СО_Специфіка надфразної єдності як одиниці тексту

На світі мало недосяжних речей; будь у нас більше наполегливості, ми могли б відшукати шлях майже до будь-якої мети (Ларошфуко Франсуа де)

Модуль 3. Лінгвістичні та методичні засади вивчення складних речень безсполучникового типу. Текст

Навчальний елемент 3.2
ПЕРІОД. СТРУКТУРА ТЕКСТУ

Лекція № 11

ТемаСПЕЦИФІКА НАДФРАЗНОЇ ЄДНОСТІ ЯК ОДИНИЦІ ТЕКСТУ.
СКЛАДНІ НЕЕЛЕМЕНТАРНІ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ СИНТАКСИЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ

План

1. Складні неелементарні речення із сурядним та підрядним зв’язками.
2. Складні неелементарні речення із сурядним та безсполучниковим зв’язками.
3. Складні неелементарні речення з підрядним та безсполучниковим зв’язками.
4. Складні неелементарні речення із сурядним, підрядним та безсполучниковим зв’язками.
5. Період як різновид складного ускладненого речення.
6. Розділові знаки в складних синтаксичних конструкціях із різними типами зв’язку та періодах.

Ключові слова: складна синтаксична конструкція, комбінування синтаксичних зв’язків різного типу, логіко-синтаксичний рівень членування, семантико-синтаксичний рівень членування, період, засновкова частина періоду, висновкова частина періоду, поліпропозитивність, модель і графічна схема речення; семантико-синтаксичні відношення.

Мета: поглибити відомості студентів про специфіку складних синтаксичних конструкцій із різними типами синтаксичного зв’язку, окреслити сутність поняття „рівні членування складних синтаксичних конструкцій”, з’ясувати закономірності будови й функціювання різних типів складних речень ускладненої структури з різними типами зв’язку, узагальнити їхні специфічні особли­вості та запропонувати класифікацію; сформувати уявлення про період як синтаксичну одиницю та його стилістичні функції; повторити правила пунктуації в складних синтаксичних конструкціях і періоді.

agendaРЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО НАВЧАЛЬНОГО ЕЛЕМЕНТА

Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис : [навч. посібник]. К. : Либідь, 1993. С. 351–354.
Галас А. М. Структурні і функціональні особливості періоду в українській літературній мові : автореф. дис. … канд. філол. наук / А. М. Галас. Ужгород, 1997. 23 с.
Горяна Г. М. Складні речення з різночленною супідрядністю в сучасній українській мові // Граматичні та стилістичні студії з української і російської мов. К., 1965. С. 257–271.
Гуйванюк Н., Кульбабська О. Складні ускладнені речення: Теоретично-практичний блок : навч. посібн. для студ. вищих навч. закл. Чернівці : Рута, 2003. 145 с.
Дудик П. С. Синтаксис української мови : підручник / П. С. Дудик, Л. В. Прокопчук. К. : Академія, 2010. С. 250–259.
Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови. Синтаксис: [монографія]. Донецьк : ДонДУ, 2001. С. 419–432.
Каранська М. У. Синтаксис сучасної української літературної мови : [навч. посібн.]. К. : Либідь, 1995. С. 174–181.
Сучасна українська літературна мова: Синтаксис : [підручник] / за заг. ред. І. К. Білодіда. К. : Наук. думка, 1972. С. 387–409.
Сучасна українська мова: Морфологія. Синтаксис : підручник / за ред. А. К. Мойсієнка. К. : Знання, 2010. С. 321–327.
Сучасна українська мова : [підручник] / О. Д. Пономарів, В. В. Різун, Л. Ю. Шевченко та ін.; за ред. О. Д. Пономарева. К. : Либідь, 1997. С. 349–350.
Сучасна українська мова : [підручник] / М. Я. Плющ, С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас та ін.; за ред. М. Я. Плющ. 3-тє вид., стереотип. К. : Вища шк., 2001. С. 364–288.
Сучасна українська мова: Синтаксис : [навч. посібн.] / С. П. Бевзенко, Л. П. Литвин, Г. В. Семеренко. К. : Вища шк., 2005. С. 164–175.
Шульжук К. Ф. Складні багатокомпонентні речення в українській мові : монографія. К. : Вища шк., 1986. 183 с.
Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови : [підручник] / К. Ф. Шульжук. К. : Академія, 2004. С. 343–370.

