Nota bene! Методичні рекомендації до підготовки фрагмента практичного заняття

Справжній фахівець – це передовсім людина, яка думає і бачить перспективи для професійного зростання (Іван Кобиляцький)

Методичні рекомендації до підготовки фрагмента практичного заняття

Теоретичний контент

План-конспект практичного заняття – робочий документ, яким викладач користується під час практичного заняття і який фіксує зміст навчально-практичної діяльності студентів у вигляді логічної послідовності різнотипних вправ та завдань, спрямованих на діагностику знань, умінь і навичок студентів та виформування їх професійних компетентностей. 

Алгоритм розробки плану-конспекту
практичного заняття з української мови

 1. Тип практичного заняття.
 2. Відомості про академічну групу, де буде проведено практичне заняття (номер групи, предметна спеціальність, освітній рівень).
 3. Назва навчальної дисципліни, назва змістового модуля, кількість годин, відведена на лекцію, практичне заняття і самостійну роботу, відповідно до робочої навчальної програми (силабусу).
 4. Тема.
 5. Епіграф (за бажання).
 6. Мета практичного заняття (навчальна, розвивальна, виховна, діагностично-корекційна).
 7. Розгорнутий план.
 8. Ключові поняття (5–10 слів).
 9. Список навчально-методичної літератури та лексикографічно-довідкової література (навести повну бібліографію джерел із зазначенням відповідних сторінок).
 10. Методичні рекомендації для студентів.
 11. Хід практичного заняття із залученням інтерактивних методів і прийомів проведення:

А. Організаційний момент (2–3 хв)

- привітання викладача зі студентами;
- виявлення відсутніх і заповнення журналу відвідування занять;
- перевірка ступеня підготовленості групи до заняття.

Б. Перевірка попереднього домашнього завдання.

В. Мотивація та стимулювання навчальної діяльності студентів (до 5 хв):

- повідомлення теми, мети практичного заняття;
- актуалізація опорних знань (повторення вивченого в школі);
- мотивація вивчення теми (з’ясування значущості теми та її професійна спрямованість);
- повідомлення плану заняття.

Г. Обговорення теоретичних питань (10 хв) (відповідно до плану практичного заняття):

- питання для фронтального опитування та дискусій.

Ґ. Діагностика глибини засвоєння студентами навчальної інформації (виконання різнотипних вправ).

Д. Підбиття підсумків заняття (до 5 хв.):

коротке повідомлення про виконання запланованої мети;
- мотивація діяльності групи й окремих студентів, оцінювання їхньої авдиторної роботи.

Е. Повідомлення домашнього завдання (2–3 хв).

 1. Питання для контролю / самоконтролю знань студентів.

Nota bene! Із зразком оформлення плану-конспекту практичного заняття з української мови можна ознайомитися за покликанням: https://kulbabska.com/for-students/modular-tests/56-kurs-zrazok-oformlennya-planu-konspektu-praktichnogo-zanyattya

Самоаналіз конспекту практичного заняття – 

характеристика методики викладу практичного заняття в аспекті ефективності розв’язання дидактичних завдань:

 • Компетенції (загальні та фахові), що їх повинен набути студент під час практичного заняття.
 • Результати навчання (деталізувати, що студент повинен знати, вміти й розуміти, опанувавши матеріал практичного заняття).
 • Підходи до навчання, ураховані під час проєктування викладацької діяльності.
 • Принципи навчання, застосовані в процесі підготовки практичного заняття.
 • Методи і прийоми навчання (назвати й детально прокоментувати кожен із пунктів, обґрунтовуючи свій вибір).
 • Засоби навчання, що сприятимуть якісному проведенню практичного заняття.
 • Типи практичних вправ і завдань, якість ілюстративного матеріалу (обґрунтувати доцільність дібраних завдань для реалізації мети практичного заняття).
 • Критерії оцінювання навчальної діяльності студентів.
 • 21.11.2020 5

Методичний практикум

Завдання 1. Відвідайте залікове практичне заняття випускника-практиканта другого (магістерського) рівня вищої освіти та оцініть якість його проведення, заповнивши таблицю.

