Складні субстанціальні синтаксеми як маркери неелементарності простого речення [Текст] / Олена Кульбабська / / Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / ред. кол. : О. Семенюк (відп. ред.) та ін. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – Вип. 89 (4). – С. 164–168. – (Філологічні науки : мовознавство).

Граматика, Валентність, Статті, Просте речення, Синтаксема

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.