Л_1: Синтаксис української мови як лінгвістичне вчення та навчальна дисципліна

Мова має два потужні крила, які дають їй повнокровне життя, — океан слів і граматику (Іван Вихованець)

Модуль № 1. Загальні питання синтаксису. Словосполучення

Лекція № 1

Тема: СИНТАКСИС УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ЛІНГВІСТИЧНЕ ВЧЕННЯ ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

(2 год. – лекцій, 2 год. – практ. заняття)

План

1. Предмет і завдання навчальної дисципліни „Синтаксис”.
2. Зв’язок синтаксису з іншими розділами мовознавства (самостійно).
3. Наукові засади вивчення синтаксису.
4. Синтаксис як система синтаксичних одиниць.
5. Фундаментальні поняття синтаксису (самостійна робота з таблицею).
6. Аспекти вивчення синтаксичних одиниць.

Ключові слова: граматика, синтаксис, предмет синтаксису, логіко-граматичний напрям, психолого-граматичний напрям, формально-граматичний напрям, структурно-семантичний напрям, функційний напрям, синтаксичні одиниці, синтаксичний зв’язок, семантико-синтаксичні відношення, валентність, синтаксичне значення, синтаксична категорія, синтаксична позиція, синтаксична функція, аспекти вивчення синтаксису.

Мета: поглибити знання студентів про синтаксис і його фундаментальні поняття; висвітлити наукові україноцентричні засади синтаксичної науки; сформувати уявлення про сучасну типологію синтаксичних одиниць та узагальнити відомості про основні напрями й аспекти досліджень одиниць синтаксису.

notepad 2  Рекомендована література до навчального елемента

О с н о в н а

Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис : [навч. посібник. К. : Либідь, 1993. С. 5–49.
Дудик П. С. Синтаксис української мови: [підручник] / П. С. Дудик, Л. В. Прокопчук.  К. : Академія, 2010. С. 7–19.
Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови. Синтаксис : [монографія] / А. П. Загнітко.  Донецьк : ДонДУ, 2001. С. 10–47.
Слинько І. І. Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання / І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк, М. Ф. Кобилянська. К.: Вища шк., 1994. С. 5–18.
Слинько ІІ. Синтаксис сучасної української мови : навч. посібн. / І. І. Слинько. Чернівці : Вид-во Чернівецького держ. ун-ту, 1978. 31 с. [1].
Сучасна українська літературна мова. Синтаксис : [підручник] / за ред. І. К. Білодіда. К. : Наук. думка, 1972. С. 5–50.
Сучасна українська мова: Морфологія. Синтаксис : підручник / за ред. А. К. Мойсієнка. К. : Знання, 2010. С. 161–164.
Сучасна українська мова. Синтаксис : підручник / за ред. О. Д. Пономарева. К. : Либідь, 1994. С. 5–9.
Сучасна українська мова : [підручник] / О. Д. Пономарів, В. В. Різун, Л. Ю. Шевченко та ін.; за ред. О. Д. Пономарева. К. : Либідь, 1997. С. 219–221.
Сучасна українська мова : [підручник] / М. Я. Плющ, С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас та ін.; за ред. М. Я. Плющ. 3-тє вид., стереотип. К. : Вища шк., 2001. С. 311–312.
Сучасна українська мова: Синтаксис : [навч. посібн.] / С. П. Бевзенко, Л. П. Литвин, Г. В. Семеренко. К. : Вища шк., 2005. С. 5–7.
Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови : [підручник] / К. Ф. Шульжук. К. : Академія, 2004. С. 7–11.

Д о д а т к о в а  л і т е р а т у р а

Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови : [монографія]. К. : Либідь, 1992. 224 с.
Вихованець І. Р. Семантико-синтаксична структура речення : [монографія] / І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська, В. М. Русанівський. К. : Наук. думка, 1983.  220 с.
Мірченко М. В. Структура синтаксичних категорій : [монографія] / М. В. Мірченко. Вид. 2-ге, переробл. Луцьк : РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2004. 393 с.
Попова І. С. Фундаментальні категорії метамови українського синтаксису (функція, зв’язок, модель) [монографія] / І. С. Попова. Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2009. 432 с.