 СХЕМА АНАЛІЗУ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Кафедра _________________________________________________________

Викладач ________________________________________________________

Навчальна дисципліна _____________________________________________

Тема практичного заняття __________________________________________

План практичного заняття __________________________________________

Критерії оцінки

Зміст критерію

Оцінка

За критерій

Загальна

1. Змістовність практичного заняття.

1. Відповідність теми практичного заняття змісту робочої навчальної програми й навчальному плану.
2. Відповідність змісту практичного заняття сучасним проблемам української лінгвістики, відображення дискусійних питань і проблемних моментів.
3. Рівень досягнення мети практичного заняття.
3. Рівень повноти розкриття питань плану.
4. Виховний потенціал ілюстративного матеріалу.

 

 

2. Професійне спрямування.

1. Зв’язок зі спеціальністю студентів.
2. Формування й розширення професійного світогляду студентів на практичному занятті.
3. Зв’язок навчального матеріалу з практикою підготовки майбутніх учителів / викладачів української мови та фахівців-філологів.

 

 

3. Структура практичного заняття.

1. Формулювання мети і завдань.
2. Наявність чіткого плану.
3. Надання переліку рекомендованої літератури для поглибленого вивчення окремих питань.
4. Логічна послідовність і взаємозв’язок усіх етапів практичного заняття.
5. Організація процесу навчання студентів через виконання різнотипних практичних завдань.
6. Організація об’єктивного контролю навчальної діяльності студентів наприкінці практичного заняття.

 

 

4. Методика проведення.

1. Застосування методів і прийомів активізації пізнавальної діяльності студентів.
2. Роз’яснення проблемних питань під час опрацювання навчального матеріалу.
3. Використання прийомів закріплення навчальної інформації: повторення, поточні питання, підведення підсумків наприкінці практичного заняття.
4. Наявність методичних указівок до самостійного виконання практичного завдання.
5. Застосування інтерактивних методів навчання, використання елементів зворотного зв’язку.
6. Наявність міжпредметних і міжтематичних зв’язків у ході виконання вправ.
7. Доречне застосування роздаткового матеріалу, наочності й технічних засобів навчання.
8. Раціональне використання авдиторного часу.
9. Облік і оцінювання роботи студентів.

 

 

5. Стиль проведення практичного заняття.

1. Ясність, чіткість і доступність вимог.
2.Система дібраних вправ і завдань.
3. Наочність інформації (таблиці, схеми, зразки, роздатковий матеріал).
4. Оптимальне використання дошки. 5. Застосування технічних засобів навчання.
6. Наявність контакту з авдиторією.

 

 

6. Майстерність лектора.

1. Вільне володіння навчальним матеріалом.
2. Уміння зацікавити й заохотити студентів до якісної навчальної діяльності.
3. Культура мовлення.
4. Уміння організувати дискусію та обговорення навчального матеріалу.
5. Поважне і тактовне ставлення до студентів.
6. Уміння зняти емоційну напругу і втому студентської авдиторії.

 

 

 iconka_24.png Завдання 2. Самостійна пізнавальна діяльність магістранта. Розробіть план-конспект практичного заняття з курсу «Сучасна українська мова» на самостійно обрану тему відповідно до силабусів навчальних дисциплін кафедри сучасної української мови, оприлюднених на сайті Чернівецького університету імені Юрія Федьковича. Готуючи різнотипні вправи і завдання, застосуйте традиційні й інноваційні методи і прийоми навчання, запропонуйте вправи із застосуванням інтерактивних та інформаційно-комунікаційних технологій.

video-camera-1.png Підготуйте мультимедійну презентацію з обраної теми для її завантаження на навчальну платформу Moodle – відкритого інформаційно-освітнього середовища Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (з дозволу викладача).


Кульбабська О.В.,
професор кафедри сучасної української мови
Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.