„Пишу, як серце диктує...” (Ідіостиль Сидора Воробкевича). Кульбабська О. В, Шатілова Н. О.

„Пишу, як серце диктує...” (Ідіостиль С.Воробкевича)

Ким був «буковинський жайвір культурної весни»? Насамперед – буковинцем, який народився і помер на своїй землі, ніколи її не зрадивши...

Кульбабська О. В, Шатілова Н. О. „Пишу, як серце диктує...” (Ідіостиль Сидора Воробкевича) [Текст] : монографія / О. В. Кульбабська, Н. О. Шатілова. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 456 с., портр. – (Мовні скарби Буковини).

Монографія є першим в українському мовознавстві комплексним дослідженням оригінального стилю С. Воробкевича (1836–1903) у зв’язку з його світоглядною позицією та громадською діяльністю. Уперше на широкому фактичному матеріалі описано мовні домінанти художньої мови письменника на лексичному, фраземному та граматичному рівнях. Дослідження здійснено в контексті найновіших досягнень у галузі лінгвостилістики, сучасних критеріїв визначення категорії ідіостилю, зокрема, уточнено сутність і обсяг понять ідіостиль і ідіолект; установлено лінгвальні й екстралінгвальні чинники формування авторського стилю; визначено роль письменника в утвердженні статусу нової української літературної мови на народній основі на Буковині; описано тематичні групи діалектної лексики, що репрезентують мовну картину світу буковинців другої половини ХІХ ст. у творчості С. Воробкевича; проаналізовано фраземне багатство його художньої мови, а також способи авторської трансформації фразем; узагальнено константні стилетвірні риси творчої манери С. Воробкевича на граматичному рівні; схарактеризовано вплив народнорозмовного мовлення і фольклорних джерел на мову його творів.

Kulbabska O. V., Shatilova N. O. "I write as the heart dictates ..." (Individual Style of Sydir Vorobkevych) [Text] : monograph / O. V. Kulbabska, N. O. Shatilova. – Chernivtsi: Chernivtsi National University, 2016. – 456 p., portr. – (Language treasures of Bukovyna).

The monograph is the first comprehensive study in Ukrainian linguistics of Sydir Vorobkevych (1836–1903) original style in connection with his worldview and social activity. For the first time on a broad factual material author describes the linguistic dominant of the writer’s art speech on lexical, phrasal and grammatical levels. The research is accomplished in the context of the latest achievements in the sphere of linguostylistics, modern criteria of determining idiostyle categories. In particular, the researcher specified the essence and the scope of the concepts idiostyle and idiolect; established lingual and extralingual factors shaping the author's style; determined the role of the writer in the acknowledging status of the new Ukrainian literary language on folk basis in Bukovina; described thematic groups of dialectal vocabulary representing Bukovinians’ linguistic image of the world in the second half of the nineteenth century in the works of Sydir Vorobkevych; analysed phrasal richness of his artistic language and the ways of author's transformation of phrasemes; generalized constant stylecreating features of Sydir Vorobkevych creative manner on the grammatical level; characterized the impact of colloquial speech and folk sources on the language of his works.

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.