Кафедра сучасної української мови

Кафедру української мови сформовано в жовтні 1940 р. із місцевих педагогів і приїжджих фахівців із Харкова, Дніпропетровська, Києва та інших східноукраїнських міст. Очолив кафедру доц. В. С Ващенко.
чернівецький національний університет

У жовтні 1944 р. завідувачем призначено І.С.Колесника, а з вересня 1947 р. – доц. О.Н.Савченка.

У 50-х роках на кафедрі розпочинається дослідження буковинських говірок, історії української літературної мови на Буковині й топонімічної системи буковинського ареалу.

У 1955–1963 рр. кафедру очолював проф. І.Г.Чередниченко, який переїхав до Чернівців, маючи 20-річний стаж роботи у ВНЗ України та Росії.

Він уклав спеціальну програму-питальник для збирання матеріалів до обласного словника буковинських говорів (ред. – І.Г.Чередниченко, у складі редколегії: М.І.Вихристюк, Ю.О.Карпенко, М.В.Леонова, В.С.Лимарен-ко, К.М.Лук’янюк, В.А.Прокопенко, М.Ф.Станівський). Під керівництвом І.Г.Чередниченка укладено кілька лінгвістичних наукових збірників („Питання історії та діалектології східнослов’янських мов” (1958, 1959), захистили кандидатські дисертації із синтаксису К.Ф.Герман та М.І.Вихристюк. У Чернівцях учений підготував „Збірник вправ з сучасної української мови” (К., 1955; 1958), навч. посібник „Складнопідрядні речення в сучасній українській мові” (1959), написав фундаментальну працю „Нариси з загальної стилістики сучасної української мови”, яку захистив як докторську дисертацію в 1963 р. За роки завідування кафедрою проф. Чередниченком І.Г. налагоджено зв’язки кафедри з науковими установами України, започатковано синтаксичні наукові дослідження, проведено загальноукраїнські конференції, присвячені укладанню діалектних словників (1960), питанням славістики та стилістики (1963).

Із приходом на кафедру І.І.Слинька, який з вересня 1963 р. очолював її впродовж 25 років, чітко окреслюються три пріоритетних наукових напрями: синтаксичний, діалектологічний та ономастичний.

Перу проф. Слинька І.І. належать праці з історичного синтаксису: „Дослідження історичного синтаксису за пам’ятками XIV–XVIII ст.” (Львів, 1968), „Історичний синтаксис української мови за пам’ятками XIV–XVIII ст. (часові звороти)” (Чернівці, 1968), „Історичний синтаксис української мови” (К., 1973). Під його керівництвом захистили кандидатські дисертації Н.Д.Бабич, М.Ф.Кобилянська, О.С.Біла, Н.В.Гуйванюк, С.С.Перепелиця, І.Ю.Кобилянський. У 1994 р. у видавництві „Вища школа” опубліковано колективну працю І.І.Слинька, Н.В.Гуйванюк, М.Ф.Кобилянської „Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання”), яка здобула особливу популярність в Україні.

Основи вивчення ономастики на кафедрі заклав Ю.О.Карпенко, якому належать ґрунтовні праці з топоніміки різних районів Чернівецької області.

1967 р. він захистив докторську дисертацію на тему: „Топонімія Буковини”. Ономастичну тематику продовжили кандидати філологічних наук К.М.Лук’янюк, Д.Г.Бучко, Л.В.Кракалія (Чувашова), Л.О.Тарновецька (Ткач).

Діалектолог Герман К.Ф.

у 70–90-х рр. брав активну участь в укладанні „Загальнослов’янського лінгвістичного атласу”, створив „Атлас українських говірок Північної Буковини”, згодом захистив докторську дисертацію „Українські говірки Північної Буковини в історичному та лінгвогеографічному аспекті: фонетика, фонологія” (1997 р.).

Із 1989 р. кафедру очолював доц. Бучко Д.Г.

Він опублікував монографію „Походження назв населених пунктів Покуття” (Львів, 1990), захистив докторську дисертацію „Назви населених пунктів Покуття” (1994).

Із 1 лютого 1994 р. на основі кафедри української мови утворено дві кафедри: кафедру сучасної української мови і кафедру історії та культури української мови.

