Специфіка педагогічної (виробничої) практики магістрантів «Середньої освіти (українська мова та література)»

Ті сумніви, які не розв’язує теорія, розв’язує практика (Людвіг Феєрбах)

Виробнича педагогічна практика магістрантів другого року навчання  предметної спеціальності 014.01 «Середня освіта (українська мова та література)» триває відповідно до навчального плану – 4 тижні. Зокрема:

bookmark 1  ТЕРМІН ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ МАГІСТРАНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ:

checked 1 з 30.09.2021 по 27.10.2021 р. (бази практики – заклади загальної середньої освіти України, тобто за місцем проживання магістранта або в Чернівцях); 

checked 1 з 28.10.2020 р. – захист і оцінювання результатів практик, подання необхідних матеріалів на випускову кафедру Кульбабській О. В., керівникові практики.

bookmark 1  ТЕРМІН ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ МАГІСТРАНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ:

checked 1  з 13.09.2021 по 11.10.2021 р. (бази практики – заклади загальної середньої освіти України, тобто за місцем проживання магістранта або в Чернівцях); 

checked 1 з 16.11.2020 р. – захист і оцінювання результатів практик, подання необхідних матеріалів на випускову кафедру Кульбабській О. В., керівникові практики.

15.04.2020 29

До базових закладах загальної середньої освіти належать

 • заклади загальної середньої освіти;
 • гімназії,
 • ліцеї.

Розподіл магістрантів денної форми навчання здійснюють згідно з наказом ректора університету так, щоб в одному навчальному закладі стажувалося не більше 7 практикантів. На цей період студенти звільняються від аудиторних лекцій і практичних занять, але мають продовжувати роботу над дипломною роботою для вчасної перевірки тексту на оригінальність і подання викінченого варіанта наукового дослідження для захисту в екзаменаційну комісію.

Наказ № 937-ст від 31.08.2021 «Про проходження практики студентами VI курсу філологічного факультету у 2021 / 2022 н. р.»

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

Магістранти заочної форми навчання визначаються з базою практики самостійно (зазвичай за місцем роботи в ЗЗСО).

exit 1 NOTA BENE! 

Програма виробничої педагогічної практик не передбачає відмінностей в обсязі виконуваних завдань для здобувачів вищої освіти, які навчаються на денній формі або на заочній формі. Оцінювання результатів практик для всіх магістрантів ідентичні. Форма оцінювання – диференційований залік (за якістю підготовленої звітної документації та успішним захистом матеріалів педпрактики; з урахуванням оцінки керівника від бази практики).

Інформація з Робочої програми 

З АСИСТЕНТСЬКОЇ ТА ВИРОБНИЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИК
ДЛЯ МАГІСТРАНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «Середня освіта (українська мова та література)»

27.03.2020 5

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Мета практики – підготовка магістрантів, які навчаються за спеціальністю 014 «Середня освіта» до практичної роботи вчителя української мови та літератури в різнотипних навчальних закладах, виховання учнів середнього та старшого шкільного віку.

Завдання практики:

 • ознайомлення магістрантів з основними напрямами гуманітарного виховання школярів, із плануванням, формами та методами урочної та позакласної роботи вчителя української мови та літератури;
 • формування вмінь і навичок аналізу педагогічних фактів, явищ, передового досвіду та їх документальної фіксації;
 • поглиблення навичок планування урочної та позакласної роботи з учнями закладів загальної середньої освіти;
 • оптимізація вмінь і навичок проведення уроків української мови та літератури, позакласних заходів, гурткової та факультативної роботи з учнями;
 • виформування практичних умінь і навичок використання етнографічно-культурознавчого матеріалу в процесі мовно-літературної виховної роботи з учнями середніх і старших класів;
 • набуття магістрантами-випускниками певного досвіду педагогічного спілкування з учнями, уникнення конфліктних ситуацій з учасниками навчально-виховного процесу;
 • розвиток умінь виготовлення та використання на уроках з української мови та літератури різноманітної наочності (у т. ч. за допомогою мультимедійної техніки);
 • установлення вмінь і навичок науково-дослідної роботи, самоосвіти й самовдосконалення;
 • випрацювання в магістрантів соціальної потреби в учительській професії, бажання прилучити дітей до світу українського слова й культури.

