Ф_Типи підметів у сучасній синтаксичній класиології

Будьте кращим у своїй справі, і люди проторують стежку до ваших дверей (Сем Волтон)

Модуль 2. Речення як основна одиниця синтаксису

Навчальний елемент 2.2

ГОЛОВНІ ЧЛЕНИ ПРОСТОГО ДВОСКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ. ПІДМЕТ
Лекція № 11–12
Тема: ТИПИ ПІДМЕТІВ У СУЧАСНІЙ СИНТАКСИЧНІЙ КЛАСИОЛОГІЇ

План

1. Граматична природа члена речення.
2. Типологія наукових підходів до підмета.
3. Релевантні ознаки підмета (за І. Вихованцем).
4. Основні критерії класифікації підмета як головного члена речення.
5. Синтаксичні особливості однослівних номінативних та інфінітивних підметів.
6. Еквіваленти однослівного номінативного підмета.
7. Синтаксично нерозкладні підмети-словосполучення, їхні структурно-семантичні особливості.
8. Специфіка семантично нерозкладних підметів-словосполучення.

Ключові слова: просте двоскладне речення, граматична основа, підмет, присудок, координація, предикативні семантико-синтаксичні відношення, структурна схема, класифікації, номінативний підмет, еквівалент номінативного підмета, нерозкладні підмети-словосполучення, морфологічні засоби вираження.

Мета: узагальнити погляди мовознавців на лінгвальну природу підмета, поглибити знання студентів про структурно-семантичні критерії класифікації підметів у сучасній українській мові, узагальнити відомості про морфологізовані та неморфологізовані засоби вираження підметів, звернути увагу на складні випадки синтаксичного розбору речень у шкільному підручнику.

agendaРЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО НАВЧАЛЬНОГО ЕЛЕМЕНТА

 О с н о в н а 

Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови : [монографія] / І. Р. Вихованець. К. : Наук. думка, 1992. 224 с.
Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис : [навч. посібник] / І. Р. Вихованець. К. : Либідь, 1993. С. 66–75.
Гуйванюк Н. В. Нерозкладні компоненти у структурі речення : монографія / Н. В. Гуйванюк, О. В. Максим’юк. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. 224 с.
Дудик П. С. Синтаксис української мови: [підручник] / П. С. Дудик, Л. В. Прокопчук.  К. : Академія, 2010. С. 51–58.
Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови. Синтаксис : [монографія] / А. П. Загнітко. Донецьк : ДонДУ, 2001. С. 133–148.
Кадомцева Л. О. Українська мова: Синтаксис простого речення : [підручник] / Л. О. Кадомцева. К. : Вища шк., Голов. вид-во, 1985. С. 29–27.
Каранська М. У. Синтаксис сучасної української літературної мови : навч. посібн. / М. У. Каранська. К. : Либідь, 1995. С. 23–27.
Слинько І. І. Синтаксис сучасної української мови. Проблемні питання / [навч. посібник] / І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк, М. Ф. Кобилянська. К. : Вища шк., 1994. С. 103–109.
Сучасна українська літературна мова: Синтаксис : [підручник] / за заг. ред. І. К. Білодіда. К. : Наук. думка, 1972. С. 10–14, 431–450.
Сучасна українська мова: Морфологія. Синтаксис : підручник / за ред. А. К. Мойсієнка. К. : Знання, 2010. С. 202–208.
Сучасна українська мова. Синтаксис : підручник / за ред. О. Д. Пономарева. К. : Либідь, 1994. С. 45–49.
Сучасна українська мова : [підручник] / О. Д. Пономарів, В. В. Різун, Л. Ю. Шевченко та ін.; за ред. О. Д. Пономарева. К. : Либідь, 1997. С. 243–246.
Сучасна українська мова : [підручник] / М. Я. Плющ, С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас та ін.; за ред. М. Я. Плющ. 3-тє вид., стереотип. К. : Вища шк., 2001. С. 330–333.
Сучасна українська мова: Синтаксис : [навч. посібн.] / С. П. Бевзенко, Л. П. Литвин, Г. В. Семеренко. К. : Вища шк., 2005. С. 50–53.
Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови : [підручник] / К. Ф. Шульжук. К. : Академія, 2004. С. 67–73.

