Дистанційна освіта: Релевантні ознаки простого речення як синтаксичної одиниці

Кожна мова має здатність інтерпретувати ту саму ситуацію великим арсеналом різноманітних засобів. Центральне завдання лінгвістики – вивчення цих засобів і функцій (Л. Вайсгербер).

Модуль 2. Прості елементарні речення в сучасній українській мові

Навчальний елемент 2.1

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ В СЛОВ’ЯНСЬКІЙ СИНТАКСИЧНІЙ КЛАСИОЛОГІЇ
(6 год. – лекції; 2 год. – практичні; 11 год. – сам. робота)

Лекція № 8–9
ТемаРЕЛЕВАНТНІ ОЗНАКИ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ ЯК СИНТАКСИЧНОЇ ОДИНИЦІ

План

1. Основні етапи становлення теорії речення в мовознавстві.
2. Формально-синтаксична організація простого речення.
3. Поняття синтаксичної парадигми речення.
4. Семантико-синтаксична структура речення.
5. Комунікативна будова простого речення.
6. Синтаксичні функції простих речень.

Ключові слова: історіографія, просте речення, синтаксична категорія, граматичний центр, графічна та структурна схеми, синтаксичні зв’язки на рівні простого речення, парадигма, пропозиція, предикат, суб’єкт, об’єкт, семантико-синтаксичні відношення, комунікативний акт, інтенції мовця, актуальне членування, тема (відоме), рема (нове), функції.

Мета: поглибити знання студентів про просте речення, основні етапи становлення теорії цієї одиниці «великого синтаксису», узагальнити її структурні, семантичні та комунікативні ознаки, з’ясувати принципи моделювання структури (графічної та структурної схем), установити їхню типологію та функції в надфразній єдності.

agendaРЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО НАВЧАЛЬНОГО ЕЛЕМЕНТА

 О с н о в н а

Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис : [навч. посібник] / І. Р. Вихованець. – К. : Либідь, 1993. – С. 66–70; 114–123, 145–170.
Дудик П. С. Синтаксис української мови: [підручник] / П. С. Дудик, Л. В. Прокопчук.  – К. : Академія, 2010. – С. 62–71; 86–90; 126–130.
Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови. Синтаксис : [монографія] / А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонДУ, 2001. – С. 125–133.
Іваницька Н. Л. Двоскладне речення в українській мові : [підручник] / Н. Л. Іваницька. – К. : Вища шк., 1986. – 168 с.
Кадомцева Л. О. Українська мова: Синтаксис простого речення : [підручник] / Л. О. Кадомцева. – К. : Вища шк., Голов. вид-во, 1985. – С. 5–14.
Каранська М. У. Синтаксис сучасної української літературної мови : навч. посібн. / М. У. Каранська. – К. : Либідь, 1995. –  С. 8–13.
Слинько І. І. Синтаксис сучасної української мови. Проблемні питання / [навч. посібник] / І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк, М. Ф. Кобилянська. – К. : Вища шк., 1994. – С. 69–92.
Сучасна українська літературна мова: Синтаксис : [підручник] / за заг. ред. І. К. Білодіда. – К. : Наук. думка, 1972. – С. 10–14, 431–450.
Сучасна українська мова: Морфологія. Синтаксис : підручник / за ред. А. К. Мойсієнка. – К. : Знання, 2010. – С. 181–187; 193–197.
Сучасна українська мова. Синтаксис : підручник / за ред. О. Д. Пономарева. – К. : Либідь, 1994. – С. 34–38.
Сучасна українська мова : [підручник] / О. Д. Пономарів, В. В. Різун, Л. Ю. Шевченко та ін.; за ред. О. Д. Пономарева. – К. : Либідь, 1997. – С. 237–239.
Сучасна українська мова : [підручник] / М. Я. Плющ, С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас та ін.; за ред. М. Я. Плющ. – 3-тє вид., стереотип. – К. : Вища шк., 2001. – С. 322–326; 343–344.
Сучасна українська мова: Синтаксис : [навч. посібн.] / С. П. Бевзенко, Л. П. Литвин, Г. В. Семеренко. – К. : Вища шк., 2005. – С. 14–33.
Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови : [підручник] / К. Ф. Шульжук. – К. : Академія, 2004. – С. 43–59.

