Філ_Складні безсполучникові речення: визначення, типологія, функції, розділові знаки

Глибокі ідеї подібні до тих чистих вод, прозорість яких затемнена їхньою ж глибиною (Клод Адріан Гельвецій)

Модуль 2. Складні речення безсполучникового типу. Текст

Навчальний елемент 2.1

ФУНКЦІЙНО-СТИЛІСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
СКЛАДНИХ ЕЛЕМЕНТАРНИХ РЕЧЕНЬ ІЗ НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНИМ ЗВ’ЯЗКОМ
У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Лекція № 11–12

Тема: СКЛАДНІ БЕЗСПОЛУЧНИКОВІ РЕЧЕННЯ: ВИЗНАЧЕННЯ, ТИПОЛОГІЯ, ФУНКЦІЇ, РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ

План

1. Поняття складного безсполучникового речення.
2. Поняття графічної та структурної схеми складного безсполучникового речення.
3. Проблема класифікації складного безсполучникового речення (самостійно).
4. Складне безсполучникове речення відкритої структури.
5. Складне безсполучникове речення закритої структури.
6. Синонімічність складних безсполучникових речень з іншими типами синтаксичних одиниць.
7. Розділові знаки в складних безсполучникових реченнях (самостійно).

Ключові слова: складне безсполучникове речення, поліпропозитивність, предикативні одиниці, структурна схема складного безсполучникового речення, структурно-семантичні типи складних безсполучникових речень, гнучкі / негнучкі структури, відкриті / закриті структури, елементарні / неелементарні структури, недиференційований синтаксичний зв’язок, семантико-синтаксичні відношення, інтонація. 

Мета: поглибити відомості студентів про специфіку складних безсполучникових речень і недиференційованого синтаксичного зв’язку, установити обшир семантико-синтаксичних відношень між предикативними одиницями, ознайомити зі структурно-семантичною класифікацією речень виучуваного типу; розвивати вміння знаходити зазначені синтаксичні конструкції у тексті, виявити особливості вживання складних безсполучникових речень відкритої та закритої, гнучкої і негнучкої структур у художньо-публіцистичному стилі сучасної української літературної мови, правильно інтонувати в усному мовленні.

agendaРЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО НАВЧАЛЬНОГО ЕЛЕМЕНТА

 О с н о в н а

Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис : [навч. посібник]. К. : Либідь, 1993. С. 297–312.
Вихованець І. Проблема класифікації складнопідрядних речень. Лінгвістичні студії : зб. наук. праць. Донецьк : ДонДУ, 2000. Вип. 6. С. 8–11.
Городенська К. Г. Сполучники української літературної мови : [монографія]. К. : Вид-чий дім Дмитра Бураго, 2010. 204 с. [4]. (Студії з українського мовознавства).
Гуйванюк Н. В. Формально-семантичні співвідношення в системі синтаксичних одиниць : [монографія]. Чернівці: Рута, 1999. 336 с.
Дорошенко С. І. Складні безсполучникові конструкції в сучасній українській мові :монографія. Харків : Вища школа, 1980. 151 с.
Дудик П. С., Прокопчук Л. Синтаксис української мови : підручник. К. : Академія, 2010. С. 243–249.
Завальнюк І. Я. Синтаксичні одиниці в мові української преси початку ХХІ століття: функціональний і прагматичний аспекти : монографія. Вінниця : Нова книга, 2010. С. 224–235.
Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови. Синтаксис: [монографія]. Донецьк : ДонДУ, 2001. С. 338–353.
Каранська М. У. Синтаксис сучасної української літературної мови : [навч. посібн.].К. : Либідь, 1995. С. 174–181.
Слинько І. І., Гуйванюк Н. В., Кобилянська М. Ф. Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання. К.: Вища шк., 1994. С. 416–424.
Сучасна українська літературна мова: Синтаксис : [підручник] / за заг. ред. І. К. Білодіда. К. : Наук. думка, 1972. С. 387–409.
Сучасна
українська мова: Морфологія. Синтаксис : підручник / за ред. А. К. Мойсієнка. К. : Знання, 2010. С. 321–327. 
Сучасна
українська мова : [підручник] / М. Я. Плющ, С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас та ін.; за ред. М. Я. Плющ. 3-тє вид., стереотип. К. : Вища шк., 2001. С. 234–241.
Сучасна
українська мова: Синтаксис : [навч. посібн.] / С. П. Бевзенко, Л. П. Литвин, Г. В. Семеренко. К. : Вища шк., 2005. С. 164–175.
Христіанінова Р. О. Складнопідрядні речення в сучасній українській літературній мові: монографія. К. : Інститут української мови ; Вид-чий дім Дмитра Бураго, 2012. 368 с.
Шульжук К. Ф.
Синтаксис української мови : [підручник]. К. : Академія, 2004. С. 231–248. 

