Філ_Складносурядні речення та їх використання в різножанрових українськомовних текстах

Складне речення належить до тих феноменів, які постійно спричинюють різне тлумачення (Анатолій Загнітко)

Модуль 1. Складні речення сполучникового типу

Навчальний елемент 1.2
СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ В СИСТЕМІ СИНТАКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ
Лекція № 2
Тема: СКЛАДНОСУРЯДНІ РЕЧЕННЯ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В РІЗНОЖАНРОВИХ УКРАЇНСЬКОМОВНИХ ТЕКСТАХ

План

1. Загальна характеристика складносурядного речення.
2. Типологія наукових підходів до вивчення складносурядного речення (самостійно).
3. Формальні типи складносурядних речень:
     3.1. Складносурядні речення  в і д к р и т о ї  та з а к р и т о ї  структур.
     3.2. Складносурядні речення  г н у ч к о ї  та  ф і к с о в а н о ї  (негнучкої) структур.
     3.3. Складносурядні речення  е л е м е н т а р н о ї  та  н е е л е м е н т а р н о ї  структур.
4. Сполучникові засоби у складносурядних реченнях.
5. Пунктуація у складносурядних реченнях (актуалізація опорних знань).

Ключові слова: складносурядні речення, семантичні / асемантичні сурядні сполучники, відкриті / закриті і гнучкі / негнучкі структури, синтаксичні інновації, комунікативно-прагматичні функції.

Мета: поглибити відомості студентів про лінгвальний статус складносурядних речень; схарактеризувати формальні типи складносурядних речень; виявити інноваційні тенденції використання складносурядних речень у мові ЗМК; розвивати й закріплювати навички правильного вживання розділових знаків у складносурядних реченнях.

agendaРЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО НАВЧАЛЬНОГО ЕЛЕМЕНТА

 О с н о в н а

Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис : [навч. посібник]. К. : Либідь, 1993. С. 63–65; 142–144; 279–297.
Вінтонів М., Сегин Л., Вінтонів Т. Синтаксис української мови : навч. посібник. Вінниця : ДонДУ, 2016. 151 с.
Дудик П., Прокопчук Л. Синтаксис української мови : підручник. К. : Академія, 2010. С. 243–249.
Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови. Синтаксис : [монографія]. Донецьк : ДонДУ, 2001. С. 319–353.
Загнітко А. П. Теорія сучасного синтаксису [монографія]. Донецьк : ДонДУ, 2007. 294 с.
Загнітко А., Миронова Г. Синтаксис української мови: теоретико-прикладний аспект : [підручник]. Brno Masarykova univerzita, 2013. 224 p.
Іваницька Н. І. Теоретичний синтаксис української мови : посібник для аспірантів, магістрантів, студентів-філологів. Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2002. 168 с. [4] (Актуальні проблеми граматики).
Караман С. О., Караман О. В., Плющ М. Я. [та ін.]. Сучасна українська літературна мова : навч. посібник ; за ред. С. О. Карамана. Київ: Літера ЛТД, 2011. 560 с.
Кульбабська О. В., Олійник Л. І. Варіантність синтаксичних конструкцій в українській літературній мові : монографія. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023. 304 с.
Каранська М. У. Синтаксис сучасної української літературної мови : [навч. посібн.]. К. : Либідь, 1995. С. 168–174.
Слинько І. І., Гуйванюк Н. В., Кобилянська М. Ф. Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання. К.: Вища шк., 1994. С. 416–424.
Сучасна українська літературна мова: Синтаксис : [підручник] / за заг. ред. І. К. Білодіда. К. : Наук. думка, 1972. С. 10–14; 310–311; 431–434.
Сучасна українська мова: Морфологія. Синтаксис : підручник / за ред. А. К. Мойсієнка. К. : Знання, 2010. С. 208–307.
Сучасна українська мова. Синтаксис : підручник / за ред. О. Д. Пономарева. К. : Либідь, 1994. С. 303–305.
Сучасна українська мова : [підручник] / М. Я. Плющ, С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас та ін.; за ред. М. Я. Плющ. 3-тє вид. К. : Вища шк., 2001. С. 367–372.
Сучасна українська мова: Синтаксис : [навч. посібн.] / С. П. Бевзенко, Л. П. Литвин, Г. В. Семеренко. К. : Вища шк., 2005. С. 157–164.
Украинская грамматика / отв. ред. В. М. Русановский. К. : Наук. думка, 1986. С. 309–311. 
Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови : [підручник]. К. : Академія, 2004. С. 206–231.

