Дистанційна освіта: Складні ускладнені речення з різними видами зв’язку

На світі мало недосяжних речей; будь у нас більше наполегливості, ми могли б відшукати шлях майже до будь-якої мети (Ларошфуко Франсуа де)

Модуль 3. Складні неелементарні речення в сучасній українській мові

Навчальний елемент 3.1
СКЛАДНІ НЕЕЛЕМЕНТАРНІ РЕЧЕННЯ: ВИЗНАЧЕННЯ, ТИПОЛОГІЯ ТА ФУНКЦІЇ

(8 год. – лекції; 4 год. – практичні; 3 год. – сам. робота)

Лекція № 17

ТемаСКЛАДНІ НЕЕЛЕМЕНТАРНІ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ СИНТАКСИЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ

План

1. Складні неелементарні речення із сурядним та підрядним зв’язками.
2. Складні неелементарні речення із сурядним та безсполучниковим зв’язками.
3. Складні неелементарні речення з підрядним та безсполучниковим зв’язками.
4. Складні неелементарні речення із сурядним, підрядним та безсполучниковим зв’язками.
5. Період як різновид складного ускладненого речення.
6. Розділові знаки в складних синтаксичних конструкціях із різними типами зв’язку та періодах.

Ключові слова: складна синтаксична конструкція, комбінування синтаксичних зв’язків різного типу, логіко-синтаксичний рівень членування, семантико-синтаксичний рівень членування, період, засновкова частина періоду, висновкова частина періоду, поліпропозитивність, модель і графічна схема речення; семантико-синтаксичні відношення.

Мета: поглибити відомості студентів про специфіку складних синтаксичних конструкцій із різними типами синтаксичного зв’язку, окреслити сутність поняття „рівні членування складних синтаксичних конструкцій”, з’ясувати закономірності будови й функціювання різних типів складних речень ускладненої структури з різними типами зв’язку, узагальнити їхні специфічні особли­вості та запропонувати класифікацію; сформувати уявлення про період як синтаксичну одиницю та його стилістичні функції; повторити правила пунктуації в складних синтаксичних конструкціях і періоді.

agendaРЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО НАВЧАЛЬНОГО ЕЛЕМЕНТА

Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис : [навч. посібник] / І. Р. Вихованець. – К. : Либідь, 1993. – С. 351–354.
Гаврилова Г. Ф. Усложненное сложное предложение в русском языке : пособ. / Г. Ф. Гаврилова. – Ростов – н/Д. : Изд-во Рост. ун-та, 1979. – 228 с.
Галас А. М. Структурні і функціональні особливості періоду в українській літературній мові : автореф. дис. … канд. філол. наук / А. М. Галас. – Ужгород, 1997. – 23 с.
Горяна Г. М. Складні речення з різночленною супідрядністю в сучасній українській мові // Граматичні та стилістичні студії з української і російської мов. – К., 1965. – С. 257–271.
Грищенко А. П. Складносурядне речення в сучасній українській літературній мов : монографія / А. П. Грищенко. – К. : Наук. думка, 1969. – 155 с.
Дорошенко С. І. Складні безсполучникові конструкції в сучасній українській мові  : монографія / С. І. Дорошенко. – Х .: Вища шк. Вид-во при Харк. ун-ті, 1980. – 152 с.
Дудик П. С. Синтаксис української мови : підручник / П. С. Дудик, Л. В. Прокопчук. – К. : Академія, 2010. – С. 250–259.
Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови. Синтаксис: [монографія] / А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонДУ, 2001. – С. 419–432.
Калашникова Г. Ф. Многокомпонентные сложные предложения в современном русском языке : монография. – Х. : Вища шк., 1979. – 159 с.
Каранська М. У. Синтаксис сучасної української літературної мови : [навч. посібн.] / М. У. Каранська. – К. : Либідь, 1995. – С. 174–181.
Слинько І.І. Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання / І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк, М. Ф. Кобилянська. – К.: Вища шк., 1994. – С. 416–596.
Сучасна українська літературна мова: Синтаксис : [підручник] / за заг. ред. І. К. Білодіда. – К. : Наук. думка, 1972. – С. 387–409.
Сучасна українська мова: Морфологія. Синтаксис : підручник / за ред. А. К. Мойсієнка. – К. : Знання, 2010. – С. 321–327.
Сучасна українська мова : [підручник] / О. Д. Пономарів, В. В. Різун, Л. Ю. Шевченко та ін.; за ред. О. Д. Пономарева. – К. : Либідь, 1997. – С. 349–350.
Сучасна українська мова : [підручник] / М. Я. Плющ, С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас та ін.; за ред. М. Я. Плющ. – 3-тє вид., стереотип. – К. : Вища шк., 2001. – С. 364–288.
Сучасна українська мова: Синтаксис : [навч. посібн.] / С. П. Бевзенко, Л. П. Литвин, Г. В. Семеренко. – К. : Вища шк., 2005. – С. 164–175.
Шульжук К. Ф. Складні багатокомпонентні речення в українській мові : монографія / К. Ф. Шульжук. – К. : Вища шк., 1986. – 183 с.
Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови : [підручник] / К. Ф. Шульжук. – К. : Академія, 2004. – С. 343–370.

