• Головна
 • Новини
 • Аспірантам
 • Дистанційна освіта: Складнопідрядні речення розчленованої структури в сучасній українській мові

Дистанційна освіта: Складнопідрядні речення розчленованої структури в сучасній українській мові

Глибокі ідеї подібні до тих чистих вод, прозорість яких затемнена їхньою ж глибиною (Клод Адріан Гельвецій)

Модуль 1. Складні елементарні речення сполучникового типу

Навчальний елемент 1.3

ФУНКЦІЙНО-СТИЛІСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ ЕЛЕМЕНТАРНИХ РЕЧЕНЬ
У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

(12 год. – лекції; 10 год. – практичні; 14 год. – сам. робота)

Лекція № 10–11

Тема: СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ РОЗЧЛЕНОВАНОЇ СТРУКТУРИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

План

1. Критерії виокремлення складнопідрядних речень розчленованої структури.
2. Структурно-семантичні параметри складнопідрядних речень розчленованої структури з детермінантним зв’язком:
     2.1. Складнопідрядні порівняльні речення.
     2.2. Складнопідрядні часові.
     2.3. Складнопідрядні зі значенням зумовленості.
     2.4  Складнопідрядні зіставлювальні (відповідності / невідповідності).
3. Складнопідрядні речення розчленованої структури з корелятивним зв’язком (відносно-поширювальні).   
4. Синоніміка складносурядних і складнопідрядних речень.

Ключові слова: складнопідрядні речення розчленованої структури, аналогійний детермінантний непередбачуваний підрядний зв’язок, неаналогійний корелятивний підрядний зв’язок, структурно-семантичні типи складнопідрядних розчленованих речень, семантичні підрядні сполучники, сполучні слова, анафоричний елемент.

Мета: поглибити відомості студентів про специфіку складнопідрядних речень розчленованого типу; ознайомити зі структурно-семантичною класифікацією речень виучуваного типу; виявити особливості вживання складнопідрядних речень із детермінантним і корелятивним зв’язками в художньо-публіцистичному стилі сучасної української літературної мови.

agendaРЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО НАВЧАЛЬНОГО ЕЛЕМЕНТА

 О с н о в н а

Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис : [навч. посібник] / І. Р. Вихованець. – К. : Либідь, 1993. – С. 313–322.
Городенська К. Г. Сполучники української літературної мови : [монографія] / К. Г. Городенська. – К. : Вид-чий дім Дмитра Бураго, 2010. – 204 с. [4]. – (Студії з українського мовознавства).
Дудик П. С. Синтаксис української мови : підручник / П. С. Дудик, Л. В. Прокопчук. – К. : Академія, 2010. – С. 250–259.
Завальнюк І. Я. Синтаксичні одиниці в мові української преси початку ХХІ століття: функціональний і прагматичний аспекти : монографія / Інна Яківна Завальнюк. – Вінниця : Нова книга, 2010. – С. 224–235.
Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови. Синтаксис: [монографія] / А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонДУ, 2001. – С. 354–366: 383 – 384.
Каранська М. У. Синтаксис сучасної української літературної мови : [навч. посібн.] / М. У. Каранська. – К. : Либідь, 1995. – С. 174–181.
Слинько І.І. Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання / І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк, М. Ф. Кобилянська. – К.: Вища шк., 1994. – С. 424–446.
Сучасна українська літературна мова: Синтаксис : [підручник] / за заг. ред. І. К. Білодіда. – К. : Наук. думка, 1972. – С. 387–409.
Сучасна українська мова: Морфологія. Синтаксис : підручник / за ред. А. К. Мойсієнка. – К. : Знання, 2010. – С. 321–327.
Сучасна українська мова : [підручник] / О. Д. Пономарів, В. В. Різун, Л. Ю. Шевченко та ін.; за ред. О. Д. Пономарева. – К. : Либідь, 1997. – С. 305–310.
Сучасна українська мова : [підручник] / М. Я. Плющ, С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас та ін.; за ред. М. Я. Плющ. – 3-тє вид., стереотип. – К. : Вища шк., 2001. – С. 234–241.
Сучасна українська мова: Синтаксис : [навч. посібн.] / С. П. Бевзенко, Л. П. Литвин, Г. В. Семеренко. – К. : Вища шк., 2005. – С. 164–175.
Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови : [підручник] / К. Ф. Шульжук. – К. : Академія, 2004. – С. 231–248.

 Д о д а т к о в а  л і т е р а т у р а

Богдан М. М. Сполучники і сполучні слова як засоби зв’язку частин складнопідрядного речення // Українська мова і література в школі. – 1979. – № 1. – С. 69–75.
Вихованець І. Р. Складнопідрядні речення на тлі семантико-синтаксичної валентності / І. Р. Вихованець / / Лінгвістичні студії : зб. наук. праць / відп. ред. Загнітко А. П. – Донецьк : ДонДУ, 1996. – Вип. 2. – С. 27–31.
Вихованець І. Проблема класифікації складнопідрядних речень / Іван Вихованець / / Лінгвістичні студії : зб. наук. праць / відп. ред. Загнітко А. П. – Донецьк : ДонДУ, 2000. – Вип. 6. – С. 8–11.
Герман К. Ф. Критерії розрізнення омонімічних сполучників і сполучних слів // Українська мова і література в школі. – 1970. – № 5. – С. 54–56.
Гмир І. С. Розрізнення сполучників від однозвучних сполучень слів // Українська мова і література в школі. – 1972. – № 3. – С. 54–56.
Дорошенко С. Розширення ряду сполучних виразів у складнопідрядних реченнях в сучасній українській мові // Функціонально-комунікативні аспекти граматики тексту : зб. наук. праць, присв. ювілею д. філол. н., проф., акад. АН ВШ України, завідувача кафедри української мови ДонНУ Анатолія Загнітка. – Донецьк : ДонНУ, 2004. – С. 36–38.
Зарицька В. Складнопідрядні речення з синкретичними означально-з'ясувальними підрядними / Валентина Зарицька / / Лінгвістичні студії : зб. наук. праць / відп. ред. Загнітко А. П. – Донецьк : ДонНУ, 2002. – Вип. 9. –– С. 64–69.
Зарицька В. Складнопідрядні речення обставинно-атрибутивного типу / Валентина Зарицька / / Лінгвістичні студії : зб. наук. праць / відп. ред. Загнітко А. П. – Донецьк : ДонНУ, 2003. –. Вип. 11. – Ч. 1. – С. 148–153.
Козицька О. Особливості структури контамінованих складнопідрядних багатокомпонентних речень / О. Козицька / / Лінгвістичні студії : зб. наук. праць / відп. ред. Загнітко А. П. – Донецьк : ДонНУ, 1998. – Вип. 4. – С. 62–66.
Кротевич Є. В. Будова складнопідрядного речення в сучасній українській мові // Українська мова і література в школі. – 1952. – № 1. – С. 17–23.
Маргітич Г. М. Загальне поняття про складнопідрядне речення // Українська мова і література в школі. – 1969. – № 8. – С. 75–79.
Мельничук О. С. Про природу складнопідрядних речень та принципи їх класифікації //  Українська мова і література в школі. – 1953. – № 2. – С. 25–36.
Наливайко Ю. Співвідношення означально-обставинного синкретизму членів речення і підрядних частин / Юрій Наливайко / / Лінгвістичні студії : зб. наук. праць / відп. ред. Загнітко А. П. – Донецьк : ДонНУ, 2002. – Вип. 10. – С. 53–58.
Орехов В. Співвідношення актуального та граматичного членування складнопідрядного речення / В. Орехов / / Лінгвістичні студії : зб. наук. праць / відп. ред. Загнітко А. П. – Донецьк : ДонНУ, 2003. – Вип.  11. – Ч. 1. – С. 211–215.
Пономарьова Л. Диференційні та кваліфікаційні ознаки складнопідрядних речень прислівного типу / Л. Пономарьова / / Лінгвістичні студії : зб. наук. праць / відп. ред. Загнітко А. П. – Донецьк : ДонНУ, 2001. – Вип. 8. – С. 82–88.
Поспєлов М. С. Складнопідрядне  речення і основні особливості його будови // Українська мова і література в школі. – 1953. – № 1. – С. 23–28.
Чередниченко І Г. До питання про будову складнопідрядного речення // Українська мова і література в школі. – 1952. – № 4. – С. 22–31.
Слинько І. І. Сполучник чи сполучне слово // Українська мова і література в школі. – 1987. – № 4. – С. 31–36.
Чернишова Л. Деякі структурно-семантичні особливості присубстантивно-означальних речень / Л. Чернишова // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць / відп. ред. Загнітко А. П. – Донецьк : ДонНУ, 2001. – Вип. 8. – С. 58–62.
Шульжук Н. Фразеологізовані утворення у структурі складного речення діалогічного мовлення  / Наталія Шульжук / / Лінгвістичні студії : зб. наук. праць / відп. ред. Загнітко А. П. – Донецьк : ДонНУ, 2000. – Вип. 6. – С. 22–25.