С л о в н и к и  й  д о в і д н и к и

Гуйванюк Н., Кардащук О.В., Кульбабська О.В. Українська мова: Схеми, таблиці, тести : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів]. Львів : Світ, 2005. 304 с.
Гуйванюк Н., Кардащук О.В., Кульбабська О.В.  Синтаксис сучасної української мови. Схеми і таблиці : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів]. Чернівці : Рута, 1999. 104 с.
Загнітко А. Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни : у 4-х т. / А. П. Загнітко. Донецьк : ДонНУ, 2013. Т. 1. 402 с.; Т. 2. 350 с.; Т. 3. 426 с.; Т. 4.  388 с.
Єрмоленко С. Я. Українська мова : короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, О. Г. Тодор; за ред. Єрмоленко С. Я.  К. : Либідь, 2001. 224 с.
Мала філологічна енциклопедія : [довідник] / укл. : О. І. Скопенко, Т. В. Цимбалюк. К. : Довіра, 2007.  478 с.
Селіванова О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія / Олена Селіванова. Полтава : Довкілля-К, 2006. 716 с.
Селіванова ОО. Лінгвістична енциклопедія / О. О. Селіванова. Полтава : Довкілля-К, 2010. 843 с.
Українська мова : [енциклопедія]. К. : Укр. енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2004. 824 с.

*           *          *

✍️  Cамостійна робота (ознайомитися):

checked 1 РОБОЧА ПРОГРАМА з навчальної дисципліни «Сучасна українська мова. Синтаксис словосполучення і речення» для студентів-бакалаврів ІІІ курсу спец. 014 «Середня освіта (українська мова та література)»

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

checked 1 СИЛАБУС із навчальної дисципліни «Сучасна українська мова. Синтаксис словосполучення і речення» для студентів-бакалаврів ІІІ курсу спец. 014 «Середня освіта (українська мова та література)»

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

✍️  Cамостійна робота (законспектувати):

1. „Зв’язок синтаксису з іншими розділами мовознавства”: Слинько І. І. Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання / І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк, М. Ф. Кобилянська. К.: Вища шк., 1994. С. 5–18. АБО: Дудик П. С. Синтаксис української мови: [підручник] / П. С. Дудик, Л. В. Прокопчук.  К. : Академія, 2010. С. 7–19.

2. „Фундаментальні поняття синтаксису”: Українська мова : [енциклопедія]. К. : Укр. енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2004. С. 592–597.

users 1  Робота в групах

Для укладання словника синтаксичних термінів виписати з рекомендованої літератури визначення таких граматичних понять:

  • синтаксис
  • синтаксична одиниця
  • синтаксис мови
  • синтаксис мовлення (висловлення як одиниця мовлення)

television 1  Зразок словникової статті:

Реєстровий термін

СИНТАКСИС – «це система одиниць різного рівня– словосполучень, простих речень, комунікатів, складних речень і складних синтаксичних єдностей, які створюють граматичну структуру мови для її функціонування» [Слинько І. І. Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання / І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк, М. Ф. Кобилянська. К.: Вища шк., 1994. С. 15].

СИНТАКСИС як наука – «це частина граматики, яка вивчає систему одиниць різних рівнів– словосполучень, простих речень, комунікатів, складних речень і складних синтаксичних єдностей, які створюють граматичну структуру мови для її функціонування» [Слинько І. І. Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання / І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк, М. Ф. Кобилянська. К.: Вища шк., 1994. С. 15].

СИНТАКСИС – «розділ науки про мову, що вивчає будову й значення словосполучень і речень (від гр. syntaxis- побудова, порядок)» [Авраменко О., Борисюк Т., Почтаренко О. Українська мова : підруч. для 8 класу закл. заг. серед. освіти. 2-ге вид. переробл. К. : Грамота, 2021. 192 с. С. 20].

Контексти вживання: «малий синтаксис», синтаксис синтаксеми; синтаксис словосполучення; «великий» синтаксис, синтаксис простого речення; синтаксис складного речення; синтаксис тексту, традиційний синтаксис, структурно-статичний синтаксис, семантичний синтаксис, функціональний синтаксис, комунікативний синтаксис, стилістичний синтаксис, експресивний синтаксис, когнітивний синтаксис [Гуйванюк Н. Синтаксис сучасної української мови. Схеми і таблиці : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Н. Гуйванюк, О. Кардащук, О. Кульбабська. Чернівці : Рута, 1999. С. 4].

