Вимоги й зразки технічного оформлення курсової та кваліфікаційної робіт

Право науковця – свобода, а його обов’язок – правдивість і доброчесність (Л. Гіршфельд)

У давні часи дах новобудови прикрашали невеликими снопами з колосків пшениці, ялинкою або букетом. Усі ці метафоричні знаки в народі називали одним словом – «квітка». У такий спосіб майстри позначали завершення різних етапів будівництва. Своєрідною «квіткою» для бакалаврів і магістрантів у кінці навчального року є написання та захист кваліфікаційних робіт – дипломних та курсових. Окрім змістового наповнення основних розділів наукової роботи, у ході оцінювання керівники беруть до уваги й технічне оформлення дослідження. Щоб зберегти баланс між змістом і формою, пропонуємо зразок викінченого варіанта наукової роботи.

Кваліфікаційна робота – це

самостійна робота, яку студент / студентка готує з метою публічного захисту для здобуття ступеня вищої освіти. Основна мета і зміст такої роботи – наукове дослідження у відповідній галузі знань, що має засвідчити вміння автора / авторки працювати з науковою літературою з актуальної теми, аналізувати й узагальнювати дібраний фактичний матеріал для дослідження (теоретичний і прикладного характеру), використовувати здобуті в процесі навчання знання і сформовані практичні вміння та навички (компетентності), зафіксовані в освітньо-професійній програмі.

023 document

Вимоги до технічного  оформлення наукової роботи

✍️   Магістерські роботи виконують державною мовою. Стиль викладу – науковий.

✍️  Обсяг наукового дослідження (без урахування додатків і списку використаної літератури):

 • кваліфікаційної (дипломної) роботи –60–80 сторінок друкованого тексту;
 • курсової  роботи –30–40 сторінок друкованого тексту.

✍️  Формат А 4, редактор MS Word, шрифт – Times New Roman, кегль – 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5.

✍️  Щільність тексту роботи повинна бути однаковою.

✍️  Вирівнювання тексту за шириною.

✍️  Абзацний відступ – 1,25.

✍️  Текст роботи необхідно друкувати з одного боку аркуша, залишаючи такі поля:

 • зверху – 2 см;
 • зліва – 3 см;
 • справа – 1 см;
 • знизу – 2 см.

✍️  Кількість рядків на сторінці – до 30. 

✍️  Назви структурних частин роботи: ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ДОДАТКИ друкують великими літерами симетрично до тексту (шрифт – 14 жирний), вирівнюючи по центру; 

✍️  Усі названі структурні частини роботи треба починати з нової сторінки; новий підрозділ друкують на тій самій сторінці, на якій закінчився попередній.

024 book 1

 СТРУКТУРА МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

Незалежно від обраної теми структура магістерської роботи є такою:

                                                                                                              1. Титульний аркуш.

                                                                                                              2. Анотації українською та англійською мовами з ключовими словами.

                                                                                                              3. Зміст.

                                                                                                              4. Вступ.

                                                                                                             5. Основна частина, яка складається з розділів (три-чотири) та підрозділів.

                                                                                                              6. Висновки.

                                                                                                              7. Список використаної літератури.

                                                                                                              8. Список використаних джерел.

                                                                                                              9. Додатки (за необхідності, не враховуються в загальний обсяг роботи).

✍️ У ЗМІСТІ зазначають лише одну – початкову – сторінку розділу, підрозділу або підпункту.

✍️ У ВСТУПІ необхідно навести всі обов’язкові рубрики, виокремивши жирним шрифтом:

 • Актуальність дослідження.
 • Зв’язок роботи з науковими планами, програмами, темами кафедри

УВАГА! Кожна випускова кафедра розпрацьовує свою наукову проблематику. Назву дослідницької теми та номер її реєстрації можна запитати в лаборанта кафедри. У зразках наведено тематику кафедри сучасної української мови.

 • Мета кваліфікаційної / курсової роботи
 • Завдання кваліфікаційної / курсової роботи (5–6 позицій)
 • Об’єкт дослідження
 • Предмет дослідження / наукового опису
 • Матеріал дослідження
 • Методи дослідження
 • Новизна одержаних результатів
 • Практичне значення одержаних результатів
 • Апробація результатів дослідження (участь у наукових конференціях, бібліографічний опис публікацій)
 • Структура наукового дослідження

✍️ Покликання на наукову та навчально-методичну літературу в тексті наукової роботи оформлюють за допомогою квадратних дужок [5, с. 2], у яких перша цифра – порядковий номер джерела у списку, друга – номер сторінки або сторінок [5, с. 2–3].

✍️ Для точного цитування використовують лише такі лапки – нижні й верхні (шукайте в СИМВОЛАХ). Наприклад:  „Мовознавство”.

✍️ Розрізняють дефіс (учений-мовознавець) і тире (Наука – сфера діяльності людини, спрямована на отримання нових знань про навколишній світ). 
УВАГА! НЕ використовувати "комп’ютерне" довге тире, пор.: Нау́ка — сфера діяльності людини, спрямована на отримання нових знань про навколишній світ.

✍️  Ілюстративний матеріал друкують курсивом (за необхідності виокремлюють слово або частину речення жирним курсивом).

✍️  Покликання на ілюстративний матеріал в тексті наукової роботи оформлюють за допомогою круглих дужок (10, с. 25), у яких перша цифра – порядковий номер джерела дослідження у списку, друга – номер сторінки. Якщо матеріалом дослідження обрано лише одне джерело, то в круглих дужках можна зазначати лише сторінку (с. 25).

✍️  Між абзацами не допускати пропусків на зразок (3 абзаци): 

       Цитати, що сформовані одним реченням, – це зазвичай висловлення афористичного, узагальненого, повчального змісту.

       За структурою такі цитати – прості двоскладні неускладнені речення, наприклад:

       Коло замикається, і утворюється ланцюг, розірвати який може лише мудра любов, бо тільки диявол міг сказати: „Дорога надмірностей веде до палацу мудрости” (22, с. 54).

✍️ Нумерація сторінок – арабськими цифрами у правому верхньому куті сторінки (без крапки). Нумерують усі аркуші, у тому числі Додатки. На титульній сторінці номер не ставлять.
Нумерацію починають з другої сторінки (на якій вміщено зміст) з цифри 2. Зміст, вступ, висновки, список використаної літератури не мають порядкових номерів.

✍️  Кожен розділ наукової роботи (ВСТУП, РОЗДІЛ 1, РОЗДІЛ 2..., ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ДОДАТКИ, АНОТАЦІЯ) подавати з нової сторінки.

УВАГА! Висновки до розділів розміщують відразу після основного тексту (можна пропустити один рядок).

✍️  Переноси слів не допускаються. 

✍️  Список використаної літератури та джерел оформлюють згідно з вимогами Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (Додаток 2) в алфавітному порядку:

Зразок оформлення списку використаної літератури та джерел

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

Зразок технічного оформлення дипломної роботи магістранта

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

Зразок вступного слова магістранта / магістрантки під час захисту кваліфікаційної роботи
спеціальність «Філологія (українська мова та література)»

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

 спеціальність «Середня освіта (українська мова та література)»

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

21.01.2021 1

Зразок технічного оформлення курсової роботи бакалавра

ЗАВАНТАЖИТИ PDF


Повірте, що зможете – і пів шляху вже пройдено (Теодор Рузвельт)
Успіхів у досягненні мети!

 Матеріал підготувала
проф. Олена КУЛЬБАБСЬКА
(Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича)

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.