Завідувач кафедри сучасної української мови - доктор філологічних наук, професор Н.В.Гуйванюк

у 1994 р. захистила докторську дисертацію „Формально-семантичні співвідношення в системі синтаксисних одиниць”. Вона є автором понад 300 наукових праць із синтаксису та діалектології української мови, 3-х одноосібних монографій: „Формально-семантичні співвідношення в синтаксисі” (1999); „Слово – речення – текст” (2009); „З голосу мами” (2013), 22 навчальних посібників та підручників із грифом МОНУ. Під її науковим керівництвом захистили кандидатські дисертації В.Д.Шинкарук, Л.В.Бережан (Маркуляк), О.В.Кульбабська, Л.С. Рабанюк, Т.М. Романюк, Л.М.Томусяк, А. М.Агафонова, С.Т.Шабат-Савка, В.А.Чолкан, Г.А.Валігура, О.М.Мельничук, О.В.Максим’юк, Ю.М.Пацаранюк, Ю.М.Руснак.

Проф. Ткач Л.О. – провідний науковець у галузі історичної лексикології та історії розвитку української літературної мови кінця ХІХ – поч. ХХ ст. на Буковині. У 2008 р. захистила докторську дисертацією „Мовна ситуація на Буковині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. і розвиток української літературної мови” (науковий консультант – д.ф.н., акад. Русанівський В.М.).

У 2004 р. на кафедрі відкрито докторантуру,

після завершення якої захистили докторські дисертації Н.О.Руснак – „Діалектний текст: лінгвокогнітивний та прагматичний аспекти” (2011), О.В.Кульбабська – „Вторинна предикація: семантична та морфолого-синтаксична типологія” (2011), С.Т.Шабат-Савка „Вербалізація категорії комунікативної інтенції: когнітивні, граматичні та дискурсивні вияви” (2014) – науковий консультант усіх дисертацій д.ф.н., проф. Гуйванюк Н.В.

Нині на кафедрі працює потужний науково-педагогічний персонал:

4 доктори філологічних наук (професори О.В.Кульбабська (з вересня 2013 р. – завідувач кафедри), Л.О.Ткач, Н.О.Руснак; С.Т.Шабат-Савка), докторант – к.філол. н. Гуцуляк Т.Є., 6 кандидатів філологічних наук (доценти О.В.Кардащук, Л.М.Томусяк, Л.С.Рабанюк, А.М.Агафонова, О.В.Максим’юк; асистент Н.О.Шатілова), навчаються в аспірантурі 3 випускниці філфаку – І.М.Струк, Г.І.Тесліцька й А.Ю.Прокопова.

Пріоритетні тематичні напрями наукових студій

кафедри сучасної української мови – „Антропоцентричні парадигми сучасних лінгвістичних досліджень” і „Розмовне та діалектне буковинське мовлення: комунікативно-прагматичні й етнолінгвістичні параметри”.

У 2005 р. видано „Словник буковинських говірок” (наук. ред. – проф. Н.В.Гуйванюк) та двотомне видання праць В.Сімовича (наук. ред. – проф. Л.О.Ткач); також опубліковано „Буковинські говірки. Хрестоматія” (2007 р.; уклад. : Н.О.Руснак, Н.В.Гуйванюк, В.Є.Бузинська); „Буковинські говірки : бібліографічний покажчик” (2012, укл. : Н.В.Гуйванюк, Н.О.Руснак), „Українська мова. Тести. 5–11 кл.” (2006, 2009, 2012; авт.-укл. : Н.В.Гуйванюк, В.Є.Бузинська, О.В.Кульбабська, О.В.Кардащук, Н.О.Руснак, Л.М.Томусяк), „Пунктуація української мови” (2016 р.; автори – С.Т.Шабат-Савка, О.В.Максим’юк, Н.О.Шатілова), „Державна підсумкова атестація з української мови та методики викладання української мови” (2016 р., автори – Н.В.Гуйванюк, О.В.Кульбабська, О.В.Кардащук), „Основи мовознавчих досліджень” (2016 р.; автори – О.В.Кульбабська, Н.О.Шатілова) тощо.