Д о д а т к о в а  л і т е р а т у р а

Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови : [монографія] / І. Р. Вихованець. К. : Наук. думка, 1992. С. 33–48.
Вихованець І. Р. Граматика української мови / І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська, А. П. Грищенко. К. : Рад. школа, 1982. С. 162–165.
Волох О. Т. Сучасна українська літературна мова : [підручник] / О. Т. Волох, М. Т. Чемерисов, Є. І. Чернов. К. : Вид-че об’єдн. „Вища школа”, Голов. вид-во, 1976. С. 259.
Завальнюк І. Я. Синтаксичні одиниці в мові української преси початку ХХІ століття: функціональний і прагматичний аспекти [монографія] / І. Я. Завльнюк. Вінниця : Нова книга, 2009. С. 50–59.
Мірченко М. В. Структура синтаксичних категорій : [монографія] / М. В. Мірченко. Вид. 2-ге, переробл. Луцьк : РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2004. 393 с.
Плющ М. Я. Категорії відмінка в семантико-синтаксичній структурі речення речення : [монографія] / М. Я. Плющ. К. : Вид-вл НПУ імені М. П. Драгомана, 2016. 252 с.
Кульбабська О. Вторинна предикація у простому реченні : монографія / О. В. Кульбабська. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. 672 с.

С л о в н и к и  й  д о в і д н и к и

Гуйванюк Н. Українська мова: Схеми, таблиці, тести : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Н. Гуйванюк, О. Кардащук, О. Кульбабська. Львів : Світ, 2005. 304 с.
Загнітко А. Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни : у 4-х т. / А. П. Загнітко. Донецьк : ДонНУ, 2013. Т. 1. 402 с.; Т. 2. 350 с.; Т. 3. 426 с.; Т. 4. 388 с.
Єрмоленко С. Я. Українська мова : короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, О. Г. Тодор; за ред. Єрмоленко С. Я.  К. : Либідь, 2001. 224 с.
Мала філологічна енциклопедія : [довідник] / укл. : О. І. Скопенко, Т. В. Цимбалюк. К. : Довіра, 2007.  478 с.
Селіванова О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія / Олена Селіванова. Полтава : Довкілля-К, 2006. 716 с.
Селіванова ОО. Лінгвістична енциклопедія [Текст] / О. О. Селіванова. Полтава : Довкілля-К, 2010. 843 с.
Українська мова : [енциклопедія]. К. : Укр. енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2004. 824 с.


users 1  Робота в групах

Для укладання словника термінів виписати з рекомендованої літератури визначення таких граматичних понять:

 • граматична (предикативна) основа простого речення
 • підмет як головний член речення
 • простий (однослівний) підмет
 • складний (неелементарний) підмет
 • номінативний підмет
 • еквівалент номінативного підмета
 • інфінітивний підмет
 • інфінітивно-іменні підмети
 • еквівалент номінативного підмета
 • нерозкладні підмети-словосполучення
 • синтаксично неподільні підмети-словосполучення (із кількісним значенням; зі значенням вибірковості; зі значенням комітативності)
 • семантично неподільні підмети-словосполучення (із займенниковим компонентом узагальненої семантики; з іменниковим компонентом, що виражає фазове значення; з іменниковим компонентом, що має метафоричне значення)
 • роль підмета в структурі речення.

alarm clock 1 Реченець

Лексикографічні матеріали підготувати – до 27.04.2021 


kinokamera Актуалізація опорних знань

Пропонуємо Вашій увазі онлайн-курс із підготовки до ЗНО «Лайфхакі з української мови».
Тема заняття «Члени речення».
Корисного перегляду!

«Та я все це знаю!», – подумали Ви. Чудово! Отже, мета нашої лекції не навчити,
а поглибити.., узагальнити.., звернути увагу...
Працюймо активно єдиною командою!

