Nota bene! Методичні рекомендації до підготовки фрагмента лекції

Усе наше життя – це школа (Ян Амос Коменський)

МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ТА АНАЛІЗУ КОНСПЕКТУ ЛЕКЦІЇ ІЗ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Теоретичний контент

План-конспект лекції – робочий документ, яким викладач користується під час лекції; містить розгорнутий виклад основних положень лекції, викладених у формі логічної послідовності питань плану, основних визначень, узагальнювальних таблиць, схем, а також зручні для лектора нестандартні форми фіксації матеріалу, умовні позначення, скорочення, кодові знаки тощо.

Алгоритм розпрацювання плану-конспекту лекції з української мови

 1. Тип лекції.
 2. Відомості про академічну групу (курс), де буде проведено лекцію (номер групи, спеціальність, спеціалізація, освітній рівень).
 3. Назва навчальної дисципліни, назва змістового модуля, кількість годин, відведена на лекцію, практичне заняття і самостійну роботу, відповідно до робочої навчальної програми (силабусу).
 4. Тема.
 5. Епіграф.
 6. Мета лекції.
 7. Розгорнутий план.
 8. Ключові поняття (5–10 слів або словосполучень).
 9. Міжпредметні зв’язки.
 10. Засоби навчання.
 11. Список рекомендованої літератури: основна, додаткова, лексикографічно-довідкова, інтернет-ресурси (навести повну бібліографію джерел із зазначенням відповідних сторінок).
 12. Способи активізації уваги студентів.
 13. Текст лекції із залученням інтерактивних методів викладу:
 • вступна частина;
 • основна частина;
 • підсумкова частина.
 1. Завдання для самостійного опрацювання.
 2. Питання для контролю /самоконтролю знань студентів.

Nota bene! Із зразком оформлення плану-конспекту лекції з української мови можна ознайомитися за покликанням: https://kulbabska.com/for-students/modular-tests/56-kurs-zrazok-oformlennya-planu-konspektu-lekcii

Самоаналіз конспекту лекції

власна оцінна характеристика методики викладу лекції в аспекті ефективності розв’язання дидактичних завдань:

 • Перелік компетентностей, на формування яких спрямований лекційний виклад (загальні та фахові).
 • Результати навчання (деталізувати, що студенти повинні знати, вміти й розуміти після прослуховування лекції).
 • Підходи до навчання української мови, обрані як провідні під час проєктування викладацької діяльності.
 • Принципи навчання, застосовані в процесі добору, систематизації й викладу теоретичного матеріалу.
 • Методи та прийоми навчання (назвати й детально прокоментувати кожен із пунктів, обґрунтовуючи свій вибір).
 • Засоби навчання, що сприятимуть якісному викладу змісту лекції.
 • Якість, новизна, науковість і проблемність викладу теоретичного матеріалу.
 • 21.11.2020 5

Методичний практикум

Завдання 1. Відвідайте залікову лекцію студента-практиканта 2 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти й оцініть якість її проведення, заповнивши таблицю.

 СХЕМА АНАЛІЗУ ЛЕКЦІЇ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Кафедра _______________________________________________________

Лектор ________________________________________________________

Навчальна дисципліна ___________________________________________
Курс, група, спеціальність ________________________________________

Тема лекції _____________________________________________________

План лекції_____________________________________________________

Критерії оцінки

Зміст критерію

Оцінка

За критерій

Загальна

1. Зміст лекції.

1. Науковість, відповідність сучасним проблемам і досягненням українського мовознавства.
2. Висвітлення історії питання.
3. Аргументованість, доказовість, переконливість теоретичних фактів.
3. Відображення дискусійних питань українського мовознавства, наведення різних поглядів відомих українських мовознавців.
4. Відповідність лекції робочій навчальній програмі та навчальному плану.
5. Виховний потенціал.

 

 

2. Професійне спрямування.

1. Зв’язок зі спеціальністю освітньої програми студентів.
2. Формування й розширення професійного світогляду студентів на лекції.
3. Зв’язок лекційного матеріалу з практикою підготовки майбутніх вчителів / викладачів української мови та фахівців-філологів.

 

 

3. Структура лекції.

1. Формулювання мети і завдань.
2. Наявність чіткого плану.
3. Коментування основної та додаткової літератури, інтернет-джерел.
4. Чітка композиційна побудова (вступ, основна частина, закінчення).
5. Логічна послідовність і взаємозв’язок окремих частин лекції.
6. Відокремлення кожного питання плану при послідовному викладенні лекції.
7. Виокремлення основних ідей і моментів.

 

 

4. Методика викладання.

1. Чітка структура лекції та логіка викладу.
2. Пояснення всіх нових понять і дефініція мовознавчих термінів.
3. Застосування методів і прийомів активізації пізнавальної діяльності студентів.
4. Використання прийомів закріплення навчальної інформації: повторення, поточні питання, підбиття підсумків наприкінці лекції.
5. Застосування інтерактивних методів навчання, використання елементів зворотного зв’язку.
6. Наявність міжпредметних і міжтематичних зв’язків у викладанні лекційного матеріалу.
7. Доречне застосування наочності й технічних засобів навчання.

 

 

5. Стиль лекції.

1. Ясність, чіткість і доступність викладу.
2. Темп викладення матеріалу.
3. Наочність інформації (таблиці, схеми, мультимедійна презентація тощо).
4. Оптимальне використання дошки. 5. Застосування технічних засобів навчання.
6. Наявність мовного контакту з авдиторією.

 

 

6. Майстерність лектора.

1. Рівень вільного володіння лекційним матеріалом.
2. Ораторські здібності.
3. Емоційність, культура мовлення.
4. Зовнішній вигляд.
5. Поважне і тактовне ставлення до студентів.

6. Уміння зняти емоційну напругу і втому студентської авдиторії.

 

 

Завдання 2.

iconka_24.png Завдання 2. Самостійна пізнавальна діяльність магістранта. Розробіть план-конспект лекції на самостійно обрану тему відповідно до силабусів навчальних дисциплін кафедри сучасної української мови, оприлюднених на сайті Чернівецького університету імені Юрія Федьковича. Використайте три методи пояснення теоретичних постулатів – традиційний, активний та інтерактивний (на вибір).

video-camera-1.png Підготуйте мультимедійну презентацію з обраної теми для її завантаження на навчальну платформу Moodle – відкритого інформаційно-освітнього середовища Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (з дозволу лектора).

smartphone-10_copy.png Завдання 3. Навчаємось інтерактивно. До законспектованої лекції з мовознавчих дисциплін або методики навчання української мови виконайте завдання, рекомендовані Миколою Миколайовичем Солдатенком, автором монографії «Теорія і практика самостійної пізнавальної діяльності» (Київ : Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2006. 199 с.). Активно використовуйте основний і додатковий списки літератури до теми лекції, інтернет-ресурси.


Кульбабська О.В.,
професор кафедри сучасної української мови
Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.