 Д о д а т к о в а  л і т е р а т у р а

Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови : навч. посібн.  Львів : Світ, 2003. 368 с.
Бронська А. А. Про синтаксичні відношення у безсполучникових складних реченнях. Мовознавство. 1973. № 6. С. 56–63.
Дорошенко С. І. Розрізнення інваріантів, варіантів і синонімів у складних безсполучникових умовно-наслідкових реченнях. Лінгвістичні студії : зб. наук. праць ; наук. ред. : Анатолій Загнітко. Донецьк : ДонНУ, 2001. Вип. 7. С. 72–75.
Дудик П. С. Стилістика сучасної української мови. К. : Академія, 2005. 368 с.
Єрмоленко С. Я. Синтаксис і стилістична семантика : монографія. К. : Наук, думка, 1982. 210 с.
Мацько Л. І., Сидоренко О. М.,  Мацько О. М. Стилістика української мови : підручник ; за ред. Л. І. Мацько. К. : Вища шк., 2003. 462 с.
Пац Л. Недиференційований зв'язок у складному безсполучниковому реченні. Лінгвістичні студії : зб. наук. праць ;  ред. : Анатолій Загнітко. Донецьк : ДонНУ, 2003. Ч. 1. Вип. 11. С. 221–227.
Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови : підручник.  К. : Либідь, 1992. 248 с.
Силіна В. І. Вивчення безсполучникового складного речення. Українська мова і література в школі. 1975. № 11. С. 79–83.
Шульжук Н. Фразеологізовані утворення у структурі складного речення діалогічного мовлення. Лінгвістичні студії : зб. наук. праць / відп. ред. Загнітко А. Донецьк : ДонНУ, 2000. Вип. 6. С. 22–25.

С л о в н и к и  й  д о в і д н и к и

Ганич Д. І. Словник лінгвістичних термінів / Д. І. Ганич, І. С. Олійник. К. : Гол. вид-во „Вища школа”, 1985. 360 с.
Городенська К. Г. Граматичний словник української мови: Сполучники. К., Херсон : Ін-т укр. мови НАН України, Херсон. держ. ун-т, 2007. 349 с. [2].
Гуйванюк Н., Кульбабська О. В., Кардащук О. В. Українська мова: Схеми, таблиці, тести : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів]. Львів : Світ, 2005. 304 с.
Загнітко А. Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни : у 4 т. Донецьк: ДонНУ, 2013. Т. 1. 402 с.; Т. 2. 350 с.; Т. 3. 426 с.; Т. 4. 388 с.
Єрмоленко С. Я., Бибик С. П., Тодор О. Г. Українська мова : короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів; за ред. Єрмоленко С.  К. : Либідь, 2001. 224 с.
Мала філологічна енциклопедія : [довідник] / укл. : О. І. Скопенко, Т. В. Цимбалюк. К. : Довіра, 2007. 478 с.
Селіванова О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія. Полтава : Довкілля-К, 2006. 716 с.
Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія. Полтава : Довкілля-К, 2010. 843 с.
Українська мова : [енциклопедія]. К. : Укр. енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2004. 824 с.


АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

 Пригадаймо основні ознаки складних безсполучникових речень розділові знаки в ньому

(модераторка – Анастасія БРЕЧКО)

Слухай і знай!