С л о в н и к и  й  д о в і д н и к и

 Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова . – М. : Сов. писатель, 1966. – 607 с.
Ганич Д. І. Словник лінгвістичних термінів / Д. І. Ганич, І. С. Олійник. – К. : Гол. вид-во „Вища школа”, 1985. – 360 с.
Городенська К. Г. Граматичний словник української мови: Сполучники / Городенська К. Г. – К., Херсон : Ін-т укр. мови НАН України, Херсон. держ. ун-т, 2007. – 349 с. [2].
Гуйванюк Н. Українська мова: Схеми, таблиці, тести : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Н. Гуйванюк, О. Кардащук, О. Кульбабська. – Львів : Світ, 2005. –304 с.
Загнітко А. Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни : у 4 т. / А.П. Загнітко. – Донецьк: ДонНУ, 2013. – Т. 1. – 402 с.; Т. 2. – 350 с.; Т. 3. – 426 с.; Т. 4. – 388 с.
Єрмоленко С. Я. Українська мова : короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, О. Г. Тодор; за ред. Єрмоленко С. Я. – К. : Либідь, 2001. – 224 с.
Мала філологічна енциклопедія : [довідник] / укл. : О. І. Скопенко, Т. В. Цимбалюк. – К. : Довіра, 2007. – 478 с.
Селіванова О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія / Олена Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2006. – 716 с.
Селіванова ОО. Лінгвістична енциклопедія [Текст] / О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2010. – 843 с.
Українська мова : [енциклопедія]. – К. : Укр. енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2004. – 824 с.
Языкознание. Большой энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. – 2-е. изд. –М. : Большая Росс. энциклоп., 1998. – 685 с.


1. Критерії виокремлення складнопідрядних речень розчленованої структури

Про диференційні ознаки складнопідрядних речень нерозчленованої та розчленованої структури йшлося в попередній лекції, проте варто узагальнити основні теоретичні відомості про розчленований тип СПР.

Для складнопідрядних речень розчленованої структури характерні такі ознаки:

1. Релевантна ознака – стосунок семантики підрядної частини до всього змісту головної частини загалом (а не до опорного слова).

2. Оскільки в головній частині немає співвідносних слів, підрядні одиниці розчленованих складнопідрядних речень більш самостійні, ніж нерозчленованих. Тому в деяких випадках складнопідрядні розчленовані речення легко перетворити на складносурядні.

3. Синтаксичний зв’язок:

 • підрядний, аналогійний, непередбачуваний – для СПР із детермінантним з’язком; 
 • підрядний, неаналогійний – для СПР із корелятивним з’язком.

4. Головна та залежна частини поєднані семантичними підрядними сполучниками, що визначають загальне значення речення, а також часто мають взаємозалежний видо-часовий і модальний плани (наприклад – у часових, умовних, цільових реченнях).

5. Розташування предикативних частин розчленованих речень здебільшого вільне (гнучкі структури), а отже позиція ПО зумовлює не стільки для актуального членування, як для вираження різних відтінків основного граматичного значення, тобто відіграє граматичну роль.

6. Засоби синтаксичного зв’язку між предикативними одиницями:

 • семантичні сполучники (у СПР із детермінантним зв’язком);
 • сполучні слова (у СПР із корелятивним зв’язком).

7. Семантичні сполучники за їхніми специфічними можливостями можна поділити на сполучні засоби:

 • диференційованих значень – такі, що виражають лише один тип семантико-синтаксичних відношень, не залежать від контексту
 • недиференційованих значень – такі, що здатні виражати кілька семантико-синтаксичних відношень, перебувають під впливом контексту.

8. Класифікація складнопідрядних речень розчленованого типу ґрунтується на таких критеріях:

 • тип підрядного зв’язку (із детермінантним і корелятивним зв’язками);
 • семантика підрядного сполучника (нерозчленованого на складники / розчленованого на складники). 

2. Структурно-семантичні параметри складнопідрядних речень розчленованої структури
з детермінантним зв’язком

Підрядні  ре­чення з детермінантним зв’язком – це  речення, підрядні частини  яких виконують дії розгорнутих обставин, з якими пов'язані дії головних частин. Підрядні частини відповідають на ті самі питання, що й обставини у простому реченні.

Складнопідрядні речення розчленованого типу охоплюють такі види:

 • порівняльні,
 • часу,
 • зумовленості, зокрема:
  – стимулювальної зумовленості (причини, умови, допусту);
  – результативної зумовленості (наслідку);
  – стимулювально-результативної зумовленості (мети).
 • відповідності.
2.1. Складнопідрядні порівняльні речення
     

Складнопідрядні порівняльні речення – такі речення, у яких одне явище уподібнюється іншому. У цьому аспекті порівняльна підрядна порівняльна частина  виражає предмет порівняння, тобто те, з чим зіставляється, по­рівнюється повідомлюване в головній частині.

НАПРИКЛАД: Чотири літа пролетіло (як саме?), МОВ сірі птахи за лани (А. Малишко). А тепер у серці щось тремтить і грає (як саме?), ЯК тремтить на сонці гілка золота (М. Рильський). Долиною повилась річка, НАЧЕ хто кинув нову синю стрічку на зелену траву (М. Коцюбинський). Я мріять буду, ЯК мріють ранками ліси... (В. Симоненко).

info  Від голов­ної частини до підрядної ставимо запитання як? як са­ме? подібно до чого?

checked 1 Тип синтаксичного зв’язку – підрядний, аналогійний, детермінантний і непередбачуваний.

checked 1 Гнучкі структури.

checked 1 Підрядні порівняльні частини приєднуються до голов­них за допомогою порівняльних сполучників як, мов, на­че, неначе, ніби, нібито, немовби тощо.

Класифікація складнопідрядних порівняльних речень за семантикою 

 • зі значенням вірогідного порівняння – якщо в підрядній частині явище подано як реальний або загальновідомий факт, а підрядна частина містить прості і складені сполучники ЯК, ЩО, ПРЯМО ЯК, ПРОСТО ЯК, ТАК САМО ЯК, ПОДІБНО ДО ТОГО ЯК, ВСЕ ОДНО ЩО, ТАК САМО, 
  НАПРИКЛАД: Враз очі невідомого починають світлішати, ЯК світлішає світання, вириваючись з темного лона ночі (М. Стельмах); А там все хмари.., одна одну заступають, ЩО тії дими димлять (С. Васильченко); За всіх не розповіси, ТАК САМО ЯК усіх зірок у небі не перелічиш чи всіх грибів у лісі не визбираєш (Є. Гуцало); Батюшка, що, ПОДІБНО ЯК І церква, був колись уніатським попом, прийняв вигнанців до своєї хати (Леся Українка) тощо.
 • зі значенням невірогідного порівняння – уподібнення до уявного, а не справжнього явища, якщо предикативні частини поєднують такі сполучні засоби, як МОВ, НЕМОВ, НАЧЕ, НЕНАЧЕ, БУЦІМ (застар.), ЯК.
  НАПРИКЛАД: Прийшли на самий перевіз, ДЕ засмальцьований дідище вередував, як в греблі біс (І. Котляревський); Щемить серце, млосний перестук перекочується в голові, і все тіло аж пашить вогнем, НАЧЕ на ньому перекручують розпечені обручі (М. Стельмах); Кістки забряжчали, НЕНАЧЕ хто мішок п’ятаків висипав!!! (Г. Квітка-Основ’яненко); Голоси було виразно чути, МОВБИ це було всього за кілька кроків (А. Головко) тощо.

info Як розмежувати порівняльні підрядні частини від порівняльних зворотів?

