СО_Складнопідрядні означальні та з’ясувальні речення: визначення та класифікації

Глибокі ідеї подібні до тих чистих вод, прозорість яких затемнена їхньою ж глибиною (Клод Адріан Гельвецій)

Модуль 1. Складні речення сполучникового типу: наукові підходи та лінгводидактика

Навчальний елемент 1.3

ФУНКЦІЙНО-СТИЛІСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ ЕЛЕМЕНТАРНИХ РЕЧЕНЬ
У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Лекція № 3

Тема: СКЛАДНОПІДРЯДНІ ОЗНАЧАЛЬНІ ТА З’ЯСУВАЛЬНІ РЕЧЕННЯ: ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ

План

1. Критерії виокремлення складнопідрядних речень із прислівним підрядним зв’язком (нерозчленованої структури).
2. Структурно-семантичні параметри складнопідрядних речень із прислівним зв’язком:
     2.1. Граматичного типу:
              2.1.1. Присубстантивно-означальні складнопідрядні речення.
              2.1.2. Прикомпаративні складнопідрядні речення.
      2.2. Семантичного типу (з’ясувально-об’єктні).
3. Семантико-синтаксичні типи складнопідрядних речень із корелятивним зв’язком, їхнє місце в шкільній класифікації:
    3.1. Складнопідрядні займенниково-співвідносні речення із семантикою ототожнення.
    3.2. Складнопідрядні займенниково-співвідносні речення фразеологізованого типу.
    3.3. Вміщувальні складнопідрядні займенниково-співвідносні речення.

Ключові слова: складнопідрядні речення нерозчленованої структури, аналогійний прислівний передбачуваний підрядний зв’язок, неаналогійний корелятивний підрядний зв’язок, структурно-семантичні типи складнопідрядних нерозчленованих речень, стрижневе (опорне, співвідносне) слово, асемантичні підрядні сполучники, сполучні слова, корелятивні пари, анафоричний елемент.

Мета: поглибити відомості студентів про специфіку складнопідрядних речень нерозчленованого типу; ознайомити зі структурно-семантичною класифікацією речень виучуваного типу; виявити особливості вживання складнопідрядних речень із прислівним і корелятивним зв’язками в художньо-публіцистичному стилі сучасної української літературної мови.

agendaРЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО НАВЧАЛЬНОГО ЕЛЕМЕНТА

 О с н о в н а

Вихованець І. Проблема класифікації складнопідрядних речень. Лінгвістичні студії : зб. наук. праць. Донецьк : ДонДУ, 2000. Вип. 6. С. 8–11.
Городенська К. Г. Сполучники української літературної мови : [монографія]. К. : Вид-чий дім Дмитра Бураго, 2010. 204 с. [4]. (Студії з українського мовознавства).
Дудик П., Прокопчук Л. Синтаксис української мови : підручник. К. : Академія, 2010. С. 243–249.
Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови. Синтаксис: [монографія]. Донецьк : ДонДУ, 2001. С. 338–353.
Зарицька В. Складнопідрядні речення з синкретичними означально-з'ясувальними підрядними. Лінгвістичні студії : зб. наук. праць. Донецьк : ДонНУ, 2002. Вип. 9. С. 64–69.
Зарицька В. Складнопідрядні речення обставинно-атрибутивного типу підрядними. Лінгвістичні студії : зб. наук. праць. Донецьк : ДонНУ, 2003. Вип. 11; ч. 1. С. 148–153.
Каранська М. У. Синтаксис сучасної української літературної мови : [навч. посібн.].К. : Либідь, 1995. С. 174–181.
Слинько І. І., Гуйванюк Н. В., Кобилянська М. Ф. Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання. К.: Вища шк., 1994. С. 416–424.
Сучасна українська літературна мова: Синтаксис : [підручник] / за заг. ред. І. К. Білодіда. К. : Наук. думка, 1972. С. 387–409.
Сучасна
українська мова: Морфологія. Синтаксис : підручник / за ред. А. К. Мойсієнка. К. : Знання, 2010. С. 321–327. 
Сучасна
українська мова : [підручник] / М. Я. Плющ, С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас та ін.; за ред. М. Я. Плющ. 3-тє вид., стереотип. К. : Вища шк., 2001. С. 234–241.
Сучасна
українська мова: Синтаксис : [навч. посібн.] / С. П. Бевзенко, Л. П. Литвин, Г. В. Семеренко. К. : Вища шк., 2005. С. 164–175.
Христіанінова Р. О. Складнопідрядні речення в сучасній українській літературній мові: монографія. К. : Інститут української мови ; Вид-чий дім Дмитра Бураго, 2012. 368 с.
Шульжук К. Ф.
Синтаксис української мови : [підручник]. К. : Академія, 2004. С. 231–248.

