Заставнівська гімназія: З висот досягнутого – до нових звершень!

Ефективна співпраця в системі «Нова українська школа ↔ ВНЗ»  – це необхідна умова неперервної освіти сьогодення

 

Довго сам учись,
якщо хочеш навчати інших.
(Григорій Сковорода)

Одним із важливих педагогічних аспектів підготовки молоді до життєдіяльності в умовах ринкової економіки є взаємодія загальної та професійної освіти в єдиній системі неперервної освіти. Тому нині актуальною постає проблема пошуку такої організаційної структури освітньої системи, яка б забезпечила перехід від принципу «Освіта на все життя» до принципу «Освіта упродовж усього життя» [Майбутнє за нами / ред.-упоряд. В. О. Карпенко – К. : Ун-т «Україна», 2008. – С. 6.].

Пріоритетними в XXI ст. є наука як сфера, що продукує нові знання, і освіта як сфера, що олюднює знання і насамперед забезпечує індивідуальний розвиток усіх охочих. У цьому аспекті постає потреба в об’єднанні зусиль середньої та вищої шкіл для розпрацювання й реалізації наскрізних освітньо-професійних програм, розвитку академічної мобільності, залучення в школу науковців для створення національних і регіональних банків наукової та навчально-методичної інформації, забезпечення доступу до світових телекомунікаційних і комп’ютерних мереж.

Яскравим прикладом багаторічної (з 1996 р.) науково-методичної комунікації педагогічних колективів Буковини є співпраця вчителів Заставнівської гімназії та викладачів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, зокрема філологічного, історичного, фізичного, біологічного, математичного, хімічного факультетів, а також іноземних мов. У реаліях Нової української школи така співпраця виформовує тріаду неперервної освіти: «загальна освіта – профільна освіта – професійна освіта».

Профільне навчання у старших класах гімназії є продовженням і розвитком системи варіативної підготовки учнів на попередніх етапах навчання. Його мета – не стільки підготовка випускника до конкретної професії чи спеціальності (хоч і це теж у пріоритеті), як створення умов для засвоєння додаткової інформації на факультативах і спецкурсах відповідно до індивідуальних потреб і можливостей учнів, їх професійного самовизначення.

Співробітництво Заставнівської гімназії з ЧНУ репрезентує ефективність кооперативного навчання (cooperative learning), сутність якого полягає, зокрема, в тому, що викладачі готують програми інтенсивних курсів або факультативів з певної галузі науки, разом із кращими учнями обирають теми й керують їхніми науковими роботами для участі в конкурсі-захисті в Буковинській Малій академії наук, поглиблюють теоретичні знання з обраного профілю, виформовують міцні практичні навички, що полегшує майбутні абітурієнта підготовку до зовнішнього незалежного тестування та вступу до обраного ЗВО.

Трохи статистики: 1) 100 % випускників 2018/2019 рр., які складали ЗНО (класний керівник – учитель Паньків Оксана Василівна), вступили до ЗВО (з них 60% на бюджетній основі), що є показником високої результативності процесу навчання в гімназії та цілеспрямованої роботи з профорієнтації учнів;

2) тривалий моніторинг за долею випускників засвідчує, що 76 % із них після закінчення ЗВО працевлаштовані за спеціальністю.

Цьогорічним випускникам ми запропонували взяти участь у соціологічному опитуванні
(розробник анкети – проф. Олена КУЛЬБАБСЬКА):

Отож за результатами анонімного анкетування (питальник наш. – О.К.), із 17 цьогорічних учнів старших класів гімназії (класний керівник – Шевага Галина Михайлівна) понад 60% мають чітке уявлення про професії і спеціальності, які вони хотіли б здобути, знають навчальні заклади, де здійснюють підготовку таких фахівців. Зокрема:

1. Чи обрали Ви остаточно професію, якій плануєте присвятити своє життя?
а) так, це одна професія – 7 учнів;
б) так, це дві споріднені професії – 3 учні;
в)ще не визначився (-лася), бо важко вибрати пріоритетну з-поміж 3 і більше професій – 7 учнів.

