Індивідуальне навчання бакалаврів: завдання з навчальної дисципліни «Синтаксис української мови»

Багато чого не зробиш, поки не вивчишся. Але багато треба зробити, щоб навчитись (Конфуцій)

notepad 2 Обшир теоретико-прикладних завдань для студентів ІІІ курсу, які навчаються за індивідуальним графіком


iconka 2 Сучасна українська мова. Синтаксис словосполучення і простого речення
спец. 014 «Середня освіта (українська мова та література)»

*           *          *

iconka 2Сучасна українська мова. Синтаксис, частина І
спец. 035 «Філологія (українська мова та література)»


1. Ознайомитися із силабусом або робочою програмою навчальної дисципліни:

спец. 014 «Середня освіта (українська мова та література)»

checked 1 Робоча програма. URL:       ЗАВАНТАЖИТИ PDF

checked 1 Силабус.  URL:                      ЗАВАНТАЖИТИ PDF

спец. 035 «Філологія (українська мова та література)»

checked 1 Робоча програма. URL:   ЗАВАНТАЖИТИ PDF

checked 1 Силабус.  URL:                    ЗАВАНТАЖИТИ PDF

 2. Законспектувати й знати теоретичний матеріал із навчальної дисципліни, що охоплює два змістові модулі:

спец. 014 «Середня освіта (українська мова та література)»

checked 1 МОДУЛЬ 1. Загальні питання синтаксису. Словосполучення

checked 1  МОДУЛЬ 2. Просте двоскладне речення та його релевантні ознаки.

спец. 035 «Філологія (українська мова та література)»

checked 1 МОДУЛЬ 1. Загальні питання синтаксису. Синтаксема. Словосполучення

checked 1  МОДУЛЬ 2. Речення як основна одиниця синтаксису.

3. Написати модульні контрольні роботи до двох модулів згідно з графіком деканату

спец. 014 «Середня освіта (українська мова та література)»

checked 1 МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 1 (орієнтовна кількість балів – 20). 

 • Теоретичний блок із теми «Синтаксис української мови як лінгвістичне вчення та навчальна дисципліна».
 • Теоретичний блок та практичні завдання з тем:

✅ «Словосполучення як значеннєва мовна одиниця»; 

✅ «Типи підрядного зв’язку та семантико-синтаксичних відношень у словосполученні»; 

✅ «Синтаксичний аналіз словосполучень за схемою в ЗЗСО та ЗВО».

checked 1  МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 2 (орієнтовна кількість балів – 40). 

 • Теоретичний блок із теми «Релевантні ознаки простого речення як синтаксичної одиниці (будова, семантика, функції)».
 • Теоретичний блок та практичні завдання з тем:

✅ «Словосполучення та просте речення: спільні та відмінні ознаки»; 

✅ «Головні члени простого двоскладного речення (підмет і присудок), їхні типи й засоби морфологічного вираження»; 

✅ «Специфіка другорядних членів простого двоскладного речення»:

 • додаток
 • означення
 • непоширена прикладка
 • обставина;

✅ «Синтаксичний аналіз простого двоскладного речення за схемою в ЗЗСО та ЗВО»;

✅ «Складні випадки синтаксичного розбору простих двоскладних речень у ЗЗСО та ЗВО».

 

спец. 035 «Філологія (українська мова та література)»

checked 1 МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 1 (орієнтовна кількість балів – 25). 

 • Теоретичний блок із теми «Синтаксис української мови як лінгвістичне вчення та навчальна дисципліна».
 • Теоретичний блок та практичні завдання з тем:

✅ «Типологія синтаксичних зв’язків і семантико-синтаксичних відношень у словосполученні, реченні та надфразній єдності»;

✅ «Типологія міні­мальних семан­тико-синтаксич­них одиниць (синтаксем) у сучасній граматичній теорії»; 

✅ «Словосполучення як значеннєва мовна одиниця»; 

✅ «Типи підрядного зв’язку та семантико-синтаксичних відношень у словосполученні»; 

✅ «Синтаксичний аналіз синтаксем і словосполучень за схемою».

checked 1  МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 2 (орієнтовна кількість балів – 35). 

