Індивідуальна освітня траєкторія для магістрантів І курсу філфаку ЧНУ

Навчання студентів за індивідуальними освітніми траєкторіями, з використанням інтерактивних технологій – це інвестиції в майбутнє (Т. Коростіянець)

bookmark 1 Методика викладання української мови у ЗВО

План індивідуальної роботи магістрантів у І-ому семестрі 2023–2024 н. р.

(предметні спеціальності 014.01 – «Середня освіта (українська мова та література)» й
035.01
– «Філологія (українська мова та література)»:

checked 1  Ознайомитися із силабусами обов’язкового компонента освітніх програм («Цикл професійної підготовки») із зазначених вище спеціальностей, зокрема:

Силабус із «Методики викладання української мови у вищій школі»
для спец. 014.01 – «Середня освіта (українська мова та література)»:

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

Силабус із «Методики викладання української мови у вищій школі»
для спец. 035.01 – «Філологія (українська мова та література)»:

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

checked 1 Знати теоретичний матеріал, що його репрезентовано на лекціях із навчальної дисципліни, опрацювати рекомендовану літературу до кожної теми (підкатегорія «Дистанційна освіта» на персональному сайті https://kulbabska.com/news/dystantsiina-osvita), а також на платформі Moodle за покликаннями:
для магістрантів / магістранток спец. 014.01 – «Середня освіта (українська мова та література)» – https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=4298

для магістрантів / магістранток спец. 035.01 – «Філологія (українська мова та література)» – https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=4967

checked 1  Написати модульні контрольні роботи (відповідно до графіків деканату та робочої програми навчальної дисципліни).

checked 1 Підготувати фрагмент лекції з навчальної дисципліни мовознавчого циклу (тема на вибір магістранта), подавши методичний коментар і самоаналіз (за схемою).

checked 1 Підготувати фрагмент практичного або семінарського заняття з навчальної дисципліни мовознавчого циклу (тема на вибір магістранта) з опорою на інноваційні технології та методи, подавши методичний коментар і самоаналіз (за схемою).

checked 1 Взяти участь в анкетуванні: «М’які навички» як один із треків динамічно мінливого світу».

checked 1 Взяти участь в проєкті:«Українська лінгводидактика в іменах».

checked 1 Підготувати доповідь-презентацію (за бажанням) :

Темарій доповідей для обговорення в аудиторії

«Актуальні проблеми викладання української мови у ЗВО»

014.01 – «Середня освіта (українська мова та література)»

1. Роль мовознавчих дисциплін циклу професійної підготовки у формуванні фахової компетентності майбутніх вчителів /викладачів української мови.

2. Лінгвістична, мовна і мовленнєва компетентності студента-філолога: термінообшир понять і критерії розмежування.

3. Інформаційно-комунікаційна компетентність майбутнього педагога-словесника в контексті дистанційного навчання.

4. Культуромовний аспект професіограми викладача-філолога як елітарної мовної особистості.

5. Теоретико-методична підготовка майбутнього викладача української мови: базові складники та педагогічна інноватика.

6. Веб-квест технології в контексті особисто зорієнтованого навчання студентів-філологів та розвитку STEM-освіти.

7. Мультимедійні інтернет-технології як засоби інтерактивного навчання української мови у вищій школі: проблема педагогічної ефективності.

8. Лекція як вид навчального заняття у вищій школі: традиції та інновації.

9. Нестандартні організаційні форми навчання української мови у вищій школі: переваги й труднощі.

 

10. Виробнича практика філолога-мовника: професійна спрямованість і ціннісні пріоритети.

11 Текстоцентричний підхід до навчання української мови як засіб формування соціокультурної компетентності студента-філолога

12. Дискусія як метод інтерактивного навчання української мови в процесі в закладах освіти.

13. Ієрархія компетентностей сучасного вчителя / викладача української мови.

Для заочного відділення

14.  Самовиховання як спосіб професійного самовдосконалення майбутнього викладача-філолога.

15 Активізація процесу навчання методики викладання української мови за допомогою ділових ігор.

16 Сучасні методи контролю знань і вмінь студентів-філологів.

17. Методологія науково-дослідної діяльності студентів-філологів.

18. Методика проєктування в процесі вивчення української мови в університеті.

19. Специфіка модульно-розвивального навчання на заняттях з української мови у ЗВО.

 

035.01 – «Філологія (українська мова та література)»)

1. Кодекс академічної доброчесності студента-філолога як учасника освітнього процесу.

2. Дослідницька компетентність майбутнього педагога-філолога: шляхи формування й значення для професійного становлення.

3. Система змішаного навчання української мови у ЗВО: попередні підсумки та проблемні моменти в умовах карантину.

4. Інтернет-сервіси в освітньому просторі: простір можливостей і професійний досвід сучасного педагога-філолога.

6. Принцип академічної свободи в педагогічному дискурсі вчителя /викладача української мови.

7. Комунікативна компетентність як основа фахової майстерності майбутніх викладачів української мови.

8. Особливості формування національно-мовної особистості сучасного вчителя / викладача української мови.

9. Силабус як засіб організації самостійної роботи студентів під час вивчення української мови.

10. Мотиваційний підхід в організації навчального процесу в ЗВО. 

 

 2

bookmark 1Основи синтаксичної номінації

План індивідуальної роботи магістрантів у І-ому семестрі 2023–2024 н. р.

(предметна спеціальність 035.01 – «Філологія (українська мова та література)»)

 

checked 1  Ознайомитися із силабусом навчальної дисципліни за вибором магістранта І-го курсу «Основи синтаксичної номінації»:

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

checked 1 Знати теоретичний матеріал, що його репрезентовано на лекціях із навчальної дисципліни (підкатегорія «Дистанційна освіта» на персональному сайті https://kulbabska.com/news/dystantsiina-osvita), а також на платформі Moodle за покликанням: https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=4968
checked 1  Виконати практичні завдання до кожної теми. Написати модульні контрольні роботи (відповідно до графіків деканату й робочої програми).

checked 1 Підготувати реферативне повідомлення на одну із запропонованих тем.  (УВАГА! розподілити теми серед усіх магістрантів групи й вписати в зошит лише свою тему):

Темарій реферативних повідомлень з навчальної дисципліни 

«Основи синтаксичної номінації»

1. Варіантність і синонімія мовних знаків.
2. Варіантність мовних одиниць як наслідок історичного розвитку
3. Основні тенденції, що зумовлюють варіантність синтаксичних одиниць.
4. Поняття про кореферентність у світлі синтаксичної номінації. Типи кореферентних співвідношень у синтаксисі.
5. Формально-семантичні співвідношення, зумовлені тенденцією до уточнення, увиразнення наявних засобів.
6. Формально-семантичні співвідношення, зумовлені тенденцією до диференціації членів речення.
7. Формально-семантичні співвідношення, зумовлені тенденцією до конкретизації мовних засобів.
8. Формально-семантичні співвідношення, зумовлені тенденцією до мовної економії та спрощення синтаксичної структури.
9. Формально-семантичні співвідношення, зумовлені тенденцією до підвищення експресивності мовних засобів.
10. Формально-семантичні співвідношення, зумовлені актуальним членуванням речення (висловлення). 

 

5

Якщо хочеш, щоб у тебе було досить вільного часу, щодня читай...
Не шкодуй часу на те, щоб глибоко осмислити сутність фактів, явищ, закономірностей,
із якими маєш справу (Василь Сухомлинський)


  Матеріали підготувала
професор кафедри сучасної української мови 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Олена КУЛЬБАБСЬКА

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.