2. Чи визначили ВНЗ, у якому бажаєте здобувати вищу освіту за обраною спеціальністю?
а) так, я бажаю навчатися лише в одному ВНЗ України (навіть якщо платна форма навчання) – 5 учнів;
б) так, я бажаю навчатися лише в одному ВНЗ за кордоном – 1 учень;
в) так, але планую подавати заяви в кілька ВНЗ України, щоб навчатися лише за кошти держбюджету – 11 учнів.

3. Що є для Вас пріоритетом:
а) тільки улюблена професія – 13 учнів;
б) вступити у ВНЗ на держбюджетну форму навчання на будь-яку спеціальність – 4 учні.

4. Яку спрямованість матиме Ваш майбутній фах (за Є. Клімовим):
а) „людина – людина» – 9 учнів;
б) „людина – техніка» – 2 учні;
в) „людина – природа» – 3 учні;
г) „людина – знакова система» – 2 учні;
ґ) „людина – художній образ» – 1 учень.

5. Хто / що зумовило Ваш професійний вибір (можна відзначити кілька варіантів):
а) батьки – 5 учнів;
б) вчителі – 1 учень;
в) друзі – 0
г) засоби масової комунікації – 6 учнів;
ґ) власні спостереження – 13 учнів.

Цікаві результати, чи не так?

Гадаємо, що під час «занурення» учнів в університетську атмосферу навчання їм вдається уникнути помилкового вибору професії, а пізніше легше адаптуватися до кредитно-трансферних технологій у вищій школі.

Утім, таке партнерство важливе й для викладачів і студентів, особливо після запровадження на всіх факультетах ЧНУ спеціальності «Середня освіта». За умови нашої співпраці методична робота вибудовується в цілісну систему взаємопов’язаних дій, засобів, що спрямовані на всебічне підвищення кваліфікації та майстерності кожного викладача ЗВО, мобільно знайомить з усіма інноваціями в освітній галузі, спонукає до здійснення спільних проектів (написання підручників, навчально-методичних посібників, статей, апробація новітніх технологій навчання тощо). Натомість студенти мають змогу проходити педагогічну практику в одному з найкращих навчальних закладів Буковини, узагальнювати нагромаджений навчально-методичний досвід педагогічного колективу Заставнівської гімназії в наукових дослідженнях – у курсових і магістерських роботах.

З огляду на швидку зміну наукової та професійної інформації, на нашу думку, необхідно розширювати діалог освітян, студентів і гімназистів, шукати нових форм співпраці, наприклад:

  • під час проведення спільних конференцій, семінарів, круглих столів, майстер-класів, виховних заходів;
  • обговорення актуальних питань реформи в освіті України;
  • у процесі забезпечення гуртків, груп, секцій, студій та інших творчих учнівських об’єднань науковою літературою за профільними напрямами тощо.

Такі перспективи неперервної освіти, без сумніву сприятимуть професійному вдосконаленню кожної людини впродовж усього її активного і творчого життя, забезпечать реалізацію освітніх реформ, що мають на меті перетворити українську школу на важіль соціальної рівності та згуртованості.

 Навчити учнів і студентів пізнавати,
виконувати й гармонійно жити в соціумі –
передумови успішної освіти сьогодення.
(Жак Делор)


Читай також матеріал «Профілізація старшої школи Заставнівської гімназії завдяки співпраці з ЧНУ ім. Юрія Федьковича» з офіційного сайту Заставнівськой гімназії: http://zast-gymnasium.ucoz.ua/  або на нашому сайті http://kulbabska.com/news/aktualni-novyny/141-profilizatsiia-starshoi-shkoly-zastavnivskoi-himnazii-zavdiaky-spivpratsi-z-chnu-im-yuriia-fedkovycha

Доктор філологічних наук, професор,
завідувач кафедри сучасної української мови 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Олена КУЛЬБАБСЬКА

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.