alarm clock 1 Реченець

Лексикографічні матеріали підготувати до обговорення в авдиторії – до 08.02.2022 

 21.11.2020 11

 Діалог цитат

Мова має два потужні крила, які дають їй повнокровне життя, — океан слів і граматику.
Океан слів — це безмежжя, незліченність, найтісніший зв’язок із життям суспільства,
найчутливіший нерв, найшвидша змінюваність, схильність до необмеженого поповнення.
Він — велетенське громаддя, складники якого жодна людина не спроможна полічити.
Граматика ж — мудрий господар, володар цього океану. На противагу безмежжю слів
граматика — стислість, суворі правила, які легко можна перелічити, але не легко застосувати.
Незважаючи на нечисленність «війська», граматика силою логіки підпорядковує «армії» слів і
робить їх слухняними виконавцями своєї волі. Усі слова схиляються перед її авторитетом… (Іван ВИХОВАНЕЦЬ)

Синтакса бо це ж язикова архітектура, де головне не те, з чого побудовано, а як побудовано, що і становить стиль (Олекса Синявський)


ІНДИВІДАЛЬНІ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА)

checked 1 Дібрати висловлювання мовознавців про граматику, синтаксис.

checked 1 Підготувати матеріал для рубрики "Цікаве мовознавство. Синтаксис".

checked 1 Метод "Сторітеллінг". Скласти цікаву розповідь (або лінгвістичну казку) "Синтакса – цариця наук про мову" .


4. Синтаксис як система синтаксичних одиниць

 bookmark 1  NOTA BENE! 

1. Синтаксичні одиниці української мови виформовують ієрархічну систему – від одиниць «МАЛОГО СИНТАКСИСУ» до одиниць «ВЕЛИКОГО СИНТАКСИСУ» (див. Табл. 1, пор. зі «шкільним» визначенням синтаксису вище).

2. Відмінності між синтаксичними одиницями зумовлені передусім граматично, бо лексично вони можуть бути синонімічними (близькими або тотожними). Наприклад:

  • землевпорядкування – синтаксема;
  • упорядкування землі – словосполучення;
  • Землю впорядкували – просте односкладне речення, неозначено-особове).

3. Синтаксичні одиниці мають індивідуальне (лексичне) наповнення, граматичне значення (структурну схему) й типізовані семантичні моделі.

Таблиця  № 1

Типи синтаксичних одиниць (далі – СО)

Синтаксичні підсистеми

Синтаксичні одиниці

Взаємозв’язок синтаксичних одиниць

Предмет вивчення підсистеми

І

1.

“МАЛИЙ” СИНТАКСИС:

 

Синтаксис синтаксем

Синтаксема – мінімальна, далі неподіль­на семантико-синтак­сична одиниця, яка одночасно функціонує як носій елементар­ного смислу і як конструк­тивний компонент більш склад­них синтаксичних побудов. Ха­рактеризується певним набо­ром синтаксичних функцій.

УВАГА! У шкільному підручнику про синтаксеми не йдеться, утім, зазначено, що, наприклад, словосполучення складаються зі слів і словоформ.

Бере участь у формуван­ні синтаксичних оди­ниць вищого рангу.

Вивчає явища, що їх зумовлюють синтаксичні можливості форм слів, правила їх ужи­вання і функціонування у складі словосполучен­ня та речення.

2.

Синтаксис словосполучення

Словосполучення – синтак­сична одиниця, утворена поєднанням двох або більше повнозначних слів (слова і словоформи) на основі підрядного граматичного зв’яз­ку (узгодження, керування, прилягання, кореляції) і тих відношень, що породжуються цим зв’язком.

Бере участь у форму­ванні простого речення. Основний компонент - словоформа.

 Вивчає мовні характе­ристики словосполучен­ня, їхні значення, струк­турну організацію тощо.

ІІ.

1.

“ВЕЛИКИЙ” СИНТАКСИС

Синтаксис простого
речення (ПР)

 

 

 

Просте речення - така синтаксична одиниця, що називає одну ок­рему ситуацію та повідомляє про неї, має граматичне значення предикативності й форму у ви­гляді граматичних чи семан­тичних моделей, їх парадигм та комунікативних варіантів з особливою інтонацією.

Бере участь у формуванні складних речень та склад­них синтаксичних цілих. Складається зі словоспо­лучень та словоформ.

