СО_Готуймося до модульної контрольної роботи № 1: питання для самоконтролю (ІІІ курс) (2)

Важлива не кількість знань, а їхня якість. Можна знати дуже багато, не розуміючи найголовнішого (Лев Толстой)

Змістовий модуль 1
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ СИНТАКСИСУ. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

calendar 2 Запитання та завдання до теоретичної контрольної роботи 

1. У чому полягає сутність синтаксису як науки і як синтаксичної будови мови?
2. Розкрийте погляди мовознавців на об’єкт синтаксису.
3. Чому речення є центральною синтаксичною одиницею, а словосполучення і мінімальна синтаксична одиниця підпорядкована йому?
4. Назвіть аспекти вивчення синтаксису. У чому сутність логіко-граматичного напряму в синтаксисі.
5. Назвіть аспекти вивчення синтаксису. У чому сутність психолого-граматичного напряму в синтаксисі.
6. Назвіть аспекти вивчення синтаксису. У чому сутність формально-граматичного (традиційного) напряму.
7. Назвіть аспекти вивчення синтаксису. У чому сутність структурного напряму?
8. Назвіть аспекти вивчення синтаксису. У чому сутність семантико-синтаксичного напряму
9. Назвіть аспекти вивчення синтаксису. У чому сутність функціонально-комунікативного синтаксису?
10 Назвіть аспекти вивчення синтаксису. У чому сутність прагматичного і стилістичного синтаксису?
11. Назвіть основні одиниці синтаксису. Дайте загальну характеристику синтаксемі як мінімальній одиниці синтаксису.
12. Назвіть і прокоментуйте ієрархію синтаксичних одиниць від синтаксеми до надфразної єдності. 
13. Назвіть типи синтаксичного зв’язку в межах словосполучення. Схарактеризуйте узгодження між компонентами словосполучення (вияви та засоби зв’язку).
14. Схарактеризуйте кореляцію між компонентами словосполучення. До якого типу синтаксичних зв’язків уналежнено кореляцію в шкільному підручнику?
15. Схарактеризуйте керування та основні його вияви в словосполученні.
16. Схарактеризуйте відмінкове прилягання. До якого типу синтаксичних зв’язків уналежнено відмінкове прилягання в шкільному підручнику?
17. Схарактеризуйте власне прилягання як семантичний тип прислівного зв’язку на рівні словосполучення.
18. Як розв’язують проблему сурядних словосполучень у найновіших синтаксичних працях? У яких шкільних підручниках представлено класифікацію підрядних і сурядних словосполучень?
19. Прокоментуйте доцільність виокремлення тяжіння як типу синтаксичного зв’язку між компонентами подвійного присудка. Схарактеризуйте подвійний зв’язок (тяжіння).
20. Назвіть типи синтаксичного зв’язку на рівні простого двоскладного речення. Схарактеризуйте предикативний зв’язок і його типи.
21. Назвіть типи синтаксичного зв’язку на рівні простого речення. Схарактеризуйте детермінантний неприслівний зв’язок.
22. Схарактеризуйте напівпредикативний зв’язок між основним складом речення і відокремленими другорядними членами.
23. Схарактеризуйте типи синтаксичного зв’язку на рівні складного речення – сурядний, підрядний і безсполучниковий.
24. Схарактеризуйте змістові та синтаксичні зв’язки на рівні надфразної єдності (за шкільним підручником).
25. З’ясуйте обшир поняття валентності (сполучуваності)  в семантичному синтаксисі.
26. Наведіть визначення синтаксичного зв’язку та семантико-синтаксичних відношень.
27. Схарактеризуйте типи семантико-синтаксичних відношень у словосполученні.
28. Схарактеризуйте словосполучення як значеннєву синтаксичну одиницю-конструкцію.
29. Наведіть визначення словосполучення (шкільне й університетське). Поясніть основні підходи до вивчення словосполучення від логіко-граматичного напряму до семантико-синтаксичного.
30. Поділ словосполучень за будовою – у чому його сутність?.
50. Назвіть типи підрядних словосполучень за морфологічним вираженням головного слова.
51. Скласифікуйте підрядні словосполучення за граматичним значенням (семантико-синтаксичними відношеннями).
52. Узагальніть засоби синтаксичного зв’язку між компонентами словосполучення. 

Шановні студенти!
Для того щоб правильно виконати практичний блок контрольної роботи до модуля № 1,
рекомендуємо скористатися двома лайфхаками:
«Синтаксичний розбір синтаксем: схема аналізу та зразки» і
«Синтаксичний розбір словосполучення: схема аналізу та зразки». 

08.06.2019 3

Досягаймо поставлених цілей власною наполегливістю та 
за допомогою корисних порад!

Контрольну роботу підготувала
проф. Олена КУЛЬБАБСЬКА
(Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича)

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.