 Д о д а т к о в а  л і т е р а т у р а

Городенська К. Г. Граматичний словник української мови: Сполучники / Городенська К. Г. К., Херсон : Ін-т укр. мови НАН України, Херсон. держ. ун-т, 2007. 349 с. [2.].
Греб М. М. Семантико-граматичні чинники формування зіставного відношення в складних конструкціях сучасної української мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 „Українська мова” / М. М. Греб. Х., 2005. — 20 с.
Гуйванюк Н. В. Українська мова: схеми, таблиці, тести: навч. посібн. / Н. В. Гуйванюк, О. В. Кардащук, О. В. Кульбабська. Львів: Світ, 2005. 304 с.
Дудик П. С. Стилістика української мови. К. : Академія, 2005. С. 273–278.
Капелюшний А. О. Стилістика і редагування : практичний словник-довідник журналіста. Львів : ПАІС, 2002. 576 с.
Масицька Т. Є. Граматична структура дієслівної валентності : [монографія]. Луцьк : Вид-во Волин. держ. ун-ту імені Лесі Українки, 1998. 208 с.
Пещак М. М. Комунікативний синтаксис. К. : Довіра, 2000. 150 с.
Спільник Т. М. Градаційне відношення в структурі складних сполучникових конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 „Українська мова” / Т. М. Спільник. Х., 2004. 20 с.
Українська мова : [енциклопедія]. К. : Укр. енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2004. С. 604 – 605.
Український правопис / АН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Ін-т  української мови. Нова редакція. К. : Наук. думка, 2019. 392 с.

С л о в н и к и  й  д о в і д н и к и

Ганич Д. І. Словник лінгвістичних термінів / Д. І. Ганич, І. С. Олійник. К. : Гол. вид-во „Вища школа”, 1985. 360 с.
Городенська К. Г. Граматичний словник української мови: Сполучники. К., Херсон : Ін-т укр. мови НАН України, Херсон. держ. ун-т, 2007. 349 с. [2].
Гуйванюк Н., Кульбабська О. В., Кардащук О. В. Українська мова: Схеми, таблиці, тести : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів]. Львів : Світ, 2005. 304 с.
Загнітко А. Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни : у 4 т. Донецьк: ДонНУ, 2013. Т. 1. 402 с.; Т. 2. 350 с.; Т. 3. 426 с.; Т. 4. 388 с.
Єрмоленко С. Я., Бибик С. П., Тодор О. Г. Українська мова : короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів; за ред. Єрмоленко С.  К. : Либідь, 2001. 224 с.
Мала філологічна енциклопедія : [довідник] / укл. : О. І. Скопенко, Т. В. Цимбалюк. К. : Довіра, 2007. 478 с.
Селіванова О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія. Полтава : Довкілля-К, 2006. 716 с.
Селіванова ОО. Лінгвістична енциклопедія. Полтава : Довкілля-К, 2010. 843 с.
Українська мова : [енциклопедія]. К. : Укр. енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2004. 824 с.


 kinokamera  АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Складне сполучникове речення. Частини 1–2. Онлайн-курс «Лайфхаки з української мови». 9 клас
(модератор – Ігор Хворостяний)

Повторивши основні відомості зі шкільного підручника, зреалізуємо окреслену мету лекції.
Хай б’ються наші серця в унісон!
sepp 09