1. Поняття складного безсполучникового речення

 Складне безсполучникове речення є своєрідним явищем в системі синтаксичних засобів сучасної української мови, яке, на жаль, і нині залишається предметом наукових дискусій. Це можна пояснити тим, що тривалий час увагу граматистів зосереджено на фактах кодифікованої літературної мови. Між тим складні безсполучникові речення здебільшого функціюють у розмовній мові й текстах, адресованих слухачам / співрозмовникам. Передусім із-поміж них:

 • художній текст, орієнтований на «внутрішнє промовляння», особливо в тих його частинах, що імітують розмовне мовлення;
 • публіцистичний текст, що зумовлює потужний вплив на слухачів, читачів;
 • ораторський виступ як вияв мистецтва красно мовлення;
 • полемічний телерадіокоментар тощо.

Наприклад: Не забувай віри своєї, мови рідної, вдома її не помічаєш, тую мову, на чужині вона ж мов батько, і мати, і вся Україна (С. Плачинда, Ю. Колісниченко). У разі спокійної інтонації семантико-синтаксичні відношення між частинами цього складного речення єднально-перелічувальні, тоді як за напруженої, експресивно-емоційної інтонації спостерігаємо появу наслідкового та протиставно-зіставного значення, порівн.: Не забувай віри своєї, мови рідної, (БО) вдома її не помічаєш, тую мову, (А) на чужині ж вона мов батько, і мати, і вся Україна.

Висновки:
1. У складному безсполучниковому реченні репрезентовано особливий, притаманний тільки складному реченню та не представлений у словосполученні й простому реченні вид синтаксичного зв’язку — недиференційований синтаксичний зв'язок.

2. Обмеження сфери вживання складного безсполучникового речення зумовлене специфікою їхньої формальної та семантичної організації. Значеннєві відношення між предикативними одиницями безсполучникових речень приховані, тому учасники комунікації мають бути обізнаними щодо теми спілкування. Безперечно, за умови безпосереднього контакту мовця та його співрозмовника, коли мовець має змогу контролювати процес сприймання інформації й коригувати неточне її тлумачення, безсполучникові речення дають змогу складну думку виразити економними та емоційними засобами.

Складне безсполучникове речення – окремий тип складних речень, предикативні частини якого поєднані в єдине семантико-синтаксичне інтонаційне ціле не за допомогою сполучників або сполучних слів, а за допомогою інтонації, співвідносних форм присудків, тобто через недиференційований (безсполучниковий) зв’язок.

2. Поняття графічної та структурної схеми складного безсполучникового речення

bookmark 1 NOTA BENE! 

Повторити Лекцію № 1 (питання 3). Див. https://kulbabska.com/news/dystantsiina-osvita/311-distantsijna-osvita-skladne-rechennya-yak-sintaksichna-odinitsya-iv-kurs

3. Проблема класифікації складного безсполучникового речення

Засоби зв’язку компонентів у складному безсполучниковому реченні

 • інтонація (перелічувальна, зіставна, обумовлена і пояснювальна)4
 • семантичне співвідношення частин;
 • паралелізм видо-часових форм дієслів-присудків;
 • контактні слова в одній із частин;
 • анафоричні елементи;
 • своєрідна синтаксична структура (неповнота однієї з частин, загальний
 • поширювач (другорядний член),
 • повторення окремих членів речення,
 • порядок розміщення предикативних одиниць.

bookmark 1 NOTA BENE! 

Законспектувати: засоби зв’язку в безсполучниковому складному реченні за джерелом: Сучасна українська мова : [підручник] / О. Д. Пономарів, В. В. Різун, Л. Ю. Шевченко та ін.; за ред. О. Д. Пономарева. – К. : Либідь, 1997. – С. 243–244.

Структурно-семантична класифікація безсполучникових конструкцій:

 • Речення незамкненої структури авторка розглядає серед складносурядних (сполучникових) речень.
 • Речення замкненої структури залежно від наявності формальних ознак поділяє на типізовані й нетипізовані структури з подальшим поділом на різновиди.

Класифікацію складних безсполучникових речень за принципом незамкненості / замкненості структур загалом підтримує С. Дорошенко, тільки дещо її модифікує. Лінгвіст бере до уваги функції складників:

 • якщо предикативні частини виконують однакову семантичну роль –  однофункційні безсполучникові конструкції (перелічувальної семантики);
 • якщо ж складники різносемантичні, взаємообумовлені – різнофункційні безсполучникові конструкції (зіставно-протиставні, пояснювальні, детермінантного типу).

