Л 12: Означення та непоширена прикладка у структурі простого двоскладного речення

Оберіть собі роботу до душі, і вам не доведеться працювати жодного дня у своєму житті (Конфуцій)

Модуль 2. Просте двоскладне речення та його релевантні ознаки

Навчальний елемент 2.3

ПОШИРЮВАЧІ СТРУКТУРНОЇ СХЕМИ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ
Лекція № 12
Тема:  ОЗНАЧЕННЯ ТА НЕПОШИРЕНА ПРИКЛАДКА У СТРУКТУРІ ПРОСТОГО ДВОСКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ
(2 год. – лекції; 2 год. – практичні)

План

1. Означальний прислівний поширювач: визначення, релевантні ознаки, функції.
2. Класифікація означальних поширювачів структурної схеми простого речення.
3. Принципи розмежування означальних та об’єктних поширювачів у сучасній українській мові.
4. Прикладка як другорядний член речення (повторити самостійно за шкільними підручниками).

Ключові слова: просте поширене речення, прислівний підрядний зв’язок, прислівний поширювач означального типу, факультативна синтаксична позиція, атрибутивні семантико-синтаксичні відношення, спеціалізовані та неспеціалізовані засоби вираження, інтенція мовця, актуалізація.

Мета: поглибити знання студентів про ономасіологічні ознаки українського ад’єктива, установити теоретичні засади вивчення означальних поширювачів у традиційній та новітній синтаксичних концепціях, типологізувати означальні поширювачі з огляду на граматичні та семантичні параметри, повторити типи підрядного прислівного зв’язку,  окреслити функції означальних поширювачів у структурі висловлення і тексту.

agendaРЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО НАВЧАЛЬНОГО ЕЛЕМЕНТА

 О с н о в н а 

Іваницька Н. Л. Двоскладне речення в українській мові / Н. Л. Іваницька. К. : Вища шк.., 1986. С. 18–27.
Іваницька Н. Л. Складений присудок як синтаксична структура / Н. Л. Іваницька. // Синтаксис словосполучення і простого речення: Синтаксичні категорії і зв’язки. К. : Наук. дука, 1975. С. 59–84.
Кадомцева Л. О. Українська мова: Синтаксис простого речення / Л. О. Кадомцева. К. : Вища шк., 1985. С. 52–58.
Кулик Б. М. Курс сучасної української літературної мови : у 2 ч. Ч. 1. К. : Рад. шк.., 1965. С. 39–46.
Лекант П. А. Синтаксис простого предложения в современном русском языке : уч. пособие для вузов / П. А. Лекант. М. : Высш. шк., 1986. С. 37–40.
Лекант П. А. Типы и формы сказуемого в современном русском языке / П. А. Лекант. М., 1976. С. 97.
Слинько І. І. Синтаксис сучасної української мови. Проблемні питання / [навч. посібник] / І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк, М. Ф. Кобилянська. К. : Вища шк., 1994. С. 103–109.
Сучасна українська літературна мова: Синтаксис : [підручник] / за заг. ред. І. К. Білодіда. К. : Наук. думка, 1972. С. 161–176.
Сучасна українська мова : [підручник] / М. Я. Плющ, С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас та ін.; за ред. М. Я. Плющ. – 3-тє вид., стереотип. К. : Вища шк., 2001. С. 330–333.
Сучасна українська мова: Синтаксис : [навч. посібн.] / С. П. Бевзенко, Л. П. Литвин, Г. В. Семеренко. К. : Вища шк., 2005. С. 50–53.
Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови : [підручник] / К. Ф. Шульжук. К. : Академія, 2004. С. 67–73.