2. ФОРМИ Й МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Поточний контроль за проходженням магістрантами II курсу педагогічної практики здійснюють вчителі української мови та літератури, а також груповий керівник практики від кафедри сучасної української мови через перевірку відвідування практикантом ЗЗСО, систематичності ведення звітної документації та виконання індивідуального плану проходження практики.

Періодичний контроль здійснюють вчителі української мови та літератури, класний керівник і керівник практики від кафедри сучасної української мови через аналіз та оцінювання різних видів навчальної, виховної та організаційної роботи на основному етапі практики. Ці форми контролю можуть здійснюватися в процесі індивідуальних і групових консультацій, методичних семінарів, круглих столів, онлайн дайджестів, а також спостереження за навчально-виховною роботою магістрантів.

Основним звітним документом про роботу магістранта є щоденник виробничої педагогічної практики. Його необхідно заповнювати кожного дня, фіксуючи не лише теми уроків, місця їх проведення, а й аналізувати свої досягнення та педагогічні невдачі. Варто вчасно робити в щоденнику відмітки про виконання свого індивідуального плану, апробації результатів дипломного дослідження. Окрім того, студенти повинні вчасно затверджувати в учителя української мови та літератури й керівника практики від кафедри плани-конспекти пробних і залікових уроків.

exit 1 NOTA BENE!

Якщо практикант не затвердив план-конспект уроку з української мови або літератури в учителя та керівника практики, то він не допускається до проведення заняття.

Підсумковий контроль здійснюють у формі диференційованого заліку, який проходить на кафедрі сучасної української мови впродовж перших десяти днів після закінчення практики

На залік із педагогічної практики студенти готують звітну документацію (див. Дорожня карта виробничої практики-2020 магістрантів спец. «Середня освіта (українська мова та література)». Режим доступу: https://kulbabska.com/news/dystantsiina-osvita/385-dorozhnia-karta-vyrobnychoi-praktyky-2020-mahistrantiv-spets-serednia-osvita-ukrainska-mova-ta-literatura).

Папку зі звітними матеріалами магістрант-випускник зобов’язаний подати на перевірку керівнику практики від кафедри в перші 3 дні після її закінчення. Під час заліку студенти повинні захистити два своїх звіти – із асистентської практики та виробничої педагогічної практики, відповісти на запитання членів комісії та одногрупників. Вони можуть стосуватися змісту та оформлення звітної документації, науково-дослідної роботи практиканта тощо.

3. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ ПРО ПІДСУМКИ ПЕДАГОГІЧНОЇ (ВИРОБНИЧОЇ) ПРАКТИКИ

 • Щоденник педагогічної практики (із щоденними фіксаціями виконаної роботи – навчально-методичної та організаційної). NOTA BENE! Лише перший тиждень – спостережний, а наступні три – активна практика., під час якої магістранти дають пробні й залікові уроки з української мови та літератури.
 • Плани-конспекти пробних уроків української мови та літератури (відповідно 5 + 5; паперовий варіант).
 • Детальний план-конспект 1 залікового уроку української мови (традиційного формату) та 1 – нетрадиційний, з використанням інтерактивних технологій. у т. ч. із роздрукованими презентаціями. NOTA BENE! Для магістрантів заочної форми навчання 1 розгорнутий план-конспект уроку з української мови (нетрадиційний, із використанням інтерактивних технологій.). 
 • План-конспект 1 залікового уроку української літератури (традиційного формату) та 1 – нетрадиційний, з використанням інтерактивних технологій. NOTA BENE! Для магістрантів заочної форми навчання 1 розгорнутий план-конспект уроку з української мови (нетрадиційний, із використанням інтерактивних технологій.). 
 • Розгорнутий сценарій 1 позакласного виховного заходу.
 • 1 психолого-педагогічна характеристика класу.
 • 1 психолого-педагогічна характеристика учня / учениці.
 • Індивідуальне завдання з педагогічної практики (участь в онлайн дайджесті).
 • Звіт із педагогічної практики.
 • Фото- або відеозвіт.
 • Характеристика на студента-практиканта від ЗЗСО, , засвідчена підписами директора, учителя-філолога та печаткою навчального закладу. (Характеристика повинна обов’язково містити оцінку роботи студента як учителя української мови та літератури).