 Д о д а т к о в а  л і т е р а т у р а

Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови : навч. посібн. Львів : Світ, 2003.  368 с.
Дорошенко С. І. Розрізнення інваріантів, варіантів і синонімів у складних безсполучникових умовно-наслідкових реченнях. Лінгвістичні студії : зб. наук. праць ; наук. ред. : Анатолій Загнітко.  Донецьк : ДонНУ, 2001. Вип. 7. С. 72–75.
Дудик П. С. Стилістика сучасної української мови. К. : Академія, 2005. 368 с.
Єрмоленко С. Я. Синтаксис і стилістична семантика : монографія. К. : Наук, думка, 1982. 210 с.
Кучеренко І. К. Складнопідрядні речення з кількома підрядними. Укр. мова і літ. в шк. 1973. № 5. С. 30–39.
Кульбабська О. Робота з перекладними текстами як засіб виформування синтаксичної компетентності студентів-філологів. Стратегічні напрями розвитку сучасної української лінгводидактики : монографія / за ред. Е. Палихати, О. Петришиної. Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. С. 183–193. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/19644/1/18_Kulbabska.pdf 
Мацько Л. І. Стилістика української мови : підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько ; за ред. Л. І. Мацько. К. : Вища шк., 2003. 462 с.
Навчання синтаксису на уроках української мови у 8–9 класах : метод. посіб. / Н. Б. Голуб, Л. В. Галаєвська. К. : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. 128 с.
Омельчук С. Формування навичок стилістичного аналізу складних синтаксичних конструкцій. Дивослово. 2001. №5. С. 33–34.
Пархонюк Л. М. Складне речення в українській мові (багатокомпонентні конструкції): посібн. для вчителів та студ. філол. спец. Тернопіль, 1998. С. 35–62.
Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови : підручник. К. : Либідь, 1992. 248 с.
Симулик М. В. Складні речення ускладненого типу в сучасних слов’янських мовах . Ужгород, 1974. 80 с.
Шульжук К. Ф. Складне речення в українській мові : посібник для вчителя. – К. : Рад. шк., 1989. – 135 с.
Шульжук Н. Фразеологізовані утворення у структурі складного речення діалогічного мовлення. Лінгвістичні студії : зб. наук. праць / відп. ред. Загнітко А. П. Донецьк : ДонНУ, 2000. Вип. 6. С. 22–25.Шановні бакалаври!
Теоретичний матеріал відповідно до зазначеного вище плану (питання 1–5) читайте в PDF-файлі

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

03.05.2020 1

 6. Розділові знаки в складних синтаксичних конструкціях із різними типами зв’язку та періодах

bookmark 1 NOTA BENE! 

Самостійно повторити правила вживання розділових знаків у складних синтаксичних конструкціях і періодах за новою (2019 р.) редакцією УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ (електронну версію подаємо нижче:

ЗАВАНТАЖИТИ PDF


 bookmark 1 NOTA BENE! 

Теоретичний матеріал із теми СКЛАДНІ СИНТАКСИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ узагальнено в навчальному посібнику: Синтаксис сучасної української мови. Схеми і таблиці: / Ніна Гуйванюк, Олена Кардащук, Олена Кульбабська. Чернівці, : Рута 2003. 159 с. Таблиця№ 74–76. Режим доступу до Е-версії: 
https://kulbabska.com/images/catalog/pdf/manuals/Kulbabska.com--Metodicni_Posibniki--Sintaksis_sucasnoi_ukrainskoi_movi_2003_rik.pdf 

03.02.2019 1

Не рахуйте дні - підвищуйте їм ціну (М. Аллен)

Лекцію підготувала
проф. Олена КУЛЬБАБСЬКА
(Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича)

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.