Nota bene! Методичні рекомендації до аналізу навчально-методичної літератури

Більшість із нас пам’ятає не те, чого нас вчать, а те, як нас вчать (Едуард Севрус)

  СХЕМА АНАЛІЗУ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ВИДАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

21.11.2020 5

 1. Навчально-методичне видання і типова програма:

 • Виконайте бібліографічний опис навчального / навчально-методичного видання.
 • Схарактеризуйте навчальне / навчально-методичне видання (традиційне / новітнє; друковане / електронне; підручник / навчальний посібник / підручник-хрестоматія / навчальний посібник / посібник-практикум тощо).
 • Яку інформацію містить видання і кому його рекомендовано (за анотацією).
 • Які структурні компоненти охоплює видання?
 • Чи відповідають обсяг і структура видання типовій програмі (освітньо-професійній, робочій навчальній програмі) з української мови?
 • Чи достатньо у виданні матеріалу для необхідних теоретичних висновків та узагальнень?
 • Як забезпечує система завдань і вправ видання формування в студентів практичних умінь і навичок (за наявності практичного блоку в його структурі)?

2. Підручник і організація навчальної діяльності студентів:

 • Чи містить видання описи оптимальних способів діяльності здобувачів вищої освіти, спрямовані на оволодіння програмовим матеріалом?
 • Чи пропонують автори запитання для самопідготовки, зразки міркувань, доведень, схеми розборів, алгоритми тощо?
 • Схарактеризуйте завдання, вправи, які сприяють формуванню загальнопредметних і спеціальних умінь та навичок?
 • Як зреалізовано у виданні вимогу навчити студентів учитися?
 • Чи сприяє видання успішному й швидкому досягненню його цілей, набуттю необхідних професійних компетентностей? Наведіть приклади.

3. Розвиток пізнавальної активності студентів:

 • Чи є у виданні засоби розвитку пізнавальної активності й критичного мислення здобувачів освіти?
 •  Які проблемні, творчі завдання вміщено у виданні?
 • Чи спланували автори роботу з інтернет-джерелами?

4. Доступність і відповідність нормам часу:

 • Чи доступне видання для самостійної або індивідуальної роботи студентів?
 • Чи відповідає рівень складності матеріалу завданню розвитку здібностей студентів?
 • Чи відповідає зміст видання реальним можливостям навчального процесу, різним формам навчального процесу в ЗВО?

5. Науковість матеріалу видання:

 • Чи вирізняється видання проблемним викладом лінгвістичної теорії?
 • Чи висвітлено у виданні лінгвістичні явища з найновіших позицій мовознавства?
 • Чи пояснюють автори видання сутність мовних явищ системно, через зв’язок з іншими явищами?

6. Виформування світогляду студентів:

 • Який матеріал, уміщений у виданні, сприяє формуванню лінгвістичного світогляду студентів, активної життєвої позиції, «м’яких» навичок?
 • Яка роль видання у формуванні моральних ідеалів, загальнолюдських цінностей, національної самосвідомості?

7. Міжпредметні зв’язки:

 • Якою мірою зреалізовано у виданні міжпредметні зв’язки? Назвіть конкретні завдання, тексти, які містять відомості з інших галузей знань.

8. Текст навчального видання:

 • Чи розмежовано текст видання на основний і додатковий?
 • Чи відповідає кожний вид тексту своєму призначенню?
 • Чи містить видання наочність (таблиці, схеми, алгоритми тощо)?

9. Апарат орієнтування:

 • Чи є у виданні апарат орієнтування?
 • Якою мірою він допомагає студентам працювати з виданням?

10. Ілюстративний матеріал:

 • Чи сприяє ілюстративний матеріал видання розкриттю змісту основного теоретичного матеріалу?
 •  Чи допомагає підвищенню ефективності сприйняття і засвоєння навчального матеріалу, посиленню емоційного впливу на студентів?

11. Мова видання:

 • Точність, ясність, лаконічність мови видання (навести конкретні приклади).
 •  Якою мірою служить видання формуванню логічного, емоційного, правильного мовлення учнів?

12. Поліграфічні особливості видання.

85536  Завдання. Проаналізуйте сучасний підручник або навчальний посібник із лінгвістичної дисципліни (на вибір) за схемою.


Кульбабська О.В.,
професор кафедри сучасної української мови
Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.