Вивчає мовні характе­ристики ПР, його семан­тику, формально-грама­тичну будову, актуальне членування.

2.

Синтаксис складного речення (СР)

Складне речення - єдність двох чи більше предика­тивних одиниць і відповідних семантичних пропозицій, що виражають відношення між ситуаціями та призначені для функціонування у складі тексту (іноді - самостійно) як єдине комунікативне ціле.

Бере участь у формуван­ні складних синтаксич­них цілих. Складається з предикативних одиниць (ПО), що за зовнішніми ознаками співвідносяться з простими реченнями, але не ідентичні до них.

Вивчає мовні характе­ристики СР, його струк­турні типи, семантику, актуальне членування.

3.

Синтаксис тексту

Складне синтаксичне ціле (надфразна єдність) – поєд­нання ряду речень, що харак­теризуються відносною за­вершеністю мікротеми.

Складається із самостій­них комунікативних оди­ниць, структурно органі­зованих як ПР та СР.

 Вивчає мовні характерис­тики складного синтаксич­ного цілого (ССЦ) та абзаців, їхні функції, типи та смислові відношення між комуніка­тивними одиницями.

5. Фундаментальні поняття синтаксису

✍️  СИНТАКСИЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК (далі – СЗ) – формальний зв’язок між компонентами синтаксичних одиниць(словосполучень, простих і складних речень, надфразної єдності)виражений різноманітними засобами (видо-часовими формами дієслів, флексіями, прийменниками, сполучниками, інтонацією, порядком слів, тощо). СЗ має струкурований характер

✍️ СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІ ВІДНОШЕННЯ (далі – ССВ) – відбивають стосунки між предметами і явищами дійсності, указують на значеннєві взаємини поєднаних певним синтаксичним зв’язком синтаксичних одиниць.  

✍️  СИНТАКСИЧНА КАТЕГОРІЯ (далі – СК) – це релевантна ознака, на основі якої однотипні елементи об’єднуються в класи. Напр.: категорія предикативності, тобто стосунок повідомлюваного до дійсності, об’єднує всі прості речення; категорія поліпредикативності – складні речення; категорія присудковості – лише прості двоскладні речення тощо.

✍️  СИНТАКСИЧНА ПОЗИЦІЯ  –
та синтаксична роль, яку виконує певне слово або словоформа в реченні. Напр., синтаксична позиція головних членів речення, синтаксична позиція  означального поширювача тощо.

✍️  СИНТАКСИЧНА ВАЛЕНТНІСТЬ  (або сполучуваність) – зумовлює обов’язкове / факультативне заповнення синтаксичних позицій компонентами, репрезентованими різними частинами мови. 

✍️ СИНТАКСИЧНА КОНСТРУКЦІЯ – це синтаксична одиниця, до складу якої входить щонайменше 2 компоненти, пов’язані синтаксичним зв’язком і між якими виформовуються семантико-синтаксичні відношення. Пор.: Настав лютий і Лютий.

✍️  СИНТАКСИЧНА ПАРАДИГМА – сукупність усіх форм синтаксичної одиниці. Напр.: білий сніг, білого снігу, білому снігу...;  Студенти пишуть. Студенти писали. Студенти писатимуть (будуть писати)...

✍️  СИНТАКСИЧНА ФУНКЦІЯ – це призначення певного компонента, члена речення в комунікативній системі мови, тобто служіння цій системі.

 

bookmark 1 NOTA BENE! 
Теоретичний матеріал із теми ПРЕДМЕТ СИНТАКСИСУ узагальнено в навчальному посібнику: Синтаксис сучасної української мови. Схеми і таблиці: / Ніна ГУЙВАНЮК, Олена КАРДАЩУК, Олена КУЛЬБАБСЬКА. Чернівці, : Рута 2003. 159 с. Таблиці № 1. Режим доступу до Е-версії: 
 https://kulbabska.com/images/catalog/pdf/manuals/Kulbabska.com--Metodicni_Posibniki--Sintaksis_sucasnoi_ukrainskoi_movi_2003_rik.pdf

03.02.2019 1

 Кожна людина впродовж дня має не менше десяти шансів змінити своє життя на краще.
Утім, успіх приходить лише  до того, хто вміє їх використовувати (Андре Моруа)

 Матеріали підготувала
проф. Олена КУЛЬБАБСЬКА
(Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича)

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.