4

1. Граматична природа члена речення

У виокремленні й витлумаченні членів речення дотепер залишається чимало дискусійних питань, зумовлених прадавністю формування речень як самостійних одиниць синтаксису, їхньою структурною варіантністю, семантичною та функційно-стилістичною сутністю. 

 info  ЩО ТАКЕ ЧЛЕН РЕЧЕННЯ?

Члени речення – це слова, словоформи або словосполучення, що входять до його формально-синтаксичної та семантико-синтаксичної структури, посідають центральну / периферійну синтаксичну позицію та здебільшого пов’язані обов’язковим / факультативним синтаксичним зв’язком із іншим членом речення для вираження предикативних / непредикативних семантико-синтаксичних відношень.

Традиційне визначення членів речення ґрунтується на паралельному врахуванні їхніх формально-синтаксичних, семантико-синтаксичних і комунікативних ознак. Оскільки дослідники часто надають перевагу одному із зазначених аспектів, це вповілюнює розпрацювання єдиних критеріїв наукового опису членів  речення. Отже, установлення несуперечливих критеріїв розмежування членів речення, установлення репертуару морфологічних засобів їх вираження – актуальне завдання української лінгвістики.

Основні функції речення – комунікативна та інформативна, які вможливлюють повідомлення про певну ситуацію дійсності, питання, спонукання, що здійснює мовець у часово-просторових координатах. Із формального боку функцію повідомлення виконують:

 • головні члени двоскладного реченняпідмет і присудок  – повнозначні лексичні компоненти, поєднувані найважливішим у структурі речення предикативним зв’язком, який організує структурний центр речення та створює умови для реалізації предикативності і предикації;
 • недиференційований на підмет чи присудок головний член односкладного речення (у школі його все ж визначають як присудок. Пригадайте: у презентації розбір речення Інститут збудовано).

Отже, підмет і присудок виформовують граматичну основу двоскладного речення . Традиційна граматика розглядає їх як співвідносні поняття, оскільки реченнєвотвірна функція головних членів указує на їхню взаємоперебачуваність.

2. Типологія наукових підходів до підмета

Термін «підмет» (лат. subjectum) уперше вжив Михайло Осадця в праці «Граматика руского язика» (1862 р.).

 info  ЩО ТАКЕ ПІДМЕТ?

За енциклопедією «Українська мова», підмет – головний член простого двоскладного речення, який указує на носія ознаки (дії, стану, процесу, якості, кількості) і перебуває в предикативному зв’язку з іншим головним членом речення – присудком.

Історично сформувалося три підходи до вивчення підмета (самостійно прочитати за джерелами: Селіванова О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія / Олена Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2006. – 716 с.; Селіванова ОО. Лінгвістична енциклопедія [Текст] / О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2010. – 843 с.; Українська мова : [енциклопедія]. – К. : Укр. енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2004. – 824 с.):

 • логіко-граматичний;
 • психолого-граматичний;
 • формально-граматичний. 

4. Основні критерії класифікації підмета як головного члена речення

1. За кількісним складом (способу вираження):

 • однослівні підмети (у школі – прості підмети);
 • нерозкладні підмети-словосполучення (за шкільною граматикою – складені підмети)

2. За морфологічним виявом:

 • підмети номінативного типу;
 • підмети інфінітивного типу.

bookmark 1 NOTA BENE! 

Теоретичний матеріал із теми  КОНСТИТУТИВНІ ОЗНАКИ ПІДМЕТА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ узагальнено в навчальному посібнику: Синтаксис сучасної української мови. Схеми і таблиці: / Ніна Гуйванюк, Олена Кардащук, Олена Кульбабська. Чернівці, : Рута 2003. 159 с. Таблиці № 26–27.
 Режим доступу до Е-версії: https://kulbabska.com/images/catalog/pdf/manuals/Kulbabska.com--Metodicni_Posibniki--Sintaksis_sucasnoi_ukrainskoi_movi_2003_rik.pdf

sepp 22

Розум людський володіє трьома ключами, 
що відкривають все: цифрою, буквою, нотою. 
Знати, думати, мріяти. Усе в цьому (В. Гюго)

Лекцію підготувала
проф. Олена КУЛЬБАБСЬКА
(Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича)

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.