 • Теоретичний блок із теми «Релевантні ознаки простого речення як синтаксичної одиниці (будова, семантика, функції)».
 • Теоретичний блок та практичні завдання з тем:

✅ «Головні члени простого двоскладного речення (підмет і присудок), їхні типи й засоби морфологічного вираження»; 

✅ «Поширювачі структурної схеми простого двоскладного речення (об’єктний, означальний, означальний субстантивного типу, обставинний), їхні підтипи й засоби морфологічного вираження»;

✅ «Синтаксичний аналіз простого двоскладного речення за схемою».Типи підрядного зв’язку та семантико-синтаксичних відношень у словосполученні».

 4. Активно працювати з укладання словникових статей до власного словника синтаксичних термінів.
5. Узяти участь в інтерактивному синтаксичному колоквіумі.
6. Знати й використовувати на практиці всі схеми синтаксичного розбору синтаксичних одиниць.
7. У зошиті для самостійної роботи розібрати за схемою  синтаксичного аналізу по 15 різнорангових синтаксичних одиниць:

 • синтаксем (для спец. 035);
 • словосполучень (простих, складних і комбінованих);
 • простих речень з різними типами підметів і присудків, а також поширювачами (об’єктними / трад. додатками, означальними / трад. означеннями, апозитивними / трад. невідокремленими прикладками, обставинними / трад. обставинами, детермінантними).

8. Повторити пунктограми: «Розділові знаки в кінці речення»,  «Тире між підметом і присудком».

21.11.2020 13

notepad 2 Обшир теоретико-прикладних завдань для студентів ІV курсу, які навчаються за індивідуальним графіком


iconka 2 Сучасна українська мова (вивчення синтаксису складного речення в ЗЗСО)
спец. 014 «Середня освіта (українська мова та література)»

*           *          *

iconka 2Сучасна українська мова. Синтаксис, частина ІІІ
спец. 035 «Філологія (українська мова та література)»


1. Ознайомитися із силабусом або робочою програмою навчальної дисципліни:

спец. 014 «Середня освіта (українська мова та література)»

checked 1 Робоча програма. URL:       ЗАВАНТАЖИТИ PDF

checked 1 Силабус.  URL:                      ЗАВАНТАЖИТИ PDF

спец. 035 «Філологія (українська мова та література)»

checked 1 Робоча програма. URL:   ЗАВАНТАЖИТИ PDF

checked 1 Силабус.  URL:                    ЗАВАНТАЖИТИ PDF

 2. Законспектувати й знати теоретичний матеріал із навчальної дисципліни, що охоплює два змістові модулі:

спец. 014 «Середня освіта (українська мова та література)»

checked 1 МОДУЛЬ 1. Складні речення сполучникового типу: наукові підходи та лінгводидактика.

checked 1 МОДУЛЬ 2. Лінгвістичні та методичні засади вивчення складних речень безсполучникового типу. Текст.

спец. 035 «Філологія (українська мова та література)»

checked 1 МОДУЛЬ 1. Складні речення сполучникового типу.

checked 1  МОДУЛЬ 2. Складні речення безсполучникового типу. Текст.

3. Написати модульні контрольні роботи до двох модулів згідно з графіком деканату

спец. 014 «Середня освіта (українська мова та література)»

checked 1 МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 1 (орієнтовна кількість балів – 30). 

 • Теоретичний блок із тем:

✅ «Роль складного речення у виформуванні синтаксичної компетентності дев’ятикласників»;

✅ «Поняття складносурядного речення в чинній Програмі з української мови для ЗЗСО;

✅ «Поняття і типологія складнопідрядних речень у підручнику з української мови для учнів 9-го класу»;

 • Теоретичний блок та практичні завдання з тем:

✅ «Складносурядні речення і прості речення, ускладнені однорідними присудками»; 

✅ «Складнопідрядні речення в сучасній українській мові: визначення, специфіка підрядного зв’язку, засоби зв’язку»; 

✅ «Синтаксичний аналіз складносурядних і складнопідрядних речень за схемою в ЗЗСО та ЗВО».

checked 1  МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 2 (орієнтовна кількість балів – 30). 

