Лайфхак: «Синтаксичний розбір складносурядних речень: схема аналізу та зразки»

Уважай нещасливим той день і ту годину, коли ти не засвоїв нічого нового (Давньокитайська мудрість)

Схема синтаксичного розбору елементарного складносурядного речення

(далі – ССР)

1. Тип речення за комунікативною настановою:
1.1. Питальне.
1.2. Непитальне:
      1.2.1. Розповідне;
      1.2.2. Спонукальне;
      1.2.3. Бажальне;
       1.2.4. Комбіноване (розповідно-спонукальне, питально-спонукальне, розповідно-питальне тощо).
2. Тип речення за емоційним забарвленням:
2.1. Окличне;
2.2. Неокличне.
3. За характером предикативних відношень:
3.1. Стверджувальне;
3.2. Заперечне;
3.3. Комбіноване (стверджувально-заперечне / заперечно-стверджувальне).
4. За кількістю предикативних одиниць:
4.1. ССР мінімальної (елементарної) структури;
4.2. ССР ускладненої (неелементарної) структури.
5. Структурна схема складносурядного речення (символічний запис).
6. Графічна схема складносурядного речення (рівнева або лінійна).
7. За типом структури:
7.1. Відкритої / закритої структури.
7.2. Гнучкої / негнучкої структури.
8. Структурно-семантичний підтип складносурядного речення:
8.1 Складносурядне речення В І Д К Р И Т О Ї  С Т Р У К Т У Р И:
       8.1.1 Єднальні ССР:
               8.1.1.1. Зі значенням одночасності подій, процесів станів;
               8.1.1.2. Зі значенням послідовності подій, процесів станів.
       8.1.2 Розділові ССР:
               8.1.2.1. Зі значенням взаємовиключення (альтернативності) подій, процесів, станів;
               8.1.2.2. Зі значенням чергування подій, процесів, станів;.
8.2 Складносурядне речення З А К Р И Т О Ї  С Т Р У К Т У Р И:
       8.2.1. ССР, що ДОПУСКАЮТЬ другий сполучний елемент:
               8.2.1.1. Складносурядні речення з ОДНИМ СУРЯДНИМ СПОЛУЧНИКОМ:
                          8.2.1.1.1. Сполучники І, ТА (у знач. сполучника І):
                          – контрастні;
                          – єднально-поширювальні;
                          – результативні (наслідкові).
                         8.2.1.1.2. Сполучники А, ТА (у знач. сполучника А):
                         – зіставні;
                         – зіставно-поширювальні;
                         – невідповідності.
                         8.2.1.1.3. Сполучники АЛЕ, ТА (у знач. сполучника АЛЕ):
                         – обмежувальні;
                         – допустові;
                         – компенсаційні.
               8.2.1.2. Складносурядні речення з ДВОМА ПОКАЗНИКАМИ ЗВ’ЯЗКУ:
                         – протиставно-наслідкові;
                         – протиставно-допустові;
                         – протиставно-компенсаційні;
                         – обмежувальні;
                         – єднально-ототожнювальні;
                         – єднально-доповнювальні.
       8.2.2. Складносурядні речення, що НЕ ДОПУСКАЮТЬ другий сполучний елемент:
               8.2.2.1. Градаційні:
                        – власне-градаційні;
                        – посилювальні.
               8.2.2.2. Пояснювальні.
9. Характеристика засобів зв’язку (семантичних / асемантичних, одиночних / повторювальних / парних сурядних сполучників).
10. Розбір кожної ПО за схемою простого речення з огляду на її комунікативно-інтонаційну несамостійність.
11. Пунктуація (указати пунктограми).

08.06.2019 6

Лайфхак для правильного аналізу складносурядного речення

*       *      *

1. Уважно прочитати складне речення і підкреслити в ньому головні члени, пронумерувавши предикативні одиниці та виокремивши засоби синтаксичного зв’язку (сурядні сполучники).
2. Схарактеризувати складносурядне речення за комунікативною настановою, емоційним забарвленням, характером предикативних відношень (цей етап аналізу складносурядних речень аналогійний до схеми розбору простих речень, який ви вже добре знаєте).
3. Звернути увагу на кількість предикативних одиниць у складносурядному реченні:

 • якщо в реченні лише дві ПО, то речення є складносурядним мінімальної (формально елементарної) структури;
 • якщо в реченні лише три ПО, то необхідно звернути увагу на такі моменти:
  – між ПО в складносурядних реченнях відкритої структури репрезентовано однотипні семантико-синтаксичні відношення, отже, незважаючи на наявність 3-ох і більше ПО, речення є складносурядним мінімальної (формально елементарної) структури;
  – у разі наявності в складносурядному речення 3-ох і більше ПО, між якими встановлено різні семантико-синтаксичні відношення, властиві відкритим і закритим структурам, то речення є складносурядним ускладненої (формально неелементарної) структури.

5. З’ясувати, чи можна до наведеного речення потенційно додати ще кілька предикативних одиниць, зберігаючи тип семантико-синтаксичних відношень і сурядний сполучник:

 • якщо додавання ПО можливе, то це складносурядне речення відкритої (незамкненої) структури;
 • якщо додати ПО не можна, то складносурядне речення належить до закритої (замкненої) структури;

6. Висновкувати, чи можна змінити порядок розташування ПО:

– у разі зміни порядку розташування ПО без втрати смислу – складносурядне речення гнучкої (вільної) структури;
– якщо зміна розташування ПО спричинила втрату смислу речення, то складносурядне речення належить до негнучкої (фіксованої) структури.