Корпус шкільних підручників

Авраменко О. Українська мова : підруч. для 9 класу загальносвіт. навч. закладів. К. : Грамота, 2017. 160 с.; іл.
Глазова О. Українська мова: підруч. для 9 класу загальносвіт. навч. закладів. Харків : Вид- во «Ранок», 2017. 240 с.; іл.
Голуб Н. Б., Ярмолюк А. В. Українська мова : підруч. для 9 класу загальносвіт. навч. закладів. К. : Педагогічна думка, 2017. 308 с.; іл.
Заболотний В. В., Заболотний О. В. Українська мова : підруч. для 9 класу загальносвіт. навч. закладів. К. : Генеза, 2017. 272 с.

Методична література

Анотований список літератури учителю української мови (9 клас). 
https://chobd.ck.ua/index.php/home/357-2011-02-04-10-50-12/bibliografichni-materiali/2879-anotovanyi-spysok-literatury-uchyteliu-ukrainskoi-movy-9-klas-2014

 Д о д а т к о в а  л і т е р а т у р а

1. Вихованець І. Р. Складнопідрядні речення на тлі семантико-синтаксичної валентності. Лінгвістичні студії : зб. наук. праць / відп. ред. Загнітко А. П. Донецьк : ДонДУ, 1996. Вип. 2. С. 27–31.
2. Козицька О. Особливості структури контамінованих складнопідрядних багатокомпонентних речень. Лінгвістичні студії : зб. наук. пр. /  ред. Загнітко А. П. Донецьк : ДонНУ, 1998. Вип. 4. С. 62–66.
3. Наливайко Ю. Співвідношення означально-обставинного синкретизму членів речення і підрядних частин. Лінгвістичні студії /ред. Загнітко А. Донецьк: ДонНУ, 2002. Вип.10. С.53–58.
4. Орехов В. Співвідношення актуального та граматичного членування складнопідрядного речення. Лінгвістичні студії : зб. пр. / ред. Загнітко А. Донецьк : ДонНУ, 2003. Вип.11. Ч.1. С.211–215.
5. Пономарьова Л. Диференційні та кваліфікаційні ознаки складнопідрядних речень прислівного типу. Лінгвістичні студії : зб. наук. пр. / ред. Загнітко А. Донецьк : ДонНУ, 2001. Вип. 8. С. 82–88.
6. Чернишова Л. Деякі структурно-семантичні особливості присубстантивно-означальних речень. Лінгвістичні студії : зб. наук. пр. / відп. ред. Загнітко А. П. Донецьк : ДонНУ, 2001. Вип. 8. С. 58–62.
7. Шульжук Н. Фразеологізовані утворення у структурі складного речення діалогічного мовлення. Лінгвістичні студії : зб. наук. пр. / відп. ред. Загнітко А. П. Донецьк : ДонНУ, 2000. Вип. 6. С. 22–25.

С л о в н и к и  й  д о в і д н и к и

Ганич Д. І. Словник лінгвістичних термінів / Д. І. Ганич, І. С. Олійник. К. : Гол. вид-во „Вища школа”, 1985. 360 с.
Городенська К. Г. Граматичний словник української мови: Сполучники. К., Херсон : Ін-т укр. мови НАН України, Херсон. держ. ун-т, 2007. 349 с. [2].
Гуйванюк Н., Кульбабська О. В., Кардащук О. В. Українська мова: Схеми, таблиці, тести : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів]. Львів : Світ, 2005. 304 с.
Загнітко А. Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни : у 4 т. Донецьк: ДонНУ, 2013. Т. 1. 402 с.; Т. 2. 350 с.; Т. 3. 426 с.; Т. 4. 388 с.
Єрмоленко С. Я., Бибик С. П., Тодор О. Г. Українська мова : короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів; за ред. Єрмоленко С.  К. : Либідь, 2001. 224 с.
Мала філологічна енциклопедія : [довідник] / укл. : О. І. Скопенко, Т. В. Цимбалюк. К. : Довіра, 2007. 478 с.
Селіванова О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія. Полтава : Довкілля-К, 2006. 716 с.
Селіванова ОО. Лінгвістична енциклопедія. Полтава : Довкілля-К, 2010. 843 с.


