На шляху до наукового визнання: Діяльність спеціалізованої вченої ради 2004-2013. Н.В. Гуйванюк, О.В. Кульбабська

Діяльність спеціалізованої вченої ради 2004-2013р.

Наука, як і всі види творчої діяльності, процес не тільки логічний. Для науки, окрім таланту, характерне натхнення та осяяння (В. Фролькис).

Гуйванюк Н., Кушнерик В., Кульбабська О. На шляху до наукового визнання: Діяльність спеціалізованої вченої ради зі спеціальностей 10.02.01 – «Українська мова» та 10.02.04 – «Германські мови» в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича за період із 2004 р. до 2013 р. [Текст] / укл. : Ніна Гуйванюк, Володимир Кушнерик, Олена Кульбабська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 280 с., ілюстр. (Серія «Історіографія мовознавчої науки в Чернівецькому університеті»).

У науковому виданні-довіднику подано інформацію про роботу спеціалізованої вченої ради в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича по присудженню наукових ступенів доктора й кандидата філологічних наук зі спеціальностей 10.02.01 – «Українська мова» та 10.02.04 – «Германські мови»  впродовж 2004–2013 рр.

Інформаторій охоплює дві частини й додатки. У першій – вміщено короткі біографічні відомості про провідних мовознавців, членів спецради, їхню наукову та громадську діяльність (на основі заповнення анкет). Друга частина репрезентує результати наукової роботи пошукувачів, що відбивають сучасні напрямки філологічних досліджень, містить короткий бібліографічний покажчик. У Додатках подано найважливіші організаційно-розпорядчі документи і статистичні дані щодо захищених дисертацій.

Guivaniuk N. Kushneryk V., Kulbabska O. Towards the scientific recognition: The activities of the Specialized Academic Council on specialties 10.02.01 – "The Ukrainian Language" and 10.02.04 – "Germanic languages" in Yurii Fedkovych Chernivtsi National University for a period from 2004 to 2013 [Text] / comp.: Nina Huivaniuk, Volodymyr Kushneryk, Olena Kulbabska. – Chernivtsi : Chernivtsi National University, 2013. – 280 p., illustr. (Series "Historiography of Linguistic Science at Chernivtsi University").

In the scientific publication (Directory) provides information on the work of the Specialized Scientific Council in Chernivtsi University to award degrees of doctor and candidate of philological sciences, specialty 10.02.01 – "Ukrainian languages" and 10.02.04 – "Germanic languages" for 2004–2013.

Informants also includes two appendices. In the first – contains short biographies of leading linguists special council members, their scientific and public activities (based on questionnaires). The second part represents the results of scientific work seekers, reflecting current trends philological studies provides a short bibliography. The annex contains the most important organizational and administrative documents and statistics on protected theses.

Завантажити PDF

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.