Готуючись до іспиту з курсу «Методика викладання української мови у ЗВО»

Якщо ви працюєте над реалізацією окреслених цілей, то вони працюватимуть на ваш успіх (Д. Рон)

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ

з навчальної дисципліни «Методика викладання української мови у ЗВО»
для магістрантів, які навчаються за:

              Освітньо-професійною програмою                  «Середня освіта (українська мова та література)»
                

Спеціальністю               014.01 Середня освіта

Галузь знань                 01 Освіта / Педагогіка 

Рівень вищої освіти     другий магістерський

 

Питання для самопідготовки до іспиту

1.

Поняття „компетенція”, „професійна компетенція”, „мовнокомунікативна компетенція”, „професійна компетентність” викладача / учителя-словесника у світлі сучасної освітньої парадигми.

2.

Місце професійно спрямованих теоретично-практичних і практичних курсів у системі фахової підготовки майбутніх викладачів / учителів-словесників у вищих навчальних закладах України.

3.

Професійна комунікативна компетентність як результат фахової підготовки магістрантів філологічних факультетів у системі вищої освіти України. Складники професійної мовнокомунікативної компетенції студентів філологічних факультетів.

4.

Методика української мови у вищій школі як наука і навчальна дисципліна. Об’єкт, предмет і проблематика методики як наукової дисципліни, її складники.

5.

Чинники розвитку та джерела методики викладання української мови у вищій школі, її зв’язок із суміжними дисциплінами: філософією, мовознавством, педагогікою і психологією, етнопедагогікою й етнопсихологією.

6.

Українська мова як мова навчання та базова дисципліна у вищій школі ІV рівня акредитації педагогічного спрямування. Загальнодидактичні та специфічні принципи викладання української мови у ЗВО.

7.

Основні етапи становлення й розвитку методики навчання мовознавчих дисциплін у вищих навчальних закладах.

8.

Педагогічна культура та педагогічне спілкування: специфіка й особливості в сучасному освітньому просторі України.

9.

Текст як результат дидактичної комунікації. Навчальний текст як основна форма організації мовлення вчителя-словесника. Типологія навчальних текстів з української мови в ЗВО.

10.

Дискурс як найвища структурна одиниця комунікації. Дидактичний дискурс, його соціокультурні та лінгвістичні особливості особливості на прикладі курсу української мови в ЗВО України.

11.

Риторичні підходи до конструювання заняття з мовознавчої дисципліни у вищій школі як складного мовленнєвого жанру.

12.

Особистісно орієнтований підхід до викладання лінгвістичних дисциплін у закладах вищої освіти України.

13.

Технологічний підхід до навчання української мови у ЗВО України.

14.

Евристична технологія навчання та її дидактичні можливості в лінгвістичній підготовці майбутніх фахівців з українського мовознавства.

15.

Практичне і семінарське заняття з української мови в проекції технології розвитку критичного мислення студентів.

15.

Культурологічний підхід у теорії та практиці лінгвістичної підготовки майбутнього викладача української мови.

16.

Медіаінструментарій заняття з української мови. Електронний підручник як засіб навчання мовознавчих дисциплін у закладах вищої освіти України.

17.

Принципи кредитно-трансферного навчання на філологічному факультеті ЗВО (модульності, структурованості змісту навчання, динамічності, оптимальності методів діяльності, гнучкості, усвідомленої перспективи, різносторонності методичного консультування, паритетності).

18.

Сутність модульного навчання української мови в ЗВО. Відмінності модульного навчання від традиційного.

19.

Методика розпрацювання кредитно-трансферних навчальних програм з лінгвістичних дисциплін (цільове призначення теоретичного матеріалу, поєднання комплексних, інтегрувальних і дидактичних цілей, повнота навчального матеріалу в модулі, відносна самостійність елементів модуля, реалізація зворотного зв’язку, оптимальне передавання інформаційного й методичного матеріалу, оцінювання результатів).

