Починаються з букви "Т"

а б в г ґ д е є ж з и і ї й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ю я

Знайдено серед елементів

«Так буде, як приповідка каже…» (квінтесенція народної мудрості в мовотворчості С. Воробкевича) [Текст] / Олена Кульбабська, Наталія Шатілова // Культура слова : наук. журнал / Інститут української мови НАН України. – К. : Вид-чий дім Дмитра Бураго, 2015. – Вип. 83. – С. 48–54.

PDF Стилістика, Статті, Ідіостиль, Мовна особистість, Мовні домінанти, Фраземи

Таксономія предикатем у простому реченні української мови [Текст] / Олена Кульбабська // Актуальні проблеми синтаксису : сучасний стан і перспективи дослідження : матеріали Міжнар. наук. читань, присвячених пам’яті доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри сучасної української мови ЧНУ Ніни Василівни Гуйванюк (Чернівці, 14 листопада 2014 р.) : програма, матеріали й тези доповідей / відп. за вип. : О.В.Кульбабська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С. 220–221.

Граматика, Статті, Предикат, Предикатема, Предикація, Просте речення, Суб’єкт

Текст, контекст і підтекст [Текст] / Олена Кульбабська / / Науковий вісник Чернівецького університету : Творчість Юрія Федьковича в контексті української та світової літератури : зб. наук. праць / наук. ред. Б. І. Бунчук. – Чернівці : Рута, 2005. – Вип. 274–275 : Слов’янська філологія. – С. 340–345.

Інше, Статті, Прагматика, Підтекст, Текст

Текстотвірна функція епітета в художньому тексті [Текст] / Олена Кульбабська, Олена Кардащук / / Вісник Харківського національного університету : зб. наук. праць / ред. кол. : Безхутрий Ю. М. (відп. ред.) та ін. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2006. – № 742. – Вип. 48 : До 100-річчя від дня народження Івана Багряного. – С. 256–264. – (Філологія).

Стилістика, Статті, Епітет, Мовні домінанти, Текст

Темпоральні співвідношення між основним та допоміжним предикатами у структурі простого речення [Текст] / О.В.Кульбабська / / Семантика мови і тексту : матеріали V Міжнародної наук. конф. (Івано-Франківськ, 30 вересня–2 жовтня 1996 р.) / редкол. : В. І. Кононенко та ін. – Івано-Франківськ, 1996. – Ч. 1. – С. 103.

Граматика, Статті, Предикатема, Просте речення, Темпоральність

Теорія скорочених речень у трактуванні С. Смаль-Стоцького і Ф. Ґартнера: погляд крізь призму сучасності [Текст] / Олена Кульбабська / / Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри : матеріали Міжнародної наук. конф. (Кривий Ріг, 5–6 листопада 2009 р.) / Міністерство освіти і науки України; Криворізький державний педагогічний університет. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009. – С. 437–443.

Граматика, Статті, Постаті в мовознавстві, Предикація, Просте речення, Складне речення

Теоретические основы исследования категории вторичной предикации [Текст] / Елена Кульбабская / Актуальные проблемы лингвистики : сб. ст. междунар. науч. конф. (Сургут, 19 апр. 2013 г.) / Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования ХМАО – Югры „Сургут. гос. пед. ун-т”; [редкол. (отв. ред.) Н. Н. Парфенова и др.]. – Сургут : РИО СурГПУ, 2013. – Вып. 6. – С. 87–95.

Граматика, Статті, Предикація, Просте речення

Тести з методики викладання української мови : методичні рекомендації та завдання для самоконтролю [для студ. ОКР „Бакалавр” напряму підготовки 020303 „Філологія” спец. 6.02030301 „Українська мова та література”] [Текст] / навч.-метод. посібн. / укл. : О.В.Кардащук, О.В.Кульбабська, Н.О.Шатілова. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 84 с.

Інше, Методичні посібники, Методика викладання

 Технології навчання української мови в закладах загальної середньої освіти : методичні рекомендації та тестові завдання для самоконтролю [для магістрантів спец. 014.01 „Середня освіта (українська мова та література)”] : навч.-метод. посібн. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 84 с.

 

PDF Навчальні посiбники

 Технології навчання української мови в закладах загальної середньої освіти : методичні рекомендації та тестові завдання для самоконтролю [для магістрантів спец. 014.01 „Середня освіта (українська мова та література)”] : навч.-метод. посібн. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 84 с.

 

PDF Навчальні посiбники

„Ти сі слова не руш, се – золоті клейноди...” (Маркери розмовності в мовотворчості Віри Китайгородської) [Текст] / О.В.Кульбабська / / Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. наук. праць / відп. ред. Л. М. Марчук. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – Вип. 38 : Філологічні науки. – С. 181–186. (фахове видання, зареєстроване в наукометричній базі Copernicus, ISSN 2309-9771, ICV 2013: 6.19);

Стилістика, Діалектизми, Статті, Експресивність, Мовна особистість, Мовні домінанти, Фраземи

Типи предикації в сучасній українській мові [Текст] / Олена Кульбабська / / Лінгвістичні студії : зб. наук. праць / укл. : Анатолій Загнітко [та ін.]. – Донецьк : ДонНУ, 2001. – Вип. 7. – С. 81–85.

Граматика, Статті, Сучасна українська мова, Предикація

Типи предикації в сучасній українській мові [Текст] / Кульбабська О.В. / / Загнітко А., Вінтонів М., Сегін Л. Українській синтаксис: навчально-практичний комплекс : навч. посібник [у 2-х ч.]. – Донецьк–Слов’янськ : ДонНУ, 2010. – С. 219–222.

Варіантність, Граматика, Статті, Сучасна українська мова, Предикація

Типологія міжмовних синтаксичних трансформацій в українських перекладах [Текст] / Олена Кульбабська // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : зб. наук. праць / ред. кол. : В. І. Кушнерик (гол. ред.) та ін. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – С. 342–346.

Граматика, Варіантність, Статті, Перекладний текст, Мовна особистість, Просте речення, Складне речення

Типологія наукових підходів до вивчення категорії предикації [Текст] / Н.В.Гуйванюк, О.В.Кульбабська / / Мовознавство. – 2008. – № 4–5. – С. 55–63.

Граматика, Статті, Предикація, Просте речення

Типологія предикатем у простому реченні [Текст] / Олена Кульбабська // Актуальні проблеми мовознавства і літературознавства : зб. наук. праць (періодичне видання) / Придністровський державний університет ім. Т. Г. Шевченка; Ін-т мови та л-ри; відп. ред. : Л. М. Дружинець. – Тираспіль, 2014. – Вип. 1. – С. 204–210. – (Серія : Лінгвістика і літературознавство).

PDF Граматика, Актуалізація, Статті, Предикатема, Предикація, Просте речення

Типология научных подходов к изучению категории вторичной предикации [Текст] / Елена Кульбабская // Езикт и культура та в современния свят : междунар. науч. конф. (Бургас, Болгария, 22–23 юни 2012 г.). – Бургас : Ун-т „Проф. д-р Асен Златаров”, 2012. – С. 260–270.

Граматика, Статті, Предикація, Просте речення

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.