Д о д а т к о в а  л і т е р а т у р а

Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови : [монографія] / І. Р. Вихованець. – К. : Наук. думка, 1992. – С. 33–48.
Вихованець І. Р. Семантико-синтаксична структура речення : [монографія] / І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська, В. М. Русанівський. – К : Наук. думка, 1983. – С. 7–9; 25–66; 125–143.
Вихованець І. Р. Граматика української мови / І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська, А. П. Грищенко. – К. : Рад. школа, 1982. – С. 150–155.
Вінтонів М. О. Актуальне членування речення і тексту: формальні та функціональні вияви : монографія / М. О. Вінтонів.  – Донецьк : ДонДУ, 2013 – 327 с.
Волох О. Т. Сучасна українська літературна мова : [підручник] / О. Т. Волох, М. Т. Чемерисов, Є. І. Чернов. – К. : Вид-че об’єдн. „Вища школа”, Голов. вид-во, 1976. – С. 251–253.
Завальнюк І. Я. Синтаксичні одиниці в мові української преси початку ХХІ століття: функціональний і прагматичний аспекти [монографія] / І. Я. Завльнюк. – Вінниця : Нова книга, 2009. – С. 50.
Мельничук О. С. Розвиток структури слов’янського речення / О. С. Мельничук. – К. : АН УРСР, 1966. – С. 33–46; 25–301.
Мірченко М. В. Структура синтаксичних категорій : [монографія] / М. В. Мірченко. – Вид. 2-ге, переробл. – Луцьк : РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2004. – 393 с.
Плющ М. Я. Категорії суб’єкта і об’єкта в структурі простого речення : [монографія] / М. Я. Плющ. – К. : Вища шк. Головне вид-во, 1986. – 175 с.
Плющ М. Я. Категорії відмінка в семантико-синтаксичній структурі речення речення : [монографія] / М. Я. Плющ. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – 252 с.
Кульбабська О. Вторинна предикація у простому реченні : монографія / О. В. Кульбабська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 672 с.
Синтаксис словосполучення і простого речення (синтаксичні категорії і зв’язки). – К. : Наук. думка, 1975. ٲ– С. 5–45.
Сімович В. Практична граматика української мови / [підручник] / Василь Сімович. – Раштат : Вид-во товариства „Український рух”, 1918. – 301 с.
Смаль-Стоцький С. Граматика української (руської) мови / Степан Смаль-Стоцький, Федір Ґартнер. – Вид. четверте. – Львів : Друкарня НТШ ім. Шевченка, 1928. – 208 с.
Смеречинський С. Нариси з української синтакси у зв’язку з фразеологією та стилістикою (Харків, 1932) / Сергій Смеречинський / фотопередрук з післясловом Олекси Горбача. – Мюнхен, 1990. – 383 с.
Степаненко М. І. Взаємодія формально-граматичної і семантичної валентності у структурі словосполучення та речення. – К. : Вид-во Українського мовно-інформаційного фонду, 1997. – 216 с. 
Шинкарук В. Категорії модусу і диктуму у структурі речення : монографія / Василь Шинкарук. – Чернівці : Рута, 2002. – 217 с.

С л о в н и к и  й  д о в і д н и к и

Гуйванюк Н. Українська мова: Схеми, таблиці, тести : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Н. Гуйванюк, О. Кардащук, О. Кульбабська. – Львів : Світ, 2005. – 304 с.
Загнітко А. Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни : у 4-х т. / А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2013. – Т. 1. – 402 с.; Т. 2. – 350 с.; Т. 3. – 426 с.; Т. 4. – 388 с.
Єрмоленко С. Я. Українська мова : короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, О. Г. Тодор; за ред. Єрмоленко С. Я. – К. : Либідь, 2001. – 224 с.
Мала філологічна енциклопедія : [довідник] / укл. : О. І. Скопенко, Т. В. Цимбалюк. – К. : Довіра, 2007. –  478 с.
Селіванова О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія / Олена Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2006. – 716 с.
Селіванова ОО. Лінгвістична енциклопедія [Текст] / О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2010. – 843 с.
Українська мова : [енциклопедія]. – К. : Укр. енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2004. – 824 с.


          *          *

users 1  Робота в групах

Для укладання словника термінів виписати з рекомендованої літератури визначення таких граматичних понять:

  • речення
  • просте речення
  • граматичний / предикативний центр
  • графічна схема речення
  • структурна схема речення
  • парадигма речення
  • пропозиція
  • актуальне членування речення
  • тема (відоме), рема (нове)

alarm clock 1 Реченець

Лексикографічні матеріали підготувати – до 06.04.2021 

television 1  Виконані завдання надіслати на електронну пошту

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.u.ua


bookmark 1 NOTA BENE! 

Для запису структурної схеми речення використовуємо ті самі символи, що й для словосполучення. 

Приклади структурних схем простих речень

N 1 Vf – однакова  структурна схема для трьох простих двоскладних речень вірша, незважаючи на те, що вони мають різний лексичний склад:

Бджоли — радісні дзвіночки —
Доторкаються листочків.
З лугу пишної постелі
Квіти дивляться веселі.
Ой, весна прийшла
(Станіслав Шушкевич)


Cтруктурну схему Inf cop Inf має речення Керувати – це передбачати (Нар. тв.).

 

У першому реченні структурна схема: 
N 1 cop 0 N 1

Увесь наш вік – одна жагуча мить (М. Луків).


У другому реченні структурна схема: 
N 1 cop Part I

Повітря було напоєне пахощами (М. Стельмах).

Структурна схема речення Микола з Петром стали першими (Розм.) – N 1 (з)  N 5 cop Num

 

 

У наведеній нижче строфі вжито два прості односкладні речення  – номінативні. Структурна схема: N
Третє речення – односкладне речення дієслівного класу – інфінітивне (за шкільним підручником – безособове). Структурна схема: Inf
Веселий сад. Пахучі віти.
Гук пароплавів чуть з Дніпра (В. Сосюра).


Структурна схема означено-особового речення О друзі, розкриємо книги - життя невгасимого твір (П. Усенко) – Vf pl 1z

 


bookmark 1 NOTA BENE! 

Теоретичний матеріал із теми РЕЛЕВАНТНІ ОЗНАКИ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ ЯК СИНТАКСИЧНОЇ ОДИНИЦІ узагальнено в навчальному посібнику: Синтаксис сучасної української мови. Схеми і таблиці: / Ніна Гуйванюк, Олена Кардащук, Олена Кульбабська. – Чернівці, : Рута 2003. – 159 с. – Таблиці № 24–25. Режим доступу до Е-версії:  https://kulbabska.com/images/catalog/pdf/manuals/Kulbabska.com--Metodicni_Posibniki--Sintaksis_sucasnoi_ukrainskoi_movi_2003_rik.pdf

sepp 19

Розум людський володіє трьома ключами, 
що відкривають все: цифрою, буквою, нотою. 
Знати, думати, мріяти. Усе в цьому (В. Гюго)

Лекцію підготувала
проф. Олена КУЛЬБАБСЬКА
(Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича)

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.

Cподобалась сторінка?

Close

Ви можете поділитись нею з друзями у соціальних мережах або надіслати посилання на неї у месенджери...