ЩО? ДЕ? КОЛИ? Виробнича практика-2021 магістрантів спец. «Середня освіта (українська мова та література)»

Теорія без практики – це рюкзак із підручниками з техніки плавання за плечима потопельника (Англійська мудрість)

Першого вересня 2021 року на філологічному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича успішно стартувала асистентська та педагогічна практики. У настановних зборах (у режимі онлайн) взяли участь майбутні випускники, які навчаються за однією з двох спеціальностей – «Середня освіта (українська мова та література)» і «Філологія (українська мова та література)», гаранти освітніх програм, заступник декана з навчально-методичної роботи Олександр ПОПОВИЧ, наукові керівники практики – викладачі всіх випускових кафедр філфаку.  

01.09.2021 1 

 Модератор заходу, кандидат філологічних наук, доцент кафедри сучасної української мови Оксана МАКСИМ’ЮК, вичерпно поінформувала присутніх про специфіку проходження практики, критерії оцінювання, процедуру захисту тощо.

А що треба мати на оці магістрантам ІІ курсу? З’ясуймо разом!

Сучасні реалії підготовки філологів та специфіка ринку праці істотно підвищують рівень вимог до майбутніх фахівців, а також змінюють зміст і структуру завдань, які магістрант повинен уміти розв’язувати самостійно.

Відповідно до основних положень Закону України «Про вищу освіту» гуманізувати діяльність майбутнього спеціаліста – означає закцентувати на формуванні не лише професійних здібностей, а й духовного світу майбутнього фахівця, його морально-етичних якостей, таких, як гуманність, відповідальність, толерантність тощо. У цьому аспекті важливу роль відіграють навчальна, виробнича та асистентська практики, що спрямовані на:

  • оволодіння магістрантами різноманітними видами професійної діяльності; 
  • самопізнання в різних професійних ролях;
  • самовдосконалення у професійній майстерності.

bookmark 1 Актуально! До записника практикантів

06.09.2020 5

 

Коли вже зачепили сі питання... (Леся Українка)

 

 info  У ЯКИХ ЗАКЛАДАХ МАГІСТРАНТИ-ФІЛОЛОГИ ПРОХОДИТИМУТЬ АСИСТЕНТСЬКУ Й
ПЕДАГОГІЧНУ (ШКІЛЬНУ) ПРАКТИКИ В 2021–2022 Н.Р.?

Ознайомитися з наказом ректора Чернівецького національного університету можна нижче::

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

 info  ЯКИЙ ЗМІСТ СИЛАБУСУ З АСИСТЕНТСЬКОЇ ТА ВИРОБНИЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИК
ДЛЯ МАГІСТРАНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «Середня освіта (українська мова та література)»?

Ознайомитися із силабусом можна нижче::

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

  info  ЯКИЙ ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ МАГІСТРАНТА-ФІЛОЛОГА ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ?

checked 1  Ознайомлення з організацією навчальної, організаційно-методичної та наукової роботи кафедри / ЗЗСО.

checked 1  Заповнення «Індивідуального плану…».

checked 1  Виконання функцій викладача / учителя української мови та літератури: підготовка та проведення лекцій і практичних занять студентів, а також уроків з української мови та літератури в ЗЗСО, позаавдиторна / позакласна робота тощо.

checked 1  Підготовка лінгводидактичного матеріалу, застосування різноманітних засобів навчання, зокрема мультимедійних, постерів.

checked 1  Відвідування (онлайн / офлайн) занять / уроків досвідчених викладачів випускових кафедр факультету / учителів-філологів, а також інших практикантів.

checked 1  Участь у виробничих нарадах, засіданнях кафедри / факультету й науково-методичного семінару.

checked 1  Апробація в студентській / учнівській аудиторії результатів дипломного дослідження.

checked 1  Ознайомлення з обов’язками наставника (куратора) академгрупи / класного керівника.

checked 1  Підготовка психолого-педагогічної характеристики 1 студента / студентки й 1 учня / учениці.

checked 1  Підготовка психолого-педагогічної характеристики класу.

checked 1  Участь у підготовці та проведенні конкурсів та олімпіад з української мови й літератури, заходів виховного спрямування.

checked 1  Щоденна фіксація результатів поточної роботи.

checked 1  Підготовка звіту про проходження асистентської / педагогічної практики, узагальнення та підбиття підсумків проведеної роботи.

checked 1  Подання грамотно оформлених документів про проходження практик для перевірки керівником практики й зберігання на кафедрі.

bookmark 1  РЕЧЕНЕЦЬ ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ МАГІСТРАНТІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

users 1  За чинним навчальним планом філологічного факультету виробнича практика магістрантів предметної спеціальності «Магістр середньої освіти (українська мова та література)» охоплює три  етапи. Тривалість кожного з них – 4 тижні.