1. Загальна характеристика складносурядного речення 

Складносурядне речення (далі – ССР) – традиційний об’єкт дослідження в слов’янському мовознавстві, попри те, огляд наукової літератури уможливив виокремлення дискусійних моментів у ділянці ССР, які ми спробуємо прокоментувати, характеризуючи ССР як специфічну одиницю синтаксису з огляду на формально-синтаксичні, семантико-синтаксичні та комунікативні ознаки.

calendar Проблемні питання синтаксису складносурядного речення:

1. Рівнозалежність предикативних одиниць – релевантна (найважливіша) ознака всіх складносурядних речень?
2. Складносурядні речення бувають як сполучникові, так і безсполучникові?
3. Прості речення, ускладнені однорідними присудками, є різновидом складносурядних речень?
4. Складносурядне речення – механічне поєднання предикативних одиниць, незалежних одна від одної?

Складносурядному реченню притаманна низка формальних ознак, що увиразнюють його формально-синтаксичну структуру, і семантичних ознак, які безпосередньо стосуються поділу складносурядного речення на семантичні типи і їх мовного та мовленнєвого потенціалу у вираженні семантико-синтаксичних відношень.

exit 1 Із-поміж формально-синтаксичних ознак релевантними є:

checked 1  сурядний зв’язок указує на відносну (!) синтаксичну рівноправність предикативних одиниць (далі – ПО) у ССР, бо вони структурно, семантично та інтонаційно взаємопов’язані й взаємозумовлені. До речі, префікс су- вказує на рівнозначність компонентів (порівн.: су-зір’я, су-цвіття).

checked 1  сурядні сполучники – основний засіб вираження сурядного зв’язку, а отже, до складносурядних речень не належать складні безсполучникові речення, хоч за семантикою їх можна тлумачити як синтаксичні синоніми.

checked 1  кількісний склад предикативних одиниць (далі – ПО): лише дві ПО в разі закритого сурядного зв’язку і теоретично необмежена їх кількість за відкритого сурядного зв’язку;

 checked 1 особливості синтаксичної будови ПО:

  • вони можуть бути формально однотипними, побудованими за схемою простого двоскладного речення, як-от: У селі Кліводин Денис Онищук закінчив початкову школу, А ВІДТОДІ він став учнем Кіцманської гімназії (Час), або за схемою простого односкладного речення, як-от: В обласному архіві завдяки пошуковій роботі досвідчених архівістів Наталії Масіян і Марії Гуцу найдено Автобіографію Антона Клима, А ОТЖЕ, варто ознайомити читачів із особистістю буковинського педагога, громадського діяча, учителя гімназії В Чернівцях, директора гімназії у Вижниці, крайового інспектора українських шкіл Буковини (Буковинський журнал);
  • різнотипними: одна ПО має форму простого двоскладного речення, а інша – односкладного, як-от: На вулиці Наливайка прорвало трубу, І вода рікою тече по бруківці вже третій день (Час).
  • жоден із компонентів першої ПО не може перебувати в середині іншої ПО, у той час як підрядна ПО СПР може розміщуватися і в середині головної.

checked 1   позиція предикативних одиниць: одна з них не може бути всередині іншої.

exit 1  Семантико-синтаксичні ознаки складносурядних речень

Визначальною семантико-синтаксичною та формально-синтаксичною характеристикою ССР є елементарність / неелементарність їхньої структури.

