Інтерактивний методичний колоквіум магістрантів філологічного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича

Інновації вирізняють лідера з-поміж тих, хто біжить навздогін (Стив Джобс)

02.12.2018 3 
Ця осінь на порі, немов жадана повня...
( Богдан Томенчук)

2021 рік прикметний для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014.01 «Середня освіта (українська мова та література)» Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та педагогів, які навчають майбутніх учителів-україністів. 

09.10.2019 6

 Упродовж тривалого терміну наша команда – викладачів і магістрантів – готувалася до інституційної акредитації освітньо-професійної програми «Українська мова та література»: на численних зустрічах із роботодавцями, зовнішніми й внутрішніми стейкхолдерами, випускниками філологічного факультету узгоджували зміст освітніх компонент ОПП, обшир компетенцій та програмних результатів, щоб навчати сучасних спеціалістів, здатних успішно працювати в умовах конкуренції та зміни освітнього вектору, генерувати оригінальні ідеї і втілювати їх у навчальний процес Нової української мови та ЗВО.

09.10.2019 8

До обов’язкової компоненти циклу професійної підготовки випускників спеціальності входить «Методика викладання української мови у закладах вищої освіти», мета якої – ознайомити магістрантів з новітніми напрацюваннями педагогічної науки в галузі методики вивчення української мови в закладах вищої та фахової передвищої освіти, професійно-технічних закладів; мотивувати до власної науково-пошукової роботи; виформувати комплекс знань, умінь і навичок, необхідних для підготовки й проведення лекцій, практичних і семінарських занять з опорою на інноваційні технології, методи, із залученням різноманітних засобів навчання та контролю за рівнем навчальних досягнень студентів (викладачі – д. філол. н., проф. Олена КУЛЬБАБСЬКА, к. філол. н., асист. Наталія ШАТІЛОВА).


Курс методики цікавий, динамічний і надважливий, тому щоразу перед стартом нового навчального року ми з Наталією Олександрівною обговорюємо, що саме стане «родзинкою» професійного дискурсу зі студентами. Цього разу дійшли згоди 25 – 26 жовтня провести інтерактивний методичний колоквіум «Методика формування професійної компетентності майбутніх педагогів-мовників у вимірах сьогодення» (платформа Google Meet). 03.11.2021 8 «Ця осінь на порі, немов жадана повня...»03.11.2021 8

iconka 2   Довідково

Інтерактивний методичний колоквіум – узагальнено-рефлексивна, стимулювальна форма підготовки студентів до активної мислетвірної загальнопедагогічної та методичної діяльності, яка сприяє «введенню» у свідомість студента професійно-рольових настанов: Я  к о м п е т е н т н и й, м е т о д и ч н о  в п р а в н и й  с л о в е с н и к».

images 1  До методичного підготовчого процесу залучили всіх магістрантів-філологів І–ІІ-го курсів філологічного факультету ЧНУ – у повні свіжих сил )

1
3

Щоб зреалізувати академічну свободу здобувачів вищої освіти, запропонували різноаспектний темарій, отож можна було вільно обрати для опрацювання ту науково-методичну проблему, яка зацікавила найбільше або була дотична до теми дипломної роботи. Окрім того, до початку заходу магістранти взяли участь в соціологічному анкетуванні «М’які навички (Soft Skills) магістрантів як один із треків динамічно мінливого світу» (питальник розробила О. Кульбабська).

На думку респондентів, до16a473d88fc17cc1b0aa0c6fae193258навичок варто уналежнити:

✅ Високий рівень культури спілкування.
✅ Активне навчання та навчальні стратегії.
✅ Стресостійкість і гнучкість.
✅ Працьовитість. 
✅ Креативність, оригінальність та ініціативність.

Цьогоріч експериментальним форматом колоквіуму стала зустріч із успішними випускниками філологічного факультету Alma mater – Аллою ТКАЧ, консультанткою Центру професійного розвитку педагогічних працівників Чернівецької міської ради, стейкхолдером ОПП 014.01 «Українська мова та література» магістерського рівня вищої освіти, Оленою ПОП, учителем української мови та літератури в Приватній гімназії «Надія». 

У процесі інтерактивного методичного колоквіуму прагнули кожному учаснику надати змогу аналізувати свої дії, оцінювати рівень власної методичної підготовленості, дискутувати в ході обговорення проблемних питань на 5-ох секціях:

  •  Секція 1. Інноваційні технології та методи навчання в процесі фахової підготовки майбутніх філологів-мовників.
  •  Секція 2. Новітні тенденції мовної освіти й викладання української мови у вищій школі.
  •  Секція 3. Професіограма сучасного викладача / вчителя української мови у фокусі компетентнісного підходу до навчання.
  •  Секція 4. Специфіка авдиторних і позаавдиторних форм організації навчання української мови у ЗВО.
  •  Секція 5. Інформаційно-комунікаційні технології очного і дистанційного навчання у формуванні фахової компетентності магістрантів-філологів.

 У процесі інтерактивного методичного колоквіуму магістранти денної та заочної форм навчання виформовували такі вміння:

✅ конструктивно-прогностичні (визначати мету й завдання, обирати різноцільові методи, прийоми й засоби досягнення мети тощо);

✅ організаційно-процесуальні (науково організовувати власну працю; раціонально поєднувати індивідуальні та колективні форми роботи; стимулювати активність усіх учасників колоквіуму; випрацьовувати найефективніші прийоми самостійної роботи; прагнути змінюватися з огляду на динамізм освітньої системи);

✅ комунікативно-розвивальні (володіти всіма мовленнєвими жанрами, технікою та культурою мовлення; створювати атмосферу творчого спілкування, позитивного настрою в колі «студент – студент», «студент – викладач; використовувати в мовленнєвій діяльності системно-аналітичний закон мовлення);

 ✅ дослідницько-гностичні (здобувати нові знання про особливості нормативно-правової бази закладів вищої освіти України).

Програма інтерактивного методичного колоквіуму

 «Методика формування професійної компетентності майбутніх педагогів-мовників у вимірах сьогодення»

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

iconka 6Інтерактивний методичний колоквіум – сучасний інтенсив із теоретичними узагальненнями актуальних проблем
викладання української мови у вищій школі, новими поглядами на традиційні методи і прийоми.

Не дивно, що два дні промайнули для нас в одну мить. 

Було Натхненно❗️Творчо❗️Креативно❗️Інноваційно❗️
Дякуємо однодумцям за активності й мотивацію до подальшої співпраці❗️
До знань, до успіху, до мрій❗️

03.11.2021 6

Дорогі магістранте й магістрантко!

Нехай же твоє світло не згасає,
Терпіння тобі вистачить і сил!
Твої знання хай рясно розквітають,
І світлим буде долі небосхил!


Матеріал підготувала
доктор філол. наук, проф. Олена КУЛЬБАБСЬКА
(Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.