 Д о д а т к о в а  л і т е р а т у р а

Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови : навч. посібн. / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 2003. – 368 с.
Дорошенко С. І. Розрізнення інваріантів, варіантів і синонімів у складних безсполучникових умовно-наслідкових реченнях / С. І. Дорошенко // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць ; наук. ред. : Анатолій Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2001. – Вип. 7. – С. 72–75.
Дудик П. С. Стилістика сучасної української мови / П. С. Дудик. – К. : Академія, 2005. – 368 с.
Єрмоленко С. Я. Синтаксис і стилістична семантика : монографія / С. Я. Єрмоленко. – К. : Наук, думка, 1982. –210 с.
Мацько Л. І. Стилістика української мови : підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько ; за ред. Л. І. Мацько. – К. : Вища шк., 2003. – 462 с.
Омельчук С. Формування навичок стилістичного аналізу складних синтаксичних конструкцій // Дивослово. – 2001. - №5. - С. 33–34.
Падучева Е  В. О структуре многосоставных сложных предложений в русском языке // Лингвистические исследования по общей и славянской типологии. – М., 1966. – С. 141-165.
Пархонюк Л. М. Складне речення в українській мові (багатокомпонентні конструкції): Посібн. для вчителів та студ. філол. спец. – Тернопіль, 1998.- С. 35–62.
Симулик М. В. Складні речення ускладненого типу в сучасних слов’янських мовах / М. В. Симулик. – Ужгород, 1974. – 80 с.
Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови : підручник / О. Д. Пономарів. – К. : Либідь, 1992. – 248 с.
Шульжук Н. Фразеологізовані утворення у структурі складного речення діалогічного мовлення  / Наталія Шульжук / / Лінгвістичні студії : зб. наук. праць / відп. ред. Загнітко А. П. – Донецьк : ДонНУ, 2000. – Вип. 6. – С. 22–25.
Шульжук К. Ф. Складне речення в українській мові : посібник для вчителя. – К. : Рад. шк., 1989. – 135 с.Шановні бакалаври!
Теоретичний матеріал відповідно до зазначеного вище плану (питання 1–5) читайте в PDF-файлі

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

03.05.2020 1

 6. Розділові знаки в складних синтаксичних конструкціях із різними типами зв’язку та періодахbookmark 1 NOTA BENE! 

Самостійно повторити правила вживання розділових знаків у складних синтаксичних конструкціях і періодах за новою (2019 р.) редакцією УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ (електронну версію подаємо нижче:

ЗАВАНТАЖИТИ PDF


 bookmark 1 NOTA BENE! 

Теоретичний матеріал із теми СКЛАДНІ БЕЗСПОЛУЧНИКОВІ РЕЧЕННЯ узагальнено в навчальному посібнику: Синтаксис сучасної української мови. Схеми і таблиці: / Ніна Гуйванюк, Олена Кардащук, Олена Кульбабська. – Чернівці, : Рута 2003. – 159 с. – Таблиця№ 74–76. Режим доступу до Е-версії: 
https://kulbabska.com/images/catalog/pdf/manuals/Kulbabska.com--Metodicni_Posibniki--Sintaksis_sucasnoi_ukrainskoi_movi_2003_rik.pdf 

03.02.2019 1

Не рахуйте дні - підвищуйте їм ціну (М. Аллен)

Лекцію підготувала
проф. Олена КУЛЬБАБСЬКА
(Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича)

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.

Cподобалась сторінка?

Close

Ви можете поділитись нею з друзями у соціальних мережах або надіслати посилання на неї у месенджери...