Порівн.: 1. Гаряча юність в особі Нестора виявила непохитне бажання жити життям справжнім, чистим, непричетним до гріховних пристрастей, І ТОМУ сімнадцятирічний юнак прийшов до монастиря (Голос Православ’я);

2. Прийде час, І депутати зрозуміють свої помилки, І самі понесуть свої серця на служіння народу. Хотілося б вірити (Високий замок);

3. Усе наче вляглося, АЛЕ зранку прислали комісію, І знову почалось розслідування, І знову розпочалися бесіди (Буковина).

exit 1  Комунікативні ознаки складносурядних речень

checked 1 ССР функціюють у ролі окремої комунікативної одиниці;

checked 1 ССР з огляду на комунікативну організацію дають змогу розмежувати:

  • розповідні ССР (їхнє призначення – повідомити про певні факти, події);
  • питальні ССР (містять у своєму складі питання, яке спонукає адресата до певної відповіді на нього);
  • спонукальні ССР (спонукають до певних дій, виражають воле вияв мовця);
  • бажальні (виражають побажання мовця).

checked 1 За емоційно-експресивним забарвленням розповідні, питальні, спонукальні та бажальні речення можуть бути окличними (емоційно забарвленими) та неокличними (емоційно незабарвленими). 

checked 1 За відношенням до дійсності ССР поділяємо на стверджувальні (констатують певний факт або реалію) та заперечні (заперечують їх). НАПРИКЛАД: 

checked 1 ССР є структурним компонентом тексту.

 checked 1 ССР притаманна інтонація сурядності.

checked 1 ССР мають своєрідне ремо-тематичне членування, що його зумовлює ситуація мовлення та конкретні комунікативні завдання.

Отже, складносурядному реченню властиві цілком виразні диференційні ознаки, які слугують підґрунтям для їх поділу на різновиди, конкретніші щодо характеру синтаксичного зв’язку, кількості і позиційної стійкості, а також семантико-синтаксичних відношень.

Узагальнюючи формально-синтаксичні, семантико-синтаксичні та комунікативні ознаки, сформулюємо робоче визначення ССР (за Костянтином ГЕРМАНОМ, професором ЧНУ):

Синтаксична конструкція, яка утворилася з двох або більше синтаксичних предикативних одиниць, об’єднаних між собою сполучниками сурядності та іншими граматичними засобами за принципом рівнозначності в єдине смислове й інтонаційне ціле називається складносурядним реченням.

3. Формальні типи складносурядних речень

Сучасна класифікація ССР є дворівневою та репрезентує формальні та семантичні показники.

Зокрема, І рівень – формальний – ґрунтується на двох ознаках:

  • на кількості ПО у структурі складного речення і охоплює відкриті і закриті структури;
  • на здатності ПО до переміщення, що дає підстави виокремити гнучкі та негнучкі структури.

Розглянемо структурні типи ССР докладніше.

 checked 1  3.1. Складносурядні речення  в і д к р и т о ї  та з а к р и т о ї  структур

ССР відкритої структури – це речення з незамкненими рядами, що складаються з двох, трьох і більше однотипних частин із семантико-синтаксичними відношеннями, кількість яких завжди потенційно може бути збільшена через уведення нових.

Наприклад: На посаду головного тренера збірної України активно сватають італійця Марчелло Ліппі, І ВОДНОЧАС почали розкручувати кандидатуру Олега Блохіна (Україна молода).

ССР закритої структури – це речення із замкненим рядом, до якого входить дві ПО.

Наприклад: У процесі обговорення змін до Правил дорожнього руху різних пропозицій надійшло більше 7000, А ВІДТАК і разючих змін до документа внесено не було (Україна молода).

Гнучкі структури ССР допускають переміщення ПО, тобто передбачають варіантність порядку.

Напр.: ЧИ ТО брати-мусульмани стануть частиною широкої парламентської коаліції, ЧИ ТО створять державу, засновану на законах Корану (Україна молода).

Негнучкі структури ССР не допускають переміщення ПО.

Напр.: У 1912 році Омелян Попович перейшов на пенсію, І на його місце краєвим інспектором призначено Антона Клима (Буковинський журнал); 

checked 1 3.3. Складносурядні речення  е л е м е н т а р н о ї  та  н е е л е м е н т а р н о ї  структур. 