Денна форма навчання:

checked 1 І етап – асистентська практика (база практики – випускові кафедри; термін проходження – з 01.09.2021 по 29.09.2021 р.);

checked 1 ІІ етап – виробнича практика (бази практики – заклади загальної середньої освіти  (за місцем проживання або працевлаштування магістранта / магістрантки, або в Чернівцях; термін проходження – з 30.09.2021 по 27.10.2021 р. ).

checked 1 ІІІ етап – захист і оцінювання результатів практик, подання необхідних матеріалів на випускову кафедру для перевірки – з 28.10.2021 р.

заочна форма навчання:

checked 1 І етап – виробнича (педагогічна) практика (бази практики – заклади вищої середньої освіти України  (за місцем проживання магістранта або в Чернівцях) та заклади фахової передвищої освіти; термін проходження – з 13.09.2021 по 11.10.2021 р.;

checked 1 ІІ етап – асистентська практика (база практики – випускові кафедри; термін проходження – з 12.10.2021 по 21.10.2021 р., продовження практики – з 01.11.2021 по 15.11.2021 р.;

checked 1 ІІІ етап – захист і оцінювання результатів практик, подання необхідних матеріалів на випускову кафедру – з 16.11.2021 р.

 info  ХТО КЕРУЄ НАВЧАЛЬНОЮ ПРАКТИКОЮ МАГІСТРАНТІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА КАФЕДРІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ?

users 1  За організацію всіх видів практик на філологічному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відповідає доцент кафедри сучасної української мови Оксана МАКСИМ’ЮК.

Згідно з наказом ректора ЧНУ проф. Романа ПЕТРИШИНА виробничою практикою магістрантів предметної спеціальності  014.01 – «Середня освіта (українська мова та література)»  денної та заочної форм навчання кафедри сучасної української мови керує професор Олена КУЛЬБАБСЬКА.

Під час проходження педагогічної практики в ЗЗСО дирекція відповідних закладів призначає кожному магістрантові / магістрантці керівника від бази практики – учителя української мови та літератури.

06.09.2020 1

 info  ЩО ТАКЕ «АСИСТЕНТСЬКА ПРАКТИКА МАГІСТРАНТІВ»?

users 1   Асистентська практика – важливий складник системи професійної підготовки майбутніх викладачів закладів вищої освіти України (далі – ЗВО) різних рівнів акредитації. Вона виконує провідну роль у формуванні освічених фахівців-філологів, є органічною частиною навчально-виховного процесу, забезпечуючи поєднання теоретичної підготовки з практичною діяльністю у ЗВО. Асистентська практика (на кафедрі)  та педагогічна практика в закладах загальної середньої освіти студентів ІІ-го освітнього рівня «Магістр середньої освіти (українська мова та література)» є завершальним етапом у підготовці їх до педагогічної праці. Вона діагностує загальний рівень фахової, психолого-педагогічної та методичної компетентностей і зумовлює остаточне професійне самовизначення майбутнього педагога-філолога.

 info  ЯКА МЕТА АСИСТЕНТСЬКОЇ ПРАКТИКИ?

