Вторинна предикація у простому реченні. Монограіфя Кульбабська О.В.

Вторинна предикація у простому реченні

Кожна мова здатна інтерпретувати ту саму ситуацію великим арсеналом різноманітних засобів, вивчення яких – центральне завдання лінгвістики 

Автор: Кульбабська О.В. Вторинна предикація у простому реченні [Текст] : монографія / О.В.Кульбабська ; відп. ред. Н.В. Гуйванюк. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 672 с.

Монографія є першим в українському мовознавстві дослідженням вторинної предикації як маркера асиметричності простих ускладнених речень. Новим у роботі є системний опис класу мінімальних функціональних синтаксичних одиниць – первинних і вторинних синтаксем, зокрема, вперше представлено семантичну та морфолого-синтаксичну типологію вторинних синтаксем, утворених унаслідок різноманітних перетворень вихідних елементарних простих речень.

Запропоновано оригінальну методику аналізу, яка дає змогу об’єктивувати дослідження й описати типи й моделі предикатем як семантичних одиниць, що оформляють граматично акт думки та мають такі ознаки, як суб’єктно-предикатна двочленність і пропозитивність у відображенні дійсності. Вперше вторинну предикацію визначено як семантико-синтаксичну категорію простого неелементарного речення, що виражає потенційні суб’єктно-предикатні відношення у вторинній предикатемі модифікованого вихідного речення та вторинні семантико-синтаксичні відношення між основною та вторинною предикатемами.

Kulbabska O. V. Secondary predication in a simple sentence [Text] : monograph / O. V. Kulbabska; pub. ed. N. V. Guivaniuk. – Chernivtsi : Chernivtsi National University, 2011. – 672 p. The monograph is the first complete description of secondary predication as a marker of asymmetry of the simple extended sentences in Ukrainian linguistics. A systematic description of the class of minimum functional syntactic units, primary and secondary syntaxemes is new in the thesis. Namely, it is the first research that presents a semantic and morphologico-syntactic typology of secondary syntaxemes, formed as a result of various transformations of initial semantically elementary simple sentences.

The original method of analysis enhances the objectivity of the research and allows describing the types and models of predicatemes as semantic units. Grammatically they form the act of thinking and have such features as integrity, binomination and propositional character in the reflection of reality. For the first time, secondary predication is defined as semantic-syntactic category of simple nonelementary sentence which expresses potential subject-predicate relations in secondary predicateme (modified initial sentence) and secondary semantic-syntactic relations between primary and secondary predicatemes.

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.