Підрядна одиниця з порівняльним значенням у структурі складного речення

1. Здебільшого містить граматичну основу, напр.: Чоловік приклав руку до грудей, МОВБИ струна та обірвалася в його душі (Я. Гримчич).

2. У неповних порівняльних підрядних частинах функціюють:

– іменник зі значенням носія певної дії: Гуляйдень, як і всі подорожні, ночував, де трапиться (Н. Рибак); 

– займенник із сполучником ЯК; займенник вказує на конкретний предмет, із яким за певною однаковою дією порівнюється інший: Але сотник, ЯК і вони, дивився у бік лісу (Н. Рибак);

– повнозначне слово в ролі обставини чи додатка, яким конкретизується, уточнюється, доповнюється значення дієслова-присудка: Тане, люта і шалена, як туман над склом ріки (В. Сосюра); пор.: Тане, люта і шалена, як туман тане (де?) над склом ріки; Тепер вони слідкували за його рукою, як оркестр за паличкою диригента (О. Гончар); порівн.: Тепер вони слідкували за його рукою, як оркестр слідкує (за чим?) за паличкою (чиєю?) диригента.

 

 

Порівняльний зворот у структурі
простого ускладненого речення

1. Не є предикативною одиницею і не містить граматичного центру, напр.: Доброта, ЯК хліб, потрібна людям (Д. Луценко.).

2. Сполучниковий зворот можна подеколи замінити орудним порівняльним, напр.: Дівчина співала, НАЧЕ соловейко // Дівчина співала соловейком.

3. Порівняльний зворот може набувати функції іменної частини складеного присудка з наявною чи нульовою формою зв’язку: Увесь він був — ЯК весняний неспокій (М. Рильський);.

4. У функції іменної частини присудка в порівняльному звороті найчастіше виступає:
– іменник у формі називного відмінка: І день - як колос наливний (В. Сосюра); Ямка на потилиці наче гніздечко (О. Гончар);
– іменник у формі родового відмінка з прийменниками З, У: Чорні жилаві руки були наче з заліза (М. Коцюбинський);
– іменник у формі місцевого відмінка: Тиша як у сніговій пустелі (І. Цюпа); Табір - мов на долоні (Ю. Збанацький);
– прикметник: Марія для мене як рідна (Є. Гуцало);
– тавтологічним сполученням слів: Полк як полк (О. Гончар).

Додатково читайте: 

Прокопчук Л. Порівняльні звороти в системі компонентів формально-синтаксичної структури простого речення / Людмила Прокопчук. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/books-text-10682.html

 2.2. Складнопідрядні часові 

Складнопідрядні речення часу – це такі складнопідрядні речення розчленованої структури, підрядні частини яких указують на час або період тривання дії головної предикативної одиниці.

НАПРИКЛАД: Чому ж стоїш без духу ти, КОЛИ весь світ буває (Олександр Олесь); ЯК тільки літо, так я й в дорогу! (Леся Українка); Я намалював Катерину В ТОЙ ЧАС, ЯК вона прощалася з своїм москаликом і вертається в село (Т. Шевченко); Як заквітнуть у квітні садочки (відколи?), не надивишся ти на сади (П. Усенко); Ди­вись, я сміюсь (коли?), КОЛИ серце ридає... (Леся Українка).  ПІСЛЯ ТОГО ЯК луг покосять (коли?), знову трави ростуть в цвіту (В. Ткаченко). Не буде щастя ні мені, ні люду (доки? до якого часу?), ДОКИ на світі нещаслива буде хоча б одна людина роботяща (М. Вінграновський). ДОПОКИ бджоли, ДОТИ й щастя (З газети).

info  Від голов­ної частини до підрядної ставимо запитання (коли? відколи? з якого часу? доки? як довго? з яких пір? як довго тощо).

checked 1 Тип синтаксичного зв’язку – підрядний, аналогійний, детермінантний і непередбачуваний.

checked 1 Гнучкі структури.

checked 1 Підрядні частини приєднуються до головних за допо­могою часових сполучників і сполучних слів, а саме: ко­ли, поки, доки, як, як тільки, відколи, після того як, тим часом як, перед тим як, щойно, як тільки, відтоді як, з того часу як, допоки,  в той час як тощо.

Специфіка складнопідрядних речень зі значенням часу

1. У СПР часу предикативні одиниці завжди пов’язані одним часовим планом – одночасністю або послідовністю двох / кількох дій.

2. Підрядні ПО є основним показником часу, з яким збігається чи не збігається час головної ПО.

3. За семантикою ці речення неоднорідні.

4. Підрядна ПО може посідати пре-, пост- або інтерпозицію щодо головної.

5. Засоби зв’язку – диференційовані (семантичні) – у той час як, з того часу як, з тих пір як, від тієї пори як, після того як, перед тим як, до того як тощо та недиференційовані (асемантичні) сполучники – коли, як, поки, доки, а також сполучні слова (коли, відколи, поки, доки).

bookmark 1 NOTA BENE! 

Складені сполучники після того як, перед тим як, до того як можуть розщеплюватися на вказівні слова після того, перед тим, до того і на сполучник підрядності як – у такому разі між ними ставиться кома: Перед тим, як одхилити ляду, вона закриває ліхтар, прислухається (Леся Українка). Після того, як провалився тут Лабунець обома колесами зразу, – не їздять (Є. Гуцало). Якщо такі словосполучення сприймають як сполучники, то кома між їхніми частинами не ставиться: Перед тим як вечеряти, Гнат, вийшовши на ґанок, тонко засвистів (1. Муратов). 

Класифікація складнопідрядних речень часу

ґрунтуються на урахуванні специфіки сполучників:

1. СПР із семантикою одночасності.

2. СПР із семантикою неодночасності (послідовності).

Значення одночасності у СПР часу можуть виражати різні засоби – диференційовані та недиференційовані, паралельні видо-часові форми присудків, спеціальні частки, лексичні компоненти тощо.

СПР з недиференційованими сполучними засобами – це вихідна форма парадигми речень одночасності. Центральний сполучник – КОЛИ, що вказує на загальну співвіднесеність кількох ситуацій у часі без її уточнення. КОЛИ не може самостійно вказувати на значення одночасності без уточнення видо-часових форм присудків (здебільшого недок. вид; теп. / мин. / майб час).

Повна одночасність (якщо в обох ПО вид і час (здебільшого мин. час, недок. вид.) збігаються), напр.: Вона бачила ці береги, коли вони були ще зовсім пустельні (Я. Баш.); Влітку, поки козакував одинцем, стеріг рибальську хату отам у затоці, цілий університет пройшов (О. Гончар). Як мати страву носила, батько став частувати старостів (Г. Квітка-Основ'яненко).

Одночасність з відтінком умовності / узагальнення (теп. час, недок. вид), напр.: Щось несказанно чарівне криється в природі, коли під місяцем бовваніють чубасті полукіпки (М. Стельмах).

Одночасність із відтінком повторюваності дії (якщо в головній ПО наявні співвідносні слова – лексеми на зразок щоразу, іноді, завжди тощо): Мене завжди хвилює пісня, коли її співає гарне чисте серце (О. Корнійчук).

Часткова одночасність указує на частковий збіг дії, про яку повідомляють у головній ПО, з дією, що про неї мовиться в підрядній ПО, або навпаки (це передається зокрема різним співвідношенням док. й недок. видів дієслів-присудків), напр.: Коли вона прокинулась, на столі вже горіла свічка (О. Гончар). Коли звалювали першого дуба —  на хлопців дрібним холодним дощем бризнула роса (Григорій Тютюнник); Ще високо над обрієм стояло сонце, коли гребці закінчили загрібати сіно (Ю. Збанацький).

СПР із диференційованими сполучними засобами також виражають семантику одночасності. Напр.: У той час [= тим часом як], як вона співає, у садочок виходить молодий хлопець (Т. Шевченко); Важке зітхання з плачем виривалося якраз у ту мить, коли зробилося тихо (М. Стельмах).