users 1    Мета асистентської практики – формування готовності магістрів до викладацької діяльності у ЗВО та закладах фахової передвищої освіти, зокрема:

checked 1 поглиблення знань студентів із питань організації та форм провадження освітнього процесу в сучасних умовах, його наукового, навчально-методичного та нормативного забезпечення;

checked 1 оволодіння системою професійних умінь у процесі проведення навчальної, виховної та дослідницької діяльності в різних типах вищих навчальних закладів (опрацювання наукових та інформаційних джерел при підготовці занять, застосування активних методик викладання професійно-орієнтованих дисциплін відповідного фахового напряму);

checked 1 виформування вмінь застосовувати теоретичні знання з фундаментальних лінгвістичних дисциплін, психолого-педагогічних наук і методики навчання української мови в практичній діяльності викладача, створення умов для усвідомлення професійної значущості цих знань, виховання в магістрантів потреби самовдосконалення, розширення своєї професійної компетенції;

checked 1 розвиток творчої ініціативи, реалізація особистісного творчого потенціалу випускників магістратури;

checked 1  удосконалення дослідницьких компетентностей у конкретній професійній діяльності.

info  ЯКИЙ КОНКРЕТНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРАНТА
ПІД ЧАС АСИСТЕНТСЬКОЇ ПРАКТИКИ?

 users 1  Окрім індивідуального щоденного планування методичної, наукової та організаційної роботи, усі магістранти спеціальності «Середня освіта (українська мова та література)» денної та заочної форм навчання мають провести в режимі онлайн / офлайн (з огляду на епідемічну ситуацію в регіоні):

checked 1  5 пробних лекцій і практичних занять (із відповідною фіксацією в Щоденнику асистентської практики);

checked 1 1 залікову лекцію, оформивши розгорнутий план-конспект у форматі А 4 для перевірки керівником практики;

checked 1  1 залікове практичне заняття / бакалаврський семінар, оформивши розгорнутий план-конспект у форматі А 4 для перевірки керівником практики;

checked 1 1 виховний захід в академічній групі, у якій упродовж практики магістрант виконуватиме обов’язки наставника (куратора). Розгорнутий сценарій виховного заходу також треба подати в друкованому вигляді керівникові практики для перевірки;

checked 1 5 лекцій і 5 практичних занять – у плані взаємовідвідування одногрупників (із відповідною фіксацією відгуків у Щоденнику практики);

checked 1 аналіз 3-ох відвіданих лекцій / практичних занять;

checked 1  1 психолого-педагогічна характеристика академічної групи факультету;

checked 1 1 психолого-педагогічна характеристика студента / студентки.

exit 1 NOTA BENE!

На заліковій лекції та практичному занятті мають бути присутніми (за змогою) керівник практики й інші магістранти групи. Після проведення залікових занять триває обговорення побаченого, оцінювання науково-методичного рівня лекції / практичного заняття. Відгуки про залікові заходи магістранти нотують у ЩОДЕННИКУ АСИСТЕНТСЬКОЇ ПРАКТИКИ.

06.09.2020 2

info  ЯКИЙ КОНКРЕТНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРАНТА
ПІД ЧАС ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ В ЗЗСО?

checked 1  5 пробних уроків з української мови та 5 – з української літератури (із відповідною фіксацією в ЩОДЕННИКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ та підписом керівника від бази практики);

checked 1 1 залікову урок з української мови (традиційного формату) та 1 – нетрадиційний, з використанням інтерактивних технологій, оформивши розгорнутий план-конспект у форматі А 4 для перевірки керівником практики. NOTA BENE! Конспект має оцінити й підписати керівник від бази практики (учитель української мови та літератури);

checked 1  1 заліковий урок з української літератури  (традиційного формату) та 1 – нетрадиційний, з використанням інтерактивних технологій, оформивши розгорнутий план-конспект у форматі А 4 для перевірки керівником практики. NOTA BENE! Конспект має оцінити й підписати керівник від бази практики (учитель української мови та літератури);

checked 1 1 виховний захід в класі, у якому впродовж ІІ-го етапу практики магістрант виконуватиме обов’язки класного керівника. Розгорнутий сценарій виховного заходу також треба подати в друкованому вигляді керівникові практики для перевірки;

checked 1 5–8 уроків з української мови та літератури або інших шкільних предметів –  під час взаємовідвідування вчителів або одногрупників (із відповідною фіксацією відгуків у Щоденнику педагогічної практики). 

checked 1 1 психолого-педагогічна характеристика класу.

checked 1 1 психолого-педагогічна характеристика учня / учениці.

info  ЯКІ ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНО ПОДАТИ МАГІСТРАНТОВІ НА КАФЕДРУ ПІСЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИК?


 users 1  Документи, які відбивають особливості й РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ АСИСТЕНТСЬКОЇ ПРАКТИКИ (на кафедрі): 

1ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ МАГІСТРАНТА під час асистентської практики (практиканта з помітками про виконання кожного виду роботи та оцінкою за підписом методиста або викладача-консультанта).