20.

Методика рейтингового оцінювання на заняттях з української мови в ЗВО. Модульний контроль знань і навичок студента, рейтингова шкала оцінки, адаптованої до системи ЕКТС.

21.

Навчально-методичний комплекс з лінгвістичних дисциплін: особливості структури і функції в ЗВО України.

22.

Самостійна робота з української мови в аудиторних та позааудиторних умовах: поняття, рівні і форми організації та функції в процесі засвоєння мовознавчих курсів.

23.

Основні методи самостійного навчання студентів-філологів у процесі засвоєння мовознавчих курсів.

24.

Пізнавально-творча самореалізація майбутнього фахівця на заняттях та позааудиторній діяльності з лінгвістичних курсів.

25.

Академічне заняття та навчально-методичний супровід самостійної роботи з лінгвістичних дисциплін у вищій школі.

26.

Індивідуалізація самостійної роботи студентів-філологів з української мови. Форми організації індивідуальної роботи студентів.

27.

Види самостійної роботи студентів з використання телекомунікаційних мереж на заняттях української мови.

28.

Застосування нових інформаційних технологій для пошуку інформації з актуальних питань мовознавства в мережі Інтернет (використання wеb-браузерів, робота з інформаційно-пошуковими й інформаційно-довідковими системами, автоматизованими бібліотечними системами, електронними журналами).

29.

Використання нових інформаційних технологій для організації лінгвістичного діалогу в мережі (використання електронної пошти, участь в iнтернет-коференціях, iнтернет-семінарах тощо).

30.

Використання нових інформаційних технологій для створення тематичних професійно орієнтованих блогів, wеb-сторінок і wеb-квестів.

31.

3агальні засади науково-дослідної роботи студентів з актуальних питань мовознавства й лінгводидактики у вищих навчальних закладах України..

32.

Педагогічний вплив на розвиток творчої особистості студента. Форми, види та організація навчально- й науково-дослідної роботи у системі професійної підготовки магістрів-філологів.

33.

Асистентська практика – перший етап на шляху до самостійної, творчої діяльності майбутніх спеціалістів у галузі мовознавства. Мета, завдання та зміст асистентської практики магістрантів-філологів.

34.

Педагогічна практика – перший етап на шляху до самостійної, творчої діяльності майбутніх спеціалістів у галузі мовознавства. Мета, завдання та зміст педагогічної практики (на кафедрі й у школі) магістрантів-філологів.

35.

Організація діяльності магістрантів-практикантів на мовознавчій кафедрі й у школі. Основні професійно-методичні вміння та психолого-педагогічні вміння студентів-філологів під час навчання лінгвістичних дисциплін у вищих навчальних закладах України.

36.

Підготовка майбутніх викладачів до гурткової роботи з актуальних питань українського мовознавства.

37.

Поняття «підвищення кваліфікації (стажування)» викладача ЗВО. Дистанційні й електронні курси для студентів і викладачів / учителів-філологів у системі освіти України.

38.

Основні параметри діяльності магістранта-практиканта як куратора академічної групи.

39.

Науково-дослідницька робота магістрантів у сфері лінгводидактики під час проходження педагогічної та аспірантської практик.

40.

Тлумачення поняття „форма” в сучасній дидактиці. Лекційно-семінарська форма організації навчання української мови в ЗВО.

41.

Види й методичні особливості підготовки лекцій із мовознавчих курсів у вищій школі.

42.

Особливості використання лектором лінгвістичних і кінетичних засобів впливу на студентську аудиторію на занятті з українсЬкої мови.

43.

Семінарське заняття з української мови: обсяг поняття, типологія (просемінар, семінар-розгорнута бесіда, семінар-доповідь, семінар-дискусія, семінар-конференція, семінар-прес-конференція, семінар-„мозковий штурм” та функції.

44.

Етапи й методика підготовки викладача до семінарських занять із мовознавчих дисциплін у ЗВО.