СПР із семантикою неодночасності (послідовності) виражають слідування дії головної ПО за дією підрядної ПО та охоплюють такі відтінки:

1. Наступності, що його виражають: а) недиференційовані (асемантичні) сполучники коли, як, поки, доки (= після того як) – за умови присудкового значення док. виду мин. або майб. часу в обох ПО, напр.: Коли злива прокотилася над Дніпром і пішла далі на лівий берег, Олег продовжив свою подорож; Після того як не стало батька, доля розлучила нас на 15 років; б) диференційовані (семантичні) сполучні засоби, що додають до семантики наступності додаткових значеннєвих відтінків зумовленості (причини, умови, допусту). При цьому форми присудків можуть і не збігатися, напр.: Накидала вона оком і на Савку, надто після того, як той мало не зайшов у бійку з Мишком (І. Сенченко); Лиш тільки забринів день, хлопці вже сиділи разом (І. Микитин).

2. Часового передування, що його маркують диференційовані (семантичні) сполучні засоби (= перед тим як), напр.: Так затихає чорна хмара перед тим, як має грім загуркотіти (Панас Мирний); Ще довго довелося чекати Олені, перш ніж почулися його кроки (В. Земляк).


Час, шановні бакалаври, нам перепочити від інтелектуальної роботи.
У цьому нам допоможуть Анна Думніч і Лесею Нікітюк

Долучаймося до драйвової руханки!


 2.3. Складнопідрядні зі значенням зумовленості 

Складнопідрядні речення зумовленості – такі, у яких репрезентовано дві ситуації, що залежать одна від одної.

З огляду на напрям зумовленості в сучасному українському мовознавстві виокремлюють три підтипи зазначених вище речень:

1) речення стимулювальної зумовленості – причинові, умовні, допустові (вони тісніше пов’язані між собою, ніж два наступні підтипи);

2) речення результативної зумовленості – наслідкові;

3) речення стимулювально-результативної зумовленості – цільові (мети).

Характерні особливості складнопідрядних речень зумовленості

1. Важливе значення для них має реальна або гіпотетична модальність їхніх складників.

2. Речення зумовленості побудовані за певними моделями, що можуть змінюватися під впливом недиференційованих і диференційованих сполучників, співвідносних корелятів, видо-часових форм присудків.

exit 1 Складнопідрядні умовні речення

Складнопідрядні умовні речення – такі складні речення, що виражають пряму зумовленість, тобто в підрядній частині названо ситуацію, яка спричинює певний наслідок у головній частині.

НАПРИКЛАД: (За якої умови?) КОЛИ Б крила мав, Я б тоді під хмарами. соколом літав (П. Кармалюк). Завжди шумить ріка (за якої умови?), КОЛИ вона мілка (Нар.тв.). (За якої умови?) ЯКБИ Я турбував­ся лиш про себе, вже б онімів давно від самоти (Д. Павличко).РАЗ (за якої умови?) добром нагріте серце, вік не прохолоне (Т. Шевченко). Пригадай собі голос матері, ЯК (якщо) хочеш почути совість   (Д. Павличко).

info  Від голов­ної частини до підрядної ставимо запитання за якої у мови?

checked 1 Тип синтаксичного зв’язку – підрядний, аналогійний, детермінантний і непередбачуваний.

checked 1 Гнучкі структури.

Специфіка складнопідрядних умовних речень

1. Особливості справжньої умовності полягає в тому, що вона може бути тільки гіпотетичною, а не реальною.

2. Оскільки саме підрядна частина виражає основне значення речення – умову, то й модальність такого складного речення репрезентована в двох виявах:

 • як ірреальна для ірреально-умовних речень;
 • як можлива для потенційно-умовних.

3. Складники умовних складнопідрядних речень поєднують:

 • нерозчленовані сполучники:
  – недиференційовані: ЯКБИ, КОЛИ Б, АБИ, ХАЙ БИ;
  – диференційовані: ЯКЩО, КОЛИ (у зна­ченні якщо),, ЯК (у зна­ченні якщо), ЯКЖЕ, РАЗ;
 • складені поєднання на зразок ЗА УМОВИ, ЯКЩО; ЗА ТІЄЇ УМОВИ, ЯКЩО; У ТОМУ РАЗІ, ЯКЩО; ЗА УМОВИ ЩО; З УМОВОЮ ЩО.

Класифікація складнопідрядних умовних речень
за модальністю предикативних частин і будовою

1) власне-умовні (індикативної модальності);

2) невласне-умовні (індикативної модальності з невласне-умовним значенням);

3) умовні ірреальної модальності.

checked 1 У власне-умовних складнопідрядних реченнях (індикативної модальності) підрядні частини повідомляють про явища, які можливі в минулому, теперішньому чи майбутньому часі. Характерна ознака таких речень – уживання в підрядних частинах присудкових форм у дійсному способі (індикативі).

Основні засоби зв’язку між предикативними частинами:

 • диференційований сполучник ЯКЩО. Наприклад: ЯКЩО прийде (присудок у майб. часі дійсн. способу) журба, то не думай її розвести у веселощах бучних (Леся Українка); ЯКЩО обрид (присудок у мин. часі дійсн. способу) тобі хто, позич йому грошей (Є. Гуцало); Хай Змія Цариця мене скарає, ЯКЩО се (присудок у теп. часі дійсн. способу) неправда! (Леся Українка) – установлено зв’язок між неповторюваними одиничними явищами.
 • диференційований сполучник КОЛИ. Наприклад: Якось веселіше на душі, КОЛИ під хатою шумлять (присудок у теп. часі дійсн. способу) колоски і ріднять тебе з полем (І. Цюпа); КОЛИ тривоги життєвої тебе підхопить (присудок у майб. часі дійсн. способу) вітер злий, по вінця сили трудової у серце стомлене налий (М. Рильський) – виражає значення узагальнення, повторюваності подій.
 • диференційований сполучник ЯК (має виразне розмовне та експресивне забарвлення). Наприклад: ЯК хочеш (присудок у теп. часі дійсн. способу) від людей шаноби, любов і гнів бери у путь (М. Рильський); ЯК не зійде (присудок у майб. часі дійсн. способу) сива м’ята із-під снігу, я сльозами розтоплю холодну кригу (А. Малишко); ЯК ТІЛЬКИ (частка) я приїду (присудок у майб. часі дійсн. способу), ви зараз знаходите діло (Леся Українка) – виражає значення узагальнення, часовий відтінок.

checked 1 У невласне-умовних складнопідрядних реченнях (індикативної модальності з невласне-умовним значенням) спостережено вияв інших відтінків значення – причинових, наслідкових, допустових, що їх маркують спеціальні лексеми. Для моделі таких речень характерні ті самі диференційовані сполучники, що й для попереднього типу, але умовне значення їх значно послаблено або й зовсім знівельовано.

Основні засоби синтаксичного зв’язку між предикативними частинами:

 • диференційований сполучник ЯКЩО за препозитивного вживання може наближатися до хоча, тобто умовне значення поєднується з допустовим. Наприклад: ЯКЩО ми не встигли попрощатись, то повинні стрінутись живі! (П. Дорошенко).
 • диференційовані сполучники ЯКЩО, КОЛИ, ЯК + лексема ВЖЕ. Наприклад: ЯКЩО ВЖЕ на те пішло, то я згоден відповідальність за прапор взяти на себе (О. Гончар). Я поїду до їх, КОЛИ ВЖЕ на те пішло (І. Нечуй-Левицький). КОЛИ (якщо) весело живеться, до роботи серце рветься (Нар.тв.).Та тільки тогді пустять, ЯК ВЖЕ нічого й взяти (Г. Квітка-Основ’яненко) – увиразнено наслідково-причинові або допустові відтінки, репрезентовано очевидність повідомленого в підрядній частині.
 • диференційований сполучник РАЗ має емоційне забарвлення та надає умові причинного відтінку. Наприклад: РАЗ вийшов деспоту навпроти, не відступлю, не покорюсь і не покаюсь! (П. Дорошенко).

checked 1 Складнопідрядні речення ірреальної модальності – такі конструкції, у яких виражена нереальна (у т. ч. і потенційна) умовність засобами умовного способу. Наприклад: Якби оті проміння зо­лоті у струни чарами якими обернути, я б з них зробила золотую арфу... (Леся Українка). КОЛИ Б не печаль, чи спіз­нала б я радість? (Г. Тарасюк). 