1. Критерії виокремлення складнопідрядних речень нерозчленованої структури

Відповідь на це питання Ви дізнаєтеся, прочитавши наукову статтю Наталії Фаринової «Критерії виокремлення складнопідрядних речень нерозчленованої структури» (у PDF-файлі)

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

На попередній лекції Ви дізналися, що всі складнопідрядні речення за характером пояснення підрядними частинами головних предикативних одиниць утворюють два типи:

 • нерозчленованої структури;
 • розчленованої структури.

Диференційні ознаки різнотипних складнопідрядних речень

Складнопідрядні речення нерозчленованої структури

1. Визначальна ознака – віднесеність підрядної частини до одного слова або словосполучення головної частини.

2. Синтаксичний зв’язок – підрядний передбачуваний.

3. Засіб синтаксичного зв’язку між головною та підрядною частинами – асемантичні сполучники й анафоричні займенники.

 

Складнопідрядні речення розчленованої структури

1. Релевантна ознака – віднесеність змісту підрядної частини до всього змісту головної частини.

2. Синтаксичний зв’язок – підрядний непередбачуваний.

3. Головна та залежна частини поєднані семантичними підрядними сполучниками.

У семантико-синтаксичному аспекті розмежовують два рівні диференціації нерозчленованих складнопідрядних речень:

checked 1 на першому рівні (з огляду на характер опорного слова):

 • нерозчленовані  власне-прислівні речення (підрядна частина залежить від  слова будь-якої частини мови, крім займенника).;
 • нерозчленовані займенниково-співвідносні речення (підрядна частина корелює зі співвідносними займенниками).

checked 1 на другому рівні (з опертям на специфіку підрядного зв’язку та семантико-синтаксичні відношення між предикативними одиницями):

 • нерозчленовані складнопідрядні речення з прислівним зв’язком (присубстантивно-означальні, прикомпаративні, об’єктно-з’ясувальні)
 • нерозчленовані складнопідрядні речення з корелятивним зв’язком (займенниково-співвідносні). 

2. Структурно-семантичні параметри складнопідрядних речень нерозчленованої структури
із прислівним зв’язком

Такі речення поділили на два типи залежно від того, чи пояснює підрядна частина опорне слово:

 • як частину мови – речення граматичного типу (присубстантивно-означальні, прикомпаративні);
 • як лексему – речення семантичного типу (об’єктно-з’ясувальні).

Розглянемо ці структурно-семантичні типи детальніше.

exit 1    2.1. Складнопідрядні речення нерозчленованої структури граматичного типу з прислівним зв’язком 

2.1.1.  Присубстантивно-означальні складнопідрядні речення

Складнопідрядні присубстантивно-означальні (за шкільним підручником – означальні) речення послідовно виокремлювали представники майже всіх лінгвістичних шкіл. 

Класифікація складнопідрядних присубстантивно-означальних речень

Поділ складнопідрядних присубстантивно-означальних речень ґрунтується на семантичній природі опорних іменників, що їх об’єднали в два класи:

 • синсемантичні іменники (семантично збіднені) – не можуть точно назвати предмет мови без підрядної частини. До них належать слова зі значенням:

1) класу: вид, тип, рід, клас, розряд;
2) зовнішньої ознаки: зовнішність, обличчя, колір, звук, голос;
3) з узагальненим значенням: людина, справа, річ, епізод, ситуація, обставина, становище, факт, випадок, стан, почуття, думка.

 • автосемантичні іменники (семантично самодостатні) – для них не обов’язкові підрядні частини. Ця група опорних іменників охоплює:

1) власні назви;
2) назви рідкісних предметів тощо.

Отже, на основі синсемантичних іменників ґрунтуються власне-означальні речення, на основі автосемантичних іменників – означально-поширювальні речення.

checked 1 Особливості власне-означальних складнопідрядних речень

Уперше на цей тип складних речень звернув Микола Поспєлов, який запропонував їхню подальшу класифікацію з огляду на наявність співвідносних слів-займенників (антецедентів), що уточнюють значення опорних іменників та увиразнюють їхній синсемантичний характер:

 • видільно-означальні речення – містять займенник ТОЙ (або передбачають його вставлення в структуру головної частини), що обмежує значення опорних іменників, виокремлюючи їх із розряду інших. До того ж антецедент ТОЙ може мати будь-яке число, рід і відмінок, створюючи різноманітні граматичні видозміни присубстантивно-означальних речень, тобто форми його парадигми, напр.: Поганий той учений, ЯКИЙ не мріє про відкриття (І. Цюпа); Я не хочу бути отією Химкою, ЯКА що напряла, то й те миша вкрала (Є. Гуцало); На ній було темно-вишневе плаття, те саме, ЩО його він добре пам’ятав і яке йому дуже подобалось (А. Шиян);
 • якісно-означальні речення – містять займенник ТАКИЙ, що вказує на якісні особливості опорних іменників, виокремлює їх із групи інших не на основі вказівки на нього, а через уподібнення з іншими назвами, напр.: Думались усякі думи і приходили такі надії, від ЯКИХ забивало подих (М. Стельмах).

 checked 1  Особливості означально-поширювальних складнопідрядних речень

 У головних частинах означально-поширювальних реченнях функціюють такі іменники, для яких не потрібне уточнення, оскільки вони або автосемантичні, або мають при собі різноманітні означальні чи інші поширювачі. Підрядна частина містить додаткові зауваження, що стосуються всієї головної частини загалом. Тому хоча формально підрядна предикативна одиниця пов’язана з опорним іменником, насправді її зв’язок менш тісний, ніж в інших означальних реченнях, необов’язковий.

Серед автосемантичних іменників у головній частині здебільшого бувають:

 • власні назви людей, напр.:  Хлопці перейшли двір, наміряючись зайти спершу, перед зборами, до Омелька Хріна, ЯКИЙ жив у другій від краю хаті-мазанці (А. Головко);
 • назви річок, населених пунктів та інших географічних найменувань, напр.: Тут знову Петро побачив оспіваний поетами Дніпро, ЯКИЙ тієї весни розлився надзвичайно великою повінню (Д. Костенюк).
 • назви різних посад, національностей, груп людей, рідкісних предметів тощо, напр.: За хатами вставав неясний у туманній пороші місяць, ЯКИЙ ще не міг народити жодної тіні (М. Стельмах).

Наведені вище приклади доводять, що означально-поширювальні частини здебільшого приєднуються до головної предикативної одиниці відносними словами ЯКИЙ (може видозмінюватися за родами, числами і відмінками) і ЩО. 

2.1.2. Прикомпаративні складнопідрядні речення
 

Вирізнення складнопідрядних речень з підрядними прикомпаративними з-поміж інших типів структур з порівняльним змістом, зважаючи на своєрідність оформлення та функціювання, дає підстави для кваліфікації їх як окремого функційного класу поліпредикативних структур.

   Характерні риси складних прикомпаративних речень

 • підрядні прикомпаративні частини встановлюють аналогію між двома поняттями, що є учасниками мовного процесу, суть якого полягає в уподібненні / встановленні ознак тотожності одного предмета (особи, явища, дії, характеристики її перебігу) іншому, у якого передбачається наявність ознаки, спільної з першим предметом;
 • синтаксичний зв’язок між предикативними частинами – підрядний, аналогічний, прислівний передбачуваний, обов’язковий, оскільки наявність залежної предикативної одиниці спрогнозована валентним потенціалом супроводжуваного предиката-компаратива;
 • засіб синтаксичного зв’язку між предикативними частинами – сполучник НІЖ (АНІЖ), або його функцйно-синонімічний еквівалент ЯК, ЧИМ;
 • функцію опорного слова  в головній частині виконує компаратив, тобто вищий ступінь порівняння прикметника / прислівника;
 • розташування підрядної частини суворо фіксована: вона завжди посідає контактну позицію після опорного компаратива (якісного прикметника та прислівника);
 • щодо головної одиниці підрядна присубстантивно-означальна підрядна перебуває в сучасній українській мові лише в постпозиції;
 • підрядна частина актуалізує різний ступінь вияву тієї самої якості в одного предмета або в кількох однорідних предметів, встановлювана через зіставлення інтенсивності їхніх ознак;
 • семантико-синтаксичні відношення між головною та підрядною частинами – порівняльні (компаративні);
 • саме прислівний синтаксичний  водночас є засобом вираження і маркером змістових порівняльних відношень;
 • підрядна частина відповідає на питання ніж хто? або ніж що?

НАПРИКЛАД: Чи є ще слово десь чорніше, НІЖ слово прокляте – війна (Г.  Донець); Немає гірше, ЯК в неволі про волю згадувати (Т. Шевченко);  Життя, даруйте, стає складнішим, НІЖ було до цього (М. Стельмах); Почекаю вигіднішої пропозиції, НІЖ маю нині (Розм.). 

bookmark 1 NOTA BENE! 