45.

Практичне заняття з української мови: обсяг поняття, типологія та функції.

46.

Етапи й методика підготовки викладача до практичних занять із мовознавчих дисциплін у ЗВО.

47.

Лабораторне заняття з української мови: обсяг поняття, методика його підготовки і проведення, функції в ЗВО.

48.

Факультативи, спецкурси і спецсемінари як додаткові форми організації навчання української мови в ЗВО та методика їх підготовки й проведення.

49.

Колоквіум як форма контролю самостійної роботи студента в процесі вивчення української мови в ЗВО.

50.

Науково-практичні конференції як форма контролю самостійної роботи студента з лінгвістичних дисциплін у ЗВО.

51.

Методи і прийоми вивчення української мови у вищій школі.

52.

Типологія та особливості методів функційної спрямованості (односпрямованого подання навчального матеріалу; ознайомлення з досвідом роботи інших суб’єктів; проблемного навчання; спонукання до творчого пошуку; активізації слухачів) у викладанні української мови.

53.

Типологія та особливості методів функційної спрямованості (надання додаткової інформації; контролю; самостійної роботи; виховного спрямування) у викладанні української мови.

54.

Методи кредитно-трансферного навчання української мови в ЗВО: інформаційні; операційні; пошукові; методи самостійного навчання.

55.

Дидактичні засоби модульного навчання на заняттях з української мови у ЗВО.

56.

Методи контролю, облік та оцінювання студентської успішності з лінгвістичних дисциплін у ЗВО.

57.

Види контролю в процесі вивчення української мови в ЗВО: вхідний, поточний, проміжний, підсумковий і відтермінований.

58.

Уніфікована шкала оцінювання студентів за системою ЕСТS та національною системою.

59.

Методичні основи організації тестового контролю знань студентів з лінгвістичних дисциплін у ЗВО.

60.

Організація проведення державних кваліфікаційних іспитів з української мови в ЗВО.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ PDF

21.11.2020 8

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ

з навчальної дисципліни «Методика викладання української мови у ЗВО» для магістрантів,
які навчаються за
Освітньо-професійною програмою                   «Філологія»                      

                                                                                      Спеціальністю               035.01 Філологія (українська мова та література)

                                   Галузь знань                 03 Гуманітарні науки

                           Рівень вищої освіти               другий магістерський 

 

Питання для підготовки до іспиту

1.

Місце професійно спрямованих теоретично-практичних і практичних курсів у системі фахової підготовки майбутніх викладачів / учителів-словесників у вищих навчальних закладах України.

2.

Поняття „компетенція”, „професійна компетенція”, „мовнокомунікативна компетенція”, „професійна компетентність” викладача-словесника у світлі сучасної освітньої парадигми.

3.

Професійна комунікативна компетентність як результат фахової підготовки магістрантів філологічних факультетів у системі вищої освіти України. Складники професійної мовнокомунікативної компетенції студентів філологічних факультетів.

4.

Методика української мови у вищій школі як наука і навчальна дисципліна. Об’єкт, предмет і проблематика методики як наукової дисципліни, її складники.

5.

Чинники розвитку та джерела методики викладання української мови у вищій школі, її зв’язок із суміжними дисциплінами: філософією, мовознавством, педагогікою і психологією, етнопедагогікою й етнопсихологією.

6.

Українська мова як мова навчання та базова дисципліна у вищій школі ІV рівня акредитації педагогічного спрямування. Загальнодидактичні та специфічні принципи викладання української мови у ЗВО.

7.

Основні етапи становлення й розвитку методики навчання мовознавчих дисциплін у вищих навчальних закладах.

8.

Педагогічна культура та педагогічне спілкування: специфіка й особливості в сучасному освітньому просторі України.

9.

Текст як результат дидактичної комунікації. Навчальний текст як основна форма організації мовлення викладача-словесника. Типологія навчальних текстів з української мови в ЗВО.