Основні засоби зв’язку між предикативними частинами

– недиференційовані сполучники ЯКБИ, КОЛИ Б (діал. КОБИ), АБИ, ХАЙ БИ. Наприклад: Уже б співали треті півні, ЯКБИ вони десь тут були (П. Дорошенко); КОЛИ Б мене забили, ти б став володарем моїх багатств (А. Шиян); І риба співала б, КОБИ голос мала (Я. Гримич); Навіть було б смішно, АБИ ті черевики вихопилися наперед (В. Земляк).

exit 1 Складнопідрядні речення причини

Складнопідрядні речення причини – такі, що виражають пряму зумовленість, тобто вказують на причину дії, яка спричинює певні наслідки (стан або дію), репрезентовані в головній частині.

НАПРИКЛАД: За мир голосуєм (з якої причини?), БО миру скрізь прагнуть народи землі (П. Усенко); Поет не боїться від ворога смерті (чо­му?), БО вільная пісня не може умерти (Леся Українка). За­пізнився з відповіддю (через що?) ЧЕРЕЗ ТЕ, ЩО живу зараз за кордоном, а не в Чернігові (М. Коцюбинський).

info  Від голов­ної частини до підрядної ставимо запитання чому? через що? з якої причини?

checked 1 Тип синтаксичного зв’язку – підрядний, аналогійний, детермінантний і непередбачуваний.

checked 1 Як гнучкі структури, так і негнучкі.

Специфіка складнопідрядних причинових речень

Для складнопідрядних причинових не характерна гіпотетична модальність на відміну від умовних речень.

Сполучникові засоби охоплюють два типи:

 • недиференційовані сполучники, що здатні передавати як власне-причинові, так і невласне-причинові відтінки значень: БО, ТОМУ ЩО, ОСКІЛЬКИ, АДЖЕ (за допомогою модальних слів, часток або контексту загалом);
 • диференційовані складені сполучники / сполучникові утворення, що передають або власне-причинове, або невласне-причинове значення:ЧЕРЕЗ ТЕ ЩО, ЗАВДЯКИ ТОМУ ЩО, НА ПІДСТАВІ ТОГО ЩО, ВНАСЛІДОК ТОГО ЩО, В СИЛУ ТОГО ЩО, У ЗВЯЗКУ З ТИМ ЩО, ВИХОДЯЧИ З ТОГО ЩО, ТИМ БІЛЬШЕ ЩО тощо.

Класифікація складнопідрядних причинових речень за відтінками значення та будовою

checked 1 Власне-причинові складнопідрядні речення – ті, що виражають справжню причину.

Основні засоби зв’язку між предикативними одиницями 

 • недиференційований сполучник БО, уживаний як у літературній, так і розмовній мові; причому завжди на початку підрядної частини. Наприклад: Босфор аж затрясся, БО зроду не чув козацького плачу (Т. Шевченко). Та буде сад! БО там, де ми закінчили, почнуть сини... ходою косарів... (Б. Олійник).
 • недиференційовані сполучники ТОМУ ЩО (має здатність розчленовуватися), ТИМ ЩО (застар.), ОСКІЛЬКИ (книжн.), частка-сполучник АДЖЕ. Наприклад: Я в’язнем був лише ТОМУ, ЩО народився у в’язниці (Д. Павличко). Явдоха й собі за Петром тягне, ТИМ ЩО багатир (М. Коцюбинський). Сіли пити чай, ОСКІЛЬКИ всі не вечеряли і добре зголодніли (В. Канін). Працю хлібороба я високо ціную, АДЖЕ він усіх нас годує (І. Цюпа).
 • ЧЕРЕЗ ТЕ ЩО, ВІД ТОГО ЩО, ЗАВДЯКИ ТОМУ ЩО, НА ПІДСТАВІ ТОГО ЩО, ВИХОДЯЧИ З ТОГО ЩО, З ОГЛЯДУ НА ТЕ ЩО, ЗАРАДИ ТОГО ЩО, ВНАСЛІДОК ТОГО ЩО, У СИЛУ ТОГО ЩО, З ПРИЧИНИ ТОГО ЩО, У ЗВ’ЯЗКУ З ТИМ ЩО, ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ ЩО – складені сполучники і сполучникові утворення, що можуть передавати власне-причинове значення без підтримки контексту чи лексики (хоча така підтримка й можлива). Наприклад: А ЧЕРЕЗ ТЕ, ЩО в них була тільки латка землі, ніхто довго не слав старостів (М. Стельмах). ВІД ТОГО й земля нам ставала рідніша, ЩО з небом вона обнялася крильми (Б. Олійник). Посівна була своєчасно закінчена ВНАСЛІДОК ТОГО, ЩО перейшли на двозмінну роботу (Із часопису). І свого листа Котовський адресував вам У ЗВ’ЯЗКУ З ТИМ, ЩО ви не платите утримання робітникам заводу (Ю. Смолич) тощо.

checked 1 Невласне-причинові складнопідрядні речення – такі, що, окрім причинової семантики, репрезентують додаткові відтінки значень.

Основні засоби зв’язку між предикативними одиницями  

 • недиференційований сполучник БО – за підтримки контексту може виражати значення обґрунтування, уточнення дії, виправдання дії чи стану головної частини, напр.: На багатьох патякали язики, й інші брехливі вісті не лежали на місці, БО погана чутка далі од хорошої чутна (Є. Гуцало). Прилинь, сизий орле, БО я одинокий сирота на світі, в чужому краю (Т. Шевченко). За наявності спонукальних форм і заперечення в головній частині – застереження, напр.: Не женися на багатій, БО вижене з хати (Т. Шевченко).
 • недиференційовані сполучники ТОМУ ЩО, ТИМ ЩО, ТОГО ЩО (у нерозчленованій формі) маркує значення обґрунтування емоційного стану, напр.: Твердо стоїть на землі Лук’ян, ТОМУ ЩО вміє працювати (А. Шиян). І нічого не вдіяв, ТИМ ЩО перед очима нема нічого доброго скульптурного (Т. Шевченко). Дідусь сивесенький рида ТОГО, бачте, ЩО сирота (Т. Шевченко).
 • діалектні та застарілі сполучники ПОЗАЯК, ПОНЕЖЕ виражають віддалену причину, причину-пояснення, напр.: ПОЗАЯК мої противники не мають відваги виступити відверто, я сам підкажу їм, що вони хотіли б нам закинути (Ірина Вільде). Діло велике вже почато, повороту не буде, ПОНЕЖЕ на те воля і благословення боже (Н. Рибак).
 • складені утворення ПІД ВИГЛЯДОМ ТОГО... ЩО; ПІД ПРИВОДОМ ТОГО... ЩО; СУДЯЧИ З ТОГО... ЩО; У ЗВЯЗКУ З ТИМ... ЩО; ТИМ БІЛЬШЕ ЩО, ТИМ ПАЧЕ ЩО спеціалізуються для вираження зовнішнього приводу, додаткового обґрунтування. Наприклад: Мимоволі я теж прибирав гідності та статечності, ТИМ БІЛЬШЕ ЩО Дармограїха на людях зверталась на «ви» й іменувала поштиво по батькові (Є. Гуцало). Але можна звикнути, ТИМ ПАЧЕ, що поруч з виходом цього гарячого джерела виливається джерело холодне, мов крига (В. Корнієнко) тощо.

Отже, складнопідрядні речення причини не такі одноманітні, як це здавалося раніше, оскільки вони здатні виражати різні відтінки власне-причинового і невласне-причинового значення. 

exit 1 Складнопідрядні допустові речення

Складнопідрядні допустові речення – такі, що виражають зворотну зумовленість, тобто в підрядній частині мовець повідомляє про підставу чи умову, усупереч якій відбувається, відбулася або може відбутися дія головної частини.

НАПРИКЛАД: (Попри що?) ХОЧ була північ, спати не хотілось (І. Цюпа). Ніч тепла і тиха (незважаючи на що?), ХОЧ уже пахне вологою (В. Василевська). Даю тобі цей меч (незважаючи на що?), ДАРМА ЩО ти не сильна (Леся Українка).

info  Від голов­ної частини до підрядної ставимо запитання незважаючи на що? попри що?

checked 1 Тип синтаксичного зв’язку – підрядний, аналогійний, детермінантний і непередбачуваний.

checked 1 Як гнучкі, так і негнучкі структури.

Специфіка складнопідрядних допустових речень

1. Підрядна частина стосується всієї головної предикативної одиниці.

