Готуймося до модульної контрольної роботи № 1: питання для самоконтролю (ІV курс)

Важлива не кількість знань, а їхня якість. Можна знати дуже багато, не розуміючи найголовнішого (Лев Толстой)

Модуль 1
Складні елементарні речення сполучникового типу

bookmark Орієнтовний обсяг завдань для контрольної роботи

(може бути уточнений викладачами, які ведуть практичні заняття)

1. Синтаксичний розбір складносурядних елементарних речень (15 б.).
2. Синтаксичний розбір складнопідрядних елементарних речень (15 б.).
3. Теоретична контрольна робота (10 б.).

calendar 2 Питання й завдання до теоретичної контрольної роботи (10 балів) 

НЕ 1 Складне речення як синтаксична одиниця

 1. Схарактеризуйте погляди мовознавців на складне речення.
2. У чому сутність граматичного значення складного речення?
3. Які аргументи наводять прихильники тлумачення складного речення як сполучення простих речень?
4. Чому частини складних речень називають простими умовно? Відповідь обґрунтуйте.
5. Проілюструйте специфічні ознаки предикативних одиниць на конкретних прикладах.
6. Якими засобами можна поєднати частини складного речення? Яка роль кожного з них? Наведіть приклади з мови перекладних текстів.
7. Чому формально-синтаксичні ознаки є визначальними у встановленні загальної типології складного речення?
8. Які складники охоплює поняття „формально-синтаксична структура складного речення”?
9. У чому специфіка семантико-синтаксичної організації складного речення?
10. Як Ви зрозуміли дихотомію понять „складні речення відкритої структури” ↔ „складні речення закритої структури”; „складні речення гнучкої структури” ↔ „складні речення негнучкої структури”; формально елементарні складні речення ↔ формально неелементарні складні речення; семантично елементарні складні речення ↔ семантично неелементарні складні речення ?
11. Схарактеризуйте комунікативну організацію складного речення, її співвідношення із формально-синтаксичною і семантико-синтаксичною. Які особливості актуального членування складного речення на тему й рему?
12. Проаналізуйте Таблицю № 2 „Типові помилки в побудові складних речень”. Доповніть її власними спостереженнями та рекомендаціями.

НЕ 2 Складносурядне речення

13. Загальна характеристика складносурядного речення.
14. Типологія наукових підходів до вивчення складносурядного речення.
15. Формальні типи складносурядних речень.
16. Складносурядні речення  в і д к р и т о ї  та  з а к р и т о ї  структур.
17. Складносурядні речення  г н у ч к о ї  та  ф і к с о в а н о ї  (негнучкої) структур.
18. Складнопідрядні речення  в і л ь н о ї  та  ф р а з е о л о г і з о в а н о ї  структур.
19. Складносурядні речення  е л е м е н т а р н о ї  та  н е е л е м е н т а р н о ї  структур.
20. Сполучникові засоби у складносурядних реченнях.
21. Складносурядні речення  в і д к р и т о ї  структури єднальні.
22. Складносурядні речення  в і д к р и т о ї  структури розділові.
23. Складносурядні речення  з а к р и т о ї  структури із сполучниками і (й), та (= і),  з контрастним, єднально-поширювальним і результативно-висновковим значеннями.
24. Складносурядні речення  з а к р и т о ї  структури протиставні.
25. Складносурядні речення  з а к р и т о ї  структури зіставні.
26. Специфіка складносурядних речень з а к р и т о ї  структури з двома сполучниковими засобами.
27. Специфіка складносурядних речень з а к р и т о ї  структури градаційних.
28. Специфіка складносурядних речень з а к р и т о ї  структури приєднувальних.
29. Складнопідрядне речення в системі складного речення української мови.

НЕ 3 Складнопідрядне речення

30. Загальна характеристика складнопідрядного речення.
31. Специфіка підрядного зв’язку в складнопідрядному реченні.
32. Засоби зв’язку в складнопідрядних реченнях.
33. Формальні вияви складнопідрядних речень.
34. Складнопідрядні речення  н е р о з ч л е н о в а н о ї  та  р о з ч л е н о в а н о ї  структур.
35. Складнопідрядні речення  г н у ч к о ї  та  ф і к с о в а н о ї  (негнучкої) структур.
36. Складнопідрядні речення  в і л ь н о ї  та  ф р а з е о л о г і з о в а н о ї  структур.
37. Складнопідрядні речення граматичного типу (загальна характеристика).
38. Складнопідрядні присубстантивні речення (якісно-означальні та розповідно-поширювальні).
39. Складнопідрядні прикомпаративні речення.
40. Складнопідрядні речення семантичного типу (з’ясувальні).
41. Складнопідрядні займенниково-співвідносні речення (загальна характеристика).
42. Складнопідрядні предметно-ототожнювальні речення. Поняття про ТЕ1 і ТЕ2.
43. Складнопідрядні ототожнювальні речення з означальним та просторовим значенням.
44. Складнопідрядні фразеологічні речення як різновид речень нерозчленованої структури.
45. Складнопідрядні речення вміщувальні.
46. Загальна характеристика складнопідрядних речень розчленованої структури.
47. Складнопідрядні речення часу.
48. Складнопідрядне речення умови.
49. Складнопідрядні допустові речення.
50. Складнопідрядні речення мети.
51. Складнопідрядні речення наслідкові.
52. Складнопідрядні порівняльні речення, їх відмінності від порівняльних зворотів у простому ускладненому реченні.
53. Складнопідрядні речення відповідності (зіставлювальні).
54. Складнопідрядні речення відносно-поширювальні (супровідні).
55. Розділові знаки у складнопідрядному реченні.

compose Самостійна робота до модуля № 1 

Повторити:

1. Розділові знаки в складносурядному реченні.
2. Розділові знаки в складнопідрядному реченні.
3. Методичні аспекти вивчення складносурядних речень на уроках української мови в ЗЗСО.
4.  Складнопідрядне речення як об’єкт вивчення  на уроках української мови в ЗЗСО. 

08.06.2019 3

Досягаймо поставлених цілей власною наполегливістю!
Бажаю успіху! Щиро!

Матеріали для контрольної роботи
підготувала проф. Олена КУЛЬБАБСЬКА
(Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича)

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.