Риторика

«…це є та цариця душ, княгиня мистецтв, яку всі обирають з уваги на достоїнство» (Феофан Прокопович)

Сучасний стан розвитку українського суспільства позначений потребою підготовки інтелектуальної еліти, нових педагогічних кадрів, які б відповідали викликам сьогодення як у плані професійної компетентності, так і загальнокультурного рівня. Ефективна мовленнєва взаємодія набуває особливого значення в педагогічній сфері, оскільки пов’язана з майстерністю вчителя та викладача майстерно володіти словом, дієвістю комунікативно-професійної технології розвивального культуровідповідного навчання та виховання учнів і студентів.

Один із вагомих складників формування професійної компетентності майбутніх педагогів – уміле й вправне використання багатства словникового складу й граматичних засобів української мови, просодичних потенцій усного та писемного мовлення, що допомагає кожній людині бути креативною, успішною в реалізації поставлених перед собою завдань.

Мафтин Лариса Василівна

кандидат філологічних наук, доцент
 кафедри педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича


Структурно-змістові особливості видання

agenda Мета ошатного видання, що його уклала доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Лариса Василівна МАФТИН, – поглибити теоретичні та практичні аспекти навчального курсу риторики для студентів спеціальності «Початкова освіта», активізувати методи, засоби і прийоми, що сприятимуть виформуванню риторичної компетентності майбутніх учителів Нової української школи на ґрунті «ціннісних ставлень і суджень, які є базою для щасливого особистого життя та успішної взаємодії із суспільством» (Концепція Нової української школи: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf).

agenda Навчально-методичний посібник охоплює 11 розділів, з-поміж яких:
 «Передмова»
«Теоретичний зміст навчальної дисципліни „Риторика” та її структура»
«Завдання для самостійної роботи студентів. Поради промовцю»
«Правила педагогічного спілкування»
«Невербальне спілкування»
«Видатні ритори: довідник»
«Дидактичні матеріали до семінарських і практичних занять»
«Термінологічний словник»
«Література»
«На допомогу студенту (додаткові пізнавально-ілюстративні матеріали)»
«Додатки»,.
У цих структурних частинах викладено базові засади риторики з позицій теорії спілкування і комунікації, вербальних мовленнєвих і невербальних засобів, новітніх уявлень про грамотні наукові тексти, усталеної на сьогодні риторичної культури.

agenda Безперечна окраса книги – різножанрові тексти, зокрема художні (поетичні й прозові), епістолярні, а також фрагменти академічних і судових промови, що увійшли до золотого фонду світової риторичної думки, скоромовки, афоризми, латинські слова та прислів’я, поширені в літературі. Багатий фактичний матеріал ознайомлює читачів із загальною теорією красномовства, його основними родами й видами, дає змогу студентам ліпше зрозуміти об’єкт і предмет риторики як науки й мистецтва спілкування, її стратегічні цілі та завдання в сучасному глобалізованому суспільстві.

agenda Корисними для майбутніх педагогів є різнорівневі вправи і завдання для роботи над інтонацією, вироблення навичок дикції, виразного читання, фонаційного дихання, для оприявнення партитури риторичного тексту. Особливу увагу приділено мовленнєвій культурі вчителя, методам підготовки різних видів публічних промов.

agenda Уміщений у посібнику новітній науково-допоміжний бібліографічний покажчик забезпечує інформаційні потреби студентів, виформовує уявлення про стан дослідження актуальних риторичних проблем,  європейський досвід педагогічного красномовства, допомагає під час виконання завдань для індивідуальної та самостійної роботи.

agenda Словник основних термінів і понять риторики не тільки розширює теоретичний дискурс, а й є своєрідним міні-путівником для вдосконалення ораторських здібностей бакалаврів і магістрантів, скеровує їх на сферу майбутньої професійної діяльності.

agenda Довідник персоналій риторики, короткі життєписи видатних ораторів, афористичні вислови поглиблюють виховний аспект видання, акцентують увагу на тому, що вміння красно говорити – це не завжди уроджений дар, а залежить від сили волі, самодисципліни, копіткої роботи над собою, а отже мотивує авдиторію до опанування риторичних постулатів і комунікативної діяльності.

В анотації до книги авторка зазначила, що видання прислужиться студентам педагогічних закладів вищої освіти, утім, упевнені: серед зацікавлених читачів будуть і вчителі, викладачі, студенти всіх спеціальностей, учні, усі, хто окреслює для себе перспективи професійного та особистого успіху.

sepp 21

Якщо ви прагнете, щоб наше виховання стало мистецтвом, відточуйте слово.
Шукайте в невичерпній скарбниці нашої рідної мови перлини, які запалюють вогник захоплення в дитячих очах.
Знаходьте найтонші відтінки на багатобарвній палітрі народної мудрості, говоріть дітям красиво про красу навколишнього світу.
(Василь СУХОМЛИНСЬКИЙ)


Довідково

Риторика : навч.-метод. посібник / укл. Лариса МАФТИН. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 344 с.

Відповідальний редактор – Світлана РОМАНЮК, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Рецензенти:

Наталія БОГДАНЕЦЬ-БІЛОСКАЛЕНКО – доктор педагогічних наук, професор Ізмаїльського державного гуманітарного університету, завідувач відділу навчання мов національних меншин і зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України,

Ігор КОЗЛИК – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства факультету філології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»,

Олена КУЛЬБАБСЬКА – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.


ЩИРО ВІТАЄМО!

Зичимо, шановна  Ларисо Василівно, надійного здоров’я та наснаги, нових творчих звершень,
невичерпної життєвої енергії, родинного щастя!

 Рецензію підготувала:

доктор філологічних наук, професор
кафедри сучасної української мови 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Олена КУЛЬБАБСЬКА

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.