Д о д а т к о в а  л і т е р а т у р а

Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови : [монографія] / І. Р. Вихованець. К. : Наук. думка, 1992. С. 33–48.
Вихованець І. Р. Граматика української мови / І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська, А. П. Грищенко. К. : Рад. школа, 1982. С. 162–165.
Годз О. В. Синтаксична структура прислівникових речень в українській літературній мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / О. В. Годз. К., 2013. 18 с.
Кульбабська О. Вторинна предикація у простому реченні : монографія / О. В. Кульбабська. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. 672 с.
Пискун А. О. Типы составного и сложного сказуемого в современном украинском литературном языке : автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.02 – языки народов СССР. Львов, 1972. 20 с.
Христіанінова Р. Подвійний присудок у сучасній українській мові / Раїса Христіанінова // Типологія та функції мовних одиниць : наук. журн. на по­шану член-кореспондента НАН України Івана Романовича Вихованця / [редкол. : Н. М. Костусяк (гол. ред.) та ін.]. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Україн­ки, 2015. – № 2 (4). С. 237–249.
Христіанінова Р. Типологія присудків у сучасній українській мові / Раїса Христіанінова // Типологія та функції мовних одиниць : наук. журн. / [редкол. : Н. М. Костусяк (гол. ред.) та ін.]. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Україн­ки, 2016. № 1 (5). 182–201 с. Режим доступу: https://typolohia.at.ua/index/tipologija_prisudkiv_u_suchasnij_ukrajinskij_movi/0-189

Корпус шкільних підручників

Українська мова : підруч. для 8 кл. закл. загальн. середн. освіти / Заболотний О. В., Заболотний В. В. К. : Генеза, 2021. 224 с. URL: https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-8klas-2021/1-Ukr-mova-8kl/Ukr-mova-8kl-Zabolotnyy.pdf

Українська мова : підруч. для 8 кл. закл. загальн. середн. освіти. 2-ге вид., перероб. / Олександр Авраменко, Тамара Борисюк, Ольга Почтаренко. Київ : Грамота, 2021. 192 с. : іл. URL: https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-8klas-2021/1-Ukr-mova-8kl/Gramota-Ukr-mova-8kl-Avramenko.pdf

Українська мова : підруч. для 8 кл. з поглибл. вивч. філології закл. загальн. середн. освіти / Олександр Авраменко, Юлія Гарюнова, Інна Літвінова. Київ : Грамота, 2021. 256 с. : іл. URL: https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-8klas-2021/1-Ukr-mova-8kl/Gramota-Ukr-Mova-8kl-pogl.pdf

С л о в н и к и  й  д о в і д н и к и

Гуйванюк Н. Українська мова: Схеми, таблиці, тести : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Н. Гуйванюк, О. Кардащук, О. Кульбабська. Львів : Світ, 2005. 304 с.
Загнітко А. Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни : у 4-х т. / А. П. Загнітко. Донецьк : ДонНУ, 2013. Т. 1. 402 с.; Т. 2. 350 с.; Т. 3.  426 с.; Т. 4. 388 с.
Єрмоленко С. Я. Українська мова : короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, О. Г. Тодор; за ред. Єрмоленко С. Я. К. : Либідь, 2001. 224 с.
Мала філологічна енциклопедія : [довідник] / укл. : О. І. Скопенко, Т. В. Цимбалюк. К. : Довіра, 2007.  478 с.
Селіванова О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія / Олена Селіванова. Полтава : Довкілля-К, 2006. 716 с.
Селіванова ОО. Лінгвістична енциклопедія / О. О. Селіванова. Полтава : Довкілля-К, 2010. 843 с.
Українська мова : [енциклопедія]. К. : Укр. енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2004.  824 с.


kinokameraАктуалізація опорних знань

Пропонуємо Вашій увазі онлайн-курс із підготовки до ЗНО.
Тема заняття «Означення».
Корисного перегляду!


1. Означальний прислівний поширювач: визначення, релевантні ознаки, функції

Означальні прислівні поширювачі (означення) – компоненти, що виражають належність ознаки певній субстанції, відносно-якісні або кількісні характеристики предмета та відповідають на питання: який?, яка?, яке?, які? чий?, чия?, чиє?, чиї?

checked 1 Формальні ознаки означальних прислівних поширювачів у вираженні ознаки:

1) не входять у структурну схему речення, будучи периферійними компонентами, і не формують його предикативного центру; 2) спеціалізована морфологізована форма вираження – прикметник і дієприкметник;
3) типова форма синтаксичного зв’язку – підрядний, узгодження (на цій підставі І. Вихованець пропонує називати узгоджені члени речення „узгоджениками”);
4) характерна позиція в реченні – прислівна присубстантивна (здебільшого препозиція щодо означуваного іменника),

checked 1 Семантичний діапазон означальних прислівних поширювачів у вираженні ознаки:

1) якісної: улюблена справа, солов’їна пісня;
2) за дією: виконана справа, молота мука;
3) дії за її суб’єктом: політ льотчика, наказ командира;
4) предмета за його стосунками до іншого предмета: човен з парусом, чай з лимоном;
5) предмета за матеріалом: будинок з цегли, плаття із ситцю;
6) за належністю: моє село, пісня солов’я, серце матері, хата батька;
7) предмета за місцем: будинок у лісі, приміська зона;
8) за часом: травнева ніч, дощ у липні.

Отже, у семантико-синтаксичній структурі речення прислівні означальні поширювачі посідають позицію атрибута, що здебільшого конкретизує якісну, кількісну ознаку предмета чи ознаку за дією;

checked 1 Комунікативні особливості прислівного означального поширювача

Для означального прислівного поширювача характерна вільна позиція в комунікативна позиція в реченні (входить до складу теми або реми; за умови парцеляції самостійно виражає рему).

Компоненти-атрибути легко вилучити з речення, не порушуючи його граматичної та семантичної завершеності, проте зміст синтаксичної одиниці знебарвиться.

2. Класифікація означальних поширювачів структурної схеми простого речення

 checked 1 Класифікація за особливостями синтаксичного зв’язку з опорним іменником

  • узгоджені в роді, числі й відмінку прислівні означальні поширювачі;
  • неузгоджені прислівні означальні поширювачі, виражені відмінковими формами (Хати купалися в золотому листі вишень (М. Закусило)), займенниковими компонентами (Рання весна того року була недовгою (М. Закусило)); присвійними займенниками його, її, їх; прийменниково-іменниковими компонентами (Шафа для одягу ховалася в кутку (В. Собко)); інфінітивом (Настала  п о р а  порушити тишу (В. Бабляк)); прислівником (П л а щ  нарозпашку заважав чоловікові рухатися)).

3. Критерії розмежування означальних і об’єктних поширювачів

1) заміна неузгодженого означального поширювача узгодженим: сік яблуніяблучний сік; шапка братабратова шапка;
2) перетворення словосполучення з неузгодженим означальним  поширювачем у сполучення підмета з присудком: шепіт травиТрава шепотить, сум матеріМати сумує;
3) перетворення словосполучення з неузгодженим означального поширювача в речення з присудком давати, напр.: вогонь багаття і Багаття дає вогонь, світло від лампи і Лампа дає світло, тінь від абажура й Абажур дає тінь;
4) перетворення неузгодженого означального поширювача в поширене узгоджене  чи в підрядне означальне речення: тепло багаття і Тепло, що йде від багаття; плаття з шовку і Плаття, що пошите з шовку; кава з молоком і Кава, що приготовлена з молоком

 bookmark 1 NOTA BENE! 

Якщо такі трансформації поширювача неможливі, то залежний іменниковий (або прийменниково-відмінковий) компонент виконує роль прислівного об’єктного поширювача.


 bookmark 1 NOTA BENE! 

Теоретичний матеріал із теми  ПОШИРЮВАЧІ СТРУКТУРНОЇ СХЕМИ РЕЧЕННЯ узагальнено в навчальному посібнику: Синтаксис сучасної української мови. Схеми і таблиці: / Ніна Гуйванюк, Олена Кардащук, Олена Кульбабська. Чернівці, : Рута 2003. 159 с. Таблиці № 31–35.  Режим доступу до
Е-версії: https://kulbabska.com/images/catalog/pdf/manuals/Kulbabska.com--Metodicni_Posibniki--Sintaksis_sucasnoi_ukrainskoi_movi_2003_rik.pdf

sepp 22

Ніхто ще не став майстром, не тренуючись у майстерні (Я. Коменський)

Лекцію підготувала
проф. Олена КУЛЬБАБСЬКА
(Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича)

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.