Зі структурного боку однофункційні безсполучникові конструкції відповідають незамкненим рядам, різнофункціональні – замкненим рядам.

Отже, з огляду на будову в системі безсполучникового зв’язку виразно виокремлюють складні речення:

 • відкритої (незамкненої) структури;
 • закритої (замкненої) структури.

4. Складне безсполучникове речення відкритої структури

Складні безсполучникові речення відкритої структури це речення, предикативні частини яких виформовують незамкнений ряд на основі єднальних відношень, тобто їх можна доповнювати однотипними частинами.

Наприклад: З гір збігали вниз бурхливі струмки; на просохлих місцях зеленіла травиця; понад ставом розпускалися верби (Я. Мамонтов).

Класифікація складних безсполучникових речень відкритої структури

 • зі значенням одночасності: Гарячою барвою горить на сонці ячмінь, [і] широко стелиться килим ясно-зеленого вівса, [і] далі, наче риза рути, темніє просо (М. Коцюбинський).
 • зі значенням послідовності: Надворі вже стемніло, десь далеко на небі засяяла перша зірка, згодом, мов величезна антонівка, викотився жовтий місяць (О. Івченко).

bookmark 1 NOTA BENE! 

Зауважимо, що складні безсполучникові речення відкритої структури можуть мати три й більше предикативних частин, але за умови однотипності семантико-синтаксичних відношень. Такі речення будемо розглядати як складні безсполучникові неускладненої структури, напр.: Гарячою барвою горить на сонці ячмінь, [і] широко стелиться килим ясно-зеленого вівса, [і] далі, наче риза рути, темніє просо (М. Коцюбинський). Незважаючи на те, що це речення має три предикативні одиниці, його визначатимемо як неускладнене, бо між усіма частинами сформувалися однотипні (єднальні) семантико-синтаксичні відношення (значення одночасності подій). Інтонація теж однотипна за ритмом та мелодикою частин: констатуємо однакове підвищення інтонації на завершенні серединних предикативних одиниць, а третю частину вимовляємо з пониженням тону.

Функції складних безсполучникових речень відкритої структури

Зазначений тип речень є стилістично нейтральним, оскільки вони поширені в художньому й публіцистичному стилях, у науково-популярних текстах і вживаються для опису зовнішності, краєвиду, для характеристики персонажа тощо.5. Складне безсполучникове речення закритої структури

Складні безсполучникові речення закритої структури – це речення, предикативні частини яких виформовують замкнений ряд (тільки дві ПО), між якими встановлюються взаємопов’язані відношення.

Наприклад: Коли зникає народна мова — народу більше нема! Відберіть у народу все — він усе може повернути. Відберіть мову — він ніколи більше не створить її: вмерла мова в устах народу — вмер і народ» (К. Ушинський).

Класифікація складних безсполучникових речень закритої структури

(за формальними показниками)

 • типізованої структури;
 • нетипізованої структури.

checked 1 Складні безсполучникові речення закритої типізованої структури – це синтаксичні одиниці, предикативні частини яких виражають доповнювальне значення та мають специфічну організацію з огляду на яку виокремлюємо три різновиди:

 • речення з анафоричним елементом в одній із предикативних частин. Наприклад: Нічого не треба; нічого не хочу від світу, ОДНЕ - аби мати на білому світі була (М. Сливоцький); ВСЕ на острові незвичайне: ягоди тутмов сливи, а сливи взагалі не ростуть (В. Коротич); Стрілянина ТАКАсвіту білого не видно, а в загоні бандура гуде (І. Сенченко); Мова була вже далі якась ніби НЕ ТА: весь час неначе думка стороння якась плуталась і не давала вправно поговорити (А. Головко).
 • речення з незміщеною синтаксичною позицією і першій частині: Порівн.: Я ЗНАЮ: кожній дитині потрібна ласкава увага батьків (В. Сухомлинський) // Я знаю (кого? що?), ЩО кожній дитині потрібна ласкава увага батьків.
 • речення з факультативною позицією заключної частини ТО, ТАК. Час – Настучиться, нагримиться – (ТО) дрібен дощик піде (Маруся Чурай) // КОЛИ настучиться..., ТО дрібен дощик піде; УМОВА – Впаде мороз на яблуневий цвіт – ТАК залишимося без врожаю (П. Панч) // ЯКЩО впаде мороз, ТО залишимося без врожаю; ДОПУСТ – Сонце ще не зійшлонадворі було світло // НЕЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, ЩО сонце ще не зійшло, надворі було світло. ПРИЧИНА – Не тоне мій човен, не тоненадійне крило і весло // Не тоне мій човен, не тоне (БО) надійне крило і весло

