Вимоги й зразки технічного оформлення курсової та дипломної робіт

Право науковця – свобода, а його обов’язок – правдивість і доброчесність (Л. Гіршфельд)

У давні часи дах новобудови прикрашали невеликими снопами з колосків пшениці, ялинкою або букетом. Усі ці метафоричні знаки в народі називали одним словом – «квітка». У такий спосіб майстри позначали завершення різних етапів будівництва. Своєрідною «квіткою» для бакалаврів і магістрантів у кінці навчального року є написання та захист кваліфікаційних робіт – дипломних та курсових. Окрім змістового наповнення основних розділів наукової роботи, у ході оцінювання керівники беруть до уваги й технічне оформлення дослідження. Щоб зберегти баланс між змістом і формою, пропонуємо зразок викінченого варіанта наукової роботи.

Вимоги до технічного  оформлення наукової роботи

✍️   Обсяг наукового дослідження (без урахування додатків і списку використаної літератури):

 • дипломної роботи –80–90 сторінок друкованого тексту;
 • курсової  роботи –30–40 сторінок друкованого тексту.

✍️  Формат А 4, редактор MS Word, шрифт – Times New Roman, кегль – 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5.

✍️  Вирівнювання тексту за шириною.

✍️  Абзацний відступ – 1,25.

✍️  Поля:

 • зверху – 2 см;
 • зліва – 3 см;
 • справа – 1 см;
 • знизу – 2 см.

✍️ У ЗМІСТІ зазначають лише одну – початкову – сторінку розділу, підрозділу або підпункту.

✍️ У ВСТУПІ необхідно навести всі обов’язкові рубрики, виокремивши жирним шрифтом:

 • Актуальність дослідження.
 • Зв’язок роботи з науковими планами, програмами, темами кафедри
  УВАГА! Кожна випускова кафедра розпрацьовує свою наукову проблематику. Назву дослідницької теми та номер її реєстрації можна запитати в лаборанта кафедри. У зразках наведено тематику кафедри сучасної української мови.
 • Мета дипломної / курсової роботи
 • Завдання  дипломної / курсової роботи (5–6 позицій)
 • Об’єкт дослідження
 • Предмет дослідження / наукового опису
 • Матеріал дослідження
 • Методи дослідження
 • Новизна одержаних результатів
 • Практичне значення одержаних результатів
 • Апробація результатів дослідження
 • Структура наукового дослідження

✍️ Покликання на наукову та навчально-методичну літературу в тексті наукової роботи оформлюють за допомогою квадратних дужок [5, с. 2], у яких перша цифра – порядковий номер джерела у списку, друга – номер сторінки або (див.: [5, с. 2] –3).

✍️ Для точного цитування використовують лише такі лапки – нижні й верхні (шукайте в СИМВОЛАХ). Наприклад:  „Мовознавство”.

✍️ Розрізняють дефіс (учений-мовознавець) і тире (Наука – сфера діяльності людини, спрямована на отримання нових знань про навколишній світ). 
УВАГА! НЕ використовувати "комп’ютерне" довге тире, пор.: Нау́ка — сфера діяльності людини, спрямована на отримання нових знань про навколишній світ

✍️  Ілюстративний матеріал друкують курсивом (за необхідності виокремлюють слово або частину речення жирним курсивом).

✍️  Покликання на ілюстративний матеріал в тексті наукової роботи оформлюють за допомогою круглих дужок (10, с. 25), у яких перша цифра – порядковий номер джерела дослідження у списку, друга – номер сторінки. Якщо матеріалом дослідження обрано лише одне джерело, то в круглих дужках можна зазначати лише сторінку (с. 25).

✍️  Кожен розділ наукової роботи (ВСТУП, РОЗДІЛ 1, РОЗДІЛ 2..., ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ДОДАТКИ, АНОТАЦІЯ) подавати з нової сторінки.

УВАГА! Висновки до розділів розміщують відразу після основного тексту (можна пропустити один рядок).

✍️  Між абзацами не допускати пропусків на зразок (3 абзаци): 

       Цитати, що сформовані одним реченням, – це зазвичай висловлення афористичного, узагальненого, повчального змісту.

       За структурою такі цитати – прості двоскладні неускладнені речення, наприклад:

       Коло замикається, і утворюється ланцюг, розірвати який може лише мудра любов, бо тільки диявол міг сказати: „Дорога надмірностей веде до палацу мудрости” (22, с. 54).

✍️  Список використаної літератури та джерел оформлюють згідно з вимогами Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (Додаток 2).

✍️ Нумерація сторінок – у правому верхньому куті сторінки (без крапки)

✍️  Переноси слів не допускаються. 

Зразок технічного оформлення дипломної роботи магістранта

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

21.01.2021 1

Зразок технічного оформлення курсової роботи бакалавра

ЗАВАНТАЖИТИ PDF


Повірте, що зможете – і пів шляху вже пройдено (Теодор Рузвельт)
Успіхів у досягненні мети!

 Матеріал підготувала
проф. Олена КУЛЬБАБСЬКА
(Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича)

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.

Cподобалась сторінка?

Close

Ви можете поділитись нею з друзями у соціальних мережах або надіслати посилання на неї у месенджери...