Тестові завдання закритого типу з методики викладання української мови для магістрантів І-го курсу навчання

Найбільшим відкриттям мого покоління є те, що люди здатні змінити своє життя, змінюючи свій спосіб мислення (У. Джеймс)

Шановні магістранти філологічного факультету!

Світові тенденції глобалізації, інформатизації, фундаменталізації, соціально-економічні трансформації в Україні початку ХХІ століття, криза значеннєво-центричної парадигми, усвідомлення потреби нової гуманістичної парадигми освіти з акцентом на особистісні орієнтації, тенденції в розвитку мови, вимоги до мовнокомунікативної, соціокультурної компетенцій особистості, яка навчається впродовж життя ,– ці та інші чинники зумовлюють якісні зміни в лінгвістичній підготовці майбутніх фахівців (О. О. Семеног). Основним критерієм оцінки функціювання системи вищої освіти в кожній країні є насамперед затребуваність випускників на ринку праці та їх конкурентоспроможність. У цьому аспекті важливо опанувати здобутки методики викладання української мови з закладах фахової передвищої та вищої освіти.

Мета викладання обов’язкової дисципліни

ознайомити здобувачів освіти ІІ-го (магістерського) освітнього рівня Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича з новітніми напрацюваннями педагогічної науки в галузі методики навчання української мови у вищій школі України.

Завдання викладання дисципліни:

– опанування змісту мовної освіти у закладах вищої освіти України (далі – ЗВО);
– вивчення наукових основ створення навчальних планів, програм і методичних посібників;
– формування вміння планувати навчально-виховний процес у закладах вищої освіти, створювати програмно-методичне забезпечення мовознавчих курсів;
– формування вміння організовувати та проводити лекції та практичні заняття з мовознавчих дисциплін;
– розвиток умінь у майбутніх викладачів української мови раціонально й науково обґрунтовано організовувати самостійну роботу студентів;
– стимулювання науково-методичної творчості магістрантів, прагнення вдосконалювати свою педагогічну освіту;
 – формування вміння майбутніх викладачів мовознавчих і лінгводидактичних дисциплін правильно контролювати та оцінювати знання, вміння і навички студентів;
– розвиток умінь раціонально добирати, а в разі необхідності виготовляти дидактичний матеріал, наочність до занять відповідно до пізнавальної мети;
 – розвиток навичок своєчасного й умілого використання технічних засобів навчання і засобів мультимедіа для проведення занять із мовознавчих і лінгводидактичних дисциплін;
– знайомство з кращим педагогічним досвідом викладачів ЗВО України;
– виховання у студентів освітнього рівня «Магістр» особистісних якостей майбутнього педагога, відповідального ставлення до виконання ролі викладача, прагнення постійно займатися самонавчанням, саморозвитком, самовдосконаленням.

У результаті вивчення навчальної дисципліни магістрант повинен:

з н а т и:

– зміст і обсяг навчальної діяльності студентів згідно з планом заняття;
– наукові основи створення навчальних планів, програм, методичних посібників і підручників;
– методику організації та проведення лекцій і практичних (семінарських) занять із мовознавчих дисциплін;
– доцільність поєднання індивідуальної та колективної (парної, групової та фронтальної) форм роботи студентів з урахуванням особливостей кожної з них;
– ефективність традиційних допоміжних засобів навчання, а також адитивних, візуальних, аудіовізуальних технічних і електронних засобів.
– методику раціональної і науково обґрунтованої організації самостійної роботи студентів;
– методи стимулювання науково-методичної творчості студентів;
– методи контролю та оцінки знань, умінь і навичок студентів;
– кращий педагогічний досвід викладачів-філологів ЗВО України;

р о з у м і т и:

– зміст мовної освіти у вищих навчальних закладах;
– методику планування навчально-виховного процесу вищих закладах освіти, технологію створення програмно-методичного забезпечення мовних курсів;
– методичний аналіз навчального матеріалу з метою прогнозування можливих труднощів його засвоєння та добору оптимальних способів попередження помилок;

в м і т и:

– складати тематичний план циклу занять (модулів) та плани-конспекти занять з урахуванням умов навчання й рівня компетентності студентів- філологів;
– визначати мету, завдання занять з урахуванням ступеня навчання та місця цього заняття в циклі модулів;
– обирати ефективні методи досягнення мети з урахуванням рівня підготовки студентів;
– оцінювати доцільність методичних коректив у плані заняття з урахуванням конкретної ситуації, що склалася;
– визначати типи практичних занять і послідовність їх виконання згідно з етапами оволодіння навчальним матеріалом, враховуючи ступінь його складності;
– передбачати раціональність різноманітних прийомів самостійної роботи  студентів над мовним і мовленнєвим матеріалом;
– - визначати об’єкти контролю мовленнєвої діяльності студентів, добирати відповідні їм способи контролю, зокрема тестові;
– проводити навчальні ігри зокрема рольові, з урахуванням рівня підготовки студентів-філологів;
– реалізовувати загальноосвітній, розвивальний, виховний, українознавчий потенціал навчального матеріалу заняття;
– розв’язувати засобами української мови завдання морального, культурного, естетичного і гуманістичного виховання студентів;
– проводити спостереження та комплексний аналіз відвіданих занять із теоретичним обґрунтуванням навчально-методичної діяльності;
– засобами фахового мовлення встановлювати і підтримувати різноманітні мовленнєві контакти: викладач – група, викладач – студент, студент – студент, студент – група.

5

Шановні магістранти!

Нині Ви складатимете онлайн-іспит відповідно до Рекомендацій МОНУ щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій.

Форма проведення заліку

розв’язання тестових завдань з активованою опцією автоматичного вибору з бази тестів для кожного здобувача освіти, а також перемішуванням запропонованих варіантів відповіді.

Дистанційна платформа

сторінка «Іспит» персонального сайту (Рис. 1) – https://kulbabska.com/exam 

 screenshot 1

Рис. 1. Головна сторінка персонального сайту


Методика викладання української мови у вищій школі

agenda  ДОРОЖНЯ КАРТА ІСПИТУ ОНЛАЙН

Екзамен з обов’язкової навчальної дисципліни «Методика викладання української мови у вищій школі» складають лише зареєстровані магістранти І-го курсу денної та заочної форм навчання (предметні спеціальності: 0.35.01 – «Філологія (українська мова та література)» та 014.01 – «Середня освіта (українська мова та література)» Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, стан здоров’я яких на час його проведення дає змогу проходити тестування.

users 1  Для успішного складання тестового заліку необхідно виконати кілька кроків.

КРОК 1. «Авторизація» – треба ввести свій логін і пароль (логіну й паролю (їх за 5 хвилин до іспиту одержить староста академгрупи в месенджер телеграм або вайбер)
у відповідну форму та натиснути кнопку «УВІЙТИ».

Забули пароль або логін? Необхідно ввести свою електронну адресу (див. Рис. 2), на яку буде надіслано тимчасовий логін та пароль.

img 20200510 102237

Рис. 2. Вікно «Авторизація»

КРОК 2. Обрання тестів для заліку 

Після введення логіну й паролю буде відкрито доступ до категорії «Тести для складання іспиту / заліку» (Рис. 3), де Ви повинні обрати необхідну для Вас категорію:

screenshot 3

Рис. 3. Вікно «Тести для складання іспиту»
 
 КРОК 3. Ознайомитися з «Інструкцією щодо складання іспиту» (див. Рис. 4)

Після входу в систему магістрант отримує доступ до набору інструктивних матеріалів, а саме до «Опису тесту для магістрантів 1-го курсу», «Критеріями оцінювання результатів іспиту».

screenshot 5

Рис. 4. Інструктивні матеріали для студентів, які складають тестовий іспит

bookmark 1 Опис залікового тесту для магістрантів 1-го курсу денної / заочної форми навчання 

Мета упорядкованих тестових завдань – установити рівень знань і вмінь здобувачів освіти ІІ-го освітнього рівня з базової навчальної дисципліни «Методика викладання української мови у вищій школі».