У видавництві „Чернівецький національний університит” побачили світ цікаві монографії:

2013: „На шляху до наукового визнання: Діяльність спеціалізованої вченої ради зі спеціальностей 10.02.01 – „Українська мова” та 10.02.04 – „Германські мови” в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича за період із 2004 р. до 2013 р.” (автори – д. філол. н., проф. Н.В.Гуйванюк, – д. філол. н., проф. В.І.Кушнерик, – д. філол. н., доц. О.Кульбабська); 2015: „Лексика родинних обрядів у буковинських говірках” (автори – д. філол. н., проф. Гуйванюк Н.В., д. філол. н., проф. Руснак Н.О., к. філол. н., ст. викл. Руснак Ю.М.); 2016: „Динаміка назв страв та напоїв у буковинських говірках” (автори – д. філол. н., проф. Н.О.Руснак, к. філол. н., ст. викл. Л.М.Борис); 2016 : „Пишу, як серце диктує”: Ідіостиль Сидора Воробкевича (автори – д. філол. н., проф. О.В.Кульбабська, к. філол. н., асист. Н.О.Шатілова).

Кафедра співпрацює з провідними інституціями НАН України й МОН України,

а також із усіма адміністративними й навчальними установами краю, зокрема з Департаментом освіти і науки Чернівецької ОДА, Інститутом післядипломної освіти, Буковинським державним медичним університетом, Чернівецьким торговельно-економічним інститутом КНТЕУ, Буковинським університетом, КОПНЗ „Буковинська Мала академія наук учнівської молоді” тощо, проводить цікаві заходи для студентства під егідою Чернівецького обласного об’єднання Всеукраїнського товариства „Просвіта”.

Кафедра організувала та провела Наукові читання, присвячені діалектологу В.А.Прокопенко (2011), синтаксистам І.І.Слинькові (2012) й Н.В.Гуйванюк (2014), за результатами яких опубліковано матеріали наукових форумів.

Щороку бере участь у роботі журі: конкурсу Учитель року (Н.О.Руснак, О.В.Кульбабська); Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (А.М.Агафонова Н.О.Руснак, О.В.Кульбабська, О.В.Кардащук, Л.М.Томусяк), Міжнародного конкурсу української мови імені Петра Яцика (Н.О.Руснак, О.В.Кульбабська, О.В.Кардащук), обласних олімпіад з української мови (С.Т.Шабат-Савка, О.В.Кульбабська, О.В.Кардащук, Л.С.Рабанюк, Т.Є.Гуцуляк, А.М.Агафонова).

Викладачі кафедри читають основну навчальну дисципліну „Сучасна українська мова” (фонетика, фонологія, орфоепія, графіка; лексикологія, фразеологія, лексикографія; морфеміка і словотвір; морфологія; синтаксис і пунктуація), а також інші обов’язкові курси для спец. „Українська мова та література” („Діалектологія”; „Орфографічний та орфоепічні практикуми”; „Основи мовленнєвої діяльності”, „Етнолінгвістика та лінгвістичний аналіз тексту”, „Основи мовознавчих досліджень”; „Міжмовні стосунки – чинник розвитку української літературної мови”; „Методика викладання української мови” (у ЗНЗ і ВНЗ); „Актуальні проблеми синтаксису”; „Досягнення і проблеми українського мовознавства”; Вступ до спеціальності”; „Практикум з української мови”, „Український правопис”, „Основи синтаксичної номінації”, „Історія, теорія і практика української лексикографії”, „Лінгвістика в системі гуманітарних знань”. Студенти інших філологічних спеціальностей („Переклад (російсько-український)”, „Зарубіжна література”, „Румунська мова і література”) та факультету педагогіки, психології та соціальної роботи поглиблюють свої знання з української мови впродовж навчання на І–ІІІ курсах.

Професорсько-викладацький склад кафедри вдало поєднує науково-педагогічну та методичну роботу за напрямами:

  1. Участь в університетських, міжвузівських та міжнародних наукових конференціях, організаціях конференцій у Чернівецькому університеті.
  2. Обговорення докторських і кандидатських дисертацій із метою рекомендації до захисту на спеціалізованій раді ЧНУ (заступник голови ради К 76.051.07 із захисту кандидатських дисертацій – проф. О.В.Кульбабська).
  3. Керівництво науковою роботою аспірантів та здобувачів.
  4. Підвищення кваліфікації викладачів-філологів з інших ВНЗ України.


Персоналії

Чернівецький університет: короткі нариси життя і творчості співробітників кафедри української мови

Доктори філологічних наук, професори:

Кандидати філологічних наук, доценти:

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.