Звіт з педагогічної (виробничої) практики повинен бути складений відповідно до розробленої схеми, акуратно написаний або надрукований на білому стандартному папері, з наскрізною нумерацією сторінок. Окрім того, необхідно подати електронний варіант звіту окремим файлом для підготовки зведеного звіту кафедри.

Зразок звіту 

Звіт із педагогічної (виробничої) практики
магістрантки (-а) II курсу кафедри сучасної української мови 
філологічного факультету 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
денної (заочної) форми навчання

______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові студентки / -а)

checked 1  Місце проходження практики (назва ЗЗСО.

checked 1  Термін практики.

checked 1  Характеристика організаційних і матеріально-технічних умов проходження практики.

checked 1  Виконання програми практики:

 • кількість і тематика бесід з адміністрацією школи (директором, заступниками директора з навчальної та виховної роботи);
 • перелік шкільної документації, з якою ознайомилися впродовж практики;
 • кількість відвіданих уроків з української мови та літератури (число, час, клас, тема, ім’я та прізвище вчителя-предметника);
 • кількість відвіданих уроків з інших предметів (число, час, клас, назви цих дисциплін, тема, ім’я та прізвище вчителя-предметника);
 • кількість відвіданих позакласних заходів (число, час, клас, назви заходів, ім’я та прізвище відповідального за проведення заходу);
 • кількість проведених пробних уроків української мови та літератури;
 • кількість проведених залікових уроків уроків української мови й літератури та отримані оцінки за них від учителя-предметника;
 • клас, до якого був прикріплений магістрант як класний керівник; кількість самостійно проведених позакласних заходів у класі, їхня тематика й отримані оцінки;
 • інші заходи з учнями класу, проведені в системі позашкілля (екскурсії, флешмоби, участь в олімпіадах і конкурсах, індивідуальна творча робота з учнями тощо);
 • гурткова робота з української мови й літератури (назва гуртка, кількість проведених занять, перелік вивчених творів, форма звітності);
 • написання психолого-педагогічних характеристик – на клас і учня;
 • кількість відвіданих педрад, методичних семінарів та їхня тематика;
 • наукові дослідження, проведені з теми дипломної роботи;
 • тема індивідуального завдання, виконаного згідно з програмою педагогічної практики

.checked 1Причини неповного виконання програми практики (якщо це мало місце).

checked 1 Висновки та пропозиції з педагогічної практики:

 • основні труднощі в ході проведення уроків української мови та літератури або позакласної роботи з учнями;
 • позитивні зрушення у Вашій професійній підготовці, які відзначили вчитель-предметник, керівник практики від кафедри й Ви особисто;
 • пропозиції організаторам і керівникам практики щодо її проведення.

Дата _______________                                Підпис магістранта-практиканта ____________

Керівник педагогічної практики (ПІП та підпис ) __________________

 03.04.2020 7

Година практичної роботи навчить більше, ніж година пояснень (Жан Жак Руссо)

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.

Cподобалась сторінка?

Close

Ви можете поділитись нею з друзями у соціальних мережах або надіслати посилання на неї у месенджери...