Здебільшого складносурядні елементарні речення охоплюють лише 2 ПО, напр.: Вода була чистою, І все-таки входити в неї чомусь було Остапові боязно (В. Підмогильний). Якщо у складносурядному реченні 3 і більше ПО поєднані однаковими сполучниками та виражають однотипні семантико-синтаксичні відношення (здебільшого єднальні та розділові), то таке речення також уналежнюють до класу елементарних, напр.: Зеленіють жита, і любов одцвіла, і волошки у полі синіють (В. Сосюра).

Складносурядні елементарні речення вміщують 3 і більше ПО, між якими встановлюються різнотипні семантико-синтаксичні відношення, напр.: Теплом дихала настояна на травах і квітах земля, і ще лагідно пригрівало сонечко, а до лісу вже підкрадалась осінь (Ю. Збанацький).

bookmark 1 NOTA BENE! 

ІІ рівень класифікації ССР – семантико-синтаксичний – ґрунтується на смислових відношеннях між частинами ССР, що ми з’ясуємо з Вами на наступній лекції.

4. Сполучникові засоби у складносурядних реченнях

Одну з формальних ознак ССР становить наявність у його структурі асемантичних і семантичних сполучників:

checked 1 А с е м а н т и ч н і  сполучники лише поєднують предикативні частини, оформляють сурядний зв’язок, а семантико-синтаксичні відношення виражають передусім значення їхніх предикатів, видо-часові значення дієслів, що виражають ці предикати, лексичне наповнення інших компонентів.

Із сурядних асемантичних сполучників Іван Вихованець виокремлює єднальні І (Й), ТА (у єднальному зн.), Катерина Городенська зараховує до частково асемантичних єднальні повторювальні сполучники НІ…НІ, АНІ…АНІ, які, крім функції поєднання, посилюють заперечення в ССР.

checked 1 С е м а н т и ч н і  сполучники (протиставно-зіставні, розділові, приєднувальні та градаційні) впливають водночас і на формально-синтаксичну організацію складного речення і визначають змістову структуру ССР.

5. Пунктуація у складносурядних реченнях

bookmark 1 NOTA BENE! 

Самостійно повторити правила вживання розділових знаків у складнопідрядних реченнях за новою (2019 р.) редакцією УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ (електронну версію подаємо нижче):

ЗАВАНТАЖИТИ PDF


 

Основи синтаксису – підґрунтя для мовного професіоналізму, що їх виявляємо, зокрема, у вмінні організовувати текстотвірний процес.
Покладання на інтуїцію у справі творення тексту таке ж безперспективне, як і здобування професії малярства чи співу лише шляхом споглядання і наслідування, без оволодіння науково обґрунтованою технікою співу чи малювання, без знання особливостей фарб, голосу тощо (В. Різун)

Нині ми, сподіваюся, почули „голос” ССР, який переконав нас, що це надзвичайно оригінальний тип складних речень, якому притаманна специфічна будова, широкий арсенал виражальних засобів, функціональний потенціал у вираженні семантико-синтаксичних відтінків. А наступного разу закцентуємо свою увагу на „барвах”, тобто семантиці та функціонально-стилістичних особливостях ССР.


bookmark 1 NOTA BENE! 

Теоретичний матеріал із теми СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ ЯК СИНТАКСИЧНА ОДИНИЦЯ узагальнено в навчальному посібнику: Синтаксис сучасної української мови. Схеми і таблиці: / Ніна Гуйванюк, Олена Кардащук, Олена Кульбабська. – Чернівці, : Рута 2003. – 159 с. – Таблиці № 59–60. Режим доступу до Е-версії:  https://kulbabska.com/images/catalog/pdf/manuals/Kulbabska.com--Metodicni_Posibniki--Sintaksis_sucasnoi_ukrainskoi_movi_2003_rik.pdf 03.02.2019 1

Ти ніколи не перепливеш океан, якщо боятимешся випустити берег з уваги
(Христофор Колумб) 

Лекцію підготувала
проф. Олена КУЛЬБАБСЬКА
(Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича)

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.