2. ЩОДЕННИК-ЗВІТ ІЗ АСИСТЕНТСЬКОЇ ПРАКТИКИ – основний документ, що стисло відображає всю роботу магістранта у відповідному ЗВО й демонструє поетапне формування його педагогічного досвіду, професійну адаптацію майбутнього фахівця та здатність до самостійної науково-педагогічної діяльності. 

exit 1 NOTA BENE!

checked 1  Поточні записи в щоденнику магістрант зобов’язаний робити в кінці кожного робочого дня. 

checked 1  За змістом нотатки в щоденнику – виклад виконаних практикантом різних видів педагогічної роботи, коротко прокоментованих із позицій методики, педагогіки та психології.

checked 1  Магістрант зобов’язаний упродовж усього періоду практики завжди мати щоденник при собі й надавати його керівникам практики для поточного та підсумкового контролю, для фіксації принагідних зауважень, побажань і оцінювання досягнутих результатів.

checked 1  Наприкінці практики студент заповнює в щоденнику розділ «Звіт про проходження асистентської практики», а керівники практики від кафедри характеризують основні досягнення магістранта як викладача української мови та літератури, обґрунтовують остаточні оцінки.

3. РОЗГОРНУТИЙ ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАЛІКОВОЇ ЛЕКЦІЇ (зі зразками дидактичного та наочного матеріалу).

4. РОЗГОРНУТИЙ ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАЛІКОВОГО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ (зі зразками дидактичного та наочного матеріалу).

5. РОЗГОРНУТИЙ СЦЕНАРІЙ ВИХОВНОГО ЗАХОДУ, проведеного в академгрупі.

6. АНАЛІЗ ТРЬОХ ВІДВІДАНИХ ЗАНЯТЬ (лекції та практичного) Й ОДНОГО ПОЗААУДИТОРНОГО ЗАХОДУ.

7. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУПИ СТУДЕНТІВ.

8. НАУКОВУ ДОПОВІДЬ, виголошену під час відеоконференції, круглого столу, семінару з актуальних проблем лінгводидактики.

9. ЗВІТ про результати проходження асистентської практики  (друкований і електронний).


users 1  Документи, які відбивають особливості й РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ (у ЗЗСО): 

1ЩОДЕННИК-ЗВІТ ІЗ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ, який стисло відображає всю роботу магістранта у відповідному ЗЗСО й репрезентує поетапне формування його фахових компетентностей. 

2. РОЗГОРНУТИЙ ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАЛІКОВОГО УРОКУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ.

3. РОЗГОРНУТИЙ ПЛАН-КОНСПЕКТ  ЗАЛІКОВОГО УРОКУ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

4. РОЗГОРНУТИЙ СЦЕНАРІЙ ВИХОВНОГО ЗАХОДУ, проведеного в класі, у якому практикант виконував обов’язки класного керівника.

5. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАСУ.

6. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УЧНЯ / УЧЕНИЦІ.

7. ХАРАКТЕРИСТИКА МАГІСТРАНТА ТА ОЦІНКА ЙОГО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ В ЗЗСО. NOTA BENE! Цей документ має підписати директор навчального закладу, учитель-керівник педагогічної практики від закладу загальної середньої освіти. До того ж характеристика має бути засвідчена  «мокрою» печаткою ЗЗСО.

8. ЗВІТ про результати проходження педагогічної практики (друкований і електронний).

sepp 50

 У будь-якій справі, у якій прагнеш досягти життєвого успіху, Ти повинен щосили практикуватися!
Наполегливості й наснаги Тобі, Магістранте!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

 

 Матеріали підготувала
професор кафедри сучасної української мови 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича,
керівник практики
Олена КУЛЬБАБСЬКА

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.

Cподобалась сторінка?

Close

Ви можете поділитись нею з друзями у соціальних мережах або надіслати посилання на неї у месенджери...