2. Власне-допустові речення будуються за однією моделлю, невласне-допустові – за трьома.

3. Підрядні частини допустових складнопідрядних речень посідають постпозицію, але можуть бути в препозиції чи інтерпозиції. Якщо підрядні частини препозитивні, то в головній частині можуть функціюють протиставні сполучники АЛЕ, ТА, ПРОТЕ, ОДНАК та їх аналоги. Ці сполучники допомагають відмежувати головну частину від підрядної і, найголовніше, увиразнюють протиставлення.

4. Сполучникові засоби охоплюють два типи:

 • недиференційовані сполучники, що здатні передавати як власне-допустові, так і невласне-допустові відтінки значень: ХОЧ, ХОТЬ (заст.), ХАЙ, НЕХАЙ., 
 • диференційовані складені сполучники / сполучникові утворення, що передають або власне-допустове, або невласне-причинове значення: НЕЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ ЩО, ДАРМА ЩО, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО ЩО, ВСУПЕРЕЧ ТОМУ ЩО.

Класифікація складнопідрядних допустових речень
за значенням і будовою

checked 1 Власне-допустові складнопідрядні речення – такі, у головній частині яких ідеться про явище, здійснене всупереч потенційній причині, зафіксованій у підрядній частині.

Основні засоби зв’язку між предикативними одиницями  

 • недиференційований ХОЧ, що його вживають у всіх жанрах і стилях української мови (щоправда, його варіант ХОЧА більш типовий розмовній мові, а ХОТЬ застарілим текстам). Наприклад: За столом сиділи гості, втиснуті в жупани, а жінки були в кунтушах, ХОЧ у хаті стояла задуха (П. Панч). ХОЧА була північ, спати не хотілось (І. Цюпа).
 • недиференційований препозитивний сполучник ХАЙ (розм. НЕХАЙ) – надає реченню відтінку припущення, якому в головній частині протистоїть несподіваний наслідок. Наприклад: ХАЙ виє вітер і шаленіє заметіль, не покинуть бійці своїх постів (А. Шиян). НЕХАЙ ХОТЬ стане він Бовою, не наляка мене собою (І. Котляревський).  ХОЧ посивіло волосся, – серце моє, не сивій (В. Сосюра). ХАЙ ми хлоп'ятами були у дні народження епохи, ми в крок з великим часом йшли (Л. Дмитерко).
 • диференційовані складені сполучники, спеціально призначені для вираження власне-допустового значення, НЕЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ ЩО (у розчленованому й розчленованому вигляд), ДАРМА ЩО (нерозчленований), НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО ЩО (книжн.), ВСУПЕРЕЧ ТОМУ ЩО (книжн.). Наприклад: НЕЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, ЩО він був від мене вдвічі з лишком старший, ми з ним по-справжньому потоваришували (Ю. Збанацький). ДАРМА ЩО ні родичів, ні приятелів і в нього, і в Артема тут не було, ночувати пустили в першу ж хату (А. Гол.). ВСУПЕРЕЧ ТОМУ, ЩО обіцяли синоптики, дощ ішов до самого вечора (Із часопису). День був душний, НЕЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, ЩО краплі учораш­нього рясного дощу іскрились на траві (Марко Вовчок).

checked 1 Невласне-допустові речення набувають різних відтінків значення – зіставно-протиставного, умовного, узагальненого.

Такі речення охоплюють ще три моделі, які розглянемо детальніше:

 • протиставно-допустові;
 • умовно-допустові;
 • узагальнено-допустові.

Протиставно-допустові складнопідрядні речення та засоби синтаксичного зв’язку між частинами

 • недиференційовані сполучники ХОЧ, ХОЧ мовець використовує для вираження протиставно-допустового значення, коли зміст предикативних частин тільки зіставляється, тобто йдеться про несхожі явища, що спричинює послаблення протиставлення, напр.: Вечір ще бився в степу, ХОЧА робота на будівельному майданчику вже й затихла (М. Чабанівський). І жодне з них в цю мить не згадало про Євгена, ХОЧ обом їм він був на думці (В. Земляк).

Умовно-допустові складнопідрядні речення та засоби синтаксичного зв’язку між частинами

 • недиференційовані сполучники ХАЙ (НЕХАЙ), ХОЧА... ТО, ХОТЬ... ТО можуть наближатися до якщо, тобто виражати допустове значення з умовним відтінком у разі присудка в теп. і майб. часі в підрядній частині, напр.: ХОЧА лежачого й не б’ють, ТО і полежать не дають (Т. Шевченко). ХОТЬ се не по царській породі, ТА де ж взять дров, коли все степ (І. Котляревський). НЕХАЙ ви, люблячи мене, і не засоромитеся сказати прямо: вона мужичка; ТА яково буде вам тогді? (Г. Квітка-Основ’яненко). ХАЙ птахи тепер тривожні, ХАЙ і журно журавлю, ТА в твоїй прикметі кожній повінь щастя я ловлю (М. Рильський).

Узагальнено-допустові складнопідрядні речення та засоби синтаксичного зв’язку між частинами

 • диференційовані  сполучні засоби – відносні займенники і прислівники ХТО, ЩО, ЯКИЙ, ЯК, ДЕ, КУДИ, ЗВІДКИ у сполученні з часткою НЕ в препозитивній підрядній одиниці. Головна частина речення доводить, що явище відбувається всупереч будь-яким перешкодам, напр.: Куди ви не повернетесь все горить, палає (П. Мирн.). СКІЛЬКИ НЕ кликали Гафійку їсти, вона не увійшла (М. Коцюбинський). Кирило Іванович ЩО НЕ робив, нічого не вдіє (Панас Мирний). І все, КУДИ НЕ йду, холодні трави сняться (В. Сосюра). 
 • узагальнені слова в головній частині ВСЕ, БУДЬ-ЯКИЙ, НІХТО, НІЩО, НІЯКИЙ, що увиразнюють узагальнене значення цих конструкцій., напр.: І все, КУДИ НЕ йду, холодні трави сняться (В. Сосюра). 

Узагальнено-допустові речення легко піддаються фразеологізації (читайте заувагу нижче).

bookmark 1 NOTA BENE! 

Серед допустових речень виділяють і такі, які не мають формального показника – підрядного сполучника допусту ХОЧ, НЕЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, ЩО АБО ДАРМА ЩО. Проте підрядна частина в таких реченнях відповідає на запитання незважаючи на що? і має такі фразеологізовані сполучення, до складу яких входить заперечна частка не і подекуди частка би(б), як-от: ХТО (Б) НЕ, ЩО (Б) НЕ, ДЕ (Б) НЕ, СКІЛЬКИ( Б) НЕ, ЯКИЙ БИ НЕ, КУДИ (Б) НЕ, ЯК НЕ  і под. Наприклад: Хто б що не говорив, Вітчизни без рідної хати не було й не може бути (В. Скуратівський). Кирило Іванович що не робив – нічого не вдіє (Панас Мирний). Скільки не кликали Гафійку їсти, вона не увійшла (М. Коцюбинський). Павло з Маланкою, як не прислухалися до палких суперечок між батьком і дідом, не могли засвоїти вірної думки (К. Гордієнко). Де вже я не був – такого дива і не чув (Л. Глібов). Сполучник допустовості ХОЧ у  цих реченнях ніби пропущений (скорочений). Порівняймо: (Хоч) хто б що не говорив, Вітчизни без рідної хати не було й не може бути. (Хоч) що не робив Кирило Іванович  – нічого не вдіє. (Хоч) скільки не кликали Гафійку їсти, вона не увійшла. Павло з Маланкою, (хоч) як не прислухалися до палких суперечок між батьком і дідом, не могли засвоїти вірної думки. (Хоч) де вже я не був – такого дива і не чув.

exit 1 Складнопідрядні речення наслідку

Складнопідрядні наслідкові речення – такі, що вказують на наслідок того, про що йдеться в головному реченні. 

НАПРИКЛАД: Влітку я добре відпочив, ТАК ЩО з новими силами міг взятися до роботи.

info  Від голов­ної частини до підрядної не можемо поставити чіткого запитання, хіба що таке – що є результатом?

checked 1 Тип синтаксичного зв’язку – підрядний, аналогійний, детермінантний і непередбачуваний.

checked 1 Негнучкі структури.

