Цінне джерело пізнання й освоєння великого материка української мови

Вивчення предмета синтаксису – це принципове питання, у якому відбивається той чи інший погляд на граматику загалом,
синтаксична концепція, лінгвістична школа (І. І. Слинько)

 Луги забувають торішню траву,
Ліси забувають торішнє листя.
Зерно забуває ріллю степову,
А люди – своїх попередників лиця.

Та в пам’ять про трави росте трава,
В пам’ять про листя – тріпоче листя.
Рілля на зерно заявляє права,
І схожі на предківські наші обличчя.
(Микола Луків. Пам’ять)

22.01.2020 5

 Прикметною рисою нашого сьогодення є пильна увага до історичного, суспільно-політичного та культурного минулого України, прагнення збагнути й осмислити його в усьому розмаїтті відтінків, у всій складності подій, суперечностей ідей та людських характерів. У цьому аспекті не викликає жодних запе­речень думка, що історія науки – важливий і невід’ємний склад­ник історії суспільства, історії народу. Отож відновити її в усій повноті й істинності – невідкладне завдання українських уче­них. Історіографія (від грец. ίστορία – розповідь, оповідання – та γράφω – пишу; буквально – опис, описання історії) вітчизняної науки – це не лише данина нашій минувшині, але й запорука успішного розвитку суспільства, яке добре знає, шанує й творчо опановує досягнення своїх попередників.

Першу книгу із серії «Історіографія мовознавчої науки в Чернівецькому університеті» автори – доктор філологічних наук, професор Олена КУЛЬБАБСЬКА й кандидат філологічних наук, асистент Наталія ШАТІЛОВА – присвятили саме цій актуальній проблематиці: дослідженню здобутків українського мовознавства в минулому, поверненню до наукового обігу плідних ідей учених-філологів, очільників лінгвістичних шкіл і напрямів. Зокрема, пропоноване монографічне науково-довідкове видання є своєрідним пошанівком доктора філологічних наук, завідувача кафедри української мови ЧДУ Іларіона Іларіоновича СЛИНЬКА, якому 2019 року виповнилося б 107 років від дня народження і 25 років світлої пам’яті.

МЕТА дослідження – вияскравити основні грані наукової та науково-методичної діяльності видатного українського граматиста й педагога, зачинателя синтаксичної школи Чернівецького університету професора І. І. Слинька – мовознавчу, лінгводидактичну, лінгвокультурологічну.

Досягнення мети зумовило структуру монографії, що охоплює шість обширів інформації:

  • портрет («Я»-науковця), що подає в той чи той спосіб хронологічну канву життя й творчої спадщини І. І. Слинька, вводить до наукового обігу мало або й зовсім не відомі широкому загалу факти та матеріали про його різнобічну діяльність;
  • нарис з історії становлення й розвитку в українському мовознавстві такого важливого напряму, як історичний синтаксис, а також інформацію про формування чернівецької синтаксичної школи;
  • повну бібліографію праць Іларіона Слинька, що стане в нагоді під час читання спецкурсів «Історіографія мовознавчої науки в Чернівецькому університеті», «Основи лінгвоперсонології»;
  • хрестоматію наукових статей проф. Слинька І. І. з актуальних проблем синтаксису й методики викладання української мови (у виданні збережено лексичні, граматичні, правописні та графічні особливості першодруків);
  • орієнтовні завдання та запитання для систематизації знань бакалаврів і магістрантів філології з базових мовознавчих курсів та дисциплін за вибором студента: «Синтаксис української мови», «Актуальні проблеми синтаксису й пунктуації», «Історія лінгвістичних учень», «Проблеми і досягнення сучасного українського мовознавства», «Вступ до спеціальності», «Методологія та організація наукових досліджень», «Методика викладання української мови в закладах загальної середньої освіти», «Методика викладання української мови в закладах вищої освіти»;
  • додатки, у яких на загал запропоновано архівні матеріали біографічного характеру, спогади колег, світлини, відгуки й рецензії на науково-методичні праці Іларіона Слинька.

9
31.03 Copy Copy

Виходом у світ цієї книги кафедра сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
віддає шану визначному українському філологу й педагогу.

 Монографії, навчальні посібники, численні статті І. І. Слинька, у яких презентовано авторські розв’язання проблем синтаксису чи запропоновано гіпотези, роздуми, що чекають на поглиблення й аргументацію, чітко окреслюють перспективи нових пошуків – усе це оприявнення складного й водночас цілісного Я-Професора Іларіона Іларіоновича Слинька, реалізація його свідомого вибору: досліджувати велич і глибини рідної мови!

 Сподіваємося, що вміщений у монографічному науково-довідковому виданні фактичний матеріал, спостереження та висновки зацікавлять не лише фахівців-мовознавців, аспірантів і студентів філологічних спеціальностей зак­ладів вищої освіти, а й ширший читацький загал, якому не байдуже благородне завдання історіографії мовознавчої науки в усій її повноті та різноманітності.


Довідково:

Ім’я в науці. Професор Іларіон Слинько : монографічне науково-довідкове видання / О. В. КУЛЬБАБСЬКА, Н. О. ШАТІЛОВА. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – 608 с., портр. – ISBN 978-966-423-528-7

Рецензенти:

ГОЛОБОРОДЬКО КОСТЯНТИН ЮРІЙОВИЧ, доктор філологічних наук, професор, декан українського мовно-літературного факультету імені Г. Ф. Квітки-Основ’яненка (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди);

МАРЧУК ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА, доктор філологічних наук, професор, завідувачу кафедри української мови (Кам’янець-По­діль­ський національний університет імені Івана Огієнка).;

ПОПОВА ІРИНА СТЕПАНІВНА, доктор філологічних наук, професор, декан факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара).

1

Справжній учитель торкається вічності : ніхто не може сказати, де закінчується його вплив (Генрі Адамс)


Матеріали підготувала:

доктор філологічних наук, професор,
завідувач кафедри сучасної української мови 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Олена КУЛЬБАБСЬКА

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.