ІІІ курс: Модульна контрольна робота № 2 (питання для самоконтролю)

Прагни не до того, щоб досягти успіху, а до того, щоб твоє життя мало сенс (Альберт Ейнштейн)

Модуль 2
ПРОСТІ ЕЛЕМЕНТАРНІ РЕЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

bookmark Орієнтовний обсяг завдань для контрольної роботи

(може бути уточнений викладачами, які ведуть практичні заняття)

1. Теоретична контрольна робота (8 б.).
2. Синтаксичний розбір двох простих двоскладних речень (20  б.).
3. Конспектування теоретичного матеріалу: Розділові знаки в простому двоскладному реченні (2б.).
4. Виконання аудиторних робіт (10 б.).

calendar 2 Питання й завдання до теоретичної контрольної роботи (5 балів) 

1. Поняття й визначення речення як синтаксичної одиниці. Речення в колі суміжних наукових понять: речення й судження; речення і словосполучення; речення та висловлення.
2. Просте речення як синтаксична одиниця (визначення представниками різних лінгвістичних шкіл, сучасне розуміння речення).
3. Основні аспекти вивчення речення: формально-граматичний, семантико-синтаксич­ний, комунікативний.
4. Граматичне значення речення. Предикативність і модальність як основні ознаки речення. Поняття про об’єктивну модальність (диктум) й суб’єктивну (модус).
5. Граматична будова речення (структурна і графічна схеми; парадигма речення, форми парадигм).
6. Семантична будова речення (предикативна ознака, суб’єкт, об’єкт, дифузні категорії). Поняття пропозиції як семантичної константи речення. Співвідношення формального і семантичного членування речення (симетричні / асиметричні структури).
7. Комунікативна будова речення (актуальне членування; засоби вираження актуального членування – порядок слів, інтонація, пауза, частки).
8. Порядок слів у реченні. Граматичне значення і стилістична роль порядку слів. Поняття про інверсію.
9. Основні принципи класифікації речень. Типи речень за комунікативною на­становою (розповідні, питальні, спонукальні, бажальні).
10. Розповідні прості речення: визначення і функції. Типи речень за повнотою реалізації структурної схеми (повні й неповні).
11. Питальні речення (власне- і невласне-питальні), засоби оформлення питального значення в реченні.
12. Спонукальні прості речення, засоби оформлення спонукальності в реченні.
13. Бажальні прості речення, засоби оформлення бажальності в реченні.
14. Типи речень за способом вираження та характером предикативних відношень. Стверджувальні й заперечні (частково- та загальнозаперечні), стверджувально-заперечні речення.
15. Класифікація простих речень (за комунікативною настановою, складом головних членів, засобами вираження присудка, зв’язком присудка з підметом, повнотою реалізації, вільною чи фразеологічною будовою).
16. Класифікація простих речень за емоційним забарвленням. Окличні й неокличні речення. Розділові знаки в кінці речення.
17. Класифікація речень за будовою (прості і складні речення, односкладні та двоскладні речення, прості ускладнені речення).
18. Предикативний центр простого речення. Головні члени речення, їх відповідність членам судження.
19. Підмет як головний член речення. Найсуттєвіші ознаки підметів. Номінативні підмети, засоби їх вираження.
20. Еквіваленти номінативних підметів, засоби їх вираження. Інфінітивні підмети та їх класифікація.
21. Синтаксично-неподільні підмети-словосполучення, їх класифікація та засоби вираження.
22. Семантично-неподільні підмети-словосполучення, їх класифікація та засоби вираження.
23. Присудок як головний член речення. Найсуттєвіші ознаки присудка. Зв’язок присудка з підметом (координація).
24. Простий дієслівний присудок. Координовані і некоординовані форми простого дієслівного присудка.
25. Простий дієслівний ускладнений присудок. Засоби ускладнення предикативного компонента.
26. Особливості граматичної будови іменних двоскладних речень, їх класифікація за формою вираження іменної частини.
27. Дієслівний складений присудок: визначення і позначення в структурній схемі. Семантика й засоби вираження допоміжного компонента.
28. Синтаксична функція інфінітива. Поняття про об’єктний та суб’єктний інфінітиви.
29. Іменний складений присудок: визначення і позначення в структурній схемі. Типи зв’язкових елементів.
30. Тире між підметом і присудком у простому реченні.
31. Засоби вираження іменної частини складеного іменного присудка (спеціалізовані та неспеціалізовані форми).
32. Ускладнені форми складених дієслівного та іменного присудків.
33. Двоскладні дієслівні речення (граматична характеристика – засоби вираження підмета, присудка; парадигма; семантична і комунікативна характеристика).
34. Двоскладні субстантивні речення (граматична характеристика – засоби вираження підмета, присудка; парадигма, семантична і комунікативна характеристика).
35. Двоскладні інфінітивні речення (граматична характеристика – засоби вираження підмета, присудка).
36. Двоскладні ад’єктивні речення (граматична характеристика – засоби вираження підмета, присудка; парадигма, вираження поширювачів залежно від особливостей керування прикметників звичайної і ступеньованої форми; семантична і комунікативна характеристика).
37. Двоскладні партиципні (дієприкметникові) речення (граматична характеристика – засоби вираження підмета, присудка; парадигма, поширювачі; пасивні звороти; семантична і комунікативна характеристика).
38. Двоскладні адвербіальні речення (граматична характеристика – засоби вираження підмета, присудка; парадигма, поширювачі; семантична й комунікативна характеристика).
39. Історія вчення про другорядні члени речення. Загальне поняття прислівних і неприслівних поширювачів.
40. Детермінанти й дуплексиви як поширювачні неприслівного типу в структурі простого речення.
41. Детермінанти: основні ознаки та класифікація.
42. Дуплексиви: основні ознаки та класифікація.
43. Прислівні поширювачі означального типу, засоби вираження узгоджених і неузгоджених означальних поширювачів.
44. Прикладка як різновид означальних присубстантивних поширювачів (визначення, класифікація, засоби вираження). Правопис прикладок.
45. Прислівні поширювачі об’єктного типу. Прямі й непрямі об’єктні поширювачі, засоби їх вираження.
46. Прислівні поширювачі обставинного типу (місця, часу, причини, мети, умови, допусту, способу дії), засоби їх вираження.
47. Прислівні поширювачі та детермінанти часу. Засоби їх вираження.
48. Прислівні поширювачі та детермінанти місця. Засоби їх вираження.
49. Прислівні поширювачі та детермінанти умови й допусту. Засоби їх вираження.
50. Прислівні обставинні поширювачі способу дії та порівняння. Засоби їх вираження.
51. Прислівні поширювачі та детермінанти мети. Засоби їх вираження.
52. Прислівні поширювачі та детермінанти причини. Засоби їх вираження.
53. Синкретичні члени речення, їхні різновиди. Причини синкретизму.
54. Синтаксична синонімія у сфері вираження поширювачів структурної схеми речення.

compose Самостійна робота до модуля № 1 

Законспектувати:
за новою (2019 р.) редакцією УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ (електронну версію подаємо нижче) дві теми:

Розділові знаки в кінці простого речення.
Тире між підметом і присудком.

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

 sepp 23

Шановні студенти!
Для того щоб правильно виконати практичний блок контрольної роботи до модуля № 2,
рекомендуємо скористатися лайфхаком:
«Синтаксичний розбір простого двоскладного речення: схема аналізу та зразки». 

sepp 23

Досягаймо поставлених цілей власною наполегливістю і
за допомогою різних корисних порад!

Контрольну роботу підготувала
проф. Олена КУЛЬБАБСЬКА
(Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича)

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.