 Специфіка складнопідрядних речень наслідку

У складнопідрядних наслідкових реченнях, як і цільових, виражається пряма результативна зумовленість, але на відміну від цільових речень результативність не гіпотетична, а реальна. Тому для головної частини підрядних наслідкових речень характерні не ірреальні, а форми дійсного способу (індикативні).

Приєднується підрядна наслідкова частина за допомогою сполучника ТАК ЩО, який комою не розчленовується (тобто обидві його частини стоять у підрядній частині). Наприклад: Калюж­ний кладе мені руки на голову, ТАК ЩО шапка наповзає аж на очі (Г. Тютюнник). Вже в березні розвезло шляхи, ТАК ЩО ні проїхати, ні пройти (І. Цюпа).

Сполучник ТАК ЩО може підсилюватися частками і(й), аж. Наприклад: Здоровенний дуб розлігся, розширився своїм кострубатим гіллям, ТАК ЩО АЖ темно під ним (М. Коцюбинський).

 • Для складнопідрядних наслідкових речень досить типова парцеляція, напр.: За кілька хвилин поїзд рушив далі. ТАК ЩО бійці ледве встигли позлазити на платформу (Ю. Мушкетик).

Складнопідрядні наслідкові речення слід відрізняти від складнопідрядних займенниково-співвідносних (у школі – міри та ступеня), у яких вказівне слово так стоїть у головній частині, а підрядна частина приєд­нується за допомогою сполучника ЩО. Порівн.:

Складнопідрядне займенниково-співвідносне (міри та ступеня)

Складнопідрядне наслідкове

Ми вже так знали одне одного, ЩО навіть думки одне одного вгадували безпомилко­во (О. Гончар).

Корній Кирилович раптом засміявся дзвінко, молодо, ТАК, ЩО АЖ луна пішла по­над річкою (І. Ле).

 

Усе було передбачено до найменших дрібниць, ТАК ЩО битву за урожай вигра­ли люди.

Корній Кирилович раптом засміявся дзвінко, молодо, ТАК ЩО АЖ луна пішла по­над річкою.

exit 1 Складнопідрядні речення мети

Складнопідрядні речення мети (цільові) – такі, що виражають пряму зумовленість, тобто такий зв’язок, коли в підрядній частині мовець повідомляє про бажаний наслідок передумови, зафіксованої в головній частині.

НАПРИКЛАД: Кожне слово в симфонію проситься (навіщо?),  ЩОБ світам і народам гриміть (О. Новицький); Христя (навіщо?), ЩОБ як-небудь скороти­ти час, почала вишивати сорочку (Панас Мирний). Я висловлював оригінальний підхід до речей ДЛЯ ТОГО, ЩОБ вразити цю чарівну дівчину (А. Дімаров). Бригада закінчувала трудовий день З ТИМ, ЩОБ завтра новий день продовжити з новим завзяттям (А. Дімаров).

info  Від голов­ної частини до підрядної ставимо запитання з якою метою? для чого? навіщо?

checked 1 Тип синтаксичного зв’язку – підрядний, аналогійний, детермінантний і непередбачуваний.

checked 1 Як гнучкі, так і негнучкі структури.

Специфіка складнопідрядних речень мети

1. Підрядна частина пояснює головну загалом.

2. Складнопідрядні речення мети семантично пов’язані з реченнями умови та причини, які теж репрезентують пряму зумовленість. На відміну від цих конструкцій у складнопідрядних реченнях мети передбачувана подія можлива лише внаслідок цілеспрямованої дії.

3. Подія в складнопідрядних реченнях мети завжди тільки передбачувана, потенційна, а не реальна. Отже:

 • їх підрядна частина завжди гіпотетична, спрямована в майбутнє;
 • предикат виражений або синтаксичним ірреальним способом, або інфінітивом; 
 • сполучні засоби завжди мають частку БИ.

4. Підрядна частина при­єднується до головної найчастіше за допомогою сполучника ЩОБ (рідше — ЩОБИ), а також за допомогою інших спо­лучників (ДЛЯ ТОГО ЩОБ, ЗАРАДИ ТОГО ЩОБ, З ТИМ ЩОБ, АБИ). 

5. Складені сполучники ДЛЯ ТОГО ЩОБ, ЗАРАДИ ТОГО ЩОБ, З ТИМ ЩОБ можуть розподілятися між головною та підрядною частинами. На­приклад: ДЛЯ ТОГО ЩОБ любити власний народ, не треба нам ненавидіти інший народ (О. Кобилянська).Не тре­ба нам ненавидіти інший народ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ любити власний народ. (ЗВЕРНІТЬ УВАГУ на розділові знаки: кома ставиться один раз: або  перед складеним сполучником, або всередині).

6. Підрядна частина може посідати всі три позиції, але найтиповіша постпозиція, оскільки повідомлення про мету зазвичай актуальніше, ніж повідомлення про саму дію. До того ж:

 • за препозиції головна і підрядна частини виявляють найбільшу взаємопов’язаність, маркуючи відношення мети й засоби її досягання, мети й умови, за якої вона може бути досягнута, напр.:  ЩОБ рибку з'їсти, треба в воду лізти (Нар. тв.).
 • за інтерпозиції підрядна частина набуває приєднувального відтінку й наближається до вставного речення, напр.: А ввечері мій Ярема, ЩОБ не сердить отамана, покинув Оксану (Т; Шевченко).

Класифікація складнопідрядних речень мети
за значенням і будовою

checked 1 Власне-цільові складнопідрядні речення – такі, що містять слова зі значенням цілеспрямованого руху, переміщення чи подібних акцій. 

Основні засоби зв’язку між предикативними одиницями  

 • недиференційований сполучник ЩОБ – основний засіб зв’язку в складнопідрядних наслідкових реченнях, напр.:  Пішла вночі до ворожки, ЩОБ поворожити (Т. Шевченко). Зерно в землю теж кладуть, ЩОБ воно воскресло в житі (Б. Олійник). Виходить олень на болото, ЩОБ глянуть, як біжить небачена істота (П. Дорошенко).
 • недиференційовані сполучники діалектного походження ЩОБИ, КОБИ, КОБ, напр.: Всі хлопці позбігалися, ЩОБИ побачити мойого бранця (І. Франко). Він купить йому яблук, білий хлібець, КОБИ вже лише тут був (М. Коцюбинський). 
 • недиференційований сполучник АБИ вносить у складнопідрядне речення мети обмежувальний відтінок (його додатково увиразнює видільна частка ТІЛЬКИ), напр.: Ага, міняєш бика на вола, АБИ дома не були (Є. Гуцало). Небо прихилив би, АБИ добре було тобі (Я. Гримчак). Ліпше нехай і козаком уже стає, АБИ Б ТІЛЬКИ не засиджувався в безділі та в нудьзі (І. Ле). 
 • частка ТІЛЬКИ Б може самостійно виконувати функцію сполучника мети, так що речення набуває відтінку посиленого прагнення досягти чогось, напр.: І у панаса грати стала, Енея Б ТІЛЬКИ уловить (І. Котляревський).
 • спонукальна частка НЕХАЙ у ролі синтаксичного засобу зв’язку увиразнює значення спонукання в досягненні мети, напр.: О, музо, панночко Парнаська! Спустись до мене на часок; НЕХАЙ твоя научить ласка, НЕХАЙ твій шепчеть голосок (І. Котляревський). Підрядні частини з таким засобом зв’язку самостійніші, ніж зі сполучником ЩОБ, тому речення наближаються до складносурядних.
 • складні сполучники ДЛЯ ТОГО ЩОБ, ЗАТИМ ЩОБ, З ТИМ ЩОБ (типові для книжної чи розмовної мови), напр.:  Височенний хрест поставив... Се, бачиш, ДЛЯ ТОГО, ЩОБ знать було, що криниця єсть коло дороги (Т. Шевченко). Топив наш батько кораблі ЗАДЛЯ ТОГО, ЩОБ бодай хоч іноді у брудному шинку маленька калюжа його життя обернулась хоч на час у море бездонне і безкрає (О. Довженко). Усі люди зібрались ЗАТИМ, ЩОБ подивитись на Оксану (Г. Квітка-Основ’яненко). Бригада закінчувала трудовий день З ТИМ, ЩОБ завтра новий день продовжити з новим завзяттям (Ю. Яновський).

