Теоретичні основи методичної системи навчання української мови як іноземної студентів медичних закладів вищої освіти

«Українськомовна професійно-комунікативна компетентність іноземного студента медичного ЗВО – ключова в професійно орієнтованому змістовому складнику методичної системи навчання української мови як іноземної» (М. В. Цуркан)

Динамічні глобалізаційні та інтеграційні процеси, оновлення соціальної, суспільно-політичної, інформаційно-технологічної сфер суспільства, інтеграція України у світовий освітній простір, реформування системи вищої освіти, її адаптування до європейських норм і світових освітніх стандартів, орієнтування на інтеркультурну освіту, розширення меж академічної мобільності об’єктивно зумовлюють визначення пріоритетів у розвитку нового напряму сучасної лінгводидактики – навчання української мови як іноземної майбутніх фахівців різних галузей.


У цьому аспекті актуальним є монографічне дослідження Марії ЦУРКАН, яке репрезентує інтердисциплінарний і багатоаспектний підхід авторки щодо формування професійно-комунікативної компетентності іноземних студентів медичних закладів вищої освіти, зокрема через використання мовних засобів відповідно до потреб професійної та повсякденної комунікації, уміле застосування знання української мови в умовах міжкультурної взаємодії,  розуміння, сприймання й осмислення навчальної інформації.

Структурно-змістові особливості монографії

Цуркан Марія Валентинівна

доктор педагогічних наук, доцент
 кафедри суспільних наук та українознавства
Буковинського державного медичного університету


 

Науковий і творчий задум дослідниці та етапи його реалізації вичерпно представлено в чотирьох розділах книги.

agenda У першому розділі монографії – «Теоретико-методологічні засади навчання української мови як іноземної» на підставі критичного аналізу наукових праць М. В. Цуркан:

 • обґрунтувала філософський контекст навчання української мови як іноземної;
 • дослідила ґенезу проблеми навчання української мови як іноземної в лінгводидактичному дискурсі;
 • схарактеризувала базові поняття дослідження (мовна особистість», «мовна особистість студента», «підхід до навчання української мови як іноземної», «методична система навчання», «українськомовна професійно-комунікативна компетентність іноземного студента» тощо; 
 • з’ясувала та взяла до уваги психологічні чинники адаптування студентів-іноземців у соціокультурному та освітньому просторі.

Авторка переконливо довела, що рівень сформованості професійно-комунікативної компетентності в іноземних студентів безпосередньо корелює з професійною мовною комунікацією, визначила психологічні особливості виформування комунікативної компетентності іноземних студентів медичних спеціальностей.

agenda Логічно вмотивованим є другий розділ монографічної розвідки – «Психологічні, психолінгвістичні й лінгвістичні засади навчання української мови студентів-іноземців у медичних закладах вищої освіти», у якому:

 • визначено міжкультурну комунікацію як дієвий чинник студіювання української мови студентами-іноземцями,
 • репрезентовано комунікативну організацію тексту як продукту мовленнєвої діяльності здобувачів освіти, для яких українська мова не є рідною;
 • описано систему мовленнєвих жанрів як лінгвістичного складника професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців медичних спеціальностей,
 • подано стратегію формування українського мовленнєвого етикету та професійного мовлення іноземних студентів медичних закладів вищої освіти.

У розділі обґрунтовано необхідність використання автентичних текстів як ефективного засобу формування комунікативної компетентності іноземних студентів ЗВО у процесі навчання української мови як іноземної.

agendaТретій розділ – «Моделювання методичної системи навчання української мови як іноземної в медичних закладах вищої освіти» – присвячено аналізу сутності професійно-комунікативної компетентності, характеристиці лінгводидактичних підходів, принципів, методів, засобів та технологій навчання української мови як іноземної.
Випрацювана авторська методична система навчання української мови як іноземної дає підстави для моделювання педагогічного процесу в оптимальному поєднанні традиційних й інноваційних методів, прийомів і форм навчання, використанні потенціалу електронних дидактичних засобів та інтернет-ресурсів, а також оприявнення інноваційного навчально-методичного супроводу, спрямованого на забезпечення траєкторії особистісно-професійного розвитку комунікативної компетентності та мовленнєвої вправності студентів-іноземців. 

agenda Четвертий розділ – «Упровадження методичної системи навчання української мови як іноземної в медичних закладах вищої освіти» – заслуговує на особливу увагу зацікавлених читачів, оскільки в ньому:

 • розглянуто особливості діалогічного та монологічного мовлення;
 • схарактеризовано дидактичний потенціал вправ і завдань у методичній системі навчання української мови як іноземної;
 • описано особливості організації самостійної роботи студентів-іноземців у навчанні української мови;
 • обґрунтовано критерії та показники рівнів сформованості професійно-комунікативної компетентності студентів-іноземців медичного закладу вищої освіти.

Отож апробована на практиці методична система ґрунтується на інтеграції жанрового, системного, соціокультурного, компетентнісного, когнітивно-комунікативного, комунікативно-діяльнісного та текстоцентричного підходів.

agendaВисновки до теоретичного викладу актуальної проблеми чітко підсумовують результати дослідження, а Додатки унаочнюють його експериментальну частину..

agendaСписок використаних джерел (понад 600 позицій) сформовано опційно – у кінці кожного розділу монографії.

Без сумніву, монографія стане в пригоді науковцям, викладачам,  аспірантам, магістрантам, усім, хто цікавиться проблемами навчання української мови як іноземної.

sepp 21

agenda Українська мова

 • є однією з 10 найуживаніших мов у Європі;
 • у світовому рейтингу за кількістю мовців посідає 26 позицію;
 • її викладають на 69 факультетах 25 країн світу й у 193 суботніх/недільних школах 42 країн;
 • найкращий досвід з інтегрування вивчення української мови в освітній процес демонструє Канада.

Довідково

Цуркан М. В. Теоретичні основи методичної системи навчання української мови як іноземної студентів медичних закладів вищої освіти : монографія / Марія Валентинівна ЦУРКАН. 2020. 412 с.

Відповідальний редактор – Станіслав Олександрович КАРАМАН, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка.

Рецензенти:

Олена Миколаївна ГОРОШКІНА – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу навчання української мови і літератури Інституту педагогіки НАПН України;

Оксана Анатоліївна КУЧЕРУК – доктор педагогічних наук, професор кафедри дидактичної лінгвістики та літературознавства Житомирського державного університету імені Івана Франка;

Людмила Миколаївна ОВСІЄНКО – доктор педагогічних наук, професор кафедри української мови Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка.


Щиро вітаємо, вельмишановна Маріє Валентинівно, з виходом у широкий читацький світ ґрунтовної монографії та 
успішним 
 захистом докторської дисертації!

Дай, Боже, зреалізувати Вам ще багато наукових задумів і сміливих пошуків. Нехай ощедрюють Вас славна буковинська земля, дружня родина, вірні друзі й невгамовне студентство.
Завжди будьте в авангарді наукової та навчально-виховної роботи, творіть плідно, радуйте серце всім, хто Вас знає, кожною новою своєю науковою працею і щирим спілкуванням із Вами!

 Рецензію підготувала:

доктор філологічних наук, професор
кафедри сучасної української мови 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Олена КУЛЬБАБСЬКА

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.