УВАГА! Кожний магістрант упродовж іспиту має виконати два тестових блоки завдань:
bookmark 1  20 тестів закритого типу з однією правильною відповіддюякі треба розв’язати за 30 хвилин;

bookmark 1  1 тестове завдання відкритого типу, яке треба розв’язати за  40 хвилин;
УВАГА! Система обирає тести  з «Банку тестових завдань» індивідуально для кожного магістранта.

bookmark 1  NOTA BENEУсі тестові завдання закритої форми мають типову структуру (див. Рис. 5):

  • Формулювання завдання (надруковане більшим шрифтом і відділене від решти тексту лінією).
  • Чотири варіанти відповідей, надруковані меншим шрифтом і розташовані у стовпчик симетрично до формулювання завдання.
  • УВАГА! Із наведених варіантів відповідей ЛИШЕ ОДНА – ПРАВИЛЬНА, тоді як інші – або неправильні, або неточні.
  • Для позначення однієї правильної відповіді, необхідно індикатор миші поставити навпроти неї та натиснути ліву кнопку. У полі навпроти обраної відповіді з’явиться відмітка (червоне кружальце). 

screenshot 6

Рис. 5. Зразок тестового завдання закритого типу на екрані

file 2ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: кожна правильна відповідь на тестове завдання дорівнює 1 балу.
             УВАГА! КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДЛЯ МАГІСТРАНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ:
                        Правильно розв’язавши 20 тестових завдань закритого типу, Ви отримаєте 20 балів за системою ECTS.
                        Інших 20 балів – за виконання 1-го тестового завдання відкритого типу, що передбачає вичерпну й грамотно оформлену відповідь БЕЗ ОЗНАК ПЛАГІАТУ. 
                        Отож разом за шкалою екзамену – 40 максимальних балів.

           УВАГА! КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДЛЯ МАГІСТРАНТІВ ЗАОЧНОГО ФОРМИ НАВЧАННЯ:
                        Правильно розв’язавши 20 тестових завдань закритого типу, Ви отримаєте 40 балів за системою ECTS.
                        Інших 40 балів – за виконання 1-го тестового завдання відкритого типу.
                        Решту 20 балів – за підготовку доповіді для участі в науково-методичному дайджесті.
                        Отож разом за шкалою екзамену – 100 максимальних балів.

  • Тестові завдання закритого типу з’являтимуться на екрані почергово. Уважно обміркуйте кожну з чотирьох запропонованих відповідей і позначте  ЛИШЕ ОДНУ З НИХ – ПРАВИЛЬНУ.

bookmark 1  УВАГАНатиснувши кнопку "Почати" внизу цієї сторінки, стартує процес тестування, розрахований на 30 хвилин.

  • Саме з цього моменту почнеться відлік часу для розв’язання тестів.
  • Залишок часу до закінчення тесту відображено на шкалі  «Час» у кінці сторінки.
  • На жаль, розробники ресурсу Joomla Quiz Deluxe не передбачили індикатора обліку розв’язаних тестів. Тому варто написати в стовпчик на аркуші номери тестових завдань (від одного до 20 ) і по факту відзначати виконані.

Щоб перейти до наступного питання, потрібно натиснути кнопку «Відповісти».

file 2ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!

  • Змінити варіант відповіді після фіксації вже не можна. Якщо Ви не впевнені у правильності розв’язання тестового завдання, пропустіть його та розв’яжіть у кінці – не гайте часу! Для цього клікніть на кнопку «Пропустити» 
  • Кожен магістрант має лише ОДНУ СПРОБУ складання тестового заліку. Якщо Ви передчасно закриєте вікно, натиснувши кнопку «Вийти», то не зможете вдруге пройти тестування (див. Рис 6).

screenshot 4


 Рис. 6. Повідомлення про неможливість продовження тестування 

КРОК 5.  Завершення тестового іспиту (Рис. 7)

screenshot 7


 Матеріал підготувала
проф. Олена КУЛЬБАБСЬКА
(Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича)

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.

Cподобалась сторінка?

Close

Ви можете поділитись нею з друзями у соціальних мережах або надіслати посилання на неї у месенджери...