряма відмова з частковою імпліцитністю інтенцій відмови
3.1.2.2. Непряма відмова з повною імпліцитністю інтенцій мовленнєвого жанру
3.2. Відмова на реальну / прогнозовану репліку
3.3. Повна і часткова відмова
3.4. Категорична і некатегорична відмова
3.5. Мотивована і немотивована відмова
3.6. Комунікативно виправдана / невиправдана відмова
3.7. Автокомунікативна відмова / відмова іншим
Висновки до III розділу 

ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Наукові праці
Джерела
РЕЗЮМЕ
RESUME

Імпонує те, що запропонована концепція вивчення різнотипних виявів художнього дискурсу є перспективною для подальшого дослідження проблем міжсуб’єктної взаємодії в контексті лінгвокультурологічної парадигми, моделювання концептуальної картину світу комунікантів у дискурсі відмови. На нашу думку, заслуговує на увагу й можливість комплексного розв’язання проблем прагматизації граматичних і лексичних одиниць та категорій сучасної української мови. Отож...

Хто відмовляється від багато чого,
може багато чого собі дозволити (Жак Шардон)

А ми від цілого серця бажаємо нашим колегам рішучості для кроків, сміливості для думки,
натхнення для фундаментальних відкриттів у царині мовознавчої науки!

Довідково: Бріцин В. М. Прагматика висловлень відмови в українському художньому діалогічному дискурсі : монографія / В. М. Бріцин, Н. В. Максим’юк, О. В. Максим’юк. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – 232 с. – ISBN 978-966-423-432-7

Рецензенти:
Загнітко А. П., доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри загального та приклад­ного мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса;
Кульбабська О. В., доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
Марчук Л. М., доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Анотація
Монографію присвячено комплексному описові висловлень зі значенням відмови в українськомовному художньому діалогічному дискурсі. З’ясовано лінгвально-комунікативний статус висловлень зі значенням відмови, проаналізовано соціальний, аксіологічний, модусний, логіко-прагматичний і комунікативно-функціональний аспекти відмови. Визначено місце висловлень зі значенням відмови в класифікації мовленнєвих жанрів. Описано структуру комунікативного акту відмови, визначено тактики стратегії відмови з урахуванням соціального й тендерного чинників, систематизовано способи позначення невербальних засобів відмови. Досліджено семантичну структуру висловлень зі значенням відмови, а також виявлено її семантико-прагматичне варіювання в діалогічних єдностях сучасної української мови.
Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, студентів, усіх, хто читає курси сучасної української літературної мови, спецкурси із комунікативної лінгвістики, прагмалінгвістики, психолінгвістики, конфліктології, семантики й прагматики мовленнєвого спілкування, теорії діалогічного дискурсу.


Кульбабська О. В. Рецензія на монографію: (Бріцин В. Прагматика висловлень відмови в українському художньому діалогічному дискурсі : монографія / В. Бріцин, Н. Максимюк, О. Максимюк. – Чернівці, 2018. – 232 с. [Текст] / О. В. Кульбабська // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / редкол. : Т. Бойчук [та ін.]. – Чернівці–Сучава : БДМУ, 2018. – № 3 (19). – С. 110–111. – (Серія : Філологічні науки).

 

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.