Диференціація виділених семантико-структурних різновидів складнопідрядних речень зі сполучником НІЖ зумовлена низкою чинників, із-поміж яких домінують: склад компаративів, їх контактування зі сполучником, характер модального плану, співвідношення су’єктних ліній, функціювання в тексті. Зокрема, конструкції з відношеннями переваги / заміщення характеризуються сталим складом лексем компаративної семантики. Наприклад, порівняння зі значенням переваги базується на трьох компаративних формах: краще (функціює із семантикою власне-переваги); легше, швидше або скоріше (виявляють значення більш імовірного варіанту з двох можливих). Усі вони створюють один семантичний план – порівняння зі значенням переваги. Наприклад: …бо на життя в його роки вже належить дивитися по-філософськи: треба ж комусь і тут вчити дітвору, і це далеко ліпше, АНІЖ із забороною на вчителювання зайвим ротом повертатися в родину сільського шевця, де дітей, мов роси (М. Стельмах).

exit 1    2.2. Складнопідрядні речення нерозчленованої структури семантичного типу 
з прислівним зв’язком 

з’ясувально-об’єктні складнопідрядні речення

Ці складні речення з підрядним прислівним зв’язком належать до речень нерозчленованої структури семантичного типу, оскільки залежна частина пояснює, доповнює зміст опорного слова  в головній ПО як лексему, а не морфологічну словоформу.

Характерні риси складнопідрядних об’єктно-з’ясувальних речень

 • від семантики опорного слова в головній частині, його синтаксичних ознак істотно залежить структура складнопідрядних речень із підрядним з’ясувальним (у школі їх витлумачують як «з’ясувальні», а наприклад, Каленик Шульжук як «складнопідрядні речення з підрядним додатковим»).
 • синтаксичний зв’язок між предикативними частинами – підрядний, аналогічний, прислівний передбачуваний, обов’язковий, оскільки наявність залежної предикативної одиниці спрогнозована валентним потенціалом опорного слова (рідше – сполучення слів) у головній частині, напр.: І снилось [що снилось?], ЯК гаряче дихають дні (А. Малишко); Я стою у вечоровій тиші, слухаю [що слухаю?], НІБИ дихає земля (М. Луків); Шкода [чого шкода?], КОЛИ б наш досвід, здобутий такою ціною, пропав, загубився (О. Гончар);
 • головна частина таких речень характеризується структурною і семантичною неповнотою, яку компенсує підрядна частина;
 • засіб синтаксичного зв’язку між предикативними частинами – підрядні асемантичні сполучники ЩО, ЩОБ, ЯК, МОВ, НІБИ, НЕМОВ, НАЧЕ, НЕНАЧЕ, ЧИ та сполучні слова ХТО, ЩО, ЯКИЙ, ЧИЙ, КОТРИЙ, ДЕ, КУДИ, ЗВІДКИ, КОЛИ, ЯК;

shematychne zobrazhennya zjasuvalne rechennja

 • функцію опорного слова  в головній частині виконують: дієслова певних семантичних груп; предикативні прислівники, (слова категорії стану); прикметники; віддієслівні й співвідносні з дієсловами іменники (: думка, звістка, чутка, надія, згадка тощо), які вимагають пояснення, конкретизації їхнього значення.;
 • розташування підрядної частини суворо фіксована: вона завжди посідає контактну позицію після опорного слова;
 • щодо головної одиниці підрядна з’ясувально-об’єктна перебуває в сучасній українській мові лише в постпозиції;
 • семантико-синтаксичні відношення між головною та підрядною частинами – об’єктно-з’ясувальні;
 • підрядна частина відповідає на питання непрямих відмінків.

НАПРИКЛАД: Голосила велика мати, благала, кричала мені, ЩОБ став я жорстоким катом недоумства, підлоти й брехні (В. Симоненко); Після дощу розморена земля лежить і слухає, ЩО робиться у світі (В. Грінчак); Григорій сидів і думав, ЧИ марила дівчина у сні (І. Багряний); Не знай, ДЕ й ділася недавня туга, сум та журба гірка (Панас Мирний); Приємно бродити в теплих калюжах після грому і дощу або дивитися, ЯК тягнуть волока (О. Довженко).


3. Семантико-синтаксичні типи складнопідрядних речень нерозчленованої структури
з корелятивним зв’язком

Для засвоєння теоретичного матеріалу варто повторити такі питання з попередньої лекції:

1. Особливості корелятивного зв’язку в складнопідрядному реченні.
2. Поняття корелятивної пари засобів синтаксичного зв’язку в складнопідрядному реченні.