7. Визначити, до якого семантичного розряду належить сурядний сполучник, що поєднує ПО:

семантичні (однозначні) сполучники:

 • розділові;
 • градаційні;
 • пояснювальні;
 • зіставно-протиставні;

– асемантичні (багатозначні) сполучники:

 • власне-єднальні;
 • єднально-заперечні.

8. Визначаємо за розрядом семантичних сполучників структурно-семантичний тип складносурядного речення (діємо за допомогою методу виключення, скориставшися алгоритмом нижче):

– ЧИ Є СПОЛУЧНИК РОЗДІЛОВИМ? Відповідь ТАК. Висновок: речення є складносурядним реченням відкритої структури розділове..
        Далі треба звернути увагу на семантичне наповнення речення, тобто:
        а) події реальні, чергуються одна з одною – складносурядне розділове речення із семантикою чергування дій, процесів, станів;
        б)
із двох альтернативних подій лише одна може бути реальною – складносурядне розділове речення із семантикою 
           взаємовиключенння дій, процесів, станів.

– ЧИ Є СПОЛУЧНИК ГРАДАЦІЙНИМ? Відповідь ТАК. Висновок: Речення є складносурядним реченням закритої структури, що НЕ ДОПУСКАЄ ДРУГОГО СПОЛУЧНОГО ЕЛЕМЕНТА, градаційне.

        Далі треба звернути увагу на семантичне наповнення речення і конкретний градаційний сполучник, тобто:
        а) ПО поєднує один із градаційних сполучників: не тільки / лише..., але й; не тільки / лише..., а й; не те що..., але й; не лише..., а           також – складносурядне градаційне речення (власне-градаційне);
         б) ПО поєднує сполучник та й (у ІІ-ій частині) – складносурядне градаційне речення (посилювальне).

– ЧИ Є СПОЛУЧНИК ПОЯСНЮВАЛЬНИМ (тобто, цебто, себто, а саме)? Відповідь ТАК. Висновок: Речення є складносурядним реченням закритої структури, що НЕ ДОПУСКАЄ ДРУГОГО СПОЛУЧНОГО ЕЛЕМЕНТА, пояснювальне.

– ЧИ Є ЗАСОБАМИ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ПРЕДИКАТИВНИМИ ЧАСТИНАМИ СПОЛУЧНИКИ і (й), та (у знач. і), а, та (у знач. а), але (у знач. але)? Відповідь ТАК. Висновок: Речення є складносурядним реченням закритої структури, що ДОПУСКАЄ ДРУГИЙ СПОЛУЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ.

       Далі треба звернути увагу на те, чи зазначені вище сурядні сполучники є одиничними. Відповідь ТАК. Висновок: Речення є складносурядним реченням закритої структури, що ДОПУСКАЄ ДРУГИЙ СПОЛУЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ, але з одним сполучниковим елементомВизначаємо семантичний підтип складносурядного речення 

               Сполучники І, ТА (у знач. сполучника І):
                          – контрастні;
                          – єднально-поширювальні;
                          – результативні (наслідкові).
               Сполучники А, ТА (у знач. сполучника А):
                         – зіставні;
                         – зіставно-поширювальні;
                         – невідповідності.
               Сполучники АЛЕ, ТА (у знач. сполучника АЛЕ):
                         – обмежувальні;
                         – допустові;
                         – компенсаційні.

– ЧИ ЗАСОБОМ ЗВ’ЯЗКУ Є СПОЛУЧНИКИ і (й), та (у знач. і), а, та (у знач. а), але (у знач. але), поєднані ще з одним сполучним засобом? Відповідь ТАК. Висновок: Речення є складносурядним реченням закритої структури, що ДОПУСКАЄ ДРУГИЙ СПОЛУЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ (з двома показниками синтаксичного зв’язку).

       Далі треба звернути увагу на другий сполучний елемент, що його вжито паралельно зі сполучниками  і (й), та (у знач. і), а, та (у знач. а), але (у знач. але), і визначити підтип складносурядного речення:
                         – протиставно-наслідкові: (І-ий сполучн. + тому, отже, значить);
                         – протиставно-допустові: (І-ий сполучн. + все ж, все одно, все-таки, разом з тим, паралельно з тим);
                         – протиставно-компенсаційні: (І-ий сполучн. + однак, зате, проте);
                         – обмежувальні  (І-ий сполучн. + тільки, лише);
                         – єднально-ототожнювальні: (І-ий сполучн. + теж, також);
                         – єднально-доповнювальні : (І-ий сполучн. + ще, до того ж, крім того).

9. Схарактеризувати засоби зв’язку (семантичні / асемантичні, одиночні / повторювальні / парні сурядні сполучники).
10. Розібрати кожну ПО за схемою простого речення з огляду на її комунікативно-інтонаційну несамостійність (це схема ІІІ-го курсу).
11. Указати всі пунктограми.

08.06.2019 6

ЗРАЗКИ СИНТАКСИЧНОГО РОЗБОРУ 
елементарних складносурядних речень відкритої та закритої структур

(для збереження всіх позначок структурних і графічних схем подаємо в PDF-файлі)

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

 

 08.06.2019 2

Якщо правильно пояснити людям «навіщо»,
то вони завжди знайдуть спосіб «як» (Джордан Белфорт).

Матеріали для практичного заняття
підготувала проф. Олена КУЛЬБАБСЬКА
(Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича)

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.

Cподобалась сторінка?

Close

Ви можете поділитись нею з друзями у соціальних мережах або надіслати посилання на неї у месенджери...