checked 1 Невласне-цільові складнопідрядні речення – такі, що, окрім цілковитого значення мети, виражають додаткові семантичні відтінки, зокрема:

 • необхідної підстави для реалізації дії – якщо в головній частині вжито слова зі значенням повинності треба, потрібно, необхідно, мати, варто тощо, а засобом синтаксичного зв’язку препозитивної підрядної частини є сполучники тільки найзагальнішого, недиференційованого значення. Наприклад: ЩОБ перебудувати світ, треба бути сміливим і сильним (І. Сенченко).
 •  достатні, недостатні чи надмірні підстави для здійснення дії, якщо в головній частині вжито слова досить, достатньо, вистачить, мати, замало, недостатньо, надто, занадто, багато, якщо маркерами підрядних частин є сполучники АБИ, ДЛЯ ТОГО ЩОБ, наприклад: Щось має бути і тут від отих старожитностей, АБИ засвідчувати давно минулі діяння і життя людей (І. Цюпа). Почекати представникам п’ять хвилин конче потрібно було ДЛЯ ТОГО, ЩОБ консул додержав свого престижу (Ю. Смолич).
 • антимети (несправжньої мети) – у таких реченнях мова йде про непередбачені, несподівані й часто небажані наслідки, що не можуть бути справжньою метою, напр.: Хлопчик, зачарований Десною, виріс, ЩОБ усіх нас чарувать (П. Дорошенко). Уже кружляв листя жовторжаве, ЩОБ на асфальті мокрому спочить (М. Рильський).

2.4. Складнопідрядні зіставлювальні речення 

Поняття зіставлення типове для складносурядних речень, утім, деякі підрядні сполучники також можуть виражати це значення. Це і дає підставу виокремоювати серед складнопідрядних розчленованих речень зіставлювальні конструкції.

Підґрунтям для їх кваліфікації є характер зіставлювальних значень, оскільки в реченні йдеться про .відмінні чи подібні явища. З огляду на такий семантичний потенціал складнопідрядні зіставлювальні речення поділяють на дві групи:

 • зі значенням невідповідності ;
 • зі значенням відповідності. 

Специфіка складнопідрядних речень зі значенням невідповідності

1. Із недиференційованим умовним сполучником ЯКЩО... ТО

Такі складнопідрядні речення виражають таку семантику:

 • зіставлення неподібних явищ, тому вони синонімічні до складносурядних речень, поєднаних сполучником А, порівн.: ЯКЩО в моїй душі так суперечно, ТО що казати вже про цілий світ! (П. Дорошенко) // В моїй душі так суперечно, А що казати вже про цілий світ!
 • зіставлення протилежних явищ, тому вони синонімічні до складносурядних речень, поєднаних сполучником АЛЕ, порівн.: Вихователь – не чиновник. ЯКЩО ж він чиновник, ТО він не вихователь (К. Ушинський) // Вихователь – чиновник, АЛЕ тоді він не вихователь. 

2. Із недиференційованим умовним сполучником ЯКЩО... ТО ЗАТЕ, ЯКЩО... ЗАТЕ

 • надають складнопідрядному реченню замінного або допустово-замінного відтінку значення, напр.: ЯКЩО ранні твори письменника були не цілком досконалі за формою, ЗАТЕ в них відчувалося справжнє натхнення (Із часопису).

3. Із диференційованими сполучниками В ТОЙ ЧАС ЯК (у нерозчленованому вигляді), ТИМЧАСОМ ЯК (у нерозчленованому вигляді), ТОДІ ЯК 

Специфіка складнопідрядних речень зі значенням відповідності

1. Із недиференційованим умовним сполучником ЯКЩО... ТО

Такі складнопідрядні речення виражають таку семантику:

 • подібності (у 2-ій ПО можуть функціювати різні частки та модальні слова), напр.: ЯКЩО дитина хороша, ТО цим вона теж зобов’язана вихованню, своєму дитинству (А. Макаренко). ЯКЩО педагогіка хоче виховувати людину в усіх відношеннях, ТО вона повинна попереду пізнати її також в усіх відношеннях (К. Ушинський).

2. Із диференційованим сполучником У МІРУ ТОГО ЯК (у нерозчленованому вигляді)

 • зростання ознаки, напр.: Та В МІРУ ТОГО ЯК наближався до лікарні, притуплювалася гострота бажання побачити Валечку (Ірина Вільде).

3. Із диференційованим сполучником ЧИМ... ТИМ, ЩО… ТО; ЩО… ТИМ; ЧИМ… ТО; ЩО НЕ… ТО; ЩО… ТО НЕ; НАСКІЛЬКИ... НАСТІЛЬКИ, СКІЛЬКИ... СТІЛЬКИ

 •  пропорційного зростання чи послаблення ознаки, напр.: ЧИМ ближче свято, ТИМ сильніше хочу тебе бачити (Г. Гусейнов, ЩО;далі вони заглиблювалися в сад, ТО чимраз більше він вивищувався і вивищувався на їхніх очах (Ю. Винничук). ЧИМ більше слухаєш, ТИМ більше хочеться чути (М .Коцюбинський). ЧИМ більше снігу на полі, ТИМ більше вологи буде в землі (О. Копиленко). ЧИМ ночі тепліші, ТИМ  зорі ясніші (Л .Костенко). ЩО уважніше роздивляємося сусідів, ТО настійніше замислюємося про самих себе (В. Коротич). В МІРУ ТОГО ЯК наближалася сесія, хвилювання наростало. СКІЛЬКИ в морі-океані є на дні піску, СТІЛЬКИ щастя я бажаю на твоїм віку (Нар. тв.). 
3. Складнопідрядні речення розчленованої структури з корелятивним зв’язком

До складнопідрядних речень розчленованої структури мовознавці зараховують відносно-поширювальні , такі, що утворені «технікою приєднання» (за Раїсою Христіаніновою). За семантикою зазначений тип речень ще називають «Складнопідрядними реченнями з підрядними супровідними частинами». Вони містять у собі додаткове повідомлення, побічне зауваження чи узагальнення висловленого в головній частині.

Підрядна частина приєднується до головної за допомогою відносного займенника ЩО в називному чи непрямих відмінках (що – чого – чому – в що – чим – на чому тощо). Прикметно, що цей відносний займенник легко замінити на сполуку «І ЦЕ». Наприклад:  Матвій вирішив агітувати, ЩО і робили його представники (У. Самчук). Незабаром приїхали і гості, ЧОГО і варто було сподіватись (М. Стельмах). Невдовзі Ігор залишив товариство, ЧИМ трохи засмутив Галю (Розм.). 

Більше дізнаєтеся про специфіку відносно-поширювальних речень, прочитавши статтю Раїси Христіанінової, надруковану в журнаоі Українська мова. Електронний варіант наукової розвідки – у PDF-файлі нижче.

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

4. Синоніміка складносурядних і складнопідрядних речень


 

bookmark 1 NOTA BENE! 

Самостійно повторити правила вживання розділових знаків у складнопідрядних реченнях за новою (2019 р.) редакцією УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ (електронну версію подаємо нижче):

ЗАВАНТАЖИТИ PDF


 bookmark 1 NOTA BENE! 

Теоретичний матеріал із теми СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ НЕРОЗЧЛЕНОВАНОЇ СТРУКТУРИ: СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНА ТА ФУНКЦІЙНО-СТИЛІСТИЧНА ТИПОЛОГІЇ узагальнено в навчальному посібнику: Синтаксис сучасної української мови. Схеми і таблиці: / Ніна Гуйванюк, Олена Кардащук, Олена Кульбабська. – Чернівці, : Рута 2003. – 159 с. – Таблиця№ 69. Режим доступу до Е-версії: 
https://kulbabska.com/images/catalog/pdf/manuals/Kulbabska.com--Metodicni_Posibniki--Sintaksis_sucasnoi_ukrainskoi_movi_2003_rik.pdf 03.02.2019 1

Знання і могутність – те саме (Ф. Бекон)

Лекцію підготувала
проф. Олена КУЛЬБАБСЬКА
(Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича)

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.

Cподобалась сторінка?

Close

Ви можете поділитись нею з друзями у соціальних мережах або надіслати посилання на неї у месенджери...