Теоретичний блок для підготовки до заліку з «Основ синтаксичної номінації»

Успіх - це сходи, на за допомогою яких піднімаємося на вершини, не тримаючи руки в кишенях (П. Баует)

Навчальна дисципліна вільного вибору циклу загальної (професійної) підготовки

«Основи синтаксичної номінації»

для магістрантів І-го курсу 
(спеціальність 0.35.01 «Філологія: українська мова і література»)

 21.11.2020 5

Теоретичний блок до Змістового модуля 1
«Загальні проблеми теорії синтаксичної номінації»

1. Предмет і завдання спецкурсу. Синтаксична номінація (наукові засади).
2. Номінація: широке і вузьке розуміння.
3. Лексична і синтаксична номінація: поняття й відмінність між ними.
4. Синтаксична номінація і номінативна деривація.
5. Номінативно-репрезентативна (виражальна) функція мови.
6. Номінативні аспекти мовленнєвої діяльності.
7. Зміст поняття «інтелектуальне моделювання події» в теорії синтаксичної номінації.
8. Проблема похідності в синтаксисі.
9. Причини мовних змін та варіативності синтаксичних одиниць.
10. Поділ простих речень на елементарні / неелементарні, симетричні / асиметричні.
11. Поняття пропозиції як семантична константа простого елементарного речення.
12. Типологія основних (первинних) репрезентацій пропозицій у простому елементарному реченні.
13. Нереченнєві реалізації пропозицій і їхня типологія в простому неелементарному реченні.
14. Синтаксема як номінативна одиниця.
15. Класифікаційні ознаки та семантичні класи базових предикатів.
16. Засоби вираження предикатної синтаксеми та її ономасіологічне значення.
17. Семантична типологія базових суб’єктних синтаксем у простому елементарному реченні.
18. Семантична типологія вторинних предикатних синтаксем у простому елементарному реченні (загальна характеристика).
19. Семантична типологія вторинних предикатно-адвербіальних синтаксем у простому неелементарному реченні.
20. Семантична типологія вторинних предикатно-ад’єктивних синтаксем у простому неелементарному реченні.
21. Семантична типологія вторинних предикатно-модальних синтаксем у простому неелементарному реченні.
22. Семантична типологія вторинних предикатно-апозитивних синтаксем у простому неелементарному реченні.
23. Семантична типологія вторинних предикатно-кількісних синтаксем у простому неелементарному реченні.
24. Семантична типологія вторинних субстанційних синтаксем у простому елементарному реченні (загальна характеристика).

21.11.2020 12

Теоретичний блок до Змістового модуля 2
«Варіантність і кореферентність синтаксичних одиниць»

 1. Співвідношення морфологізованих (спеціалізованих) і неморфоло­гізованих засобів номінації членів речення.
2. Ономасіологічні параметри іменних частин мови.
3. Ономасіологічні параметри дієслова та його форм (дієприслівника й дієприкметника).
4. Інфінітиви як засіб стягненої пропозиції у поліпропозитивному реченні (семантично неелементарному).
5. Дієприкметники як засіб стягненої пропозиції у поліпропозитивному реченні.
6. Дієприслівники як засіб стягненої пропозиції в поліпропозитивному реченні.
7. Ономасіологічні параметри прислівника.
8. Актуалізація оцінних компонентів як спосіб поліпропозитивного ускладнення речення.
9. Поняття про кореферентність у світлі синтаксичної номінації. Типи кореферентних співвідношень у синтаксисі.
10. Формально-семантичні (кореферентні) співвідношення, зумовлені тенденцією до уточнення, увиразнення існуючих засобів.
11. Формально-семантичні співвідношення, зумовлені тенденцією до диференціації членів речення.
1. Формально-семантичні співвідношення, зумовлені тенденцією до конкретизації мовних засобів.
12. Формально-семантичні співвідношення, зумовлені тенденцією до мовної економії та спрощення синтаксичної структури.
13. Формально-семантичні співвідношення, зумовлені тенденцією до підвищення експресивності мовних засобів.
14. Формально-семантичні співвідношення, зумовлені актуальним членуванням речення (висловлення).
15. Варіантність мовних одиниць як наслідок історичного розвитку.
16. Основні тенденції, що зумовлюють варіантність синтаксичних одиниць.
17. Варіантність і синонімія мовних знаків.
18. Синоніміка підметів.
19. Синоніміка прислівних поширювачів об’єктного типу (прямих / непрямих додатків).
20. Синоніміка прислівних поширювачів означального типу (узгоджених /неузгоджених означень).
21. Синоніміка мовних засобів вираження присвійності.
22. Синоніміка прислівних поширювачів обставинного типу зі значенням місця.
23. Синоніміка прислівних поширювачів обставинного типу зі значенням часу.
24. Синоніміка прислівних поширювачів обставинного типу зі значенням мети.
25. Синоніміка прислівних поширювачів обставинного типу зі значенням способу дії.
26. Синоніміка прислівних поширювачів обставинного типу зі значенням причини.
27. Синоніміка прислівних поширювачів обставинного типу зі значенням допусту.
28. Синоніміка речень із напівпредикативними дієприкметниковими конструкціями (відокремленими дієприкметниковими означеннями).
29.  Синоніміка речень із напівпредикативними дієприслівниковими конструкціями (відокремленими дієприслівниковими обставинами).
30. Синоніміка односкладних речень (різних типів) між собою.
31. Синоніміка односкладних і двоскладних речень.
32. Синоніміка складних сполучникових речень – складносурядних і складнопідрядних.
34. Синоніміка складнопідрядних речень різних типів між собою.
35. Синоніміка складних сполучникових і безсполучникових речень.
36. Синоніміка конструкцій прямої та непрямої мови.
37. Синоніміка парцельованих (приєднаних) і сегментованих конструкцій на рівні тексту.

Матеріали підготувала
професор кафедри сучасної української мови 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Олена КУЛЬБАБСЬКА

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.

Cподобалась сторінка?

Close

Ви можете поділитись нею з друзями у соціальних мережах або надіслати посилання на неї у месенджери...