10.

Дискурс як найвища структурна одиниця комунікації. Дидактичний дискурс, його соціокультурні та лінгвістичні особливості особливості на прикладі курсу української мови в ЗВО України.

11.

Риторичні підходи до конструювання заняття з мовознавчої дисципліни у вищій школі як складного мовленнєвого жанру.

12.

Особистісно орієнтований підхід до викладання лінгвістичних дисциплін у закладах вищої освіти України.

13.

Технологічний підхід до навчання української мови у ЗВО України.

14.

Евристична технологія навчання та її дидактичні можливості в лінгвістичній підготовці майбутніх фахівців з українського мовознавства.

15.

Практичне і семінарське заняття з української мови в проекції технології розвитку критичного мислення студентів.

15.

Культурологічний підхід у теорії та практиці лінгвістичної підготовки майбутнього викладача української мови.

16.

Медіаінструментарій заняття з української мови. Електронний підручник як засіб навчання мовознавчих дисциплін у закладах вищої освіти України.

17.

Принципи кредитно-трансферного навчання на філологічному факультеті ЗВО (модульності, структурованості змісту навчання, динамічності, оптимальності методів діяльності, гнучкості, усвідомленої перспективи, різносторонності методичного консультування, паритетності).

18.

Сутність модульного навчання української мови в ЗВО. Відмінності модульного навчання від традиційного.

19.

Методика розпрацювання кредитно-трансферних навчальних програм з лінгвістичних дисциплін (цільове призначення теоретичного матеріалу, поєднання комплексних, інтегрувальних і дидактичних цілей, повнота навчального матеріалу в модулі, відносна самостійність елементів модуля, реалізація зворотного зв’язку, оптимальне передавання інформаційного й методичного матеріалу, оцінювання результатів).

20.

Методика рейтингового оцінювання на заняттях з української мови в ЗВО. Модульний контроль знань і навичок студента, рейтингова шкала оцінки, адаптованої до системи ЕКТС.

21.

Навчально-методичний комплекс з лінгвістичних дисциплін: особливості структури і функції в ЗВО.

22.

Самостійна робота з української мови в аудиторних та позааудиторних умовах: поняття, рівні і форми організації та функції в процесі засвоєння мовознавчих курсів.

23.

Основні методи самостійного навчання студентів-філологів у процесі засвоєння мовознавчих курсів.

24.

Пізнавально-творча самореалізація майбутнього фахівця на заняттях та позааудиторній діяльності з лінгвістичних курсів.

25.

Академічне заняття та навчально-методичний супровід самостійної роботи з лінгвістичних дисциплін у вищій школі.

26.

Індивідуалізація самостійної роботи студентів-філологів з української мови. Форми організації індивідуальної роботи студентів.

27.

Види самостійної роботи студентів з використання телекомунікаційних мереж на заняттях української мови.

28.

Застосування нових інформаційних технологій для пошуку інформації з актуальних питань мовознавства в мережі Інтернет (використання wеb-браузерів, робота з інформаційно-пошуковими й інформаційно-довідковими системами, автоматизованими бібліотечними системами, електронними журналами).

29.

Використання нових інформаційних технологій для організації лінгвістичного діалогу в мережі (використання електронної пошти, участь в iнтернет-коференціях, iнтернет-семінарах тощо).

30.

Використання нових інформаційних технологій для створення тематичних професійно орієнтованих блогів, wеb-сторінок і wеb-квестів.

31.

3агальні засади науково-дослідної роботи студентів з актуальних питань мовознавства й лінгводидактики у вищих навчальних закладах України..

32.

Педагогічний вплив на розвиток творчої особистості студента. Форми, види та організація навчально- й науково-дослідної роботи у системі професійної підготовки магістрів-філологів.

33.

Асистентська практика – перший етап на шляху до самостійної, творчої діяльності майбутніх спеціалістів у галузі мовознавства. Мета, завдання та зміст асистентської практики магістрантів-філологів.