checked 1 Складні безсполучникові речення закритої нетипізованої структури – не мають особливих ознак, що давали б змогу вирізняти з-поміж них певні типи з урахуванням формальних чинників (тобто специфіки будови) предикативних частин. Отож ці речення розрізняють за значенням, за характером семантико-синтаксичних відношень між предикативними одиницями на два різновиди:

 • пояснювальні
 • зіставно-протиставні.
Складні безсполучникові речення нетипізованої структури пояснювальні

Друга предикативна частина речень роз’яснює, конкретизує зміст першої предикативної частини, наприклад: Розкажу тобі думку таємну, легкий здогад мене обпік: я залишуся в серці твоєму на сьогодні, на завтра, навік (Л. Костенко); Мов тихоплинь літньої ріки, розлилась музика: вона одразу брала кожного за серце, виймала з найчерствішої думки власну струнку й підстроювала її під оцю, розлогу й, хотілося вірити, щасливу... (В. Качкан).

Отже, розглядувані безсполучникові конструкції перебувають у формально-семантичних співвідношеннях зі складносурядними пояснювальними реченнями (засіб зв’язку – сурядні сполучники ТОБТО, А САМЕ). Порівн.: Розкажу тобі думку таємну, легкий здогад мене обпік, А САМЕ я залишуся в серці твоєму на сьогодні, на завтра, навік

Складні безсполучникові речення нетипізованої структури зіставно-протиставні

Такі складні речення відрізняються від інших як структурно, так і семантично: вони належать до замкнених утворень, що характеризуються невідповідністю або принаймні деякою відмінністю в змісті предикативних частин. У плані будови фіксуємо в предикативних частинах, по-перше, лексичні або контекстуальні антонімічні слова, по-друге, ствердження / заперечення.

Наприклад: Бджоли раді цвіту, люди раді літу (Нар. тв.). Не спіши язиком, квапся ділом (Нар. тв.). Не вважай на врожай – усю землю засівай (Нар. тв.). Гірка працясолодкий спочинок (Нар. тв.).

У таких реченнях спостережено такі семантичні відтінки:

 • мотивовані пояснення;
 • коментоване пояснення-коментар;
 • уточнювальне пояснення.

6. Синоніміка складних безсполучникових речень з іншими типами синтаксичних одиниць

7. Розділові знаки в складних безсполучникових реченнях

bookmark 1 NOTA BENE! 

Самостійно повторити правила вживання розділових знаків у складних безсполучникових реченнях за новою (2019 р.) редакцією УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ (електронну версію подаємо нижче:

ЗАВАНТАЖИТИ PDF


 bookmark 1 NOTA BENE! 

Теоретичний матеріал із теми СКЛАДНІ БЕЗСПОЛУЧНИКОВІ РЕЧЕННЯ узагальнено в навчальному посібнику: Синтаксис сучасної української мови. Схеми і таблиці: / Ніна Гуйванюк, Олена Кардащук, Олена Кульбабська. – Чернівці, : Рута 2003. – 159 с. – Таблиця№ 71–73. Режим доступу до Е-версії: 
https://kulbabska.com/images/catalog/pdf/manuals/Kulbabska.com--Metodicni_Posibniki--Sintaksis_sucasnoi_ukrainskoi_movi_2003_rik.pdf 03.02.2019 1

Знання і могутність – те саме (Ф. Бекон)

Лекцію підготувала
проф. Олена КУЛЬБАБСЬКА
(Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича)

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.