 • Теоретичний блок із тем:

✅ «Синоніміка складних речень сполучникового та безсполучникового типу»;

✅«Специфіка надфразної єдності як одиниці тексту».

 • Теоретичний блок та практичні завдання з тем:

✅ «Складні безсполучникові речення: визна­чення, типологія, функції, розділові знаки»; 

✅ «Складні багатокомпонентні речення в сучасній українській мові»:

 • з одним типом синтаксичного зв’язку;
 • з різними типами синтаксичного зв’язку;

✅ «Синтаксичний аналіз складного безсполучникового речення за схемою в ЗЗСО та ЗВО»;

✅ «Синтаксичний аналіз складних багатокомпонентних речень за схемою в ЗЗСО та ЗВО»;

✅ «Пунктуація в складних реченнях різного типу».

 спец. 035 «Філологія (українська мова та література)»

checked 1 МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 1 (орієнтовна кількість балів – 30). 

 • Теоретичний блок із тем:

✅ «Місце складного речення в сучасній українській класиології»;

✅ «Складносурядні речення та їх використання в різножанрових українськомовних текстах»;

✅ «Складнопідрядні речення та їх ви­користання в різних функційних стилях української мови».

Теоретичний блок та практичні завдання з тем:

✅ «Структурно-семантичні та функціонально-стилістичні особливості складносурядних елементарних речень (відкритої / закритої, гнучкої / негнучкої структур)»;

✅ «Складнопідрядні речення нероз­членованої структури: семантико-синтаксична та функціонально-стилістична типологія»; 

✅ «Семантико-син­таксичні та функціонально-стилістичні особливості складнопідрядних речень розчленованої структури»; 

✅ «Синтаксичний аналіз складносурядних і складнопідрядних речень за схемою».

checked 1  МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 2 (орієнтовна кількість балів – 30). 

 • Теоретичний блок із теми «Специфіка надфразної єдності як одиниці тексту».
 • Теоретичний блок та практичні завдання з тем:

✅ «Складні безсполучникові речення: визна­чення, типологія, функції, розділові знаки»; 

✅ «Складні речення ускладненого типу в сучасній українській мові»:

 • з одним типом синтаксичного зв’язку;
 • з різними типами синтаксичного зв’язку;

✅ «Синтаксичний аналіз складного безсполучникового речення за схемою»;

✅ «Синтаксичний аналіз складних ускладнених речень за схемою».

 4. Вчасно виконувати самостійні роботи, рекомендовані викладачами до теоретичних тем курсу.
5. Знати використовувати на практиці всі схеми синтаксичного розбору синтаксичних одиниць.
6. У зошиті для самостійної роботи розібрати за схемою  синтаксичного аналізу по 15 різнорангових синтаксичних одиниць:

 • складносурядних речень відкритої та закритої структур;
 • складнопідрядних речень нерозчленованої та розчленованої структур;
 • складних безсполучникових речень відкритої та закритої структур;
 • складних ускладнених речень з одним , різними видами синтаксичного зв’язку;
 • періоду.

7. Повторити пунктограми: 

 • «Розділові знаки в складносурядних реченнях»,  
 • «Розділові знаки в складнопідрядних  реченнях», 
 • «Розділові знаки в складних безсполучникових реченнях»,
 • «Розділові знаки в складних ускладнених (багатокомпонентних) реченнях»,
 • «Розділові знаки в періоді».

03.02.2019 1

Відповідальне ставлення до роботи — єдина інвестиція, що тебе ніколи не підведе
(Норм Глінскі)


 Матеріали підготувала
проф. Олена КУЛЬБАБСЬКА
(Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича)

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.

Cподобалась сторінка?

Close

Ви можете поділитись нею з друзями у соціальних мережах або надіслати посилання на неї у месенджери...