Книга об’єднує українську філологічну родину

 Тільки книжки перетворять подив у допитливість. Тільки читання відкриває перед людиною розкіш інтелектуального життя (Василь Сухомлинський)

Ефективною формою науково-педагогічної взаємодії, співпраці та взаємозбагачення особистостей є ОСВІТНІЙ ДІАЛОГ, а живильним джерелом радості мислення – КНИГА. До співтворчості й обміну думками з актуальних проблем українського мовознавства й лінгводидактики запрошують нас вельмишановні мовознавці Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, учасники науково-дослідної лабораторії «Академічна культура дослідника».

Презентований науково-методичний доробок кафедри української мови СумДПУ імені А. С. Макаренка (завідувач – доктор філологічних наук, професор Олена Миколаївна Семеног) засвідчує тяглість традицій в інтелектуальному й культурному просторі, у «педагогічній матриці української освіти – базовому пласті педагогічної думки і досвіду, завдяки якому вона постає як оригінальна система, співмірна з аналогічними європейськими моделями» (В. Андрущенко).

Викладачі й студенти філологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича добре знають працю О. М. Семеног «Культура наукової української мови» (К. : Академія, 2012. – 216 с.), оскільки кожному дослідникові необхідні розвинуті чуття академічної мови, мовний смак, володіння науковим стилем мовлення і письма, мовними засобами наукового тексту. Саме на цих пріоритетах акцентує увагу ґрунтовний посібник, що охоплює три розділи «Наукова мовна культура – основа професійної діяльності дослідника», «Культура наукового тексту» і «Культура усного наукового мовлення». Нині можемо з упевненістю констатувати, що в цій книзі з’являються все нові й нові розмисли автора, очільника науково-дослідної лабораторії «Академічна культура дослідника» та ініціатора багатьох науково-практичних конференцій, про особливості наукової комунікації та потенціал академічної мовної особистості, про культуру навчання в університеті, цінності, традиції, норми, правила проведення наукового дослідження, культуру толерантності, що виформовується в культурно-освітньому просторі кожного навчального закладу.

Олена Миколаївна пишається своїм Учителем і Наставником Любов’ю Іванівною Мацько, академіком АПН України, доктором філологічних наук, професором, яка створила авторську наукову школу з новітніх напрямів лінгвістики, лінгводидактики та методики навчання української мови в середній загальноосвітній школі й закладах вищої освіти. Книга Л. М. Мацько «Українська мова в освітньому просторі» (Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – 607 с.) презентує цілісну інноваційну концепцію інтегрованого курсу для магістрантів-філологів, який, без сумніву, має знайти місце у варіативній частині підготовки фахівців другого освітньо-кваліфікаційного рівня. Новітні підходи автора ґрунтуються на аналізі етнокультурних і соціолінгвістичних змін кінця ХІХ – початку ХХІ ст., на фактах когнітивної, комунікативної лінгвістики, риторики, лінгвокультурології, комунікативно-діяльнісного та особистісно-орієнтованого підходів.

На зазначеній вище загальнометодичній платформі розпрацьовує власну концепцію навчання О. М. Семиног та її колеги-однодумці, провідними принципами якої є соціокультурний, комунікативно-діяльнісний, а також принципи взаємозв’язку навчання, виховання і креативності, особистісної орієнтації, активної пізнавальної діяльності, культуровідповідності й наступності. Яскравим підтвердженням цієї констатації є два нових видання: одноосібне «Урок української мови у вимірах педагогічної дії» (Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 334 с.) і колективна монографія «Ефективні технології навчання у лінгвістичній підготовці майбутніх фахівців», що вийшла друком 2017 року (автори: О. Семеног, Н. Громова, М. Ячменик, В. Герман, О. Рудь, Н. Пономаренко, І. Левенок).

Обидві праці є професійним освітньо-культурним діалогом із зацікавленими читачами за критеріями знання, мистецтва комунікації, новітніх технологій, духовного проникнення в сутність предмета, явищ, речей (Л. І. Мацько). А ще – діалогом між Учителем і Учнем, Викладачем та Студентом, щирим спілкуванням у два рівноправні голоси, під час якого беруть до уваги думку кожного, на неї реагують, її переосмислюють і впроваджують у практику.

Можна лише уявити собі, «Скільки днів праці, скільки ночей без сну, скільки зусиль розуму, скільки надій і страхів, скільки довгих життів старанного вивчення закарбовано тут, у дрібних друкарських шрифтах, й увічнено в тісному просторі книжкових полиць» (Адам Сміт).

Щиро дякуємо колективу кафедри української мови
провідного Університету, на емблемі якого розгорнута книга,
за цінний дарунок і щиро бажаємо невичерпних сил, натхненної думки й нових успіхів на науково-освітянській ниві!


Доктор філологічних наук, професор,
завідувач кафедри сучасної української мови 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Олена КУЛЬБАБСЬКА

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.