Займенниково-співвідносні – такі складнопідрядні речення нерозчленованої структури, у яких підрядна частина залежить від співвідносного (вказівного) слова головної частини, розкриваючи й пояснюючи його значення. 

Наприклад:1. ХТО волю хоче вбитьтой загине (Нар. тв.); 2. Все, ЩО здобуте кров'ю й потом, У нашій славі ожило (А. Малишко) – співвідносні (вказівні) слова той, все, що вико­нують у головній частині роль підметів, надто загальні й потребують конкретизації, розкриття їхнього значення (хто є той? що саме все?), що й мовець здійснює за допомогою підрядної частин зі сполучним словом хто. 
3. Гора така, ЩО з неї спускалися цілий день (О. Гончар) – у третьому речен­ні співвідносне слово така в ролі складеного іменного присудка конкретизує підрядна частина зі сполучником що (яка така?).
4. Про те, ЩОБ взяти перевал в лоб, не могло бути й мови (О. Гончар) – у головній частині четвертого речення вжито співвідносне слово те в ролі непрямого додатка (про що те?), семантику якого розкрито за допомогою підрядної частини зі сполучником щоб.
5. Повітря навкруг вигріто так, ЩО вже ніби пронизує наскрізь (В. Барка) – у п’ятому речен­ні співвідносне слово займенниковий прислівник такщо виконує в головній частині функцію обставинного поширювача способу дії, конкретизується, уточнюється підрядною частиною, приєднаною до головної за допомогою спо­лучника що.

bookmark 1 NOTA BENE! 

1. Співвідносні (вказівні) слова в головній частині займенниково-співвідносних речень можуть виконувати синтаксичну функцію підмета, присудка, об’єктного поширювача (додатка) і обставини.

2. Предикативні частини займенниково-співвідносних склад­нопідрядних речень пов'язані в одне структурно-змістове ціле за допомогою сполучних слів хто, що, який, котрий, чий, як, де, куди, звідки, скільки, наскільки, сполучників що, щоб, наче, ніби тощо, яким у головній частині відповідають співвідносні слова, унаслідок чого й оприявнено співвідношення вказівних (співвідносних) слів головної частини і сполучних слів та сполучників підрядної, яке утворює корелятивні пари: той.., хто; те.., що; такий.., який; так.., ніби тощо.

3. У шкільних підручниках і деяких посібниках для закладів вищої освіти займенниково-співвід­носні складнопідрядні речення розглядають як окремий різновид означальних, що називаються займенниково-озна­чальними, протиставляючись при цьому власне-означальним реченням; частину з них виокремлюють в різновид складно­підрядних речень із підрядними обставинними (складнопідрядні речення з підрядними ступеня і способу дії).

Класифікація співвідносних слів у займенниково-співвідносних реченнях

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

Класифікація складнопідрядних речень нерозчленованої структури займенниково-співвідносного типу

Зазначений вище тип речень охоплює три типи структур:

 • Складнопідрядні займенниково-співвідносні речення із семантикою ототожнення: 
 • Складнопідрядні займенниково-співвідносні речення фразеологізованого типу.
 • Вміщувальні складнопідрядні займенниково-співвідносні речення.

bookmark 1 NOTA BENE! 

Самостійно повторити правила вживання розділових знаків у складнопідрядних реченнях за новою (2019 р.) редакцією УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ (електронну версію подаємо нижче):

ЗАВАНТАЖИТИ PDF


 bookmark 1 NOTA BENE! 

Теоретичний матеріал із теми СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ НЕРОЗЧЛЕНОВАНОЇ СТРУКТУРИ: СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНА ТА ФУНКЦІЙНО-СТИЛІСТИЧНА ТИПОЛОГІЇ узагальнено в навчальному посібнику: Синтаксис сучасної української мови. Схеми і таблиці: / Ніна Гуйванюк, Олена Кардащук, Олена Кульбабська. – Чернівці, : Рута 2003. – 159 с. – Таблиця№ 69. Режим доступу до Е-версії: 
https://kulbabska.com/images/catalog/pdf/manuals/Kulbabska.com--Metodicni_Posibniki--Sintaksis_sucasnoi_ukrainskoi_movi_2003_rik.pdf 03.02.2019 1

Лекцію підготувала
проф. Олена КУЛЬБАБСЬКА
(Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича)

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.