34.

Педагогічна практика – перший етап на шляху до самостійної, творчої діяльності майбутніх бакалаврів філології. Мета, завдання та зміст педагогічної практики.

35.

Організація діяльності магістрантів-практикантів на мовознавчій кафедрі, а бакалаврів – у школі. Основні професійно-методичні вміння та психолого-педагогічні вміння студентів-філологів під час навчання лінгвістичних дисциплін у вищих навчальних закладах України.

36.

Підготовка майбутніх викладачів до гурткової роботи з актуальних питань українського мовознавства.

37.

Поняття „підвищення кваліфікації (стажування)” викладача ЗВО. Дистанційні й електронні курси для студентів і викладачів-філологів у системі освіти України.

38.

Основні параметри діяльності магістранта-практиканта як куратора академічної групи.

39.

Науково-дослідницька робота магістрантів у сфері лінгводидактики під час проходження педагогічної та аспірантської практик.

40.

Тлумачення поняття „форма” в сучасній дидактиці. Лекційно-семінарська форма організації навчання української мови в ЗВО.

41.

Види й методичні особливості підготовки лекцій із мовознавчих курсів у вищій школі.

42.

Особливості використання лектором лінгвістичних і кінетичних засобів впливу на студентську аудиторію на занятті з української мови.

43.

Семінарське заняття з української мови: обсяг поняття, типологія (просемінар, семінар-розгорнута бесіда, семінар-доповідь, семінар-дискусія, семінар-конференція, семінар-прес-конференція, семінар-„мозковий штурм” та функції.

44.

Етапи й методика підготовки викладача до семінарських занять із мовознавчих дисциплін у ЗВО.

45.

Практичне заняття з української мови: обсяг поняття, типологія та функції.

46.

Етапи й методика підготовки викладача до практичних занять із мовознавчих дисциплін у ЗВО.

47.

Лабораторне заняття з української мови: обсяг поняття, методика його підготовки і проведення, функції в ЗВО.

48.

Факультативи, спецкурси і спецсемінари як додаткові форми організації навчання української мови в ЗВО та методика їх підготовки й проведення.

49.

Колоквіум як форма контролю самостійної роботи студента в процесі вивчення української мови в ЗВО.

50.

Науково-практичні конференції як форма контролю самостійної роботи студента з лінгвістичних дисциплін у ЗВО.

51.

Методи і прийоми вивчення української мови у вищій школі.

52.

Типологія та особливості методів функційної спрямованості (односпрямованого подання навчального матеріалу; ознайомлення з досвідом роботи інших суб’єктів; проблемного навчання; спонукання до творчого пошуку; активізації слухачів) у викладанні української мови.

53.

Типологія та особливості методів функційної спрямованості (надання додаткової інформації; контролю; самостійної роботи; виховного спрямування) у викладанні української мови.

54.

Методи кредитно-трансферного навчання української мови в ЗВО: інформаційні; операційні; пошукові; методи самостійного навчання.

55.

Дидактичні засоби модульного навчання на заняттях з української мови у ЗВО.

56.

Методи контролю, облік та оцінювання студентської успішності з лінгвістичних дисциплін у ЗВО.

57.

Види контролю в процесі вивчення української мови в ЗВО: вхідний, поточний, проміжний, підсумковий і відтермінований.

58.

Уніфікована шкала оцінювання студентів за системою ЕСТS та національною системою.

59.

Методичні основи організації тестового контролю знань студентів з лінгвістичних дисциплін у ЗВО.

60.

Організація проведення державних кваліфікаційних іспитів з української мови в ЗВО.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ PDF

21.11.2020 5

Матеріали підготувала
професор кафедри сучасної української мови 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Олена КУЛЬБАБСЬКА

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.

Cподобалась сторінка?

Close

Ви можете поділитись нею з друзями у соціальних мережах або надіслати посилання на неї у месенджери...